ORDONANȚĂ nr.44 din 29 august 1995
privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrari literare, de arta și stiintifice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 203/1 sep. 1995

ORDONANTA Nr. 44 din 29 august 1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrari literare, de arta si stiintifice

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 1 septembrie 1995 In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

ART. 1
Persoanele fizice care realizeaza, in conditiile legii, venituri din practicarea unei profesii libere autorizate, in mod individual sau in diverse forme de asociere (medici, profesori, ingineri, arhitecti, economisti, avocati, notari publici, subingineri, tehnicieni, contabili, asistenti medicali, artisti, dactilografe si alte asemenea profesii), precum si persoanele fizice care obtin venituri din lucrari literare, de arta si stiintifice, inclusiv din mostenirea dreptului asupra unor astfel de lucrari, denumite in continuare contribuabili, au obligatia de a plati impozit pe veni, conform dispozitiilor prezentei ordonante.

ART. 2
Impozitul se calculeaza asupra venitului anual impozabil, determinat pe fiecare categorie si loc de realizare a venitului, prin aplicarea urmatoarelor cote:
-----------------------------------------------Venitul anual impozabil Impozit anual - lei - - lei -----------------------------------------------pina la 400.000 17%
400.001 - 1.600.000 68.000 + 22% pentru ceea ce depaseste
400.000
1.600.001 - 3.000.000 332.000 + 28% pentru ceea ce depaseste
1.600.000
3.000.001 - 4.500.000 724.000 + 34% pentru ceea ce depaseste
3.000.000
4.500.001 - 6.300.000 1.234.000 + 40% pentru ceea ce depaseste 4.500.000 peste 6.300.000 1.954.000 + 43% pentru ceea ce depaseste 6.300.000 -----------------------------------------------Impozitul astfel calculat nu poate fi mai mare de 38% din venitul anual impozabil.
Venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.
Transele de venit anual impozabil prevazute la alin. 1 se pot modifica anual , prin hotarire a Guvernului, in functie de evolutia ratei inflatiei.

ART. 3
Venitul anual impozabil se determina ca diferenta intre totalul veniturilor incasate, in bani si in natura, din activitatea desfasurata si cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor.
Cheltuielile pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate, cheltuielile de deplasare, inclusiv diurna si cheltuielile cu mijloace de transport proprietate personala, cind acestea sunt utilizate in scopul realizarii veniturilor, precum si cheltuielile de intretinere a locuintei si pentru telefon, cind activitatea se desfasoara in locuinta proprie, se deduc in limita cotei de 20% din veniturile incasate.
Evaluarea veniturilor in natura se face la preturile si tarifele practicate pe piata, la data incasarii venitului.

ART. 4
Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea la calculul venitului anual impozabil sunt: impozitul pe venit datorat conform dispozitiilor prezentei ordonante; amenzi si penalitati platite autoritatilor; cheltuieli de sponsorizare efectuate peste limita prevazuta in Legea privind sponsorizarea nr.
32/1994; cheltuieli personale ale contribuabilului si ale familiei sale, precum si alte cheltuieli care nu sunt facute in vederea realizarii veniturilor.
Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare desfasurarii activitatii se scad din venitul anual impozabil, cu conditia de a nu se inregistra pierderi, iar in caz contrar, partea nerecuperata se reporteaza in anii urmatori, in aceleasi conditii.
In cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea in locuinta proprie, se admite deducerea impozitului pe cladire si a impozitului pe terenul aferent, proportional cu spatiul utilizat in acest scop.

ART. 5
Veniturile din lucrari literare, de arta si stiintifice, inclusiv cele din mostenirea dreptului asupra unor astfel de lucrari, se supun anual impunerii de catre uniunile de creatori sau, in cazul partilor directe, de catre unitatile platitoare.
Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotelor prevazute la art. 2 asupra venitului anual impozabil.
In acest caz venitul anual impozabil se determina de catre platitorii de venit prin scaderea din venitul brut realizat a unei cote forfetare de cheltuieli, dupa cum urmeaza:
a) 40% in cazul artistilor plastici profesionisti, membri ai Uniunii Artistilor Plastici si ai Fondului Plastic;
b) 30% in cazul compozitorilor si muzicologilor, membri si nemembri ai Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor, precum si in cazul mostenitorilor acestora;
c) 20% in cazul lucrarilor stiintifice si de arta, cu exceptia lucrarilor realizate de persoanele prevazute la lit. a) si b);
d) 10% in cazul lucrarilor literare.
In cazul lucrarilor de arta monumentala, venitul anual impozabil se determina prin scaderea din venitul brut realizat a cheltuielilor efective, pe baza de documente justificative.
Impozitul se calculeaza de catre fiecare platitor de venit, cumulat de la inceputul anului, prin recalcularea impozitului la fiecare plata efectuata catre aceeasi persoana si se varsa o data cu ridicarea numerarului de la banca sau depunerea la banca a documentelor pentru plata drepturilor respective, sau in ziua lucratoare imediat urmatoare platii acestora, in celelalte cazuri.

ART. 6
Cind lucrarile literare, de arta si stiintifice sunt realizate de un grup de persoane, impunerea veniturilor obtinute se face separat, in functie de cotaparte aferenta fiecarei persoane.
Principiul prevazut la alin. 1 se aplica si in cazul veniturilor realizate de mostenitorii aflati in indiviziune.

ART. 7
Sumele datorate potrivit dispozitiilor prezentei ordonante sunt venituri ale bugetelor locale.

ART. 8
Procedura fiscala prevazuta de legislatia in vigoare referitoare la impunerea veniturilor realizate de populatie se aplica si impozitului reglementat prin prezenta ordonanta.

ART. 9
Incepind cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
prevederile art. 21 din Decretul nr.153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, referitoare la impunerea liber-profesionistilor;
prevederile anexei nr. 11 din Hotarirea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative, referitoare la impunerea liber-profesionistilor; art. 8 din H.C.M. nr.545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei si Hotarirea Guvernului nr.
625/1993 pentru modificarea si completarea H.C.M. nr.545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei.

ART. 10
Prezenta ordonanta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1996.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ---------------


Sâmbătă, 04 decembrie 2021, 09:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.