ORDONANȚĂ nr.57 din 16 august 2002
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.623/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2002
  H.G. nr.137/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.882/2011)
  O. nr.7.079/2003 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice
  H.G. nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
  H.G. nr.327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare
  H.G. nr.537/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București
  H.G. nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O. nr.7.148/2003 al ministrului delegat la Ministerul Educației și Cercetării - pentru activitatea de cercetare pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de echivalare a funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite de către personalul de cercetare-dezvoltare anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 65/2002 cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 65/2002 (abrogat prin O. nr.3.893/2004)
  H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (abrogat prin H.G. nr.410/2004)
  O. nr.4.633/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea unor modele de documente necesare aprobării, contractării și monitorizării unor proiecte de integrare economică și culturală între România și Republica Moldova
  H.G. nr.1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
  O. nr.26/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București și pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificative pe anul 2003 ale unor institute naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.277/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (scos din evidenta prin H.G. nr.410/2004)
  H.G. nr.293/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
  O. nr.133/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.3.893/2004 al ministrului educației și cercetării privind Instrucțiunile pentru echivalarea funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003 (abrogat prin O. nr.4.399/2005)
  H.G. nr.823/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA
  H.G. nr.967/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București
  H.G. nr.1.122/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București
  H.G. nr.1.282/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA București
  H.G. nr.1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare
  H.G. nr.1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
  H.G. nr.1.375/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București
  O.U.G. nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
  H.G. nr.1.462/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București
  H.G. nr.1.463/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - I.N.C.D.T.P. București
  O. nr.1.365/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  O. nr.4.729/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea modelului termenilor de referință și modelului contractului de finanțare pentru proiecte din Planul sectorial
  H.G. nr.1.581/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București
  H.G. nr.1.667/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF BUCUREȘTI
  H.G. nr.1.772/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii-I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont"- București
  H.G. nr.1.773/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București
  H.G. nr.1.903/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor și a proiectelor componente ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finanțat din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.2.115/2004 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR
  H.G. nr.2.082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București
  H.G. nr.2.113/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Ștefănești - Argeș
  L. nr.525/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
  H.G. nr.2.200/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (abrogat prin H.G. nr.1.449/2005)
  H.G. nr.2.193/2004 pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea
  O. nr.69/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005, întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
  O. nr.4.399/2005 al ministrului educației și cercetării pentru echivalarea funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003
  L. nr.244/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
  H.G. nr.967/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea
  H.G. nr.966/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași (abrogat prin H.G. nr.745/2015)
  H.G. nr.987/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 București
  H.G. nr.1.399/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - I.G.R. București
  H.G. nr.1.401/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
  O. nr.2086/2010 al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil (abrogat prin O. nr.1.056/2016)
  H.G. nr.925/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG București
  O. nr.1.628/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis, denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat"
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
  O. nr.3.794/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia (abrogat prin O. nr.3.011/2015)
  O. nr.4.087/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Dezvoltare și Inovare (abrogat prin O. nr.252/2014)


Joi, 21 octombrie 2021, 14:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.