LEGE nr.26 din 24 aprilie 1996
Codul silvic
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.168/2002 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003
  O. nr.537/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se calculează valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier și vegetației forestiere din afara fondului forestier, precum și pentru calculul obligațiilor bănești aferente ocupării terenurilor din fondul forestier național (abrogat prin O. nr.416/2006)
  H.G. nr.1.476/2002 pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabilă a pădurilor
  O. nr.636/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție
  H.G. nr.75/2003 privind transmiterea fără plată a suprafeței de 190,1 ha din domeniul privat al statului și din administrarea Societății Comerciale "Miniera Banat" - S.A. în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
  O. nr.58/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanției, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creștere și al celorlalte obligații financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național și a Metodologiei de finanțare și de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia, până la realizarea stării de masiv (abrogat prin O. nr.25/2009)
  O. nr.146/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru desemnarea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și a inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic ca responsabile cu controlul calității materialelor forestiere de reproducere utilizate în cultură (abrogat prin O. nr.528/2004)
  O. nr.454/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecția pădurilor și a Îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecția pădurilor
art. 29 si 117
  O. nr.499/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică (abrogat prin O. nr.2.353/2012)
art.58
  H.G. nr.1.063/2003 pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva (abrogat prin H.G. nr.229/2009)
art. 11
  H.G. nr.1.542/2003 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în suprafață totală de 8.132,30 ha, în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici (abrogat prin L. nr.133/2015)
art. 41
  H.G. nr.427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund (abrogat prin H.G. nr.996/2008)
art.82
  H.G. nr.995/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 524,91 ha, din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002
  H.G. nr.1.325/2004 pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005
art.40 alin. (1)
  O. nr.758/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecționarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat și folosirea acestor dispozitive
art.45 alin.3
  H.G. nr.2.114/2004 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 450,97 ha din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.2.259/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 993,21 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  O. nr.344/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru prelungirea perioadei de recoltare și colectare a masei lemnoase
art. 42
  O. nr.424/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la ocrotirea și gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva
art. 83 si art. 84
  H.G. nr.789/2005 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006
art. 40 alin. (1)
  O. nr.639/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unităților specializate să elaboreze amenajamente silvice, studii sumare de amenajare și studii de transformare a pășunilor împădurite (abrogat prin O. nr.460/2010)
art. 18 alin. 2, art. 66 alin. 2, art. 88 alin. 1, art. 110 si art. 117
  O. nr.729/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experților care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor și a studiilor de transformare a pășunilor împădurite și a Metodologiei de atestare a șefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor și studii de transformare a pășunilor împădurite
. 18, art. 66, art. 88 și art. 110


Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.