LEGE nr.188 din 8 decembrie 1999
privind Statutul funcționarilor publici
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
  H.G. nr.267/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.735/2003)
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
art. 14
  O. nr.218/2003 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici (abrogat prin O. nr.1.306/2013)
  H.G. nr.624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (abrogat prin H.G. nr.1.000/2006)
  H.G. nr.615/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de admitere la programele de formare specializată în administrația publică - anul 2003
  L. nr.252/2003 privind registrul unic de control
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  H.G. nr.730/2003 privind reîncadrarea funcționarilor publici în funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici
  H.G. nr.735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.1.574/2003)
  H.G. nr.736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
  H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
  H.G. nr.745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
  H.G. nr.766/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului de Control al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
  H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)
  H.G. nr.1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice (abrogat prin H.G. nr.1.344/2007)
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.208/2005)
  Decizie nr.47/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  O.U.G. nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal
  O. nr.61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.68/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurenței elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  L. nr.107/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți (abrogat prin O. nr.121/2005)
  O.U.G. nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
  L. nr.340/2004 privind instituția prefectului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O. nr.2.753/2004 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice (abrogat prin O. nr.7.660/2006)
  R. nr.1/2004 privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H.C.S.M. nr.159/2004 (abrogat prin H.C.S.M. nr.387/2005)
  L. nr.391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
  H.G. nr.1.588/2004 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
  O. nr.2.855/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale a funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare (abrogat prin O. nr.3.513/C/2020)
  L. nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
  O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
  O. nr.175/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pentru înlocuirea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 52/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți
  O. nr.105/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de manager economic și a altor funcții vacante din Departamentul economico-financiar și administrativ al Parchetului Național Anticorupție
  H.G. nr.2.137/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Taberelor și Turismului Școlar și a agențiilor teritoriale ale taberelor și turismului școlar (abrogat prin H.G. nr.384/2005)
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
  H.G. nr.2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare
  L. nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
  O. nr.206/2005 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor și a Criteriilor de evaluare a posturilor (abrogat prin O. nr.1.306/2013)
  O.U.G. nr.15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
  H.G. nr.165/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor (abrogat prin H.G. nr.1.552/2006)
  H.G. nr.167/2005 pentru aprobarea condițiilor privind conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
  H.G. nr.208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.495/2007)
  O. nr.121/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, a inspecțiilor regionale și a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (abrogat prin O. nr.245/2005)
  Decizie nr.379/2005 privind organizarea și funcționarea Cancelariei Primului-Ministru (abrogat prin Decizie nr.190/2007)
  Decizie nr.380/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității de control a Guvernului (abrogat prin Decizie nr.156/2007)
  Decizie nr.381/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă (abrogat prin Decizie nr.205/2007)
  Decizie nr.382/2005 pentru stabilirea atribuțiilor și reorganizării Departamentului de implementare programe și ajustare structurală
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.783/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
  L. nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
  H.G. nr.904/2010 privind restructurarea și reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  O. nr.207/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea diferenței la cifra anuală de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2010, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program
  O. nr.230/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de manager economic și a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Public
  O. nr.340/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate (abrogat prin O. nr.86/2013)
  H.G. nr.1.332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  H.G. nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
  O. nr.120/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
  L. nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
  H.G. nr.583/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
  H.G. nr.100/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și la activitatea de cadastru și publicitate imobiliară
  H.G. nr.250/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia și pentru modificarea altor acte normative


Marți, 19 octombrie 2021, 18:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.