ORDONANȚĂ nr.21 din 25 august 1993
privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și A/S EKSPORTFINANS Norvegia pentru suma de 2,7 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 11 august 1993
Textul actului publicat în M.Of. nr. 209/30 aug. 1993

ORDONANTA Nr. 21 din 25 august 1993 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si A/S EKSPORTFINANS Norvegia pentru suma de 2,7 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 11 august 1993

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 30 august 1993 In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. g) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
ARTICOL UNIC Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si A/S/ EKSPORTFINANS Norvegia pentru suma de 2,7 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 11 august 1993.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
-------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Melescanu ACORD DE IMPRUMUT*) intre Romania si A/S EKSPORTFINANS - Norvegia, semnat la Bucuresti la 11 august 1993 Acest acord este incheiat intre Romania (in continuare denumita Imprumutat) si Banca Nationala a Romaniei (in continuare denumita Agent), pe de o parte, si A/S EKSPORTFINANS (Norske bankers finansierings-og eksportkredittinstituit), Oslo, Norvegia (in continuare denumita EKSPORTFINANS), pe de alta parte, garantata corespunzator de Regatul Norvegiei, reprezentat de Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe (in continuare denumit Garant).
PREAMBUL Avind in vedere ca:
- autorizatiile romane au solicitat asistenta financiara din partea Fondului Monetar International (F.M.I.) si din partea Grupului celor 24 de tari industrializate (G-24);
- tarile membre ale G-24 au decis sa sprijine Romania, in cele ce urmeaza denumita Imprumutatul, cu o suma de pina la 1 miliard dolari S.U.A. pentru sustinerea balantei sale de plati in 1991;
- asistenta pentru balanta de plati completeaza resursele de la F.M.I., Banca Mondiala si alte institutii financiare multilaterale;
- Regatul Norvegiei a decis sa satisfaca aceasta cerere si a disponibilizat, printr-un acord de imprumut datat 17 martie 1992, un imprumut in valoare de 15 milioane dolari S.U.A. si ca este pregatit sa disponibilizeze un imprumut suplimentar pentru Imprumutat (Imprumutul pentru balanta de plati) in suma de 2.

700.000,00 dolari S.U.A., cu o durata maxima de 7 ani, intr-un mod corelat cu orice acord incheiat intre F.M.I. si Imprumutat si cu acordurile incheiate cu G24;
- Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe, in virtutea rezolutiei adoptate de Stortinget (Parlamentul norvegian) la data de 25 mai 1993, a autorizat EKSPORTFINANS, in calitate de Iprumutator, pentru imprumutul acordat de Norvegia Romaniei pentru sustinerea balantei sale de plati;
- Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe, in virtutea rezolutiei adoptate de Parlament, a consimtit sa emita o garantie in favoarea EKSPORTFINANS , ca o asigurare pentru acest imprumut pentru balanta de plati;
- aprobarea privind cererea Romaniei pentru un aranjament stand-by a fost data de catre F.M.I. la data de 6 octombrie 1991 si 29 mai 1992;
- Banca Nationala a Romaniei, in virtutea legilor romanesti, poate si a acceptat sa actioneze ca agent in privinta imprumutului pentru balanta de plati, pentru si in numele Romaniei, luind in considerare cele de mai sus, EKSPORTFINANS si Imprumutatul au convenit dupa cum urmeaza:
CLAUZA I Definitii
1.01. In acest acord:
- cont inseamna contul (comercial) cu numarul 36988196, deschis la Citibank

N.A., New York, in favoarea EKSPORTFINANS, in care vor fi efectuate toate platile Imprumutatului, in cadrul prezentului acord;
- acord inseamna prezentul acord de imprumut, impreuna cu anexele si cu eventualele modificari ulterioare;
- imprumutul pentru balanta de plati, denumit in continuare imprumutul, inseamna, conform prezentului acord, 2.700.000,00 dolari S.U.A. sau oricare alta suma mai mica netrasa la un moment dat;
- zi lucratoare inseamna o zi in care bancile comerciale sint deschise pentru afaceri si desfasoara tranzactii in dolari S.U.A. in Oslo, Londra, New York si/sau in oricare astfel de locuri ce pot fi considerate de catre EKSPORTFINANS potrivite pentru tranzactii, conform prezentului acord;
- confirmarea tragerii inseamna o confirmare din partea EKSPORTFINANS catre Imprumutat, in forma si substanta convenite intre Imprumutat si EKSPORTFINANS, ca imprumutul a fost tras;
- data tragerii inseamna data tragerii in cadrul acestui acord, dar nu mai tirziu de 31 decembrie 1993;
- cererea de tragere inseamna o cerere de tragere a imprumutului, adresata de Imprumutat catre EKSPORTFINANS, intr-o forma convenita intre Imprumutat si EKSPORTFINANS;
- datorie externa semnifica orice indatorare prezenta sau viitoare, pentru sau de natura banilor imprumutati, contractata sau garantata de catre Imprumutat sau de catre Agent, care este: (i) denominata intr-o valuta, alta decit moneda nationala a Romaniei; sau (ii) aparuta sau creata (in orice valuta) in afara Romaniei;
- garantie inseamna o garantie irevocabila, intr-o forma si substanta satisfacatoare pentru EKSPORTFINANS;
- data (datele) de plata a dobinzii inseamna fiecare zi de 9 martie si 9 septembrie, la care plata dobinzii este scadenta pentru Imprumutat conform prevederilor prezentului acord, primul termen pentru prima data de plata a dobinzii fiind scadent dupa data tragerii, iar ultimul termen, la data rambursarii imprumutului;
- perioada dobinzii inseamna fiecare perioada de la si incluzind o data de plata a dobinzii pina la, dar excluzind urmatoarea data de plata a dobinzii.
Prima perioada a dobinzii va fi, oricum, de la si incluzind data tragerii, pina la, dar excluzind prima data de plata a dobinzii.
In cazul unei perioade de dobinda mai mici de 6 (sase) luni, rata LIBOR va fi determinata de EKSPORTFINANS la discretia sa, fie cu 2 (doua) zile lucratoare inainte de data tragerii, fie la data tragerii;
- LIBOR inseamna media cotatiilor ratelor interbancare oferite pe piata din Londra, pentru valuta relevanta, si perioada dobinzii, in conformitate cu pagina LIBO de pe Ecranul Reuter (sau orice alta pagina care poate inlocui respectiva pagina a acelui serviciu) la sau in jurul, dar nu inainte de ora 11: 00 a.m. a timpului Londrei cu 2 (doua) zile lucratoare, inainte de o asemenea perioada a dobinzii si rotunjita in sus pina la cea mai apropiata diviziune de 1/16%. Daca asemenea cotatii nu sint disponibile, o rata variabila alternativa va fi determinata de EKSPORTFINANS;
- data rambursarii inseamna ziua in care se implinesc 7 ani de la data tragerii;
- dolari S.U.A. inseamna moneda legala a Statelor Unite ale Americii.
CLAUZA II Tragere; conditii prealabile
2.01. La o data (in continuarea denumita data tragerii) nu mai tirziu de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea cererii de tragere, dar numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor din paragraful 2.02 de mai jos, EKSPORTFINANS va disponibiliza imprumutul catre Imprumutat si va transmite Imprumutatului confirmarea tragerii.

2.02. Nu mai tirziu de 5 (cinci) zile lucratoare inainte de data tragerii, EKSPORTFINANS va trebui sa fi primit, in mod satisfacator pentru ea, urmatoarele :
a) o confirmare, semnata in mod corespunzator de catre Imprumutat, din care sa reiasa ca analiza realizarilor economice si a politicilor convenite cu F.M.I.
efectuata la data de 16 noiembrie 1992, a dovedit respectarea criteriilor de performanta stipulate in angajamentul stand-by sau ca s-a ajuns la noi intelegeri;
b) o autorizatie din partea primului-ministru al Guvernului Romaniei prin care Ministerul Finantelor este in mod legal autorizat sa negocieze, sa semneze si sa intreprinda toate actiunile necesare pentru a incheia acest acord in numele Imprumutatului;
c) o garantie din partea Garantului, emisa in mod corespunzator;
d) cererea de tragere;
e) un aviz juridic din partea ministrului justitiei, in forma si continutul stabilite de cele doua parti, cu conditia ca de la data prezentului acord sa nu fi intervenit nici o schimbare materiala care, in opinia EKSPORTFINANS si dupa comunicarea cu Imprumutatul, sa fie de natura a prejudicia material capacitatea Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile de plata in cadrul prezentului acord.
CLAUZA III Dobinda
3.01. Rata dobinzii Imprumutatul va plati dobinda asupra imprumutatului, la fiecare data de plata a dobinzii, la o rata egala cu LIBOR la 6 luni la dolar S.U.A. plus 0,625% p.a., pentru perioada relevanta de dobinda.
Dobinda este calculata semestrial pentru perioadele trecute, pe baza numarului de zile scurse si a unui an de 360 de zile.

3.02. EKSPORTFINANS va notifica Imprumutatului rata dobinzii pentru fiecare perioada relevanta de dobinda.

3.03. Dobinda aferenta platilor restante Daca o plata nu este efectuata la scadenta, Imprumutatul va plati asupra oricarei sume intirziate la plata, de la data scadenta pina la data platii efective, o dobinda la nivelul cel mai inalt intre: (i) o rata a dobinzii care depaseste cu 2 (doua) puncte procentuale rata platibila de catre Imprumutator pentru finantarea sumei restantei, calculata pe o baza zilnica; si (ii) o rata a dobinzii care depaseste cu 1 (unu) punct procentual rata dobinzii aplicabile Imprumutatului la data scadentei.
Dobinda asupra platilor intirziate va fi calculata lunar pentru perioadele trecute si va fi platita simultan cu plata sumei restante, in baza numarului de zile de intirziere si a unui an de 360 de zile.
CLAUZA IV Rambursare
4.01. Imprumutul va fi rambursat intr-o singura transa la data rambursarii, in cont.
CLAUZA V Plati in avans
5.01. Imprumutatul renunta la orice drept de a plati in avans imprumutul sau oricare parte a acestuia inainte de data stabilita de scadenta.
EKSPORTFINANS poate accepta plata in avans a imprumutatului, in totalitate, dar nu partial, dar numai dupa compensarea oricaror costuri si cheltuieli legate de efectuarea unei asemenea plati in avans.
CLAUZA VI Plati
6.01. Toate platile privind dobinda, capitalul si alte sume platibile in cadrul prezentului acord vor fi efectuate la valoarea de la datele de scadenta respective, la datele de plata a dobinzilor si/sau la data rambursarii, in dolari S.U.A. in cont, fara o notificare prealabila din partea EKSPORTFINANS.
Locul platii poate fi modificat, prin notificare scrisa catre Imprumutat, cu 10 (zece) zile lucratoare in prealabil.

6.02. Daca orice data de plata a dobinzii si/sau data rambursarii nu este o zi lucratoare la locul platii, plata va fi efectuata cel mai tirziu in prima zi lucratoare dupa aceasta data. Cu toate acestea, daca ziua lucratoare imediat urmatoare cade in luna calendaristica urmatoare, plata va fi efectuata cel mai tirziu in ultima zi lucratoare precedenta.

6.03. Imprumutatul accepta sa nu faca nici o compensare sau retinere la plata din nici un motiv, oricare ar fi acesta, asupra vreunei sume scadente pentru plata. Mai mult, Imprumutatul nu va face retineri asupra sumelor datorate EKSPORTFINANS conform prevederilor acestui acord, pe baza unor plingeri, drepturi de actiune, drepturi sau cereri ale sale fata de orice terta parte.

6.04. Toate platile vor fi libere si lipsite de orice restrictii si conditii si fara nici un fel de retineri pentru impozite, speze sau alte sarcini de orice natura. Daca este necesar sa fie facuta o asemenea retinere, Imprumutatul va plati acele sume aditionale care pot fi necesare, in legatura cu orice plata, conform acestui acord, astfel incit EKSPORTFINANS sa primeasca toate sumele datorate conform prezentului acord.

6.05. Mai mult, Imprumutatul va despagubi Imprumutatorul pentru orice pierdere sau cheltuiala care poate aparea pentru Imprumutator ca o consecinta a neindeplinirii obligatiilor Imprumutatului de plata a vreunei sume in cadrul prezentului acord sau in indeplinirea oricarui alt termen sau conditie prevazuta in acest acord, inclusiv pentru toate pierderile, primele si penalitatile intervenite in lichidarea sau reutilizarea fondurilor procurate pentru a efectua sau mentine imprumutul sau oricare parte a acestuia.

6.06. Orice plata efectuata de catre Imprumutat in cadrul prezentului acord va fi considerata ca fiind efectuata mai intii pentru rambursarea costurilor si cheltuielilor, in al doilea rind a dobinzii asupra sumelor ce depasesc termenul de scadenta (daca aceste sume exista), in al treilea rind a altor dobinzi si in al patrulea rind a capitalului.
CLAUZA VII Costuri si cheltuieli
7.01. Imprumutatul va plati 2.700,00 dolari S.U.A., pentru acoperirea tuturor costurilor si cheltuielilor EKSPORTFINANS; suma va deveni scadenta la data tragerii, iar imprumutul va fi redus cu aceasta suma. Mai mult, Imprumutatul va rambursa EKSPORTFINANS toate costurile si cheltuielile in legatura cu intrarea in vigoare si prezervarea oricarui drept, conform prezentului acord, atit dupa, cit si inaintea unei sentinte judecatoresti.
CLAUZA VIII Conturi de evidenta
8.01. EKSPORTFINANS va deschide si va mentine in evidentele sale si in numele Imprumutatului asemenea cont (conturi) de evidenta [cont (conturi) de evidenta], dupa cum urmeaza:
(i) un cont de evidenta in care vor fi debitate toate sumele dobinzilor care urmeaza a fi platite de catre Imprumutat si in care vor fi creditate platile dobinzilor efectuate de Imprumutat (ii) un cont de evidenta care va fi debitat cu imprumutul care urmeaza a fi rambursat de catre Imprumutat si care va fi creditat cu suma platita efectiv de catre Imprumutat.

8.02. Cu exceptia erorilor evidente, conturile de evidenta vor constitui proba doveditoare a sumelor datorate EKSPORTFINANS la un moment dat in legatura cu capitalul si/sau dobinda, conform prevederilor prezentului acord.
CLAUZA IX Alte intelegeri
9.01. Imprumutatul se obliga ca, atit timp cit orice suma este inca nerambursata in cadrul prezentului acord:
(i) sa informeze prompt EKSPORTFINANS si pe Garant, in scris, asupra oricarei imprejurari care, in opinia sa, in mod rezonabil, ar putea sa afecteze capacitatea sa de a-si indeplini integral obligatiile care ii revin in cadrul prezentului acord;
(ii) sa transmita o notificare scrisa catre EKSPORTFINANS si catre Garant in legatura cu orice eveniment care ar constitui un caz de neindeplinire a obligatiilor conform prevederilor prezentului acord, dupa cum se specifica in clauza XI a prezentului acord, impreuna cu o declaratie stabilind faptele si circumstantele unui asemenea eveniment si progresele facute sau care urmeaza a fi facute de catre Imprumutat in legatura cu aceasta;
(iii) sa furnizeze Garantului acele informatii scrise privitoare la pozitia economica, financiara si statistica a Imprumutatului, pe care din cind in cind Garantul le poate solicita in mod rezonabil;
(iv) sa nu creeze nici o sarcina asupra activelor sau veniturilor prezente sau viitoare ale Imprumutatului in legatura cu nici o datorie externa a Imprumutatului, daca obligatiile de plata ale Imprumutatului conform prevederilor prezentului acord nu sint asigurate in favoarea EKSPORTFINANS prin aceeasi sarcina sau, la optiunea Imprumutatului, prin alte asemenea garantii pe care EKSPORTFINANS le poate stabili ca fiind acceptabile.
CLAUZA X Garantie
10.01. Imprumutatul garanteaza si se obliga ca, atit timp cit orice suma a ramas nerambursata in cadrul prezentului acord, toate obligatiile sale de mai jos sa constituie in orice ocazie obligatii directe, neconditionate si generale ale Imprumutatului si, in conditiile prevazute la clauza 9.01 (iv), sa se situeze in orice moment pari passu in toate privintele cu orice alte datorii externe negarantate si fara nici o preferinta una fata de celelalte.
CLAUZA XI Cazuri de neindeplinire a obligatiilor
11.01. Daca va surveni oricare dintre urmatoarele evenimente, EKSPORTFINANS, la discretia sa, poate inceta toate sau oricare dintre obligatiile sale in cadrul prezentului acord si poate declara imprumutul imediat scadent si rambursabil, impreuna cu dobinda acumulata si toate celelalte sume platibile in cadrul prezentului acord, dupa cum urmeaza:
(i) Imprumutatul nu ramburseaza la scadenta, in conformitate cu prevederile prezentului acord, capitalul ori dobinda sau oricare alte sume platibile in cadrul prezentului acord;
(ii) are loc o incalcare sau se dovedeste caracterul incorect ori de natura a induce in eroare, pentru oricare garantii, reprezentari, declaratii, actiuni sau intelegeri facute de catre Imprumutat in cadrul prezentului acord sau cuprinse in orice certificat, declaratie sau notificare furnizate de sau in numele Imprumutatului in legatura cu prezentul acord;
(iii) obligatiile Imprumutatului in cadrul prezentului acord, pentru orice motiv, devin discutabile din punct de vedere al caracterului angajant pentru acesta sau executoriu impotriva sa;
(iv) Imprumutatul intirzie rambursarea sau indeplinirea oricaror obligatii legate de oricare alta datorie externa (incluzind in fiecare caz o obligatie sub incidenta unei garantii, ipoteci sau sarcini), cu exceptia obligatiilor ce decurg in legatura cu conturile de cliring in ruble transferabile cu fostele tari membre ale C.A.E.R.;
(v) Imprumutatul nu isi indeplineste, in general obligatia de a plati datoriile sale externe atunci cind ele sint scadente sau, legat de datoriile sale externe, este pus in situatia de a incheia orice aranjament sau propuneri cu sau in beneficiul unuia sau mai multor creditori externi ai sai sau declara sau impune un moratoriu asupra platii datoriei sale externe sau asumate de el, cu exceptia obligatiilor ce decurg in legatura cu conturile de cliring in ruble transferabile cu fostele tari membre ale C.A.E.R.
CLAUZA XII Asigurare valutara
12.01. Imprumutatul este de acord sa despagubeasca EKSPORTFINANS pentru orice pierdere aparuta ca rezultat al unei sentinte judecatoresti, decizii sau ordin, din vina Imprumutatului si/sau fiind dat sau primit pentru plata vreunei sume datorate conform prevederilor prezentului acord si daca o asemenea sentinta , decizie sau ordin este exprimat intr-o alta valuta (valuta de judecata) decit valuta in care asemenea suma este platibila prin prezentul acord si apar variatii intre ratele de schimb dintre valuta de judecata si valuta relevanta a prezentului acord.
CLAUZA XIII Notificari si corespondenta
13.01. Toate ratificarile in legatura cu prezentul acord vor fi valabile daca vor fi transmise catre:
EKSPORTFINANS GARANTUL A/S EKSPORTFINANS Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor

P.O. Box 1601, Vika Externe 0119 Oslo 1 P.O. Box 8114, Dep.
Norvegia 0032 Oslo 1 Telex: 78213 exfin n Norvegia Fax: +47 22 832237 Telex: 71004 noreg n Tel: +47 22 830100 Fax: +47 22 349580/349581 Tel: +47 22 343600/349090 IMPRUMUTATUL AGENTUL Romania, prin Banca Nationala a Romaniei Ministerul Finantelor str. Lipscani nr. 25 Str. Apolodor nr. 17 Bucuresti, Romania Bucuresti, Romania Telex: 11 239 Telex: 111 36 BN BUC R MINIFIN R Fax: +401 312 43 71 Fax: +401 312.67.92 Tel.:+401 614.05.60 +401 631.18.88 Tel.: + 401 631.20.39 Notificarile asupra ratei dobinzii pentru fiecare perioada relevanta de dobinda vor fi transmise prin fax sau telex. Alte notificari vor fi transmise prin posta inregistrata. In caz de urgenta, acestea pot fi transmise prin fax sau telex si confirmate in conformitate cu cele de mai sus. Notificarile devin efective la primirea scrisorii, telexului sau faxului.

13.02. Imprumutatul si EKSPORTFINANS se vor informa cu promptitudine asupra oricaror schimbari intervenite in adresele lor, specificate in sectiunea 13.01.

13.03. Fiecare document, certificat si declaratie referitoare la prezentul acord sau care urmeaza a fi transmis de catre Imprumutat va fi redactat in limba engleza.

13.04. Orice mesaj, declaratie (orala sau in scris), scrisoare sau oricare alta forma de document (toate fiind considerate notificari), trimis si semnat de catre Imrumutat si/sau de catre Agent, poate fi considerat de EKSPORTFINANS fara a fi obligat sa faca alte cercetari - ca fiind o notificare adevarata, valida si angajanta din partea Imprumutatului.
CLAUZA XIV Legea guvernanta si jurisdictie
14.01. Prezentul acord este guvernat, constituit si interpretat in conformitate cu legile Regatului Norvegiei.

14.02. Imprumutatul se supune in mod irevocabil jurisdictiei nonexclusive a Curtii Districtuale din Oslo, Norvegia.

14.03. Imprumutatul desemneaza prin prezenta Ambasada statului roman (agentul de proces), Oscarsgate 51, 0258 Oslo, drept mijlocitor al Imprumutatului, pentru primirea pentru si in numele sau de servicii de proces.
Daca, din orice motiv, agentul mijlocitor inceteaza sa actioneze ca atare, Imprumutatul va notifica prompt EKSPORTFINANS si, in cadrul a 30 de zile de la aceasta, va numi un agent de inlocuire, in mod rezonabil acceptat de catre EKSPORTFINANS.
Nimic din cele prevazute in aceasta sectiune nu va afecta dreptul de efectuare a serviciului de proces prin orice alt mijloc prevazut de lege.

14.04. Imprumutatul, prin prezenta, renunta in mod irevocabil, in legatura cu prezentul acord, la orice imunitate suverana la care el sau activele sale ar putea fi indrituite.
CLAUZA XV Prevederi diverse Cesionare
15.01. EKSPORTFINANS va avea in orice moment dreptul sa cesioneze toate drepturile sale in cadrul prezentului acord, partial sau in totalitate, catre Garant. EKSPORTFINANS va notifica in scris Imprumutatului despre o asemenea cesionare, de indata ce acest lucru va fi posibil.
Renuntare, despagubiri cumulate
15.02. Nici o neindeplinire si nici o intirziere in exercitarea oricarui drept, autoritate sau privilegiu a EKSPORTFINANS, in cadrul prezentului acord sau referitor la imprumut, nu vor fi interpretate drept constituind o renuntare la acestea si nici un drept, autoritate sau privilegiu, exercitate partial, nu vor impiedica nici o alta exercitare a acestora sau exercitarea oricarui alt drept, autoritate sau privilegiu.
Drepturile si despagubirile stipulate in prezentul acord nu exclud nici un alt drept sau despagubire prevazuta de lege.
Amendamente
15.03. Prezentul acord nu poate fi amendat altfel decit printr-un instrument scris si semnat de/sau in beneficiul ambelor parti.
Intrare in vigoare, efectivitate
15.04. Acest acord va intra in vigoare la data ratificarii lui in conformitate cu prevederile legilor romane si va ramine in vigoare si efectivitate pina cind toti banii vor fi fost platiti in totalitate.
Drept pentru care partile, actionind prin reprezentantii lor in mod corespunzator autorizati, au convenit ca prezentul acord sa fie semnat in numele lor la Bucuresti, la data si anul mentionate mai sus.
Prezentul acord este intocmit in 3 (trei) exemplare in limba engleza, cite un exemplar pentru fiecare dintre parti.
*) Traducere Pentru Romania, prin reprezentantul Pentru A/S EKSPORTFINANS, autorizat, (Norske bankers finansierings-og Florin Georgescu, eksportkredittinstitutt) ministru de stat, ministrul finantelor Harald Van Rees Rotler, pentru Banca Nationala a Romaniei, insarcinat cu afaceri ad-interim al prin reprezentantul autorizat, Norvegiei la Bucuresti Teodor Buftea ------------------------


Joi, 22 octombrie 2020, 10:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.