HOTĂRÂRE nr.52 din 18 ianuarie 1991
privind impozitul pe salarii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 15/23 ian. 1991

HOTARIRE NUMAR: 52 DIN 18/1 /91 privind impozitul pe salarii

EMITENT: GUVERN

APARUT IN MONITORUL OFICIAL 15 DIN 23/1 /91

ART. 1
- Persoanele fizice romane sau straine care realizeaza pe teritoriul Romaniei venituri sub forma de salarii si alte drepturi salariale sint supuse impo zitului potrivit prevederilor prezentei hotariri.
Se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei salariile in bani si in natura primite de salariati de la persoanele fizice, dupa caz, care au do miciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din strainatate de persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania.

ART. 2
- Venitul lunar impozabil cuprinde totalitatea sumelor primite in cursul unei luni, indiferent de perioada la care se refera, realizate din:
a) salariile de orice fel;
b) sporurile pentru conditii deosebite de munca, pentru munca in timpul noptii, de santier, de vechime si alte sporuri;
c) indemnizatiile de conducere si orice alte indemnizatii;
d) sumele platite salariatilor sub forma de indexare sau compensare ca urmare a libelarizarii preturilor si tarifelor;
e) stimulentele din fondul de participare la profituri, recompensele si premiile de orice fel;
f) sumele platite din fondul asigurarilor sociale de stat in caz de incapaci tate temporara de munca si de maternitate;
g) indemnizatiile platite pentru concediul legal de odihna;
h) orice alte cistiguri, in bani sau in natura, primite de salariati ca plata a muncii de la agentii economici, institutiile publice sau de la persoane le fizice, dupa caz, la care sint angajati permanent.
Platile in natura se evalueaza, in vederea calcularii impozitului pe salarii , la pretul cu care se comercializeaza produsele respective pe piata localitatii unde isi are sediul unitatea platitoare, la data platii salariului.
In toate cazurile plata impozitului pe salarii se face in bani.

ART. 3
- Prin derogare de la prevederile articolului precedent, salariile si diferentele de salariu platite pe trecut, in baza unei sentinte judecatoresti, ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca si de maternitate, precum si indemnizatiile pentru concediul legal de odihna, se defalca in vederea impunerii, pe lunile la care se refera, cumulindu-se cu celelalte drepturi primite in lunile respective.

ART. 4
- Se impun in aceleasi conditii ca si salariile:
a) cistigurile salariatilor zilieri sau temporari;
b) onorariile incasate de avocati prin barouri;
c) partea din fiecare recompensa pentru inventii care depaseste 50.000 lei si 25.000 lei pentru inovatii. Impunerea se face prin defalcarea recompensei impozabile pe 12 luni, chiar daca se refera la o perioada mai mare de un an;
d) sumele realizate de medici si personalul sanitar de la policlinicile cu plata;
e) sumele obtinute din colaborari de orice natura;
f) onorariile de expertiza.

ART. 5
- Nu se cuprind in venitul lunar impozabil si nu se impun:
a) sumele ce se platesc in baza dispozitiilor legale pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare sau transferare a salariatilor in alta localitate, in interesul serviciului, precum si indemnizatiile ce se platesc la incadrarea in activitate;
b) preavizele de concediere si ajutoarele acordate salariatilor;
c) ajutoarele sociale, ajutoarele banesti acordate salariatilor sau persoane lor care nu au calitatea de salariat, precum si alocatiile de intretinere pentru minorii incredintati sau dati in plasament familial;
d) pensiile de orice fel;
e) alocatiile, indemnizatiile si orice alte sume acordate persoanelor cu copii, cu exceptia celor de art. 2 lit. f) din prezenta hotarire;
f) masa gratuita, alimentatia antidot si tainurile in natura acordate potrivit dispozitiilor legale;
g) veniturile pentru care, potrivit legii, nu se datoreaza impozit pe salarii.

ART. 6
- Sint scutite de impozitul prevazut de prezenta hotarire urmatoarele catego rii de persoane:
a) corespondentii de presa straini, pentru salariile pe care le primesc, sub conditia reciprocitatii;
b) elevii, studentii si doctoranzii, pentru burse;
c) inventatorii, pentru o parte de pina la 50.000 lei si inovatorii, pina la
25.000 lei inclusiv, din recompensa acordata pentru fiecare inventie sau ino vatie;
d) invalizii de gradul I sau II, veteranii de razboi, precum si persoanele handicapate ce se stabilesc de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza actelor doveditoare, pentru veniturile realizate la locul permanent de munca;
e) urmasii eroilor-martiri ai revolutiei, ranitii, precum si pensionarii de invaliditate care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989;
f) militarii in termen, elevii si studentii militari, pentru drepturile banesti primite;
g) salariatii, pentru veniturile de pina la 2.000 lei lunar realizate la locul permanent de munca.

ART. 7
- Impozitul pe salarii se calculeaza lunar, pe fiecare loc de munca, asupra totalitatii venitului realizat in luna expirata de catre fiecare salariat, pe baza urmatoarelor cote:
Venitul lunar impozabil - lei Impozitul lunar pina la 500 lei 6% 501 - 600 lei 30 lei + 10% ptr. ceea ce depaseste 500 lei 601 - 700 lei 40 lei + 18%,,,, 600 lei 701 - 1200 lei 58 lei + 22%,,,, 700 lei 1201 - 2000 lei 168 lei + 23%,,,, 1200 lei 2001 - 3000 lei 352 lei + 24%,,,, 2000 lei 3001 - 5000 lei 592 lei + 25%,,,, 3000 lei 5001 - 7000 lei 1092 lei + 26%,,,, 5000 lei 7001 - 10000 lei 1612 lei + 28%,,,, 7000 lei 10001 - 15000 lei 2452 lei + 31%,,,, 10000 lei 15001 - 20000 lei 4002 lei + 35%,,,, 15000 lei 20001 - 25000 lei 5752 lei + 40%,,,, 20000 lei peste 25000 lei 7752 lei + 45%,,,, 25000 lei In cazul cind prin aplicarea acestor cote de impozit venitul lunar impozabil al unui salariat, realizat la locul permanent de munca, s-ar reduce sub
2.000 lei, impozitul se diminueaza, astfel incit sa se asigure realizarea acestui venit.
Fractiunile de pina la 49 de bani inclusiv, rezultate din calculul impozitului, se neglijeaza, iar fractiunile de peste 50 de bani inclusiv se rotunjesc la 1 leu.
Sumele de natura salariilor, provenite din activitati desfasurate in alte lo curi de munca decit cel permanent, se impun separat pe fiecare loc de munca cu cotele si in conditiile prevazute la primul alineat al acestui articol.
Prin hotarire a guvernului, transele de venit lunar impozabil vor putea fi modificate odata cu indexarea salariilor. Indicii de indexare vor fi aprobati de guvern.

ART. 8
Impozitul pe salarii calculat in conditiile prezentei hotariri se reduce cu 20% in cazul persoanelor cu unu sau mai multi copii. De asemenea, beneficiaza de aceasta reducere salariatii care au avut unu sau mai multi copii nascu ti si inregistrati, potrivit legii, decedati ulterior, precum si sotii invalizilor de gradul I sau II pe timpul cit dureaza invaliditatea si casatoria.
De aceasta reducere beneficiaza si salariatii fara copii, casatoriti cu persoane care au copii, pe timpul cit dureaza casatoria, daca la data incheierii acesteia copii erau in intretinerea efectiva a unuia dintre soti sau unul dintre acestia platea pensie de intretinere. Se considera persoane cu co pii si salariatii cu copii infiati spre crestere si educare, in conditiile legii.
Redecerea prevazuta la alineatul precedent se acorda si salariatilor de pina la 25 ani inclusiv, fara copii.
Reducerea inpozitului cu 20% se acorda pe baza de cerere si acte doveditoare , incepind cu luna urmatoare aceleia in care salariatii au devenit parinti sau indeplinesc una din conditiile de aplicare a reducerii si inceteaza cu luna in care nu se mai indeplinesc aceste conditii.

ART. 9
Impozitul pe salarii se calculeaza de platitorii acestora si se retine lunar nar din salariul cuvenit la a doua chenzina.
Pentru sumele din categoria celor prevazute la art. 4 din prezenta hotarire, impozitul se calculeaza si se retine le fiacare plata, prin cumulare cu sumele platite anterior in cursul aceleasi luni de catre acelasi platitor.
In situatia in care platitorul are cont bancar, impozitul se varsa odata cu ridicarea sumelor pentru plata celei de-a doua chenzine.
Bancile sint obligate sa verifice, cu ocazia ridicarii sumelor pentru plata salariilor din tara ori catre/sau din stainatate, retinerea si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe salarii.

ART. 10
Impozitul pe salarii retinut in plus se restituie salariatilor respectivi de platitorul acestora in termen de 30 de zile de la data constatorii plusului.
Restituierea sumelor retinute in plus se face pe cel mult un an in urma de la data constatarii.
Impozitul pe salarii neretinut la timp sau in cuantumul legal se retine de platitorul venitului, de la salariatii respectivi, pe cel mult un an in urma . Retinerea se face in rate egale in cel mult sase luni de la data constatarii.
In cazul in care impozitul pe salarii neretinut la timp sau in cuantumul legal nu poate fi recuperat de la salariatul in cauza, acesta se suporta de platitorul salariului.

ART. 11
Agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice, dupa caz, care in exercitarea activitatii folosesc salariati sint obligati sa depuna semes trial la organul fiscal pe raza caruia isi au sediul sau domiciliul o dare de seama privind calcularea, retinerea si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pa salarii. Agentii economici si institutiile publice cu profil special, definiti potrivit legii, vor depune aceasta da re de seama la Ministerul Finantelor.

ART. 12
Pentru nevarsarea la termen a impozitului pe salarii se aplica o majoarare de 0,05% pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult decit impozitul datorat.

ART. 13
Controlul privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii se efectueaza de organele fiscale la care platitorii de salarii sint obligati sa depuna darile de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii.

ART. 14
In situatiile in care exista conventii pentru evitarea dublei impuneri sau alte acorduri internationale la care Romania este parte, se aplica, cu privi re la impozitul pe salarii, prevederile din acele conventii sau acorduri.

ART. 15
Salariatii care nu sint multumiti de modul in care se aplica prevederile pre zentei hotariri de catre agentii economici, institutiile publice sau persoanele fizice, dupa caz, la care sint angajati, se pot adresa direct acestora, in termen de 30 de zile da la data retinerii impozitului, in vederea reverificarii si clarificarii problemelor referitoare la determinarea venitului lu nar impozabil si a impozitului de plata.

ART. 16
Contestatia la decizia data de agentul econmic, institutia piblica sau perso ana fizica, dupa caz, se depune de salariat, intermen de 30 de zile de la da ta deciziei, la Directia generala a finantelor publice pe raza careia isi are sediul agentul economic, institutia publica sau persoana fizica, dupa caz, si se rezolva in cel mult 30 de zile de la inregistrare. Impotriva deci ziei date de Directia generala a finantelor publice se poate face contestati e la Ministerul Finantelor, in termen de 30 de zile de la data primirii solu tiei, care in cel mult 40 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze.

ART. 17
Contestatiile privind impozitul pe salarii nu sint supuse taxei de timbru.

ART. 18
Ministerul Finatelor poate acorda, in cazuri temeinic justificate, esalonari si aminari in plata impozitului pe salarii.

ART. 19
Constituie contraventii urmatoarele fapte daca potrivit legii penale nu sint infractiuni:
a) refuzul de a pune la dispozitia organelor fiscale documentele privind mo dul de calculare, retinere si varsare la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe salarii;
b) nedepunetrea in termne de 15 zile de la incheierea semestrului a darii de seama preivind calcularea, retinerea si varsarea inpozitului pe salarii.
Contraventia de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei, iar contraventia de la lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la
5.000 lei.
Constatarea contraventiilor si alpicarea sanctiunilor se fac de catre organe le de specialitate din Ministerul Finantellor si din unitatile teritoriale.

ART. 20
Contraventiilor prevazute la art. 19 li se plica dispozitiile Legii nr. 32/ 1968 privind stabilirea si sanctionerea contraventiilor.

ART. 21
Prevederile prezentei hitariri se aplica incepind cu plata salariilor aferen te lunii ianuarie 1991.

ART. 22
Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzatoare si atributiile si raspunderile organelor fiscale privind aplicarea acestei hotariri.

ART. 23
Aplicarea prevederilor prezentei hotariri nu afecteaza salariile tarifare lu nare nete stabilite, potrivit reglementarilor legale, la data intrarii in vi goare a acesteia.
In acest scop, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finante lor vor transmite la ministere si prefecturi si vor publica in Monitorul Ofi cial, in termen de 5 zile, nivelul brut corespunzator actualelor salarii tarifare si indemnizatii de conducere nete.

ART. 24
Pentru asigurarea, de regula, a aceluiasi cuantum net, adaosurile stabilite sub forma de procente din salariul tarifar se mentin la acelasi nivel si se vor aplica la salariile brute.
Adaosurile, primele si indemnizatiile care, potrivit legii, sint stabilite in sume fixe nete se vor transforma in sume brute, prin majorarea acestora cu 30%.

ART. 25
Drepturile de salarizare acordate dupa intrarea in vigoare a prezentei hotariri se stabilesc in sume brute.

ART. 26
Drepturile privind indemnizatiile acordate in cadrul asigurarilor sociale de stat si concediul platit pentru ingrijirea copiilor in virsta de pina la un an se calculeaza, in continuare, pe baza cotelor stabilite, potrivit legii, aplicate la salariile brute care constituie baza de calcul.
De asemenea, pensiile de asigurari sociale de stat, pensiile militare si pen sia suplimentara se calculeaza, in continuare, pe baza cotelor existente, po trivit legii, la data aplicarii prezentei hotariri.
In cazul in care, in perioada luata in considerare la stabilirea pensiilor, sint cuprinse atit salarii nete, cit si salarii brute, baza de calcul a pensiilor o constituie media acestor salarii determinata potrivit legii.

ART. 27
Pentru stabilirea, potrivit legii, a alocatiei de stat pentru copii, chiriilor pentru locuintele din fondul locativ de stat, a burselor pentru elevi si studenti, precum si a contrbutiilor parintilor pentru intretinerea copiilor in crese si gradinite, se iau in considerare salariile tarifare nete, respectiv veniturile nete, determinate potrivit reglementariloe in vigoare la data prezentei hotariri.
Drepturile si obligatiile prevazute la alineatul precedent stabilite potrivit legii, pina la intrarea in vigoare a prezentei hotariri, nu se modifica prin aplicarea acesteia.

ART. 28
Suma neta de 750 lei lunar acordata incepind cu data de 1 noiembrie 1990 pen tru indexarea salariilor ca urmare a liberalizarii preturilor si tarifelor se stabileste in cuntum brut de 975 lei lunar.

ART. 29
Cota de 3% stabilita, potrivit leii, pentru constituirea fondului pentru pen sia suplimentara, precum si cota de 1% datorata, potrivit legii, de catre sa lariati pentru constituirea fondului de somaj, se aplica la noile salarii brute.

ART. 30
In vederea stabilirii indemnizatiilor cuvenite pentru concediile legale de odihna, veniturile nete lunare primite de catre salariati anterior aplicarii prezentei hotariri vor fi transformate in venituri brute pe baza calculatoa relor privind impozitul pe salarii utilizate pentru persoanele cu copii.

ART. 31
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri isi inceteaza aplicarea Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribiure al unitatilor de stat, anexa nr. 2 la Decretul nr.279/1983 privind reglementarea asisten tei medicale cu plata, art. 1 din Decretul nr.409/1985 privind majorarea contributiei persoanelor fara copii, art. 1-7, 9 si 10 din H.C.M. nr. 545/ 1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei, precum si orice alte dispozitii contrare.


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 06:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.