LEGE nr.89 din 28 aprilie 1998
Legea apiculturii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 170/30 apr. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - În România creșterea albinelor este o îndeletnicire tradițională a populației și constituie, prin rolul său economic, ecologic și social, o parte a avuției naționale.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sprijină activitatea apicolă, în scopul protejării albinelor, creșterii numărului și producției familiilor de albine, al valorificării superioare a resurselor melifere și a produselor apicole.

CAPITOLUL II
Conservarea, dezvoltarea și valorificarea fondului melifer

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii și Alimentației contribuie, prin măsuri adecvate, la îmbunătățirea bazei melifere în cadrul fondului funciar.

(2) Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului asigură, prin măsuri adecvate, prevăzute la amenajamentele silvice, protejarea resurselor melifere din cadrul fondului forestier național.

Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale, pe terenurile pe care le au în administrare, în scopul îmbunătățirii resurselor melifere vor folosi cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultură, a râpelor, a marginilor de drumuri, a spațiilor verzi, arbori, arbuști și alte plante ornamentale care prezintă și interes pentru apicultură.

Art. 5. - Apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligați să anunțe autoritățile administrației publice locale, în a căror rază teritorială se află, locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum și adresa deținătorului de stupi.

Art. 6. - (1) Polenizarea dirijată a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte încheiate între proprietarii familiilor de albine și deținătorii de culturi.

(2) Costurile prestației de polenizare se stabilesc prin negociere între părți.

Art. 7. - (1) Autoritățile administrației publice locale, precum și regiile autonome, cu profil agricol sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza autorizației eliberate de către Comisia de bază meliferă și stupărit pastoral.

(2) Vetrele de stupină pot fi atribuite în județul de domiciliu al apicultorului sau în alte județe.

(3) Instalarea stupinelor pe vetre permanente și de valorificare a culesurilor se va face astfel încât să se asigure protecția populației și a animalelor.

Art. 8. - (1) Suprafețele de teren atribuite pentru vatră de stupină se acordă în funcție de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, și nu vor fi mai mici de 5 m2 pentru fiecare familie de albine.

(2) Durata atribuirii și condițiile de folosire a acestor terenuri, precum și obligațiile părților se stabilesc prin contracte care se încheie între beneficiari și deținătorii terenurilor.

Art. 9. - În scopul conservării fondului genetic apicol și melifer și al producerii materialului biologic și semincer, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului pot înființa rezervații naturale în zone bioapicole caracteristice.

Art. 10. - (1) Rețeaua sanitar-veterinară de stat asigură asistență de specialitate în conformitate cu programul național sanitar-veterinar privind apărarea sănătății animalelor.

(2) Diagnosticarea, tratamentul și eliberarea medicamentelor folosite în combaterea varroozei albinelor se fac prin rețeaua sanitar-veterinară, costul acestora fiind suportat din bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 11. - Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, precum și autoritățile administrației publice locale asigură măsurile necesare pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, datorate acțiunilor de combatere a bolilor și dăunătorilor din culturile agricole, vitipomicole, din fondul forestier etc., potrivit reglementărilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III
Cercetarea științifică și pregătirea personalului tehnic
pentru apicultură

Art. 12. - (1) Ministerul Cercetării și Tehnologiei, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Agriculturii și Alimentației, precum și alte instituții publice, împreună cu Asociația Crescătorilor de Albine din România, vor asigura, prin institutele de cercetare-dezvoltare, ameliorarea continuă a rasei autohtone de albine și a speciilor de plante nectaro-polenifere.

(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) exercită măsurile necesare pentru dezvoltarea cercetării științifice, în vederea obținerii de produse chimice selective în combaterea bolilor și a dăunătorilor din apicultură și silvicultură, care să asigure protejarea albinelor.

(3) Societățile comerciale "Institutul de CercetareDezvoltare pentru Apicultură" - S.A. și "Complexul Apicol" - S.A., precum și alte unități de profil asigură elaborarea tehnologiilor necesare pentru păstrarea, condiționarea, prelucrarea și diversificarea produselor apicole care fac obiectul consumului intern și al exportului, în vederea încadrării acestora în parametrii de calitate prevăzuți de normele comunitare.

Art. 13. - Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Educației Naționale și Asociația Crescătorilor de Albine din România vor lua măsuri pentru pregătirea și perfecționarea personalului din apicultură, precum și pentru intensificarea activității de mediatizare din acest domeniu.

CAPITOLUL IV
Stimularea producătorilor apicoli

Art. 14. - Asociația Crescătorilor de Albine din România, prin Societatea Comercială "Complexul Apicol"-S.A., precum și alte societăți comerciale de profil autorizate asigură aprovizionarea crescătorilor de albine cu material biologic, stupi, subansambluri, unelte și utilaje, biostimulatori, medicamente de uz apicol, faguri artificiali, precum și achiziționarea de la producători a produselor apicole oferite.

Art. 15. - Mierea de albine destinată comerțului intern și exportului este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

Art. 16. - Producătorii apicoli beneficiază, totodată, și de următoarele facilități:

a) acordarea de credite cu dobândă subvenționată de la bugetul de stat pentru procurarea de stupi și familii de albine, unelte și utilaje apicole, precum și pentru retehnologizarea capacităților de producție existente;
b) scutirea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport specializate în transportul stupilor;
c) asigurarea, pentru familiile de albine înscrise în registrul agricol, de biostimulatori furajeri și medicamentoși la nivelul a 5 kg zahăr/familie de albine, pe baza unor recepturi autorizate, subvenționate în proporție de 50% de la bugetul de stat;
d) în fondul forestier, amplasarea gratuită a stupilor în pastoral pentru valorificarea surselor nectaro-polenifere.

Art. 17. - Veniturile realizate din practicarea apiculturii sunt scutite de impozit.

CAPITOLUL V
Asociația Crescătorilor de Albine din România

Art. 18. - (1) Asociația Crescătorilor de Albine este organizația profesională și autonomă a apicultorilor din România, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu, care își desfășoară activitatea potrivit reglementărilor legale în vigoare și statutului său.

(2) Asociația reprezintă apicultorii și interesele acestora la toate nivelurile.

Art. 19. - (1) Patrimoniul Asociației Crescătorilor de Albine din România, alcătuit din bunuri mobile și imobile, constituie proprietate privată și este ocrotit de lege.

(2) Bunurile imobile ale asociației sunt indivizibile și nu pot fi împărțite între membrii organizației sau între organizațiile asociate.

(3) Construcțiile realizate pe terenurile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul ipotecării și executării silite, urmând ca regimul juridic al terenului să fie reglementat prin contract civil între proprietarul terenului și noul proprietar al clădirii.

Art. 20. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Regulamentul privind organizarea stupăritului pastoral în România va fi reactualizat. Totodată, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor.

Art. 21. - Institutul Internațional de Tehnologie și Economie Apicolă al Federației Internaționale a Asociațiilor de Apicultură - APIMONDIA funcționează în conformitate cu prevederile Decretului nr.370/1970, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 3 august 1970, și a regulamentului propriu de organizare și funcționare.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 22. - Încălcarea dispozițiilor prezentei legi și a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, potrivit legii.

Art. 23. - În cazul sancțiunilor contravenționale se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

București, 28 aprilie 1998.
Nr. 89.


Sâmbătă, 08 august 2020, 21:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.