ORDONANȚĂ nr.23 din 25 august 1993
privind unele masuri de redresare și soluționare a cazurilor de incapacitate de plata a agentilor economici
Textul actului publicat în M.Of. nr. 209/30 aug. 1993

ORDIN Nr. 23 din 23 aprilie 1993 privind deschiderea de contingente tarifare la importul in Romania al unor produse agricole si industriale originare din Comunitatea Economica Europeana (C.E.E.) si modul de administrare a acestor contingente in anul 1993

EMITENT: MINISTERUL COMERTULUI

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 29 aprilie 1993
In baza Hotaririi Guvernului nr. 815/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului, avind in vedere Hotarirea Guvernului nr. 673/1991 privind Tariful vamal de import al Romaniei si Hotarirea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea clasificarii marfurilor in Tariful vamal de import al Romaniei de la 6 la 8 cifre, luind in considerare ca, la data de 1 februarie 1993, a fost semnat Acordul european instituind o asociere intre Romania, de pe o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, si, avind in vedere ca, in asteptarea intrarii in vigoare a acestui acord, Romania a incheiat cu Comunitatea Economica Europeana (C.E.E.) si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (C.E.C.O.) un acord interimar privind comertul si aspectele legate de comert, ale carui prevederi se aplica de la data de 1 mai 1993, avind in vedere ca Acordul interimar privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, pe de alta parte, a fost ratificat de Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 16/1993, promulgata de Presedintele Romaniei prin Decretul nr.446/1993, tinind cont ca acest Acord interimar prevede, intre altele, ca anumite produse originare din Comunitatea Economica Europeana pot beneficia, la importul in Romania, in cadrul unor contingente tarifare, de taxe vamale reduse sau de scutiri de taxe vamale, de la data intrarii in vigoare a acestui acord, si ca, in ce priveste nivelurile acestor contingente, urmeaza ca, in aplicarea Protocolului nr. 7, anexa la Acordul interimar sus-mentionat, sa se faca o adaptare pro rata a cantitatilor anuale aferente produselor agricole si industriale cuprinse in Acordul interimar, avind in vedere prevederile Acordului interimar si necesitatea cunoasterii si valorificarii, la importul in Romania, a reducerilor si scutirilor de taxe vamale la importul de marfuri originare din Comunitatea Economica Europeana, in baza carora Ministerul Comertului urmeaza sa procedeze la deschiderea de contingente tarifare de import de origine comunitara, care figureaza in Acordul interimar, considerind ca este necesar sa se asigure un tratament nediscriminatoriu pentru importatorii din Romania in ce priveste accesul la aceste contingente pina la epuizarea acestora, ministrul comertului emite urmatorul ordin:

ART. 1

1. De la 1 mai 1993 pina la 31 decembrie 1993, importurile in Romania de anumite produse originare din Comunitatea Economica Europeana, cuprinse in anexele nr. I si II, sint supuse unor contingente tarifare dupa cum se prevede in aceste anexe.

2. La importurile din Comunitatea Economica Europeana, determinarea originii produselor importate in cadrul contingentelor tarifare la care se refera paragraful 1 se va face in conformitate cu prevederile Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativa, anexa la Acordul interimar privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, pe de alta parte.
In acest scop, admiterea la import a marfurilor in cadrul regimului preferential prevazut de prezentul ordin se va face numai dupa prezentarea, la organele vamale, a certificatului de import prevazut la art. 3 si a documentului atestind originea comunitara a marfurilor, in conformitate cu Protocolul nr. 4 sus-mentionat.

ART. 2

1. Alocarea de cote in cadrul contingentelor tarifare mentionate la art. 1 este asigurata de Ministerul Comertului - Departamentul comertului exterior, care in scopul unei cit mai bune valorificari a acestora, poate lua masurile administrative necesare.

2. La nivel operativ, in cadrul Departamentului comertului exterior, atributiile de la paragraful 1 de mai sus vor reveni Directiei organisme internationale.

ART. 3

1. In vederea admiterii importurilor in cadrul regimului preferential la care se refera art. 1, importatorii din Romania de produse originare din Comunitatea Economica Europeana vor solicita Directiei organisme internationale din Departamentul comertului exterior alocarea de cote.
In acest scop importatorii vor completa si prezenta un certificat de import, conform formularului din anexa nr. III.
Formularele vor fi completate de importatori cu toate datele si informatiile inscrise in aceste documente, cu exceptia casutelor rezervate pentru viza autoritatilor abilitate sa elibereze certificatele de import (casutele 2 si 8 din formular).
Raspunderea pentru veridicitatea datelor si informatiilor inscrise in aceste formulare revine importatorilor respectivi.

2. Specimenele de semnaturi ale persoanelor imputernicite, din cadrul Directiei organisme internationale, sa semneze aceste certificate si specimenul de stampila vor fi transmise Directiei Generale a Vamilor, in vederea difuzarii lor la unitatile vamale din teritoriu.

ART. 4

1. Dupa examinarea cererilor prezentate, alocarea cotelor din contingentele tarifare se va face in ordinea prezentarii acestora.
La alocarea cotelor se va urmari asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru importatorii interesati din Romania, in ce priveste accesul la aceste contingente tarifare, pina la epuizarea lor.
Se va avea, totodata, in vedere caracterul sezonier al produselor, precum si satisfacerea unor eventuale necesitati de urgenta care pot aparea pe piata.

2. In scopul realizarii obiectivului prevazut la paragraful 1 de mai sus, cantitatile initiale ce vor fi alocate cu ocazia primei solicitari de a beneficia de regimul preferential de import prevazut in prezentul ordin nu vor depasi 5% din volumele contingentelor cuprinse in anexa nr. I si 15% in cazul produselor prevazute in anexa nr. II.

3. Certificatele de import vor fi valabile pentru o perioada de maximum 3 luni de la data eliberarii, fara ca durata de valabilitate sa depaseasca sfirsitul perioadei pentru care contingentul a fost stabilit.

4. In cazul in care, din diferite motive, unele certificate nu pot fi utilizate in termenul prevazut la paragraful 3, ele trebuie sa fie restituite Directiei organisme internationale din Departamentul comertului exterior.
Nerestituirea la timp a certificatelor neutilizate poate conduce la excluderea operatorilor economici respectivi de la dreptul de a beneficia ulterior de regimul preferential instituit in conformitate cu prezentul ordin.
Pentru certificatele utilizate partial se va prezenta o confirmare din partea organelor vamale, atestind cantitatile efectiv realizate in baza acestor certificate.

5. In functie de cantitatile care vor ramine disponibile dupa alocarea cotelor initiale si reintregirea contingentelor cu cantitati neutilizate, se va proceda, la cererea importatorilor din Romania, la noi alocari de cote, care se vor face, de asemenea, in conditiile prevazute in prezentul articol.

ART. 5
Marfurile importate si pentru care operatorii economici nu au obtinut certificate de import in cadrul regimului preferential prevazut prin prezentul ordin vor fi admise la import in baza reglementarilor legale in vigoare, cu plata taxelor vamale aplicabile in conformitate cu Acordul interimar. Acelasi nivel de taxe este aplicabil si in cazul in care importurile efectuate depasesc nivelul contingentelor deschise prin prezentul ordin.

ART. 6
Directia organisme internationale din Departamentul comertului exterior va lua masurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 7
Anexele nr. I - III fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 8
Prezentul ordin va fi dat publicitatii si va intra in vigoare incepind cu data de 1 mai 1993 sau, daca Acordul interimar privind comertul si aspectele legate de comert din Romania, pe de o parte, si C.E.E. si C.E.C.O., pe de alta parte, va intra in vigoare la o data ulterioara, incepind cu acea data.
Ministrul comertului, Constantin Teculescu ANEXA 1 LISTA contingentelor tarifare pentru importul unor produse agricole originare din Comunitatea Economica Europeana - tone ------------------------------------------------------------------------------Nr. Pozitia tarifara Contingent pe 8 luni crt. 1.05 - 31.12.1993 ------------------------------------------------------------------------------
1. 0402.10.19; 0402.21.11; 0402.21.19; 0402.21.91 1.000
2. 0405.00.11; 0405.00.19; 0406.10.20; 0406.10.80; 1.000 0406.20.10; 0406.20.90; 0406.30.39; 0406.30.90;
0406.90.13; 0406.90.15; 0406.90.17; 0406.90.19;
0406.90.23; 0406.90.27; 0406.90.29; 0406.90.31;
0406.90.33;

3. 0406.90.35; 0406.90.37; 0406.90.39; 667 0406.90.50; 0406.90.61;
0406.90.63; 0406.90.69; 0406.90.73;
0406.90.75; 0406.90.77; 0406.90.79;
0406.90.81; 0406.90.85; 0406.90.89;
0406.90.93; 0406.90.99
4. 0701.90.51; 0701.90.59; 0701.90.90 13.333
5. 1001.90.91; 1001.90.99 66.667
6. 1002.00.00 20.000
7. 1003.00.10 667
8. 1003.00.20; 1003.00.80 33.333
9. 1005.10.11; 1005.10.13; 1005.10.15 667 1006.30.21; 1006.30.23; 1006.30.25;
1006.30.27; 1006.30.42; 1006.30.44;

10. 1006.30.46; 1006.30.48; 1006.30.61; 6.667 1006.30.63; 1006.30.65; 1006.30.67;
1006.30.92; 1006.30.94; 1006.30.96;
1006.30.98 1701.11.10; 1701.11.90; 1701.12.10;

11. 1701.12.90; 1701.99.10; 1701.99.90 13.333
12. 2005.70.00 3.333
13. 2401.10.10; 2401.10.20; 2401.10.60;
2401.10.70; 2401.20.10; 2401.20.20 1.667 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 2 LISTA contingentelor tarifare pentru importul unor produse industriale originare din Comunitatea Economica Europeana ------------------------------------------------------------------------------Nr. Pozitia tarifara Contingent pe 8 luni crt. 1.05 - 31.12.1993 ------------------------------------------------------------------------------
84.07.34.10 I
1. 84.07.34.91 I 13.333 bucati
84.08.20.10 I ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 3 ------------------------------------------------------------------------------! 1.Importator (numele, adresa) ! ORIGINAL ! 2.Nr. ! ! !---------------------------------! ! ! 3.An cota 4.Tara de origine! ! ! a marfii ! !-------------------------------------------! ! ! 5.Exportator (numele, adresa, tara) ! ----------- ------------- ! !-------------------------------------------! ! ! 6.Mijloc de transport ! ------------------------------ ! ! ! ! CERTIFICAT DE IMPORT ! ! ! ! ! (contingente tarifare) ! ! ! ! !----------------------------! ! !-----------------------------------------------------------------------------! 7. Cod (pozitie TV)/denumire, descriere marfa U.M./cantitate neta Valoare ! conform ! contractului! de import ! !-----------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------------------------------------! 8. Viza autoritatilor competente ! 9. Declaratie importator: ! ! ! ! ! Cantitate/U.M.______________ ! Declar ca produsele mentionate ! ! ! in prezentul certificat indepli-! ! ! nesc criteriile de origine pen- ! ! ! tru a beneficia de regimul pre- ! ! ! ferential solicitat. ! ! ! Document valabil pina la____________ ! ! ! ! ! ! ! !.......................................... !................................! ! (data, stampila, semnatura autorizata) ! (data, stampila, semantura ! ! autorizata) ! !------------------------------------------------------------------------------------------


Vineri, 30 octombrie 2020, 09:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.