LEGE nr.57 din 9 iunie 1992
privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 131/12 iun. 1992

LEGE NUMAR: 57 DIN 9 /6 /92 privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate

EMITENT: PARLAMENT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL nr. 131 DIN 12/6 /92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Integrarea socio-profesionala a persoanelor handicapate, prin incadrarea in munca si realizarea de venituri de catre acestea, se face in conformitate cu legislatia generala a muncii, cu celelalte reglementari legale in vigoare, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta lege.

ART. 2
(1) Persoanele handicapate pot fi incadrate in munca de catre persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat si pot exercita profesii potrivit capacitatii lor fizice si intelectuale. Incadrarea lor in munca se poate realiza si prin crearea de locuri de munca protejate, special organizate, asigurindu-se inlesnirile si adaptarile corespunzatoare.
(2) In raport cu numarul de salariati, constituit din persoane handicapate, pot fi infiintate, la solicitarea asociatiilor de handicapati, legal constituite, locuri de munca si unitati protejate, special organizate, cu sprijinul inspectoratelor judetene pentru handicapati si al autoritatilor publice locale.
(3) Unitatile protejate, special organizate, au cel putin 70% din numarul de salariati constituit din persoane handicapate.
(4) Unitatile protejate, organizate pentru nevazatori, vor avea cel putin 50% din salariati persoane handicapate.
(5) Unitatile si locurile de munca protejate se organizeaza de catre persoane juridice si de persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica sau care folosesc munca salariata.
(6) Constituie vechime in munca, in afara celei dobindite de persoanele handicapate in temeiul unui contract de munca, si activitatea desfasurata de aceste persoane in baza altor raporturi recunoscute de lege ca asimilate celor de munca, precum si activitatea depusa potrivit unei autorizatii proprii, cu conditia achitarii contributiei de asigurari sociale prevazute de lege.
(7) La cererea persoanelor handicapate, ziua de munca a acestora poate fi redusa cu 1-2 ore, cu diminuarea corespunzatoare a salariului, fara a afecta vechimea in munca.

ART. 3
Unitatile protejate pot angaja si persoane handicapate care isi desfasoara activitatea la domiciliu, asigurindu-le transportul materiilor prime si produselor finite de la si, respectiv, la sediul unitatii.

ART. 4
(1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Invatamintului si Stiintei si celelalte organe centrale vor intocmi lista de profesii in care se asigura, cu prioritate, locuri de munca pentru handicapati ori pentru care se va organiza instruire speciala, tinind seama de specificul handicapului.
(2) Ministerele si celelalte organe centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, impreuna cu Secretariatul de Stat pentru Handicapati, vor stabili, in unitatile din sectorul lor de activitate, locurile de munca in care, in limita solicitarilor, pot fi incadrate numai persoane handicapate.

ART. 5
Persoanele handicapate beneficiaza de urmatoarele drepturi de protectie spe ciala:
a) un termen de incercare de 30 de zile lucratoare, la angajare;
b) un preaviz platit de 30 de zile lucratoare, in cazul desfacerii contractului de munca din motive neimputabile lor.

ART. 6
Bunurile si activitatile care pot fi produse, respectiv indeplinite, numai de catre persoane handicapate in cadrul unitatilor prevazute la art. 2, ori, potrivit autorizatiei proprii, asigurindu-se realizarea acestora prin comenzi de stat si alte inlesniri pentru aprovizionarea cu resurse energetice, materii prime si materiale, vor fi cuprinse in lista elaborata de Comisia centrala pentru incadrarea in munca a persoanelor handicapate, care va fi supusa spre aprobare Guvernului.

ART. 7
(1) Ministerele, celelalte organe centrale si autoritatile administratiei publice locale sint obligate sa sprijine persoanele juridice si fizice prevazute la art. 2, care organizeaza unitati si locuri de munca protejate, potrivit specificului si domeniului de activitate.
(2) Ministerul Industriei, prin imputernicitii statului, va recomanda agentilor economici asimilarea in productie, cu prioritate, a masinilor, utilajelor, instalatiilor specifice si adaptarilor necesare desfasurarii activitatii productive a persoanelor handicapate, in vederea usurarii efortului acestora, precum si pentru asigurarea realizarii unei cantitati corespunzatoare de produse.
(3) Agentii economici care au organizate unitati sau locuri de munca protejate vor lua masuri pentru asigurarea integrala si prioritara cu materii prime si materiale, masini, utilaje si instalatii cu adaptari specifice, din tara si din import, necesare productiei ce se realizeaza de catre persoanele handicapate, astfel incit sa fie acoperite capacitatile de productie.

ART. 8
(1) In vederea incadrarii in munca a unui numar cit mai mare de solicitanti din rindul persoanelor handicapate, organele administratiei publice si organizatiile cooperatiei vor lua masuri pentru dezvoltarea si diversificarea unitatilor special organizate pentru munca acestora.
(2) Directiile de munca si protectie sociala vor lua masuri ca absolventii invatamintului special - profesional, liceal, postliceal - ori ai cursurilor de calificare-recalificare sa fie luati in evidenta imediat la prezentare, pentru a fi incadrati intr-un loc de munca corespunzator pregatirii si handicapului.

ART. 9
(1) Persoanele juridice prevazute la art. 2 alin. (3) beneficiaza de o reducere cu 50% a impozitului pe circulatia marfurilor, iar cele prevazute la art. 2 alin. (4) sint scutite de plata acestui impozit.
(2) Persoanele juridice prevazute la art. 10 beneficiaza de reducerea impozitului pe circulatia marfurilor, proportional cu ponderea persoanelor cu handicap angajate in totalul salariatilor.

ART. 10
Persoanele juridice cu un numar de peste 250 de salariati au obligatia de a angaja un procent de cel putin 3% persoane handicapate. Persoana juridica care refuza sa incadreze persoane handicapate in procentul mentionat este obligata sa verse la Fondul de risc si de accident, constituit in baza Legii privind protectia speciala a persoanelor handicapate, sumele aferente numarului de persoane neincadrate, la nivelul salariului minim brut pe tara, lunar.

ART. 11
(1) Persoanele handicapate beneficiaza la cerere, de pensie integrala pentru limita de virsta daca dovedesc o vechime in munca, dupa data dobindirii handicapului, de 15 ani barbatii si de 10 ani femeile, in cazul celor incadrabili in gradul I de invaliditate, de 20 ani pentru barbati si 15 ani pentru femei, in cazul celor incadrabili in gradul II de invaliditate, de 25 ani pentru barbati si 20 ani pentru femei, in cazul celor incadrabili in gradul III de invaliditate.
(2) Pentru timpul care depaseste vechimea prevazuta la alin. (1) se acorda un spor la pensie de 1% pentru fiecare an in plus pentru primii 5 ani si de 0,5% pentru urmatorii ani, potrivit legii.
(3) Persoanele pensionate in baza alin. (1) nu pot cumula pensia cu salariul pe timpul cit se reincadreaza, pina la implinirea virstelor de 60 ani barbatii si 55 ani femeile.
(4) Persoanele handicapate care prezinta invaliditati preexistente la data incadrarii in munca pot fi pensionate de invaliditate, la cerere, daca dovedesc o vechime in munca, in raport cu virsta, prevazuta la art. 38^1 din Legea nr. 3/1977, modificata.
(5) Ajutorul special pentru persoane handicapate da dreptul, in cazul decesului titularului, la stabilirea unui ajutor special de urmasi, daca acestia indeplinesc conditiile prevazute de legislatia de pensii, si se va plati din Fondul de risc si de accident.

ART. 12
Pentru indrumarea si coordonarea actiunilor de pregatire si incadrare selectiva in activitati utile a persoanelor handicapate, se constituie, pe linga Secretariatul de Stat pentru Handicapati, Comisia centrala pentru incadrarea in munca a persoanelor handicapate. Componenta comisiei este prevazuta in anexa.

ART. 13
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN ANEXA 1 COMISIA CENTRALA pentru incadrarea in munca a persoanelor handicapate - Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Handicapati - presedinte - Un secretar de stat de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vicepresedinte - Un secretar de stat de la Ministerul Sanatatii - vicepresedinte - Un director din Ministerul Economiei si Finantelor - membru - Un director din Ministerul Industriei - membru - Un director din Ministerul Invatamintului si Stiintei - membru - Un director din Ministerul Justitiei - membru - Un reprezentant al cooperatiei mestesugaresti - membru - Un reprezentant al cooperatiei de consum si de credit - membru - 4 delegati ai organizatiilor persoanelor handicapate - membri.


Marți, 30 noiembrie 2021, 07:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.