ORDONANȚĂ nr.8 din 23 ianuarie 1996
pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 21/30 ian. 1996

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 29 iunie 1993, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

„Drepturile salariale lunare obținute de personalul didactic de la aceeași unitate, în afara salariului corespunzător normei didactice aferente funcției de bază, se impozitează separat, fără a se aplica, în cazul acestora, dispozițiile art. 6 lit. c).”

2. Articolul 6 litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) invalizii de gradul I sau II cu drept de muncă, conform dispozițiilor legale, precum și persoanele handicapate încadrabile în gradul I sau II de invaliditate, definite potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate, numai pe baza certificatelor emise de comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, în condițiile prevăzute de lege, și prin care se atestă că invaliditatea nu îi împiedică în exercitarea profesiei sau a funcției.

Această prevedere nu se aplică în cazul persoanelor fizice care au calitatea de asociat în cadrul societăților comerciale și al altor agenți economici și care îndeplinesc în același timp și funcția de administrator sau orice altă funcție remunerată în cadrul acestora.

Eliberarea certificatelor de atestare a stării de invaliditate sau de persoană handicapată se face numai de către comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

Scutirea de la plata impozitului se acordă numai pentru veniturile realizate de salariați la unitatea la care au funcția de bază;”

Art. II. - Termenul limită de 60 de zile stipulat de Ordonanța Guvernului nr.17/1995, aprobată prin Legea nr. 122/1995, respectiv 17 octombrie 1995, prevăzut pentru revizuirea certificatelor de atestare a stării de invaliditate sau de persoană handicapată, se prelungește până la data de 31 martie 1996, în următoarele condiții:

a) persoanele care se prezintă în acest nou termen pentru revizuirea certificatelor și se încadrează în criteriile prevăzute de lege pentru a primi un nou certificat care dă dreptul la scutirea de impozit pe salariu și primesc un astfel de certificat vor beneficia de această scutire de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe;
b) pentru persoanele cărora, prezentându-se în cadrul noului termen prevăzut de această ordonanță la comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, nu li se mai recunoaște, potrivit criteriilor stabilite de prevederile legale în vigoare, încadrarea în una dintre categoriile de persoane îndrituite să beneficieze de scutire, această facilitate încetează începând cu data de întâi a lunii în care s-au prezentat la comisie.

Art. III. - Prezenta ordonanță se aplică începând cu veniturile salariale aferente lunii ianuarie 1996.

Art. IV. - Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției scoiale,
Dan Mircea Popescu

București, 23 ianuarie 1996.
Nr. 8.


Joi, 21 octombrie 2021, 08:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.