LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea în construcții
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)
  O. nr.577/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Prescripției tehnice PT R6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau de materiale"
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.622/2004)
  H.G. nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
  O. nr.421/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate
  O. nr.542/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat (abrogat prin O. nr.3.363/2020)
  H.G. nr.447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren și inundații
  H.G. nr.439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor (abrogat prin H.G. nr.410/2016)
  O. nr.105/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH-040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  O. nr.777/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiștilor cu activitate în construcții" (abrogat prin O. nr.2.264/2018)
  H.G. nr.1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogat prin O.U.G. nr.18/2009)
  O. nr.820/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  O. nr.50/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
  O.U.G. nr.125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate și/sau monoindustriale
  O. nr.620/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului cu privire la implementarea și utilizarea eurocodurilor pentru construcții
  O. nr.589/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, execuție lucrări, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.1.671/2007)
  O.U.G. nr.106/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A
  H.G. nr.808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții
  Decizie nr.397/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin Decizie nr.147/2007)
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
  O. nr.1.497/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării (abrogat prin O. nr.838/2021)


Vineri, 03 decembrie 2021, 03:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.