ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.102 din 29 iunie 1999
privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.92/2002 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind delegarea competenței de numire și eliberare din funcție a persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
  O. nr.90/2002 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți
  O. nr.91/2002 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea normativului de personal pentru centrele aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
  O. nr.706/2002 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind acordarea asistenței medicale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap și aprobarea modalităților de decontare a cheltuielilor aferente
  O. nr.748/2002 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Criteriilor de încadrare și a modului de autorizare a unităților protejate (abrogat prin O. nr.60/2007)
  O. nr.794/2002 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de plată a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal
  O. nr.721/2002 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și limbajului specific al persoanelor cu surdocecitate (abrogat prin O. nr.107/2006)
  H.G. nr.86/2003 privind actualizarea alocației sociale cuvenite nevăzătorilor cu handicap grav și accentuat, începând cu luna ianuarie 2003
  H.G. nr.329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap (abrogat prin H.G. nr.867/2015)
art.7 alin.(3)
  O. nr.277/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 726/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru adulți și se aplică măsurile de protecție specială a acestora (abrogat prin O. nr.124/2008)
art.1 alin.(3)
  O. nr.290/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora
art.18 alin. 1 lit j si k si art. 19 alin. 1 lit g si h.
  I. nr.1.008/2003 ale președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și ale președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aplicarea art. 43 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002
art. 43 alin. 2
  O. nr.373/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului economiei și comerțului pentru stabilirea documentelor justificative și a modalității de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav
art.19 alin. (1) lit.r)
  H.G. nr.1.180/2003 privind aprobarea metodologiei de scutire a unităților protejate de la plata taxelor vamale pentru unele categorii de importuri
art.38 alin. (1) lit. b) si art. 58
  O. nr.325/2003 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 313/2001 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecția proiectelor în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap (abrogat prin O. nr.73/2004)
art. 52
  H.G. nr.1.489/2003 privind actualizarea alocației sociale cuvenite adulților nevăzători cu handicap grav și accentuat, începând cu luna ianuarie 2004
art.19 alin.(1) lit.b)
  H.G. nr.2.394/2004 privind actualizarea alocației sociale cuvenite adulților nevăzători cu handicap grav și accentuat
art.19 alin.(1) lit.b)
  O. nr.216/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului sănătății și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității de transport cu metroul și cuantumul acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora
art. 19 alin. (1) lit. g)
  H.G. nr.778/2005 privind indexarea indemnizației lunare cuvenite adulților cu handicap grav și accentuat
art. 19 alin. (1) lit. a)


Duminică, 24 octombrie 2021, 00:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.