ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.150 din 31 octombrie 2002
privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
Fisa actului

Temei legal pentru:
  D. nr.994/2002 privind numirea a doi membri în Adunarea reprezentanților și a unui membru în Consiliul de administrație ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  H.G. nr.1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin H.G. nr.235/2005)
  H.G. nr.1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  H.G. nr.1.510/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
  H.G. nr.1.512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală primară
  H.S. nr.16/2002 privind numirea unor membri în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  D. nr.1.062/2002 privind numirea unui membru în Adunarea reprezentanților și a unui membru în Consiliul de administrație din Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  O. nr.1.041/2002 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002
  O. nr.20/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală primară
  O. nr.21/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
  O. nr.22/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.205/2005)
  O. nr.23/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  H.G. nr.80/2003 privind plata serviciilor medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizați
  H.G. nr.104/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate până la încheierea contractelor de achiziții publice pentru anul 2003
  Decizie nr.78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
  H.G. nr.169/2003 privind organizarea și finanțarea programelor de sănătate în anul 2003
  O. nr.154/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte
  Decizie nr.119/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului dintre România și Republica Turcia în domeniul securității sociale
  O. nr.168/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizați
  Decizie nr.144/2003 privind modificarea și completarea Deciziei nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
art.77 alin.(2).
  Decizie nr.193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
art.55 alin.(2), art.77 alin.(1) lit.a)
  Decizie nr.194/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
art. 55 alin. (2), art. 77 alin. (1) lit. a) si art. 77 alin. (2)
  O. nr.318/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea îngrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea persoanelor juridice și fizice care acordă aceste servicii
art. 11 alin. 2 lit. l si art. 27 alin. 1
  O. nr.344/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind criteriile de selecție a pacienților și schema terapeutică pentru tratamentul antiviral în hepatita cronică cu virus B și C (abrogat prin O. nr.658/2006)
  O. nr.357/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 și 6 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  Decizie nr.219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  Decizie nr.225/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art.77 alin.(2)
  Decizie nr.247/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate
art.37 alin.(2), art.76 alin.(1)lit.p)
  Decizie nr.249/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu
art.37 alin.(2), art.76 alin.(1)lit.p)
  Decizie nr.252/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea farmaciilor
art.37 alin.(2), art.76 alin.(1)lit.p)
  Decizie nr.256/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale
art.37 alin.(2), art.76 alin.(1)lit.p)
  Decizie nr.242/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
  Decizie nr.244/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind colectarea creanțelor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și a formularisticii necesare realizării creanțelor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.548/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea prețurilor de referință ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.559/2003 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu
art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si art. 37 alin. (1) si (3),
  H.G. nr.776/2003 privind plata sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanță, achiziționată din credite externe contractate direct sau cu garanția statului
art. 56 lit. a)
  Decizie nr.637/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  O. nr.753/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  H.G. nr.915/2003 privind plata sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanță achiziționate din credite externe contractate cu garanția statului
art. 56 lit. a)
  Decizie nr.713/2003 pentru modificarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
art. 55 alin. (2), art. 77 alin. (1) lit. a)
  Decizie nr.720/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgență prespitalicească și transport medical
art. 37 alin. (2), art. 76 alin. (1) lit. p), art. 77 alin. (2)
  Decizie nr.721/2003 pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale
art. 37 alin. (2), art. 76 alin. (1) lit. p), art. 77 alin. (2)
  Decizie nr.716/2003 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
art. 77 alin. (2).
  Decizie nr.730/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 247/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate
  O. nr.849/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec și a normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec (abrogat prin O. nr.832/2008)
  O. nr.869/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
  Decizie nr.796/2003 privind aprobarea Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurări de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care intră în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate
alin. (2), art.64 alin. (1) lit p) si art.77 alin. (2)
  Decizie nr.820/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
  O. nr.1.061/2003 al ministrului interimar al sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 548/240/2003 pentru aprobarea prețurilor de referință ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.1.059/2003 al ministrului interimar al sănătății privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor
  O. nr.1.073/2003 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor
art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a), art. 37 alin. (1) si (3)
  H.G. nr.1.387/2003 privind diminuarea cheltuielilor și deficitului bugetului de stat și suplimentarea cheltuielilor și deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003
  H.G. nr.1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
art.10 alin. (2)
  O. nr.1.152/2003 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice (abrogat prin O. nr.291/2004)
art.3 alin. (1) lit. e), art.30 lit. a), art.37 alin. (1) si (3)
  O. nr.1.156/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.1.193/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Planului acțiunilor majore pentru implementarea finanțării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2003-2004
  O. nr.1.186/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de öigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec și a normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec (abrogat prin O. nr.832/2008)
  H.G. nr.1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
art.10, art.33
  H.G. nr.1.493/2003 privind diminuarea cheltuielilor și deficitului bugetului de stat și suplimentarea cheltuielilor și deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 pentru compensarea prețului medicamentelor acordate cu sau fără contribuție personală
art.45
  O. nr.1.209/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003
  O. nr.1.220/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  Decizie nr.918/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
  Decizie nr.7/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 796/2003 privind aprobarea Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurări de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care intră în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate
art.39 alin.(2), art.64 alin.(1) lit. p), art.77 alin.(2)
  Decizie nr.47/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  O. nr.30/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind Lista prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  Decizie nr.51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
art.77 alin. (2)
  H.G. nr.94/2004 privind abilitarea Ministerului Sănătății de a organiza și de a efectua licitații pentru achiziționarea de medicamente, materiale sanitare și reactivi, necesare activității unităților sanitare cu paturi din rețeaua proprie
art.35 alin. (5)
  Decizie nr.89/2004 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 119/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului dintre România și Republica Turcia în domeniul securității sociale
art.77 alin. (2)
  O. nr.101/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.102/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 a serviciilor medicale din anul 2002 ale unităților sanitare cu paturi, până la nivelul cheltuielilor angajate în anul 2002 și rămase neachitate la 31 decembrie 2003
  Decizie nr.98/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru soluționarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurări de sănătate
art.77 alin. (2), art.91 alin. (2)
  O. nr.119/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale (abrogat prin O. nr.1.301/2007)
  O. nr.142/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de öigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.172/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  Decizie nr.129/2004 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
art.77 alin.(2)
  Decizie nr.132/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale
art.77 alin. (2)
  Decizie nr.134/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 249/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu
  Decizie nr.140/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
art.77 alin.(2)
  H.G. nr.278/2004 pentru abilitarea Ministerului Sănătății de a efectua licitații pentru achiziționarea de servicii privind reabilitarea și modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 și a instalațiilor de tip ISM
art.35 alin.4 si 5
  O. nr.269/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind condițiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pentru perioada 2003-2004
  O. nr.291/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice
art.30 alin. (1) lit e), art.30 lit.a), art.37 alin. (1) si (3)
  O. nr.458/2004 al ministrului sănătății privind ameliorarea accesului gravidelor la investigații paraclinice și consultări de specialitate
  Decizie nr.227/2004 privind modificarea și completarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/2003
art.37 alin. (2), art.76 alin. (1) lit.p), art.77 alin. (2)
  Decizie nr.230/2004 pentru încetarea aplicabilității Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 720/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgență prespitalicească și transport medical
art.77 alin. (2)
  Decizie nr.228/2004 pentru modificarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
art.77 alin. (2)
  Decizie nr.231/2004 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgență prespitalicească
art. 77 alin. (2)
  Decizie nr.229/2004 privind modificarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu
art.37 alin. (2), art.76 alin. (1) lit. p)
  Decizie nr.232/2004 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de transport sanitar
art.37 alin.(2), art.76 alin. (1)
  O. nr.544/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale
  O. nr.545/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgență prespitalicească și a furnizorilor de transport medical
art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3)
  O. nr.566/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind unele reglementări referitoare la decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru care s-au emis decizii în anul 2003, care au fost eliberate și facturate în anul 2004
  O. nr.584/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.580/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea anexei nr. IV la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  O. nr.581/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind continuarea finanțării achiziției de vaccin rabic destinat profilaxiei postexpunere din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
  Decizie nr.279/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  O. nr.770/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora
  O. nr.810/2004 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele
art.10 alin. (8)
  Decizie nr.313/2004 pentru completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 279/2004
  Decizie nr.360/2004 privind repartizarea fondului de stimulente pe case de asigurări de sănătate
art.77 alin. (2)
  Decizie nr.391/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  O. nr.991/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec și a normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală, precum și cele cu timbru sec, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.832/2008)
  O. nr.999/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.1.032/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 770/288/2004
  O. nr.1.063/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu
  O. nr.1.103/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  H.G. nr.1.487/2004 privind achiziționarea serviciilor medicale de hemodializă și dializă peritoneală
art.10 alin. (4) si (41)
  Decizie nr.440/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  Decizie nr.441/2004 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
art.77 alin. (2)
  O. nr.1.143/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  Decizie nr.512/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al caselor de asigurări de sănătate
art.77 alin. (2)
  O. nr.1.347/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privați a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu
  O. nr.1.619/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Planului acțiunilor majore pentru implementarea finanțării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2004-2005
  Decizie nr.600/2004 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  O. nr.1.659/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  O. nr.1.682/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  H.G. nr.52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 (abrogat prin H.G. nr.706/2006)
art. 10 alin. (2)
  O. nr.38/2005 al ministrului sănătății pentru înființarea Comisiei de strategie terapeutică (abrogat prin O. nr.466/2006)
  O. nr.55/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  O. nr.56/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005
  O. nr.129/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  O. nr.131/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de strategie terapeutică (abrogat prin O. nr.466/2006)
art.25, art.60 alin. (1)
  O. nr.201/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru eficientizarea activității în cadrul subprogramului 2.4 "Prevenție și control în diabet și alte boli de nutriție"
  O. nr.204/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  Decizie nr.77/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
art. 77 alin. (2)
  O. nr.227/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005
  H.G. nr.235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală (abrogat prin H.G. nr.706/2006)
art. 25 alin. (1)
  O. nr.320/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei de decontare a obligațiilor restante ale unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății către furnizorii de medicamente și materiale sanitare
  O. nr.342/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  Decizie nr.140/2005 pentru aprobarea modalităților unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contribuții se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depășirea termenului legal
art. 77 alin. (2)
  O. nr.605/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea listei medicamentelor la care nu se stabilește preț de referință și pentru stabilirea prețului de decontare al acestora
  Decizie nr.182/2005 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă și dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câștigători ai licitației naționale pentru centrele-pilot
art. 77 alin. (2)
  O. nr.637/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
art. 60 alin. (3)
  O. nr.657/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  O. nr.663/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.817/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.869/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 605/2005 pentru aprobarea listei medicamentelor la care nu se stabilește preț de referință și pentru stabilirea prețului de decontare al acestora
  O. nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)
art. 52 alin. (2), art. 55 alin. (5) și art. 77 alin. (2)


Marți, 24 noiembrie 2020, 07:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.