ORDONANȚĂ nr.26 din 18 august 1995
privind impozitul pe dividende
Textul actului publicat în M.Of. nr. 201/30 aug. 1995

ORDONANTA Nr. 26 din 18 august 1995 privind impozitul pe dividende

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 30 august 1995 In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ART. 1
In sensul prezentei ordonante, termenul dividend include orice distribuire, in bani sau in natura, in favoarea actionarilor sau asociatilor, din profitul stabilit pe baza bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, proportional cu cota de participare la capitalul social.
In cazul dividendelor in natura, evaluarea produselor acordate ca plata in natura se face la pretul de vinzare practicat de unitate pentru produsele din productia proprie sau la pretul de achizitie pentru alte produse, iar in cazul serviciilor, pe baza tarifelor pentru aceste servicii. Preturile tarifare sint cele practicate la data efectuarii platii in natura.

ART. 2
Dividendele sint supuse impozitarii, prin retinere la sursa, cu o cota de 10 % din suma acestora.

ART. 3
Obligativitatea calcularii, retinerii si varsarii impozitului pe dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati.
In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor, dupa caz, pina la sfirsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pina la 31 decembrie a anului respectiv.

ART. 4
Plata impozitului pe dividende se face in lei.
In situatiile in care plata dividendelor se face in valuta, impozitul, majorarile de intirziere, cit si amenzile reglementate de prezenta ordonanta, se vireaza in lei proveniti din schimb valutar la cursul in vigoare la data efectuarii platii.
Obligatiile fiscale reglementate prin prezenta ordonanta sint venituri ale bugetului de stat.

ART. 5
La societatile cu capital integral sau majoritar de stat, dividendele ce urmeaza a fi supuse impozitarii se determina prin deducerea, din profitul ramas dupa plata impozitului pe profit, a fondului de participare a salariatilor la profit, in cota de 10%, a cotei de participare a managerului la profitul net, precum si a sumelor pentru constituirea resurselor proprii de finantare, in proportie de pina la 50%.

ART. 6
In cazul in care impozitul pe dividende nu este platit la termen, persoana juridica este obligata la plata majorarilor de intirziere incepind cu ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului de plata si cu data platii efective a impozitului, inclusiv.
Cota majorarii de intirziere aplicata va fi cea prevazuta de legislatia referitoare la calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.

ART. 7
Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului pe dividende, precum si a majorarilor de intirziere aferente, reglementate de prezenta ordonanta, se efectueaza de catre organele fiscale din subordinea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.

ART. 8
In vederea determinarii obligatiilor fiscale, potrivit prevederilor prezentei ordonante, organele fiscale au dreptul de a controla operatiunile care au ca scop evitarea sau diminuarea platii impozitului pe dividende, precum si a retine extrase sau fotocopii ale documentelor care pot constitui dovezi in determinarea obligatiei fiscale.

ART. 9
Impozitul pe dividende si majorarile de intirziere care nu au fost platite in termenul si in conditiile prevazute de prezenta ordonanta sint recuperate conform prevederilor legale.

ART. 10
In cazul unei cereri pentru restituirea unei plati de impozit pe dividende peste suma datorata depusa in termenul stabilit la art. 3, organul fiscal va putea compensa suma acelei plati, asa cum a fost determinata de acesta, cu alte obligatii fiscale ale persoanei juridice care a facut plata peste nivelul impozitului pe dividende datorat.
Organele fiscale vor restitui pe baza de cerere, in lipsa altor datorii scadente, sumele platite in plus.
Nu se admit compensari ale impozitului pe dividende cu eventualele creante detinute de persoana juridica asupra statului, altele decit cele de natura fiscala.

ART. 11
Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitului pe dividende este de 5 ani de la data la care a expirat termenul prevazut la art. 3.
Cererile pentru compensarea sau restituirea impozitului pe dividende platit in plus peste suma datorata nu pot fi facute dupa 5 ani de la expirarea termenului stabilit la art. 3.

ART. 12
Functionarii publici din cadrul unitatilor fiscale, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sint obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin, urmare exercitarii atributiilor de serviciu.
Informatiile referitoare la o persoana fizica sau juridica in legatura cu dividendele si impozitul pe dividende pot fi transmise numai:
a) altor autoritati cu atributii fiscale, in scopul realizarii unor obligatii ce decurg din aplicarea unei legi fiscale;
b) autoritatilor fiscale ale altei tari in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri;
c) autoritatilor judiciare competente potrivit legii.
Persoana care primeste informatii fiscale, conform alineatului anterior, este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.
Informatia referitoare la o persoana fizica sau juridica constituie secret profesional si poate fi transmisa si unei alte persoane fizice sau juridice numai cu consimtamintul scris al acesteia.

ART. 13
Persoana juridica, care considera ca impunerea facuta de un organ fiscal este incorecta, poate face cerere de revizuire a acesteia, la organele directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana si a municipiului Bucuresti, dupa caz. Cererea trebuie facuta in scris, in termen de 20 de zile de la data cind persoana juridica a primit instiintarea. Cererea trebuie sa fie motivata si insotita de acte doveditoare.
In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de revizuire, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sint obligate sa se pronunte printr-o decizie motivata, care se comunica persoanei juridice.
Impotriva deciziei emise de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, persoana juridica poate face contestatie la Ministerul Finantelor, in termenul prevazut la alin. 1.
Ministerul Finantelor este obligat sa se pronunte printr-o decizie motivata, in termen de 40 de zile de la inregistrarea contestatiei, care se comunica persoanei juridice.
Decizia Ministerului Finantelor poate fi contestata la Curtea de apel in a carei raza teritoriala isi are sediul persoana juridica.
Impotriva hotaririi Curtii de apel se poate face recurs la Curtea Suprema de Justitie in termen de 15 zile de la comunicare.
Pentru perioadele de solutionare a cererilor de revizuire si a contestatiilor prevazute de prezenta ordonanta se suspenda executarea silita a 50% din impozitul pe dividende contestat. Pentru aceasta perioada se calculeaza majorari de intirziere.
In cazuri justificate, Ministerul Finantelor poate prelungi, la cererea persoanei juridice, perioada de suspendare prevazuta de prezenta ordonanta, cind cererea de revizuire sau contestatia nu a fost solutionata in termenele prevazute de lege.
Plata impozitului pe dividende si a majorarilor de intirziere aferente, ramase de plata, urmare solutionarii pe cale administrativa a cererii de revizuire sau a contestatiei, dupa caz, se face in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta, prin semnatura, a deciziei date de catre organele prevazute la alineatele precedente, perioada pentru care se calculeaza majorari de intirziere.
Cererile de revizuire cu privire la impozitul pe dividende si a majorarilor de intirziere aferente sint supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata . Taxa de timbru nu poate fi mai mica de 10.000 lei. Contestatiile se timbreaza cu jumatate din suma platita la cererile de revizuire. Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta cerere de revizuire sau contestatie cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
In vederea calcularii taxei de timbru, persoanele juridice sint obligate sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie proportional cu reducerea sumei contestate.
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 14
Controlul, stabilirea, constatarea, urmarirea si incasarea sumelor datorate bugetului de stat, inclusiv a majorarilor de intirziere, pina la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, in cadrul perioadei de prescriptie, se efectueaza conform legislatiei existente la intrarea in vigoare a acestei ordonante.
Contestatiile aflate pe rol la organele jurisdictionale, administrative si judiciare se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare la data constatarii faptei.

ART. 15
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 40/ 1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societatile comerciale, precum si orice dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministru de stat, presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Mircea Cosea ----------------


Marți, 26 octombrie 2021, 15:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.