LEGE nr.48 din 21 mai 1992
Legea audiovizualului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 104/25 mai. 1992

LEGE NUMAR: 48 DIN 21/5 /92 LEGEA AUDIOVIZUALULUI

EMITENT: PARLAMENT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL nr. 104 DIN 25/5 /92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
- (1) Libera exprimare a ideilor si a optiunilor, precum si libera comunicare a informatiilor prin mijloacele de radiodifuziune si de televiziune sint garantate prin lege, in spiritul drepturilor si libertatilor constitutionale.
(2) Mijloacele de informare audiovizuala, publice si private, sint obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice.
(3) Cenzura de orice fel este interzisa.
(4) Selectarea cu buna-credinta a informatiei audio- vizuale de persoanele care poarta raspunderea pentru continutul acesteia nu constituie cenzura si se poate exercita in conditiile prezentei legi.

ART. 2
- (1) Libertatea de exprimare audiovizuala nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.
(2) Sint interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica.
(3) Este interzisa difuzarea de informatii care, potrivit legii, au caracter secret sau pot aduce prejudicii sigurantei nationale.
(4) De asemenea, sint interzise programarea si difuzarea de manifestari obscene, contrare bunurilor moravuri.
(5) Raspunderea civila pentru continutul informatiei transmise prin mijloace de comunicare audiovizuale prin care s-au adus daune materiale sau morale revine, dupa caz, in conditiile legii, realizatorului, autorului, titularului licentei de emisie, proprietarului statiei radioelectrice prin care s-a facut comunicarea.

ART. 3
Publicitatea radiodifuzata sau cea televizata trebuie conceputa astfel incit sa poata fi distinsa cu usurinta de alte programe.

ART. 4
- (1) Persoana care se considera vatamata intr-un drept sau intr-un interes legitim, moral sau material, printr-o comunicatie audiovizuala, are dreptul sa ceara rectificarea necesara, iar in cazul in care acesta i se refuza, are dreptul la replica. Rectificarea si replica vor fi difuzate in aceleasi conditii in care dreptul sau interesul i-a fost lezat.
(2) Raspunderea pentru difuzarea rectificarii sau pentru asigurarea dreptului la replica revine titularului licentei de emisie a statiei prin care s-a produs vatamarea.

ART. 5
- (1) Persoanele juridice din domeniul radiodifuziunii si din cel al televiziunii care concep, produc si emit programe sint publice sau private.
(2) Persoanele juridice publice sint institutii de stat, regii autonome sau societati comerciale romane cu capital integral de stat.
(3) Persoanele juridice private sint societati comerciale romane cu capital integral sau partial privat, roman sau strain.
(4) Persoanele juridice publice sau private au dreptul sa inchirieze retele de comunicatii audiovizuale radioelectrice proprietate a regiilor autonome sau a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat. De asemenea, pot avea in proprietate statii de emisie si linii pentru transmiterea programelor. Programul 1 al televiziunii publice, precum si programele Radiodifuziunii Romane, existente la data aparitiei legii, sint exceptate de la inchiriere si de la privatizare.

ART. 6
- (1) O persoana fizica sau o persoana juridica, publica sau privata, nu poate fi investitor sau actionar majoritar, direct sau indirect, decit la o singura societate de comunicatie audiovizuala, iar la altele nu poate detine mai mult de 20% din capitalul social.
(2) Actiunile reprezentind capitalul social al unor societati titulare de autorizatie pentru exploatarea unui serviciu de comunicatie audiovizuala nu pot fi decit nominative.
(3) Sint exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele juridice publice prevazute la art. 41.
(4) Nu se acorda licenta de emisie partidelor sau altor formatiuni politice, nici autoritatilor publice.

ART. 7
-Retelele de distribuire prin cablu a comunicatiilor audiovizuale sint proprietatea persoanelor juridice romane, publice sau private.

ART. 8
- (1) Comunicatia audiovizuala in domeniul radiodifuziunii si in cel al televiziunii se face pe baza licentei de emisie si a deciziei de autorizare, eliberate in conditiile prezentei legi.
(2) Difuzarea de programe prin retelele publice proprietate a regiilor autonome din domeniul telecomunicatiilor sau prin alte statii de emisie, care au fost autorizare tehnic, se face numai in baza licentei de emisie, in care se precizeaza retelele sau statiile respective.
(3) Licentele de emisie pentru persoanele juridice publice prevazute la art.
41 se elibereaza fara concurs si gratuit.

ART. 9
-Serviciile publice autonome prevazute la art. 41 sint obligate sa transmita cu prioritate si in mod gratuit comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, de la Presedintia Romaniei sau de la Guvern.

ART. 10
-Persoanele juridice functionind in temeiul prezentei legi sint obligate sa informeze publicul cu privire la:
a) denumirea, sediul, numele reprezentantului legal si a 3 dintre principalii asociati sau membri in consiliul de administratie;
b) serviciile de comunicatie audiovizuala pe care le asigura;
c) numele realizatorului de programe sau de emisiuni.

ART. 11
-Se infiinteaza Consiliul National al Audiovizualului, autoritate publica autonoma, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.

CAP. 2

Comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica Sectiunea I Licenta de emisie

ART. 12
-(1) Licenta de emisie cuprinde categoriile de informatii ce vor putea face, in functie de natura lor, obiectul difuzarii in public.
(2) Licenta se elibereaza de Consiliul National al Audiovizualului, in urma unui concurs la care pot participa solicitantii care au obtinut avizul teh nic prealabil al Ministerului Comunicatiilor. Avizul se da in cel mult 30 de zile de la solicitare.
(3) Conditiile de participare la concurs si criteriile concrete pentru departajarea participantilor se aduc la cunostinta publica de Consiliul National al Audiovizualului cu cel putin 45 de zile inainte de data la care urmeaza sa se desfasoare concursul.
(4) Criteriile de departajare pentru obtinerea licentei de emisie trebuie sa asigure pluralismul opiniilor, egalitatea de tratament al participantilor, calitatea si diversificarea programelor, favorizarea liberei concurente, a creatiei si a productiei audiovizuale nationale, ilustrarea culturii nationale, independenta si impartialitatea programelor difuzate de persoanele juridice publice.
(5) Accesul organizatiilor social-culturale, politice, religioase si al altor solicitanti la programele audiovizuale se face respectind prevederile alin. (4), in conditiile stabilite prin licenta de emisie.

ART. 13
(1) Numarul de licente de emisie pentru care se organizeaza concursul se aproba de Consiliul National al Audiovizualului, cu avizul Ministerului Comunicatiilor.
(2) La stabilirea numarului de licente este obligatorie respectarea conditiilor tehnice pentru asigurarea calitatii transmisiei si a intelegerilor internationale din domeniul radiocomunicatiilor.

ART. 14
-(1) Licenta de emisie se acorda pentru o perioada de 5 ani in domeniul radiodifuziunii si de 7 ani in domeniul televiziunii. Termenul curge de la data obtinerii deciziei de autorizare.
(2) Licenta de emisie este netransmisibila, iar modificarea ei se poate face numai de Consiliul National al Audiovizualului, in conditiile prevazute de art. 12.
(3) La expirarea termenului se organizeaza, in mod obligatoriu, un nou concurs.

ART. 15
Dreptul rezultat din licenta de emisie se stinge, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 8 alin. (2), daca beneficiarul licentei nu solicita, in cel mult 30 de zile, eliberarea autorizatiei tehnice de functionare sau daca depaseste, din vina sa, termenul de eliberare a acestei autorizatii, precum si la expirarea termenului pentru care a fost eliberata licenta.
Sectiunea a II-a Decizia de autorizare

ART. 16
(1) Decizia de autorizare se acorda de Consiliul National al Audiovizualului, in baza licentei de emisie si a autorizatiei tehnice de functionare eliberate de Ministerul Comunicatiilor.
(2) Decizia se emite in termen de 5 zile de la prezentarea de catre solicitant a autorizatiei tehnice de functionare. Decizia de autorizare sau licenta de emisie, in cazurile prevazute la art. 8 alin. (2), se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(3) Refuzul emiterii deciziei se comunica in termenul prevazut la alin. (2) si trebuie motivat.
(4) Litigiile rezultate din refuzul emiterii deciziei de autorizare se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ.

ART. 17
(1) Autorizarea tehnica de functionare, prevazuta la art. 16, contine parametrii tehnici ai echipamentelor, atestarea conformitatii instalatiilor cu acesti parametri si tarifele ce trebuie achitate. In vederea acordarii autorizatiei, Ministerul Comunicatiilor va stabili, impreuna cu solicitantul, de taliile si etapele de realizare a statiilor de emisie.
(2) Autorizatia se elibereaza in termen de 15 zile de la prezentarea pentru masuratori a statiei. Statia trebuie realizata in cel mult 18 luni de la data solicitarii autorizatiei.
(3) Termenul de valabilitate a autorizatiilor tehnice de functionare este cel prevazut in art. 14 alin. (1).

ART. 18
(1) Ministerul Comunicatiilor poate modifica, din motive tehnice, frecventa prevazuta in decizia de autorizare, fara intreruperea serviciului si cu asigurarea unei receptii de calitate echivalenta, precum si a altor caracteristici tehnice implicate.
(2) Modificarea se comunica titularului si Consiliului National al Audiovizualului cu 30 de zile inainte de data intrarii in vigoare a acesteia.
Sectiunea a III-a Autorizarea receptiei programelor audiovizuale transmise prin satelit

ART. 19
(1) Receptia programelor audiovizuale, transmise prin satelit, se face fie cu instalatii comunitare ce asigura distribuirea in scopuri comerciale, fie cu instalatii individuale.
(2) Pentru instalatiile de receptie comunitara, decizia de autorizare se emite de Ministerul Comunicatiilor, in baza licentei de acces acordate de proprietarii satelitilor sau de cei ai capacitatilor de transmisie aferente.
(3) Pentru receptia individuala se pot produce, pune in vinzare si utiliza numai instalatii care au autorizatie de tip eliberata de Ministerul Comunicatiilor.

ART. 20
Este interzisa redistribuirea prin cablu in scopuri comerciale sau retransmiterea pe cale radioelectrica terestra a programelor pe care le receptioneaza detinatorii instalatiilor de receptie individuale.

CAP. 3

Autorizarea comunicatiei audiovizuale distribuite prin cablu

ART. 21
Prin serviciile de comunicatie audiovizuala distribuite prin cablu se pot efectua, separat sau cumulativ:
a) retransmisia programelor difuzate pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit;
b) retransmisia de productii audiovizuale inregistrate prin diverse mijloace c) difuzarea programelor de conceptie proprie.

ART. 22
(1) Licenta de emisie pentru radiodifuziune sau pentru televiziune transmisa prin cablu se emite de Consiliul National al Audiovizualului si cuprinde natura programelor ce urmeaza a fi distribuite, potrivit art. 21, respectinduse prevederile art. 12 alin. (4).
(2) Licenta se elibereaza in termen de 15 zile de la data cererii, insotita de solicitarea comunitatii catre care urmeaza a se face distributia, solicitare certificata de primar.
(3) Dreptul rezultat din licenta de emisie se stinge daca beneficiarul licentei nu solicita, in cel mult un an de la obtinerea acesteia, eliberarea avizului tehnic prealabil, daca nu asigura realizarea conditiilor tehnice pentru emiterea in termen a deciziei de autorizare si la expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

ART. 23
(1) Autorizarea functionarii retelei de distributie prin cablu se face de Ministerul Comunicatiilor in doua etape:
a) avizul tehnic prealabil emis in termen de 15 zile, in baza licentei de emisie si a proiectului retelei intocmit de o unitate autorizata, sub aspect tehnic, de Ministerul Comunicatiilor; in avizul tehnic prealabil se va conveni si termenul de realizare a lucrarilor;
b) decizia de autorizare, emisa in termen de 30 de zile de la solicitare, in baza verificarii tehnice a instalatiei executate.
(2) In decizia de autorizare se stabileste si durata de valabilitate a acesteia, durata care nu poate fi mai mare de 10 ani; valabilitatea deciziei se poate prelungi la cererea titularului.

ART. 24
Comunicatiile audiovizuale prin cablu, apartinind Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, se fac in conditiile stabilite de acestea.

CAP. 4

Consiliul National al Audiovizualului

ART. 25
(1) Consiliul National al Audiovizualului este constituit din 11 membri, numiti de:
a) Presedintele Romaniei - 2 membri;
b) Parlamentul Romaniei - Senat si Camera Deputatilor - cite 3 membri;
c) Guvernul Romaniei - 3 membri, dintre care un specialist in domeniul telecomunicatiilor, un specialist in domeniul radiodifuziunii si un specialist in domeniul televiziunii.
(2) Membrii consiliului sint garanti ai interesului public in domeniul audiovizualului si nu reprezinta autoritatea care i-a numit.
(3) Durata mandatului este de 4 ani.
(4) Numirea membrilor Consiliului National al Audiovizualului se face esalonat, la fiecare 2 ani, pentru jumatate din numarul acestora.
(5) La constituirea primului consiliu, 5 dintre membrii acestuia vor fi numiti pentru o durata de 2 ani, astfel:
a) Presedintele Romaniei - 1 membru;
b) Senatul si Camera Deputatilor - cite 1 membru;
c) Guvernul - 2 membri.
(6) In cazul in care un loc in consiliu devine vacant sau in cazul indisponibilitatii unui membru pentru o durata mai mare de 45 de zile consecutive, autoritatea care a facut numirea va desemna, pentru restul duratei neexpirate, un nou membru.
(7) Membrii Consiliului National al Audiovizualului vor fi revocati, de autoritatea care i-a numit, in cazul incalcarii prezentei legi sau al savirsirii de fapte penale.

ART. 26
(1) Presedintele consiliului se alege, din 4 in 4 ani si pentru un singur mandat, prin votul secret al majoritatii membrilor acestuia.
(2) Daca nu a fost posibila alegerea presedintelui la primul tur de scrutin cu majoritatea prevazuta la alin. (1), votarea se repeta intre cei care au obtinut cel mai mare numar de voturi, pina la intrunirea unei majoritati de cel putin 6 voturi.
(3) In absenta presedintelui pe o perioada mai mare de 4 zile sau in caz de forta majora, atributiile sale se preiau, de drept, de cel mai in virsta membru al consiliului.
(4) Daca functia de presedinte devine vacanta, se alege, potrivit alin. (1) si (2), un presedinte interimar; la expirarea mandatului de presedinte interimar, acesta poate fi ales ca presedinte.

ART. 27
Membrii consiliului sint salarizati la nivelul echivalent subsecretarilor de stat, iar presedintele, la nivelul echivalent secretarului de stat.

ART. 28
(1) Calitatea de membru al Consiliului National al Audiovizualului este incompatibila cu functiile publice sau private, afara de cele didactice in institutii de invatamint superior.
(2) Membrii consiliului si ai aparatului tehnic nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice.

ART. 29
Consiliul delibereaza in prezenta a cel putin 9 dintre membrii sai, iar hotaririle se adopta daca intrunesc votul a cel putin 6 membri.

ART. 30
Consiliul National al Audiovizualului are un buget de venituri si de cheltuieli, care face parte integranta din bugetul de stat.

ART. 31
In vederea exercitarii atributiilor prevazute de lege, consiliul isi elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si isi constituie un aparat tehnic.

ART. 32
(1) Consiliul National al Audiovizualului stabileste norme obligatorii privind: transmiterea informatiilor referitoare la calamitati si la cazurile de stare de necesitate, publicitatea, programarea si acordarea dreptului la replica, sponsorizarea, modul in care se solutioneaza contestatiile, precum si norme referitoare la alte aspecte legate de aplicarea prezentei legi.
(2) Consiliul stabileste duratele si conditiile de prezentare a programelor destinate campaniilor electrorale.
(3) Dezbaterile privind atribuirea licentelor de emisie sint publice, iar deciziile adoptate si motivarea acestora se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(4) De asemenea, se dau publicitatii frecventele disponibile pentru transmisiile de radio si de televiziune destinate publicului.

ART. 33
(1) Consiliul National al Audiovizualului intocmeste, la finele fiecarui an, un raport privind activitatea sa si modul in care titularii de autorizatie respecta obligatiile prevazute in prezenta lege.
(2) Raportul se prezinta Parlamentului.

ART. 34
Consiliul National al Audiovizualului isi exercita atributiile sub controlul Parlamentului.

CAP. 5

Raspunderi

ART. 35
(1) Consiliul National al Audiovizualului controleaza respectarea obligatiilor ce revin titularilor de licenta de emisie, iar Ministerul Comunicatiilor, respectarea conditiilor tehnice din decizia de autorizare.
(2) In caz de incalcare a acestor obligatii, Consiliul National al Audiovizualului sau Ministerul Comunicatiilor, dupa caz, adreseaza consiliului de administratie al societatii respective observatii publice si dispune reintrarea in legalitate.
(3) Consiliul National al Audiovizualului sau Ministerul Comunicatiilor, dupa caz, desemneaza pe unul dintre membrii sai spre a expune consiliului de administratie al societatii respective continutul acestor observatii si spre a hotari, impreuna cu acesta, masurile necesare pentru incetarea incalcarilor; masurile se vor aplica intr-un termen stabilit printr-o decizie a Consiliului National al Audiovizualului sau, dupa caz, a Ministerului Comunicatiilor.

ART. 36
(1) La prima incalcare a prevederilor prezentei legi, titularul de autorizatie este somat de indata.
(2) Somatia se face publica prin mijloacele de informare in masa.

ART. 37
(1) In cazul in care titularul unei autorizatii sau al unei licente de emisie nu isi respecta obligatiile si nu se conformeaza somatiei primite, Consiliul National al Audiovizualului sau Ministerul Comunicatiilor, dupa caz, poate aplica impotriva acestuia, in functie de gravitatea faptelor, una dintre urmatoarele sanctiuni administrative:
a) amenda intre 2% si 5% din cifra de afaceri a anului precedent; in cazul in care titularul se afla in primul an de activitate, se ia in considerare cifra de afaceri existenta in momentul aplicarii sanctiunii;
b) suspendarea autorizatiei de la o luna la 3 luni;
c) reducerea pina la jumatate a duratei totale a autorizatiei sau a licentei;
d) retragerea deciziei de autorizare sau a licentei de emisie; retragerea este obligatorie in cazul in care titularul de autorizatie inceteaza sa mai emita, respectind regularitatea si durata prevazuta in decizie, din alte motive decit cele de avarie tehnica.
(2) Impotriva aplicarii sanctiunii, persoana sanctionata poate face plingere, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ in a carei raza teritoriala s-a savirsit fapta.

ART. 38
(1) Constituie infractiuni si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 200.000 lei la 800.000 lei urmatoarele fapte:
a) emiterea sau retransmiterea de programe fara autorizatie sau fara licenta de emisie ori pe timpul suspendarii acestora;
b) emiterea pe alta frecventa sau cu o putere radianta mai mare ori dintr-un alt amplasament decit cele prevazute in decizia de autorizare, daca autorul nu se conformeaza de indata somatiei Ministerului Comunicatiilor.
(2) Somarea se poate face prin orice mijloace de comunicatie si prin difuzare de cei care exploateaza retelele publice de radiodifuziune si de televiziune. Difuzarea se face, in mod gratuit, in cel mult 30 de minute de la solicitare.
(3) In cazul savirsirii infractiunii prevazute la lit. a), instanta poate dispune si confiscarea echipamentului tehnic.

ART. 39
Programarea si difuzarea de emisiuni cu incalcarea dispozitiilor art. 2 alin.
(1) - (4) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare:
a) de la 6 luni la 5 ani, in cazul alin. (1);
b) de la 2 la 7 ani, in cazul alin. (2);
c) de la 3 la 10 ani, in cazul alin. (3);
d) de la 3 luni la 2 ani sau amenda, in cazul alin. (4).

ART. 40
(1) In cazul in care se constata comiterea faptelor prevazute la art. 38 si art. 39, Consiliul National al Audiovizualului sau Ministerul Comunicatiilor, dupa caz, sesizeaza organele de urmarire penala si suspenda decizia de autorizare pina la solutionarea definitiva a cauzei.
(2) Procurorul poate dispune, la cererea organului care a facut sesizarea, indisponibilizarea echipamentului tehnic.

CAP. 6

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 41
Radioteleviziunea Romana se reorganizeaza, prin lege organica, in servicii publice autonome de radiodifuziune si de televiziune.

ART. 42
Pentru activitatile desfasurate de Consiliul National al Audiovizualului si de Ministerul Comunicatiilor, in vederea eliberarii deciziei de autorizare, se percep taxe prevazute prin lege.

ART. 43
(1) Persoanele juridice publice, altele decit cele prevazute de art. 41 si regiile autonome din domeniul telecomunicatiilor, precum si cele private care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, functioneaza autorizat isi vor putea continua activitatea timp de 5 luni.
(2) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (1), activitatea se va putea desfasura numai in baza autorizatiilor prevazute de prezenta lege.

ART. 44
(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se constituie Consiliul National al Audiovizualului.
(2) Cheltuielile de organizare si functionare ale Consiliului National al Audiovizualului pe anul 1992 se asigura de Guvern din rezerva bugetara.

ART. 45
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN


Miercuri, 29 iunie 2022, 01:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.