LEGE nr.74 din 6 iulie 1995
privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 149/14 iul. 1995

LEGE Nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 14 iulie 1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Exercitarea profesiunii de medic Sectiunea 1 Dispozitii generale

ART. 1
Exercitarea profesiunii de medic este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean roman, posesoare a diplomei de medic, eliberata de o institutie de invatamint universitar medical din Romania ori din strainatate, echivalenta potrivit legii. Exercitarea profesiunii de medic este avizata de Colegiul Medicilor din Romania si autorizata de Ministerul Sanatatii.

ART. 2
Profesiunea de medic are ca scop asigurarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor, promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii individului si a colectivitatii.

ART. 3
(1) In exercitarea profesiunii, medicul trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana.
(2) Medicul nu este functionar public in timpul exercitarii profesiunii medicale prin natura umanitara si liberala a acesteia.

ART. 4
(1) Medicul este absolvent al unei institutii de invatamint universitar medical recunoscuta de lege. Independenta profesionala confera medicului dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului medical si deplina raspundere a acestuia.
(2) La absolvirea institutiei de invatamint, medicul va depune juramintul, in conformitate cu formularea moderna a juramintului lui Hippokrates, adoptat de Asociatia Medicala Mondiala in cadrul Declaratiei de la Geneva din anul 1975:
"O data admis printre membrii profesiunii de medic:
Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii;
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sint datorate;
Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate;
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra;
Voi pastra secretele incredintate de pacienti chiar si dupa decesul acestora ;
Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic;
Colegii mei vor fi fratii mei;
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala;
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramint in mod solemn, liber, pe onoare!"

ART. 5
(1) Profesiunea de medic poate fi exercitata de catre cel care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cu domiciliul in Romania;
b) este licentiat al unei institutii de invatamint universitar medical, in conditiile legii;
c) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege;
d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii.
(2) Profesiunea de medic poate fi exercitata in Romania si de medici cetateni straini, in conditiile prevazute de prezenta lege si pe baze de reciprocitate stabilite prin conventii la care Romania este parte.
Sectiunea a 2-a Nedemnitati si incompatibilitati

ART. 6
Este nedemn de a exercita profesiunea de medic:
a) medicul care a fost condamnat definitiv, chiar daca a fost reabilitat, pentru savirsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii, in imprejurari legate de exercitarea profesiunii de medic, cu exceptia celor condamnati in temeiul Decretului nr.770/1966*) privind reglementarea intreruperii cursului sarcinii;
*)- in Monitorul Oficial era trecut gresit "Decretul nr.770/1996 b) medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesiunea, pe durata stabilita, prin hotarire judecatoreasca sau disciplinara.

ART. 7
Exercitarea profesiunii de medic este incompatibila cu:
a) comertul cu produse farmaceutice;
b) oricare profesiune sau ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic sau bunelor moravuri;
c) starea de sanatate necorespunzatoare profilului medical, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, potrivit legii;
d) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medicale in defavoarea sanatatii bolnavului sau in scop criminal.
Sectiunea a 3-a Autorizarea de libera practica a profesiunii de medic

ART. 8
(1) Exercitarea profesiunii de medic se face pe baza autorizatiei de libera practica, care se acorda de Ministerul Sanatatii.
(2) Autorizarea de libera practica a profesiunii de medic se acorda pe baza urmatoarelor acte:
a) diploma eliberata de o institutie de invatamint universitar medical acreditata, in conditiile legii;
b) certificat de cazier judiciar;
c) certificat de sanatate;
d) avizul Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 9
(1) Medicii care au dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de virsta, potrivit legii, pot fi mentinuti in activitatea profesionala, la cerere, pina la virsta de 60 de ani femeile si 65 de ani barbatii, prin prelungiri anuale, acordate in conditiile art. 8, cu exceptia doctorilor in medicina si a doctorilor docenti a caror activitate poate fi prelungita, in aceleasi conditii, pina la virsta de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii.
(2) Academicienii, profesorii, conferentiarii universitari si cercetatorii stiintifici gradul I si II pot continua, la cerere, activitatea pina la virsta de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii. Mentinerea in activitate, dupa implinirea acestor virste, se face cu avizul Senatului universitar, al Colegiului Medicilor din Romania si cu aprobarea Ministerului Sanatatii si a Ministerului Invatamintului.
(3) Persoanele mentionate la alin. (1) pot cere pensionarea la virsta de 60 de ani barbatii si 55 de ani femeile, daca este indeplinita conditia de vechime in munca, precum si celelalte conditii prevazute de legislatia de asigurari sociale de stat.
(4) Medicii care au depasit virstele prevazute la alin. (1) si (2) pot profesa si in continuare, la cerere, cu autorizatie de libera practica, acordata anual in conditiile art. 8, numai in sectorul privat.
(5) Medicii din reteaua sanitara de stat, care au implinit virsta de pensionare - 60 de ani femeile si 65 de ani barbatii -, nu pot detine functii administrative de conducere: director in Ministerul Sanatatii, director al directiei sanitare judetene, director de spital, cu exceptia celor de la spitalele clinice si de la institutele de cercetare.

ART. 10
In cazul in care un medic isi intrerupe activitatea profesionala pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din Romania atesta competenta profesionala a acestuia in vrederea reluarii activitatii, cu respectarea prevederilor art. 8 din prezenta lege.

ART. 11
(1) Controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de medic se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii si de catre Colegiul Medicilor din Romania.
(2) Colegiul Medicilor din Romania, prin presedintele consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si al Consiliului National, al Colegiului Medicilor din Romania este in drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare si autoritatile competente pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul sau calitatea de medic, care practica in mod ilicit medicina si sa se constituie ca parte civila sau parte vatamata, dupa caz , potrivit legii.

CAP. II

Infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania Sectiunea 1 Caracteristici generale

ART. 12
(1) Colegiul Medicilor din Romania se infiinteaza ca organizatie profesionala, neguvernamentala, cu personalitate juridica, apolitica si fara scop patrimonial, care reprezinta interesele profesiunii de medic. Colegiul Medicilor din Romania actioneaza pentru dezvoltarea acestei profesiuni si a prestigiului ei in cadrul vietii sociale.
(2) Colegiul Medicilor din Romania are autonomie institutionala si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
(3) Colegiul Medicilor din Romania cuprinde toti medicii, cetateni romani, domiciliati in Romania, autorizati sa practice profesiunea de medic. Medicii care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sint autorizati si isi desfasoara activitatea in unitati ale Ministerului Sanatatii sau ale altor ministere cu retea sanitara proprie, precum si in sectorul privat, sint membri ai Colegiului Medicilor din Romania de la aceasta data.
(4) Sediul Colegiului Medicilor din Romania este in municipiul Bucuresti.
Sectiunea a 2-a Atributiile Colegiului Medicilor din Romania

ART. 13
Colegiul Medicilor din Romania are urmatoarele atributii:
a) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului in exercitarea profesiunii, asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica;
b) asigura aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiunii;
c) elaboreaz, adopta si supravegheaza respectarea Codului de deontologie medicala;
d) avizeaza eliberarea autorizatiei de libera practica medicala;
e) sustine activitatea si dezvoltarea cercetarii stiintifice medicale si organizeaza manifestari stiintifice;
f) reprezinta pe membrii sai in relatiile cu asociatii stiintifice si cu sindicatele;
g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a medicilor;
h) elaboreaza, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, metodologia de acordare a gradului profesional si tematica de concurs;
i) actioneaza, alaturi de institutiile sanitare centrale si teritoriale, ca in unitatile medicale publice si particulare (cabinete, policlinici, spitale) sa fie asigurata calitatea actului medical;
j) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala si de deontologie medicala, in calitate de organ de jurisdictie profesionala;
k) sprijina institutiile si actiunile de prevedere si asistenta medicosociala pentru medici si familiile lor;
l) promoveaza relatiile pe plan extern cu organizatii si formatiuni similare ;
m) in cadrul Colegiului Medicilor din Romania functioneaza comisii care reprezinta specialitatile medicale;
n) in cadrul Colegiului Medicilor din Romania functioneaza o comisie care reprezinta medicii care lucreaza in sistemul de asigurari de sanatate;
o) avizeaza autorizarea de instalare a cabinetelor medicale particulare si se pronunta in legatura cu demersurile intreprinse in vederea interzicerii instalarii si functionarii acestora, tinind seama de exercitarea activitatii medicale in concordanta cu competenta profesionala a medicului, de dotarea tehnica, precum si de respectarea normelor de igiena;
p) avizeaza licentele de inlocuire temporara sau definitiva.
Sectiunea a 3-a Membrii Colegiului Medicilor din Romania.
Drepturi si obligatii

ART. 14
(1) Membrii Colegiului Medicilor din Romania sint inscrisi intr-un registru care se publica periodic.
(2) Medicii ajunsi la virsta pensionarii ramin inscrisi, la cerere, in Colegiul Medicilor din Romania.
(3) Medicii pensionari, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se pot inscrie in Colegiul Medicilor din Romania.

ART. 15
Veniturile Colegiului Medicilor din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere, cotizatiile lunare ale membrilor, alte fonduri rezultate din manifestari culturale si stiintifice;
b) donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice si juridice, drepturi editoriale, in conditiile legii;
c) alte surse.

ART. 16
Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie (salarizare personal, procurare de fonduri fixe, material gospodaresc), finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, intrajutorarea medicilor cu venituri mici si a familiilor lor, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific si altele, care se stabilesc de Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 17
Membrii Colegiului Medicilor din Romania sint obligati:
a) sa respecte regulamentele in vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic;
b) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica profesionala si deontologia medicala;
c) sa acorde cu promptitudine ingrijirile medicale de urgenta ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;
d) sa respecte statutul Colegiului Medicilor din Romania;
e) sa aplice parafa cuprinzind numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semneaza.
Sectiunea a 4-a Organizare si functionare

ART. 18
Colegiul Medicilor din Romania este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

ART. 19
Forurile de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sint: adunarea generala, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.

ART. 20
(1) Consiliul judetean are un numar de membri proportional cu numarul medicilor inscrisi in evidenta, alesi de adunarea generala, dupa cum urmeaza:
- pina la 500 medici inscrisi in registru 11 membri - intre 501 si 1.000 medici inscrisi in registru 13 membri - intre 1.001 si 2.000 medici inscrisi in registru 19 membri - peste 2.000 medici inscrisi in registru 21 membri.
(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 23 de membri.
(3) Consiliul judetean are un numar de 3-11 membri supleanti, alesi de adunarea generala.

ART. 21
(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai un birou format din presedinte, trei vicepresedinti si un secretar.
(2) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sint incompatibile cu:
a) functia corespunzatoare dintr-un sindicat profesional;
b) functia de director si de director adjunct al directiei sanitare;
c) functii de conducere in structura Ministerului Sanatatii (ministru, secretar de stat, sef de departament, director general, director general adjunct , director si director adjunct).

ART. 22
(1) Membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si supleanti, se aleg pe o perioada hotarita de adunarea generala a reprezentantilor pe tara a Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritatea simpla, prin participarea a minimum doua treimi din numarul total al medicilor inscrisi.
Daca nu se va realiza proportia de doua treimi din numarul total al medicilor, la conferinta pentru alegerea conducerii consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, se va organiza, dupa doua saptamini, o alta conferinta de alegeri, indiferent de numarul participantilor.
(3) Membrii primului consiliu judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si supleanti, se aleg pe o durata de 2 ani.

ART. 23
(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se intruneste la convocarea presedintelui, in sedinte ordinare, la interval de doua luni. In mod exceptional, la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor sai, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, poate fi convocat in sedinte extraordinare.
(2) Deciziile consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul total al membrilor.

ART. 24
(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, exercita atributiile prevazute de lege, data in competenta sa, la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, prin regulamentul de functionare, adoptat de adunarea generala a Colegiului Medicilor din Romania.
(2) In vederea exercitarii atributiilor, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, isi desfasoara activitatea in comisii, alese de adunarea generala respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialitati medicale, in conformitate cu regulamentul de functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 25
Conducerea Colegiului Medicilor din Romania, la nivel national, se exercita de catre:
a) adunarea generala;
b) consiliul national;
c) biroul executiv.

ART. 26
(1) Adunarea generala a Colegiului Medicilor din Romania este alcatuita din reprezentantii alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret. Norma de reprezentare este de 1 la 100.
(2) Adunarea generala a Colegiului Medicilor din Romania se intruneste anual .

ART. 27
Adunarea generala adopta Codul de deontologie medicala si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor din Romania, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor alesi.

ART. 28
Colegiul Medicilor din Romania, intre sesiunile adunarii generale, este condus de Consiliul National.

ART. 29
(1) Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania este alcatuit din cite un reprezentant al fiecarui judet, din trei reprezentanti ai municipiului Bucuresti si din cite un reprezentant al medicilor din fiecare minister care are retea sanitara proprie. In afara de acestia, Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania poate fi asistat, cu rol consultativ, de catre un reprezentant al Academiei de Medicina, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Justitiei.
(2) Pentru constituirea Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (1).

ART. 30
Deciziile Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania sint validate prin votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia.

ART. 31
Atributiile Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania sint:
a) elaboreaza Codul de deontologie medicala, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor din Romania, in termen de 6 luni de la constituirea Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania ;
b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania;
c) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor din Romania si poate sa creeze si sa subventioneze actiuni interesind profesiunea medicala, actiuni de intrajutorare sau de sponsorizare;
d) controleaza gestiunea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care trebuie sa-l informeze cu privire la toate actiunile financiare;
e) solutioneaza, in termen de 30 de zile de la inregistrare, ca instanta superioara, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii.

ART. 32
In cadrul Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania functioneaza mai multe comisii al caror numar, competente, precum si regulamentul de functionare sint stabilite de catre acesta.

ART. 33
(1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania asigura activitatea permanenta a acestuia, in conformitate cu legea si regulamentele proprii.
(2) Biroul executiv este alcatuit dintr-un presedinte, trei vicepresedinti si un secretar general.

ART. 34
Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania va fi consultat de catre Ministerul Sanatatii in elaborarea programelor de sanatate si a actelor normative.

ART. 35
(1) Contractul de munca al persoanei care exercita o functie de conducere in biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si al Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania se suspenda, la cererea persoanei in cauza, pe perioada cit indeplineste functia respectiva, cu mentinerea locului de munca.
(2) Persoana aflata intr-o situatie prevazuta la alin. (1) beneficiaza de vechime in munca, perioada respectiva fiind astfel considerata.
Sectiunea a 5-a Proceduri si sanctiuni

ART. 36
Prin comisia de deontologie si prin comisiile de specialitate ale consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si ale Consiliului National, Colegiul Medicilor din Romania judeca litigiile si abaterile deontologice si disciplinare ale medicilor.

ART. 37
(1) Membrii Colegiului Medicilor din Romania, care incalca juramintul depus, legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic si nu respecta Codul de deontologie medicala, raspund disciplinar in functie de gravitatea abaterii si li se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni, a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania si propunerea catre Ministerul Sanatatii pentru retragerea autorizatiei de practica a profesiunii de medic.
(2) Sanctiunile prevazute la lit. a)-c) se aplica de catre consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru membrii lor.
(3) Sanctiunile prevazute la lit. d) si e) se aplica de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania, numai dupa efectuarea unei expertize de specialitate de catre o comisie alcatuita din cel putin cinci specialisti, din specialitatea persoanei in cauza, aprobata de acesta, la propunerea comisiilor de specialitate.
(4) Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica, in termen de 24 de ore, in mod obligatoriu, Ministerului Sanatatii si persoanei juridice cu care medicul sanctionat a incheiat contractul de munca si care decid, dupa caz, pe baza acestora, cu privire la autorizatia de libera practica a profesiunii de medic, precum si cu privire al contractul de munca.
(5) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, reprezinta prima instanta, iar Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania, instanta de recurs, pentru orice litigiu sau abatere comisa de medic.

ART. 38
(1) Impotriva sanctiunilor prevazute la art. 37 alin. (1) lit. a)-c) se poate introduce contestatie la comisia deontologica competenta, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.
(2) Impotriva sanctiunilor prevazute la art. 37 alin. (1) lit. d) si e) se poate introduce contestatie la judecatoria in raza careia isi desfasoara activitatea medicul sanctionat, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

ART. 39
Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania, potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.

ART. 40
Dupa un interval de un an de la emiterea deciziei de suspendare a autorizatiei de libera practica medicala, medicul in cauza poate cere reexaminarea deciziei. In caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decit dupa un an.

ART. 41
Practicarea profesiunii de medic de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale.

CAP. 3

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 42
Ministerul Sanatatii are obligatia de a pune la dispozitia comisiilor electorale, desemnate pentru organizarea Colegiului Medicilor din Romania, evidenta nominala a medicilor din Romania, conform anexei la prezenta lege, in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 43
(1) Pina la alegerea primului consiliu judetean al Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, cererile de inscriere in colegiu se depun la comisiile electorale respective, urmind ca, in termen de 6 luni de la aceeasi data, Ministerul Sanatatii sa elibereze autorizatia de libera practica medicala.
(2) Primile alegeri vor fi organizate de comisii electorale desemnate, in care directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, pe de o parte, si filialele judetene ale sindicatelor medicilor, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe de alta parte, au un numar egal de reprezentanti.
Comisiile electorale sint alcatuite din sase membri.
(3) La nivelul tarii se va organiza o comisie electorala centrala, in care Ministerul Sanatatii va avea trei reprezentanti, sindicatele medicilor, in ansamblul lor, trei reprezentanti si ministerele cu retea sanitara proprie cite un reprezentant. Activitatea acestei comisii consta in validarea alegerilor judetene si in organizarea alegerilor pe tara; activitatea ei inceteaza o data cu constituirea legala a primei adunari generale a Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 44
Administratia locala, prin comisiile judetene, va asigura spatiile corespunzatoare pentru consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Colegiului Medicilor din Romania, cit si pentru Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

ART. 45
Atributiile Colegiului Medicilor din Romania nu pot fi exercitate de nici o alta asociatie profesionala medicala. Membrii Colegiul Medicilor pot face parte si din alte asociatii profesionale.

ART. 46
Anexa face parte integranta din prezenta lege.

ART. 47
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 48
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 79 alin. (1), art. 80 si art. 81 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei, Hotarirea Guvernului nr. 220/1992 privind aprobarea principiilor de baza ale Statutului medicului din Romania, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE ANEXA 1 Numele si prenumele medicului..............................
Data nasterii..............................................
Specialitatea si gradul profesional........................
Titlul stiintific..........................................
Promotia...................................................
Locul de munca.............................................
Adresa si numarul de telefon...............................
---------------


Luni, 23 mai 2022, 21:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.