LEGE nr.50 din 29 iulie 1991
privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.173/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  L. nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
  H.G. nr.1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
  L. nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
  Decizie nr.118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.2.858/2007)
  O. nr.421/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  O. nr.47/2003 al ministrului economiei și comerțului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale
  O. nr.602/2003 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecție civilă a documentațiilor de investiții în construcții (abrogat prin O. nr.1.298/2006)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.230/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  L. nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
  O. nr.665/2005 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire, desfășurare și evaluare a activității de prevenire (abrogat prin O. nr.1.474/2006)
  Decizie nr.397/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin Decizie nr.147/2007)
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  H.G. nr.1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin H.G. nr.1.211/2012)
  O. nr.3/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă (abrogat prin O. nr.129/2016)


Duminică, 20 septembrie 2020, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.