ORDONANȚĂ nr.15 din 19 august 1992
cu privire la impozitele și taxele locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 209/26 aug. 1992

ORDONANTA NUMAR: 15 DIN 19/8 /92 cu privire la impozitele si taxele locale

EMITENT: GUVERN

APARUT IN MONITORUL OFICIAL Nr. 209 DIN 26/8 /92
In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/ 1992, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ART. 1
Impozitele si taxele nominalizate in anexa la prezenta ordonanta constituie surse ale bugetelor locale sau judetene, dupa caz.

ART. 2
Nivelurile impozitelor si taxelor locale, dupa caz, stabilite de actele normative in vigoare la data prezentei ordonante, mentionate in anexa, constituie limite minime obligatorii.
Acestea pot fi majorate de catre consiliile locale si judetene, respectiv de Consiliul municipiului Bucuresti, dupa caz, corespunzator competentelor pe care acestea le au si cu incadrarea in limitele maxime de majorare, prevazute in anexa la prezenta ordonanta.

ART. 3
Majorarile de impozite si taxe locale prevazute la art. 2 din prezenta ordonanta se pot face numai dupa analizarea riguroasa a situatiei economico-sociale a contribuabililor, corelat cu necesitatile de cheltuieli finantate din bugetul local.

ART. 4
In cazul in care prin legi speciale se modifica nivelurile minime ale impozitelor si taxelor locale, limitele maxime de majorare a acestora, stabilite potrivit art. 2, se vor aplica la noile niveluri.

ART. 5
Pentru serviciile publice nou create la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, in scopul satisfacerii necesitatilor personale ale locuitorilor, consiliile locale si judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, pot stabili taxe care sa asigure cel putin acoperirea cheltuielilor cu infiintarea, intretinerea si functionarea acestor servicii.

ART. 6
Consiliile locale si judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, pot stabili taxe speciale, limitate in timp, care se incaseaza numai de la cei care beneficiaza de serviciile pentru care s-au introdus taxele respective. Determinarea si procedura de incasare a acestora se vor face in conditiile stabilite prin reglementarile aprobate de consiliile locale si judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz.
Veniturile din taxele speciale, precum si cheltuielile care se vor aproba pe seama acestora se vor administra in afara bugetelor locale, ca fonduri speciale, in conditiile legii.

ART. 7
Instituirea si modificarea impozitelor si taxelor locale, precum si stabilirea unor taxe speciale se publica in presa si se afiseaza la sediile consiliilor locale si judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, precum si in alte locuri publice, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicare.

ART. 8
Incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale si asigurarea utilizarii veniturilor in conformitate cu destinatiile prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate de catre consiliile locale si judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se fac prin aparatul de specialitate al directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.

ART. 9
Incepind cu anul 1993, Guvernul va avea in vedere includerea, prin legea bugetara, a defalcarii diferentiate, pe unitati administrativ-teritoriale, a unor cote din impozitele si taxele destinate bugetului de stat, in scopul cresterii autonomiei financiare a comunelor, oraselor si municipiilor si diminuarea corespunzatoare a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale.

ART. 10
Procedura de stabilire, incasare, urmarire la plata si contestare privind impozitele si taxele locale este cea prevazuta de legile speciale care reglementeaza aceste impozite si taxe.

ART. 11
Prevederile acestei ordonante se aplica incepind cu data de 1 septembrie 1992, data la care isi inceteaza aplicabilitatea orice alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN Contrasemneaza:
Ministrul economiei si finantelor, George Danielescu Ministrul bugetului, veniturilor statului si controlului financiar, Florian Bercea Secretari de stat in Departamentul pentru Administratia Publica Locala, Doru Viorel Ursu Teodor Mircea Vaida ANEXA 1 LISTA impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale -------------------------------------------------------------------------------Denumirea impozitelor, taxelor Actele normative care reglemen- Limite si celorlalte venituri teza incasarea impozitelor, maxime de taxelor si celorlalte venituri majorare -------------------------------------------------------------------------------

CAP. 1

Impozite, taxe si alte venituri din competenta consiliilor judetene, al sectorului agricol Ilfov si al municipiului Bucuresti
1. Impozitul pe profit de la Legea nr. 12/1991 privind impoziregiile autonome din subor- tul pe profit, cu completarile donarea judetului, a sectoru- ulterioare lui agricol Ilfov si a municipiului Bucuresti
2. Taxa pentru folosirea tere- Hotarirea Guvernului nr. 251/1991 nurilor proprietate de stat privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor in alte scopuri decit productia vegetala, agricola sau silvica 50%
3. Impozitul pe cladiri si taxa Legea nr. 25/1981 privind impoziasupra mijloacelor de tran- tele si taxele locale; Decretul sport de la persoane juridice nr. 425/1981 si Legea nr. 45/1992 30%
4. Impozitul pe spectacole Hotarirea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole 40%
5. Varsaminte din profitul net Legea nr. 15/1990 privind reorganial regiilor autonome din su- zarea unitatilor economice de stat bordonarea judetului, a ca regii autonome si societati sectorului agricol Ilfov si a comerciale municipiului Bucuresti
6. Venituri din concesiuni Hotarirea Guvernului nr. 1228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii 50%
7. Venituri din valorificarea Legea nr. 10/1991 privind finanteunor bunuri ale institutii- le publice lor publice de interes judetean
8. Penalitati si majorari pen- Actul normativ care reglementeatru venituri nevarsate in za venitul in cauza 50% termen la impozitele, taxele si veniturile cuprinse la cap. I

CAP. 2

Impozite, taxe si alte venituri din competenta primariilor (comunelor, oraselor, municipiilor, inclusiv municipiul Bucuresti)
1. Impozitul pe profit de la regii- Legea nr. 12/1991 privind imle autonome din subordinea ora- pozitul pe profit, cu compleselor, municipiilor tarile ulterioare
2. Varsaminte din profitul net al Legea nr. 15/1990 privind reregiilor din subordonarea ora- organizarea unitatilor econoselor si municipiilor mice de stat ca regii autonome si societati comerciale
3. Impozitul pe terenurile agrico- Legea nr. 2/1977 privind imle ale populatiei pozitul agricol 50%
4. Impozitul pe veniturile liber- Decretul nr.153/1954 cu priprofesionistilor, meseriasilor vire la impozitele populatiei, si altor persoane fizice inde- cu modificarile ulterioare; Dependente si asociatii familiale cretul-lege nr. 54/1990; Decretul nr.394/1973 cu privire la impunerea veniturilor din inchirieri de imobile; Hotarirea Guvernului nr. 201/1990 privind aprobarea Normelor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 30%
5. Impozitul pe cladirile popula- Legea nr. 25/1981 privind impotiei zitele si taxele locale; Decretul nr.425/1981 privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale 30%
6. Impozitul pe terenurile popu- Idem 30% latiei din municipii si orase
7. Taxa asupra mijloacelor de Idem; Legea nr. 45/1992 40% transport detinute de persoane fizice
8. Taxe de timbru asupra succesi- Decretul nr.199/1955; H.C.M.
unilor si alte taxe de timbru nr. 911/1955, cu modificarile de la populatie ulterioare; Hotaririle Guvernului nr. 1295/1990, nr. 318/1991, Legile nr. 71/1991, nr. 45/1992 40%
9. Alte impozite si taxe de la po- Legea nr. 25/1981; Decretul pulatie ( taxe pentru eliberarea nr. 425/1981; Legea nr. 45/1992 autorizatiilor in domeniul con- Decretul nr.504/1957 40% structiilor, taxe asupra vinurilor si rachiurilor naturale, taxe de publicitate, afisaj si reclama, taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere, taxe pentru detinerea de ciini, taxe pentru sederea in statiunile balneoclimaterice, taxe pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie etc.)
10. Venituri din recuperarea cheltuieli- Codul penal, Codul civil lor de judecata, imputatii si despa- si Codul muncii; Legea nr.
gubiri sau din aplicarea Legii nr. 18/1968 18/1968
11. Venituri din amenzi Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, legile specifice care prevad sanctiuni contraventionale care se fac venit la bugetele locale
12. Penalitati si majorari pentru Actul normativ care reglevenituri nevarsate in termen la menteaza venitul in cauza 50% impozitele, taxele si veniturile cuprinse in cap. 2
13. Venituri din valorificarea unor Legea nr. 10/1991 privind bunuri ale institutiilor publi- finantele publice ce de interes local ------------------------------------------------------------------------------


Duminică, 28 noiembrie 2021, 07:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.