LEGE nr.73 din 14 decembrie 1991
privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum și de modificare și completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale și pensii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 251/16 dec. 1991

LEGEA Nr. 73 din 14 decembrie 1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL Nr. 251 din 16 decembrie 1991
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Cuantumul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca provocata de accident de munca, de accident survenit in timpul deplasarii la si de la locul de munca in perioada si pe traseul normal necesar deplasarii, de boala profesionala, de tuberculoza sau de celelalte boli infecto-contagioase din grupa A este de 100% din salariul de baza, indiferent de natura contractului de munca si de vechimea in munca.

ART. 2
(1) Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata de la 6 martie 1945, deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, prevazute in Decretul-lege nr.118/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza gratuit de bilete de tratament in statiunile balneo-climaterice, o data pe an, la recomandarea medicului de specialitate.
(2) Cheltuielile pentru trimitere la tratament balnear a persoanelor prevazute la alin. 1 se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat, iar biletele se distribuie prin directiile de munca si protectie sociala.

ART. 3
Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 20 alineatul (1) se completeaza cu litera d), iar alineatul (2) se modifica, in urmatoarea redactare:
"d) a indeplinit serviciul militar in termen, a fost elev al unei scoli militare sau student al unei institutii de invatamint superior, a fost concentrata, mobilizata sau in prizonierat; de acest drept beneficiaza si cei pensionati dupa 1 iulie 1977. Drepturile cuvenite se vor acorda de la data intrarii in vigoare a legii, la cerere, incepind cu luna urmatoare depunerii acesteia." "(2) Constituie vechime in munca si timpul in care o persoana incadrata in munca si-a intrerupt activitatea deoarece a fost suspendata din functie ori i s-a desfacut contractul de munca, daca aceste masuri au fost anulate ulterior ca fiind ilegale."
2. Articolul 30 se abroga.

3. Articolul 38^1 se completeaza cu doua alineate, care vor avea urmatorul cuprins:
"(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care au, in raport cu virsta, cel putin jumatate din vechimea in munca prevazuta in tabelul de la alin. 1, caz in care cuantumul pensiei se stabileste, proportional cu vechimea in munca dovedita, din pensia ce s-ar fi cuvenit pentru vechimea integrala.
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care la data ivirii invaliditatii nu erau incadrate in munca, dar au vechimea in munca prevazuta la alin. (1) si (2)."
4. Articolul 39 se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pensia de urmas se acorda si in cazul in care autorul, la data decesului, nu era salariat sau pensionar, dar avea vechimea minima prevazuta de lege pentru obtinerea unei pensii."
5. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - Copiii au drept la pensie de urmas:
a) pina la virsta de 16 ani sau, daca isi continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi insa virsta de 25 ani si, respectiv, de 26 ani, in cazul acelora care urmeaza studii superioare cu o durata de scolarizare mai mare de 5 ani;
b) daca s-au aflat in stare de invaliditate, de orice grad, inainte de implinirea virstelor aratate la lit. a), pe toata durata invaliditatii."
6. Articolul 46 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca numarul beneficiarilor pensiei de urmas se modifica, pensia se recalculeaza potrivit art. 44 alin. (2); recalcularea pensiei se face si pentru beneficiarii pensiei de urmas al caror numar s-a modificat anterior aparitiei Decretului-lege nr.70/1990."
7. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52. - Stabilirea pensiei sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de oficiul de pensii din cadrul directiei de munca si protectie sociala, care va cuprinde temeiurile de fapt si de drept ce au condus la admiterea sau respingerea cererii de pensionare. Decizia se comunica, in scris, unitatii respective si petitionarului."
8. Dupa aticolul 52 se introduce articolul 52^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 52^1.- Impotriva deciziei emise in conditiile art. 52, persoana interesata poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia de contestatii ce functioneaza pe linga directia judeteana de munca si protectie sociala sau pe linga Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, care are urmatoarea componenta:
- directorul directiei judetene de munca si protectie sociala, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in calitate de presedinte;
- un delegat al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, ca membru;
- un pensionar cu pregatire juridica, desemnat de organizatia pensionarilor, ca membru."
9. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Expertiza medicala, in vederea pensionarii, se face de catre comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca de pe linga cabinetele si oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce functioneaza in cadrul policlinicilor teritoriale, in urmatoarea componenta:
- seful cabinetului sau oficiului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in calitate de presedinte;
- un medic din specialitatea afectiunii principal invalidante a bolnavului, ca membru;
- un medic de medicina muncii sau un medic de intreprindere, de preferinta din unitatea unde bolnavul a prestat ultima activitate profesionala, ca membru.
(2) Comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, ce functioneaza in cadrul cabinetelor de expertiza medicala si recuperare a capacitaii de munca, emit decizii de incadrare sau de respingere a incadrarii intrun grad de invaliditate.
(3) Deciziile emise de comisiile prevazute la alin. (2) pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce functioneaza pe linga oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti."
10. Articolul 54 se abroga.

11. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55. - (1) Deciziile oficiilor de pensii si cele ale comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca necontestate in termen sint definitive.
(2) Deciziile comisiilor judetene de contestatii date in materie de pensii pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990."
12. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57. - Pensia se plateste personal titularului ori mandatarului acestuia cu procura speciala sau, la cererea titularului, se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni pe numele sau."
13. Articolul 59 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat reprezentind pensia pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pina la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor sau, in lipsa acestora, parintilor celui decedat ori persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pina la data decesului."
14. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63. - (1) Persoanele care au lucrat in sectorul de stat, precum si in alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurari sociale, au dreptul la pensie de asigurari sociale de stat daca perioadele lucrate insumeaza o vechime in munca de cel putin 10 ani.
(2) Cuantumul pensiei pentru asigurari sociale de stat se stabileste corespunzator perioadei lucrate in sectorul de stat, iar pentru perioadele lucrate in celelalte sectoare pensia se calculeaza, distinct, in raport cu vechimea in munca din aceste sectoare."
15. Articolul 65 se completeaza cu un nou alineat (3), avind urmatorul cuprins:
"(3) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentara pina la data de 30 iunie 1986, in procentele din salariu atunci in vigoare, precum si o perioada mai mica de 5 ani dupa aceasta data, in cota de 3% prevazuta de Decretul nr.232/1986, li se adauga, la pensia suplimentara stabilita in procente de calcul in vigoare pina la data de 1 iulie 1986, o diferenta proportionala cu timpul cotizat cu 3%. Pensiile suplimentare stabilite cu incepere de la 1 iulie 1986 pot fi recalculate, la cerere, potrivit dispozitiilor prezentei legi, de la data punerii in plata a deciziilor de stabilire a pensiei."
16. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68. - Pensia suplimentara se acorda urmasilor in procentele prevazute de lege pentru pensia de urmas de asigurari sociale."

ART. 4
Articolul 5 din Decretul nr.245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Copiii celor morti sau disparuti in razboi, preum si ai celor care au decedat ulterior ca pensionari I.O.V.R., au dreptul la pensie de urmas in conditiile in care se acorda, potrivit legii, pensiile de urmas in cadrul asigurarilor sociale de stat.
(2) Vaduvele de razboi au dreptul la pensie de urmas, indiferent de durata casatoriei cu cel decedat.
(3) Sotiile celor care au decedat ca pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas in conditiile in care se acorda, potrivit legii, pensiile de urmas in cadrul asigurarilor sociale de stat.
(4) In cazul in care, la data decesului, sustinatorul primea pensia I.O.V.R.
si o pensie de asigurari sociale, pensia de urmas se stabileste din pensia cea mai avantajoasa." Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 decembrie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 decembrie 1991.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 08:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.