ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.150 din 31 octombrie 2002
privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.510/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
  H.G. nr.1.512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală primară
  H.G. nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
  O. nr.91/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.755/2004)
  H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  Decizie nr.219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  O.U.G. nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003
  H.G. nr.677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru polițiști
  Decizie nr.707/2003 pentru modificarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
art. 55 alin. (2) si art. 77 alin. (1) lit. a) si alin. (2)
  O.U.G. nr.95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  L. nr.557/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.1.842/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind contribuțiile sociale (abrogat prin O. nr.281/2004)
  O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
  Decizie nr.47/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  H.G. nr.93/2004 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe și pentru membrii de familie ai acestora
  Decizie nr.98/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru soluționarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurări de sănătate
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  O. nr.755/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin O. nr.896/2006)
  O. nr.770/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.4.839/2004 al ministrului educației și cercetării privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 (abrogat prin H.G. nr.706/2006)
  O. nr.605/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea listei medicamentelor la care nu se stabilește preț de referință și pentru stabilirea prețului de decontare al acestora
  O. nr.637/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  L. nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)


Marți, 24 noiembrie 2020, 07:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.