LEGE nr.50 din 21 iunie 1996
privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
Textul actului publicat în M.Of. nr. 130/24 iun. 1996

LEGE Nr. 50 din 21 iunie 1996
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti


EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 24 iunie 1996

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAP. 1

Salarizarea si alte drepturi ale personalului din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor

ART. 1

Salarizarea personalului din instantele judecatoresti si parchete se face tinind seama de rolul, raspunderea, importanta sociala, complexitatea, specificul activitatii fiecarei functii, precum si de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii.

Sectiunea 1

Salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

ART. 2

(1) Salariile de baza ale magistratilor se stabilesc pe functii, grade profesionale si gradatii, in raport cu nivelul instantelor si al parchetelor si cu vechimea in magistratura, conform anexei nr. 1.
(2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru magistratii de la judecatorii si de la parchetele de pe linga aceste instante sint prevazuti in anexa nr. 1 capitolul I.

ART. 3

(1) Avansarea magistratilor in grade profesionale se poate face, la cerere, pe baza de examen. Modul de organizare si de desfasurare a examenului se stabileste prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Magistratii pot fi avansati pe loc in conditiile legii.
(2) La examenul prevazut la alin. (1) se pot prezenta numai magistratii care indeplinesc conditiile legale de vechime pentru magistratura prevazute in anexa nr. 1 capitolul I sau, dupa caz, majorate conform Legii pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, si au obtinut calificativul de "foarte bun" sau "bun " in ultimii 4 ani pentru activitatea desfasurata.
(3) Avansarea pe loc in functii, in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, se face, daca cel in cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului de "foarte bun" in ultimii 4 ani, precum si vechimea im magistratura prevazuta de lege numai ca judecator sau procuror.
(4) Incadrarea magistratilor, la avansare, se face in gradul imediat superior la gradatia 1. Dupa promovarea examenului de capacitate, magistratii stagiari sint avansati in gradul III profesional, gradatia 1.
(5) Acordarea gradatiei imediat superioare se face de la data de intii a lunii urmatoare celei in care magistratul a implinit transa de vechime prevazuta de lege pentru aceasta.
(6) Magistratii stagiari vor beneficia, in perioada stagiului, de doua gradatii, gradatia a doua acordindu-se dupa implinirea primului an de stagiu, cu conditia promovarii examenelor prevazute de lege.

ART. 4

(1) Salariile de baza pentru magistratii de le tribunale si parchetele de pe linga acestea sint cu 5% mai mari decit cele stabilite pentru functia de magistrat de la judecatorie si parchetul de pe linga aceasta.
(2) Salariile de baza pentru magistratii de la curtile de apel si parchetele de pe linga acestea sint cu 7% mai mari decit cele stabilite pentru magistratii de la judecatorii si parchetele corespunzatoare.
(3) Salariile de baza pentru procurorii din Parchetul General de pe linga Curtea Suprema de Justitie si personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, asimilat magistratilor, potrivit Legii pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, sint cu 10% mai mari decit cele prevazute pentru magistratii de la judecatorii si parchetele de pe linga acestea.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica corespunzator si in cazul avansarii pe loc.

ART. 5

(1) Magistratii beneficiaza de un spor de stabilitate in magistratura in raport cu vechimea efectiva in functia de magistrat, calculat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
- de la 5 la 10 ani - 10%;
- de la 10 la 20 de ani - 15%;
- peste 20 de ani - 20% .
(2) Sporul prevazut la alin. (1) se plateste de la data de intii a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in magistratura.
(3) Nu beneficiaza de sporul de stabilitate magistratii pensionari pentru limita de virsta care sint reincadrati potrivit legii.

ART. 6

(1) Indemnizatiile pentru functiile de conducere de la curtile de apel, tribunale, judecatorii si parchetele de pe linga aceste instante, aprobate anual , sint prevazute in anexa nr. 1 capitolul II.
(2) Indemnizatiile de conducere se diferentiaza in raport cu nivelul si categoria unitatii, precum si cu raspunderea pe care o implica functia de conducere indeplinita. Modul de stabilire pe categorii a instantelor judecatoresti si parchetelor, precum si incadrarea acestor unitati in categorii, se face prin ordin al ministrului justitiei.

ART. 7

Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza si indemnizatiile pentru personalul de conducere din Parchetul General de pe linga Curtea Suprema de Justitie si Ministerul Justitiei sint prevazute in anexa nr. 2.

ART. 8

Procurorii care efectueaza activitate de supraveghere a urmaririi penale beneficiaza de o majorare cu 5% a salariului de baza brut, iar procurorii care efectueaza urmarire penala proprie beneficiaza de o majorare cu 10% a salariului de baza brut.

ART. 9

Magistratii beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 2% din salariul de baza brut pentru fiecare sedinta de judecata care depaseste numarul de 4 sedinte lunar, daca sint respectate criteriile de calitate si operativitate stabilite de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
Indemnizatiile de sedinta nu pot depasi 10% din salariul de baza lunar.

ART. 10

(1) Magistratii pensionari pentru limita de virsta, care sint reincadrati potrivit legii, beneficiaza de cumulul pensiei cu salariul de baza corespunzator functiei, gradului si gradatiei stabilite in raport cu vechimea in magistratura , de sporul pentru vechimea totala in munca, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege.
(2) La incetarea activitatii, magistratii prevazuti la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzindu-se in baza de calcul al pensiei vechimea in munca si salariul, realizate dupa data pensionarii.

ART. 11

Magistratii care sint delegati sau detasati in conditiile Legii pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, la instante sau parchete inferioare, isi pastreaza salariul de baza si celelalte drepturi prevazute de lege. In cazul in care detasarea se face la instante sau parchete de nivel superior, magistratii beneficiaza de salariul de baza si de celelalte drepturi cuvenite la aceste instante si parchete.

ART. 12

Salariile de baza, precum si celelalte drepturi ale magistratilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz.

ART. 13

(1) Judecatorii desemnati, in conditiile legii, sa desfasoare activitate in comisia pentru cetatenie, la Registrul comertului, la Registrul cadastral de publicitate imobiliara, precum si judecatorii sindici, beneficiaza de o indemnizatie lunara de 10% din salariul de baza brut, daca participa efectiv la aceste activitati.
(2) De indemnizatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza si magistratii care sint membri ai comisiilor si birourilor electorale, constituite potrivit legii, pe perioada functionarii acestora, afara de cazul in care printr-un act normativ se stabileste o indemnizatie superioara.

ART. 14

(1) Magistratii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, fiind incadrabili in gradul I sau gradul II de invaliditate, in urma savirsirii impotriva lor a unor fapte prevazute de legea penala, in timpul sau in legatura cu serviciul, vor primi, pe perioada invaliditatii, o pensie egala cu salariul de baza net avut la data survenirii invaliditatii si vor beneficia, o singura data, de o compensatie egala cu de cinci ori acelasi salariu de baza net.
(2) Magistratii care si-au pierdut partial capacitatea de munca, in conditiile alin. (1), fiind incadrabili in gradul III de invaliditate si care nu mai pot exercita in continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel putin jumatate din salariul de baza net avut in ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori acelasi salariu de baza net, precum si de dreptul de a cumula, in conditiile legii, pensia cu salariul, pe care il pot primi dintr-o alta activitate desfasurata.
(3) Urmasii magistratilor decedati in conditiile prevazute la alin. (1):
sotul supravietuitor, copiii minori si copiii majori aflati la studii, pina la implinirea virstei de 25 de ani, beneficiaza, pe perioada cit indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, de o pensie unica egala cu salariul de baza net pe care l-au avut magistratii respectivi la data decesului.

ART. 15

Indemnizatiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sint prevazute in anexa nr. 3.

Sectiunea a 2-a

Salarizarea personalului auxiliar de specialitate si a altor categorii de personal

ART. 16

(1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si parchete sint stabilite pe grade sau trepte profesionale si gradatii, in functie de pregatirea profesionala si de vechimea in specialitate.
(2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la judecatorii si de la parchetele de pe linga aceste instante sint prevazuti in anexa nr. 1 capitolul III.

ART. 17

(1) Prevederile art. 4 alin. (1)-(3) privind salariile de baza ale magistratilor de la tribunale, curtile de apel si parchetele de le linga acestea , precum si de la Parchetul General de pe linga Curtea Suprema de Justitie se aplica in mod corespunzator si personalului auxiliar de specialitate de la aceste instante si parchete.
(2) Grefierii beneficiaza de indemnizatia de sedinta de judecata in conditiile art. 9, care se aplica in mod corespunzator.
(3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare, a actelor de publicitate imobiliara, a actelor comisiei pentru cetatenie, precum si a Registrului cadastral de publicitate imobiliara, beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 13 alin.
(1), care se aplica in mod corespunzator.

ART. 18

(1) Instantele judecatoresti pot constitui un fond de pina la 15%, pentru stimularea executorilor judecatoresti, din sumele ce se fac venit la bugetul de stat, rezultate prin valorificarea bunurilor confiscate si din penalitatile incasate ca urmare a executarii hotaririlor judecatoresti.
(2) Modul de constituire, de evidentiere si folosire a fondului prevazut la alin. (1) se stabileste de ministrul justitiei, cu avizul ministrului finantelor .

ART. 19

(1) Salariile de baza pentru alte functii decit cele de specialitate juridica din sistemul justitiei, precum si conditiile de incadrare sint prevazute in anexa nr. III/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, aprobata prin Legea nr. 134/1994 si republicata, mai mari cu 15% .
(2) Salariile de baza pentru personalul economic, tehnic, administrativ si de intretinere din Ministerul Justitiei si Parchetul General se stabilesc in conditiile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicata.

CAP. 2

Salarizarea personalului din laboratoarele de expertiza criminalistica

ART. 20

Functiile de executie de specialitate din laboratoarele de expertiza criminalistica sint diferentiate pe grade sau trepte profesionale si gradatii, in raport cu pregatirea profesionala si vechimea in specialitate.

ART. 21

(1) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile de executie si indemnizatiile pentru functiile de conducere din laboratoarele de expertiza criminalistica din subordinea Ministerului Justitiei sint prevazute in anexa nr. 4. Prevederile art. 19 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(2) Functiile de sef laborator expertiza criminalistica si sef adjunct pot fi ocupate de experti criminalisti gradele I si II.

CAP. 3

Salarizarea personalului Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor

ART. 22

(1) Personalul didactic si expertii, de specialitate juridica, de la Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor se salarizeaza prin asimilarea functiilor acestora cu gradele profesionale ale magistratilor, prevazute in anexa nr. 1 capitolul I.
(2) Personalul didactic si expertii de alta specialitate decit cea juridica, precum si secretarii se salarizeaza potrivit anexei nr. 5 capitolul I.
(3) Indemnizatiile de conducere pentru decanul si prodecanul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor sint prevazute in anexa nr. 5 capitolul II.

CAP. 4

Salarizarea personalului din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatilor subordonate acesteia

ART. 23

Personalul militar din Ministerul Justitiei, cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalul militar din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne.

ART. 24

Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile de executie ale personalului civil din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia se stabilesc potrivit anexei nr. III/1 si, respectiv, anexei nr. III/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, aprobata prin Legea nr. 134/1994 si republicata.

ART. 25

Personalul din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalul din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia beneficiaza de sporuri si de alte drepturi salariale pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii deosebite de munca. Categoriile de personal, locurile de munca, marimea concreta a sporurilor si conditiile de acordare a acestora sint prevazute in anexele nr. 6 si 7.

CAP. 5

Dispozitii comune

ART. 26

(1) Salariile de baza pentru functiile de executie se stabilesc in raport cu pregatirea, competenta profesionala si vechimea in specialitate, pe grade sau trepte profesionale si gradatii, precum si cu nivelul unitatii.
(2) Avansarea personalului auxiliar de specialitate in grade sau trepte profesionale se face prin examen, in raport cu vechimea minima in specialitate, competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate.
(3) Pentru celelalte categorii de personal, avansarea in post se face prin concurs, in conditiile legii.
(4) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este, pentru magistrati, de cel putin 4 ani, iar pentru celelalte categorii de personal, de cel putin 3 ani. Fac exceptie de la aceste prevederi magistratii stagiari si persoanele incadrate ca debutant.
(5) In mod exceptional, pentru persoanele cu o competenta profesionala deosebita si care au primit numai calificativul de "foarte bun", vechimea minima prevazuta la alin. (4) poate fi redusa pina la jumatate.
(6) Modul de organizare a concursului si a examenului, prevazut la alin. (2) si (3), se stabileste prin regulament, aprobat de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz.

ART. 27

Salariile de baza pentru personalul de conducere sint cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei in care cei in cauza sint incadrati, la care se adauga indemnizatia de conducere, care face parte din salariul de baza.

ART. 28

(1) Trecerea in gradatia imediat superioara, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, de regula dupa adoptarea bugetului de stat.
(2) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul de "foarte bun" sau "bun" in anul precedent.
(3) Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani. In mod exceptional, vechimea minima poate fi redusa la un an.
(4) Incadrarea personalului, la avansare, in gradul sau treapta imediat superioara, se face la gradatia 1.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica si in cazul personalului care isi schimba functia.

ART. 29

(1) Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de pina la 15%, aplicat la salariul de baza brut, si se acorda anual.
(2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numarul total de posturi de magistrati prevazute in statele de functii ale instantelor judecatoresti si ale Ministerului Public.
(3) Pentru celelalte categorii de personal al instantelor judecatoresti si al Ministerului Public, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 15% din numarul de posturi prevazute in statul de functii pentru aceste categorii.
(4) La laboratoarele de expertiza criminalistica, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor, precum si pentru personalul civil din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatilor acesteia, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 15% din numarul total de posturi din statele de functii ale unitatilor.
(5) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (2)-(4) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru functiile de conducere.
(6) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin un an de la angajare.

ART. 30

Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificativele: "foarte bun", "bun", "satisfacator" si "nesatisfacator".

ART. 31

(1) Pentru vechimea in munca, personalul beneficiaza de un spor de vechime de pina la 25%, calculat la salariul de baza brut corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
-----------------------------------------------------------------
Transa de vechime in munca Cota din salariul de baza
-----------------------------------------------------------------
- intre 3 si 5 ani 5% - de la 5 la 10 ani 10% - de la 10 la 15 ani 15% - de la 15 la 20 de ani 20% - peste 20 de ani 25%
-----------------------------------------------------------------
(2) Sporul de vechime se plateste de la data de intii a lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.

ART. 32

(1) Pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiaza, la sfirsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luindu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.

ART. 33

In cazul in care ordonatorul principal de credite bugetare realizeaza economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, in cursul anului, in limita a 5% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli , personalului care asigura realizarea activitatii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

ART. 34

Ministerul Justitiei si Parchetul General pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pina la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli ale fiecarei unitati. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.

ART. 35

Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate in cazul persoanelor care, in cursul anului, au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savirsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi se anuleaza in cazul persoanelor care au fost inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.

ART. 36

Persoanele numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe linga salariul de baza al functiei, gradului sau treptei in care sint incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.

ART. 37

(1) Magistratii, precum si personalul de specialitate mutat in interesul serviciului in alta localitate, in cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor si unitatilor din subordinea Ministerului Justitiei, au dreptul la:
a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza brut la data mutarii efective in alta localitate;
c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul sau de baza brut, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv impreuna cu titularul dreptului;
d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea celui in cauza.
(2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, cu asigurarea unei locuinte de serviciu.
(3) In cazul in care nu se poate asigura locuinta de serviciu, mutarea in alta localitate a magistratilor se face cu compensarea cheltuielilor de cazare in limita a 50% din valoarea acestora pina la asigurarea unei locuinte, fara a depasi tariful pentru hotel de trei stele.
(4) Magistratii care nu beneficiaza de locuinta in localitatea in care isi desfasoara permanent activitatea si carora nu li se acorda compensarea cheltuielilor de cazare in conditiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul interurban, intre localitatea in care isi au resedinta si localitatea unde isi are sediul instanta sau parchetul.

ART. 38

(1) Absolventii in primul an de activitate, incadrati ca personal de specialitate la unitati din sistemul justitiei, situate in alta localitate decit cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu salariul de baza brut corespunzator functiei, gradului sau treptei si gradatiei in care urmeaza sa fie incadrat.
(2) In cazul in care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi echivalenta cu doua salarii de baza brute.
(3) Prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general, dupa caz, se poate aproba ca pentru absolventii facultatilor de drept sa se acorde indemnizatia prevazuta la alin. (2) si in cazul angajarii lor in localitati in care atragerea juristilor se face cu mare greutate.
(4) Drepturile prevazute la alin. (1) si (2) se inscriu in carnetul de munca si se acorda o singura data in timpul activitatii.
(5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(4) se anuleaza daca cel in cauza paraseste unitatea sau localitatea din motive ce-i sint imputabile in perioada de 2 ani de la numirea in functie.

ART. 39

(1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca in interes de serviciu, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul avute anterior.
(2) Cind detasarea sau trecerea temporara intr-o alta munca se face intr-o functie la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana respectiva are dreptul la acest salariu, precum si la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei functii.
(3) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare intr- o alta munca se suporta de institutia unde persoana in cauza isi desfasoara activitatea.

ART. 40

(1) Magistratii care sint detasati sau delegati beneficiaza de diurna de 1% din salariul de baza brut, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categorie pina la trei stele inclusiv, precum si a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, dupa caz.
(2) In situatia in care magistratii nu beneficiaza de cazare in conditiile prevazute la alin. (1), acestia au dreptul la o suma egala cu 0,5% din salariul de baza brut pentru fiecare noapte de cazare.
(3) In cazul in care deplasarea se face cu autoturismul propriu, magistratii beneficiaza de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se completeaza, dupa caz, cu reglementarile aplicabile personalului din institutiile publice, care se aplica si celorlalte categorii de personal din organele autoritatii judecatoresti.

ART. 41

(1) Orele prestate peste durata normala a timpului de munca de catre personalul incadrat in functii de executie se completeaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de baza, astfel:
a) 50% din salariul de baza brut pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de baza brut pentru orele urmatoare. Cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptaminal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, nu se lucreaza.
(2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si poate fi platita potrivit alin. (1) numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic superior, fara a se depasi 120 de ore anual. In cazuri deosebite, ministrul justitiei sau procurorul general, dupa caz, poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, fara a se depasi 360 de ore anual.
(3) Salariatii care, prin natura atributiilor de serviciu, presteaza, in mod sistematic, activitati peste durata normala a timpului de lucru sau desfasoara sistematic activitati in zilele nelucratoare si carora nu li se poate acorda timp liber corespunzator primesc, in raport cu depasirea programului normal de lucru, in locul drepturilor prevazute la alin. (1) si (2), un spor de 10-25% calculat la salariul de baza brut si care face parte din acesta. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz.

ART. 42

Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
AT. 43 (1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, in laboratoarele de criminalistica, tipografii, in compartimentele de multiplicare sau in alte locuri de munca se poate acorda un spor de 15% din salariul de baza brut, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.
(2) Locurile de munca si categoriile de personal in unitatile tipografice si de multiplicare se aproba de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz.
(3) Pentru celelalte locuri de munca, categoriile de persoane si conditiile de acordare se aproba de ministrul justitiei sau de procurorul general, dupa caz , in functie de conditiile deosebite, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite in conditiile legii.

ART. 44

(1) Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau al altor parteneri straini, pentru actiuni in interesul serviciului, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general, dupa caz, cu respectarea limitelor maxime aplicabile in institutiile publice.
(2) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de ministrul justitiei sau de procurorul general, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna in valuta, se aproba de cel care a dispus deplasarea, in limitele reglementarilor aplicabile personalului institutiilor publice.

ART. 45

(1) Membrii comisiilor de examinare a magistratilor stagiari, pentru examenele de definitivare in functie a asistentilor criminalisti, pentru examenele de notar public, precum si pentru numirea si promovarea in grade si trepte profesionale ale personalului de specialitate juridica si criminalistilor , sint remunerati prin plata cu ora, pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.
(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare prevazuti la alin. (1) se face luind in considerare salariul de baza brut al functiei de magistrat in care este incadrat cel in cauza, dar nu mai putin decit cel al functiei de judecator gradul I gradatia 1.
(3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire in magistratura si pentru examenul de capacitate al magistratilor sint remunerati prin plata cu ora, luind in calcul salariul de baza brut al functiei de judecator la Curtea Suprema de Justitie.
(4) Membrii comisiilor de examinare prevazuti la alineatele precedente, care se deplaseaza in alta localitate decit cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.

ART. 46

(1) La Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor , pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga, se face plata cu ora. Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute in statul de functii. Activitatile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justitiei.
(2) Calculul tarifului orar se face luind in considerare salariul de baza brut al celui in cauza, stabilit in conditiile art. 22.
(3) Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptaminala si cu functia didactica indeplinita.

ART. 47

Parcul auto, consumul de carburanti si modul de utilizare a parcului auto din dotarea instantelor judecatoresti si a parchetelor, precum si a unitatilor subordonate Ministerului Justitiei si Parchetului General se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general, in functie de specificul activitatii fiecarei unitati.

ART. 48

Pe linga drepturile prevazute de prezenta lege, personalul de la instantele judecatoresti si parchete, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor, laboratoarele de criminalistica, personalul civil din Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia beneficiaza si de drepturile stabilite prin acte normative speciale.

CAP. 6

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 49

(1) Magistratii gradul V, in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se reincadreaza in gradul profesional III gradatia 1, cei incadrati in gradul IV se reincadreaza in gradul profesional III gradatia 3, cei incadrati in gradul III se reincadreaza im gradul profesional II gradatia 1, cei incadrati in gradul II se reincadreaza in gradul profesional I gradatia 1, iar cei incadrati in gradul I se reincadreaza in gradul profesional I gradatia 3 sau 4, dupa caz.
(2) Executorii judecatoresti si grefierii treapta IV si grefierii- dactilografi treapta III gradatia 4, in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se reincadreaza la treapta imediat superioara, gradatia 1.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul altor categorii de personal incadrate pe grade sau trepte profesionale desfiintate in conditiile prezentei legi.

ART. 50

Magistratii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi se considera ca indeplinesc conditiile legale si isi pastreaza gradul profesional dobindit.

ART. 51

Magistratii militari si personalul auxiliar militar si civil de la instantele si parchetele militare beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta lege, precum si de drepturile reglementate in legislatia aplicabila personalului militar si civil din Ministerul Apararii Nationale.

ART. 52

Judecatorii financiari, procurorii financiari, judecatorii si procurorii financiari inspectori, magistratii-asistenti, precum si personalul auxiliar aferent activitatii jurisdictionale din cadrul Curtii de Conturi, salarizat potrivit anexei nr. 3 din Legea nr. 52/1991, republicata, beneficiaza de drepturile salariale prevazute pentru magistrati si personalul auxiliar din prezenta lege, fara a mai beneficia de adaosurile de la art. 17 si 19 din Legea nr. 50/1995.

ART. 53

(1) Statele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal aprobate.
(2) Statele de personal si statele de functii pentru curtile de apel, tribunale si judecatorii, pentru parchetele care functioneaza pe linga aceste instante, pentru Parchetul General, precum si pentru functiile de specialitate juridica, asimilate magistratilor conform Legii nr. 92/1992, din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, se aproba de catre ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru parchete, statele de functii se aproba la propunerea procurorului general, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Statele de personal si statele de functii ale unitatilor subordonate Ministerului Justitiei se aproba de catre ministrul justitiei.

ART. 54

Drepturile prevazute in prezenta lege pentru magistrati se acorda si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor, potrivit prevederilor Legii pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992.

ART. 55

La instantele judecatoresti si parchete, precum si in celelalte unitati din sistemul justitiei, pot fi utilizate, in raport cu specificul unor activitati, functiile si salariile prevazute de legislatia aplicabila personalului din sectorul bugetar, majorate potrivit art. 19.

ART. 56

Drepturile de salarizare prevazute de prezenta lege sint brute si impozabile . Acestea vor fi actualizate tinind seama de indexarile acordate in conformitate cu prevederile hotaririlor Guvernului adoptate dupa data de 1 ianuarie 1996.

ART. 57

Salariile de baza pentru functiile prevazute de prezenta lege se calculeaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza coeficientilor de ierarhizare cuprinsi in anexe, in raport cu valoarea coeficientului de ierarhizare de 1,00.

ART. 58

Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta lege.

ART. 59

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 52/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga numai cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI VALER SUIAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR IOAN GAVRA


ANEXA 1           SALARIZAREA

personalului de la instantele judecatoresti si parchete

  CAPITOLUL I

  Coeficientii de ierarhizare pentru personalul de specialitate de la 

judecatorii si parchetele de pe linga aceste instante

-------------------------------------------------------------------------------

                  Coeficientul de ierarhizare

                  a salariilor de baza      Vechimea in

Nr.    Functia     Nivelul    Gradatia         magistratura

crt.            studii- --------------------------    - ani -

              lor   1   2   3   4

-------------------------------------------------------------------------------

1. Judecator gradul I

  Procuror gradul I     S   5,00  5,10  5,20  5,30     10

2. Judecator gradul II

  Procuror gradul II    S   4,50  4,60  4,70  4,80     6

3. Judecator gradul III 

  Procuror gradul III    S   4,00  4,10  4,20  4,30  2 ani cu examen 

                                de capacitate

                                sau, dupa caz,

                                5 ani in alte

                                functii de

                                specialitate,

                                conform legii

4. Judecator stagiar

  Procuror stagiar     S   2,80  3,00   -   -      -

-------------------------------------------------------------------------------

  CAPITOLUL II

  Indemnizatiile de conducere la curtile de apel, tribunale, judecatorii si 

parchetele de pe linga aceste instante

                         Indemnizatia de conducere (lei)

                         -------------------------------

                             Minima   Maxima

                            ----------  ---------

 1. Presedintele curtii de apel   Salariul de baza

  si prim-procurorul parchetului corespunzator

  de pe linga curtea de apel   functiei de executie 57.000   108.000

 2. Vicepresedinte al curtii de

  apel si prim-procuror adjunct

  al parchetului de pe linga

  curtea de apel                    52.000   97.000

 3. Presedinte de sectie la

  curtea de apel si procuror

  sef sectie la parchetul de 

  pe linga curtea de apel                45.000   85.000  

 4. Judecator inspector la curtea

  de apel si procuror inspector

  la parchetul de pe linga

  curtea de apel                    52.000   97.000  

 5. Presedintele tribunalului,

  prim-procurorul parchetului

  de pe linga tribunal                 48.000   95.000  

 6. Vicepresedinte al tribunalului,

  prim-procuror adjunct al 

  parchetului de pe linga

  tribunal                       43.000   85.000  

 7. Presedinte de sectie la     Salariul de baza

  tribunal si procuror sef de   corespunzator

  sectie la parchetul de pe    functiei de executie  

  linga tribunal                    37.000   77.000 

 8. Presedintele judecatoriei,

  prim-procurorul parchetului

  de pe linga judecatorie                37.000   77.000 

 9. Vicepresedinte al judecatoriei,

  prim-procurorul adjunct al

  parchetului de pe linga

  judecatorie                      28.000   57.000 

10. Prim-grefier la curtea de 

  apel si parchetul de pe

  linga curtea de apel                 13.000   24.000  

11. Grefier sef de sectie la

  curtea de apel si la parchetul

  de pe linga curtea de apel               9.000   15.000

12. Prim-grefier la tribunal si

  la parchetul de pe linga

  tribunal                       11.000   22.000

13. Grefier sef de sectie la

  tribunal si la parchetul

  de pe linga tribunal                  8.000   14.000

14. Grefier sef la judecatorie

  si la parchetul de pe 

  linga judecatorie                   9.000   15.000

  CAPITOLUL III

  Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza ale personalului auxiliar 

de specialitate de la judecatorii si de la parchetele de pe linga aceste 

instante

-------------------------------------------------------------------------------

                  Coeficientul de ierarhizare

                  a salariilor de baza      Vechimea in

Nr.    Functia     Nivelul    Gradatia         specialitate 

crt.            studii- --------------------------        

              lor   1   2   3   4

-------------------------------------------------------------------------------

 1. Executor judecatoresc  S   2,50  2,60  2,70  2,80  7 ani in functii

  gradul I                          juridice, eco-

                                nomice si ad-

                                ministrative 

 2. Executor judecatoresc  S   2,30  2,35  2,40  2,45  4 ani in functii

  gradul II                          juridice, eco-

                                nomice si ad-

                                ministrative 

 3. Executor judecatoresc  S   2,10  2,15  2,20  2,25  1 an in functii

  gradul III                         juridice, eco-

                                nomice si ad-

                                ministrative 

 4. Executor judecatoresc  S   1,90  -   -   -      -     

  debutant                                 

 5. Grefier, grefier-    S   2,45  2,55  2,65  2,75  7 ani in functii

                                      

  statistician, grefier-                   juridice

  documentarist, gradul I                           

             

 6. Grefier, grefier-    S   2,25  2,30  2,35  2,40  4 ani in functii

                                      

  statistician, grefier-                   juridice

  documentarist, gradul II                          

             

 7. Grefier, grefier-    S   2,05  2,10  2,15  2,20  1 an in functii 

                                      

  statistician, grefier-                   juridice

  documentarist, gradul III                          

             

 8. Grefier, grefier-    S   1,85  -   -   -      -     

                              

  statistician, grefier-                   

  documentarist, debutant                           

             

 9. Executor judecatoresc  M   2,10  2,15  2,20  2,25  7 ani in functii

  treapta I                          auxiliare

                                juridice, eco-

                                nomice sau ad-

                                ministrative

10. Executor judecatoresc  M   1,90  1,95  2,00  2,05  4 ani in functii

  treapta II                         auxiliare

                                juridice, eco-

                                nomice sau ad-

                                ministrative

11. Executor judecatoresc  M   1,70  1,75  1,80  1,85  1 an in functii

  treapta III                         auxiliare

                                juridice, eco-

                                nomice sau ad-

                                ministrative

12. Executor judecatoresc  M   1,60  -   -   -     -     

  debutant                               

13. Grefier, grefier-    M   2,05  2,10  2,15  2,20  7 ani in functii

                                      

  statistician, grefier-                   auxiliare

  documentarist;                       juridice

  conducator de carte

  funciara, treapta I                     

14. Grefier, grefier-    M   1,85  1,90  1,95  2,00  4 ani in functii

                                      

  statistician, grefier-                   auxiliare

  documentarist;                       juridice

  conducator de carte

  funciara, treapta II,                    

  grefier-dactilograf

  treapta I

15. Grefier, grefier-    M   1,65  1,70  1,75  1,80  1 an in functii 

                                      

  statistician, grefier-                   auxiliare

  documentarist;                       juridice

  conducator de carte

  funciara, treapta III,                   

  grefier-dactilograf

  treapta II

16. Grefier-dactilograf   M   1,550 1,575 1,600  -   1 an in functii 

                                      

  treapta III                         auxiliare

                                juridice

17. Grefier, grefier-    M   1,50  -   -   -           

                                      

  statistician, grefier-                         

  documentarist;                            

  conducator de carte

  funciara;                          

  grefier-dactilograf,

  debutant 

18. Arhivar-registrator   M   1,400 1,425 1,450 1,500    -

  treapta I

19. Arhivar-registrator   M   1,300 1,325 1,350 1,375    -

  treapta II

20. Arhivar-registrator   M   1,150 1,200 1,250 1,275    -

  treapta III

21. Arhivar-registrator   M   1,100  -   -   -      -

  debutant 

22. Agent procedural, aprod G   1,00  1,025 1,050 1,075    -

-------------------------------------------------------------------------------

  NOTA:

  1. Pentru ocuparea functiei de executor judecatoresc prevazuta la capitolul 

III nr. crt. 1-4 sint necesare studii superioare juridice sau economice.

  2. Pentru ocuparea functiei de grefier prevazuta la capitolul III nr. crt. 5

-8 sint necesare studii superioare juridice.

  3. La numirea in functie si la stabilirea gradului sau treptei profesionale 

pentru grefier pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii 

economice si administrative cu studii superioare sau medii, dupa caz; in aceasta

 situatie, vechimea minima in specialitate prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 

ani.

  Aceste prevederi se aplica si in cazul celor care au ocupat functii tehnice 

medii sau alte functii de acelasi nivel.

  4. Pentru personalul care, inainte de absolvirea invatamintului superior, 

prevazut la pct. 1 si 2, a ocupat functii medii de specialitate, se poate lua in

 calcul si cel mult jumatate din timpul cit a lucrat in functiile respective.

  5. Grefierii cu studii superioare pot fi incadrati numai la Parchetul 

General de pe linga Curtea Suprema de Justitie, curtile de apel si parchetele 

corespunzatoare. La aceste instante si parchete pot fi incadrati si grefieri cu 

studii medii treptele I si II.

  6. In functiile de prim-grefier si grefier sef la tribunale si judecatorii 

si la parchetele corespunzatoare pot fi numiti numai grefieri, treptele 

profesionale I si II.

  La curtile de apel si parchetele de pe linga aceste instante, precum si la 

Parchetul General pot fi numiti prim-grefieri si grefieri sefi, grefieri gradele

 I-II si treptele I si II.

  7. Pentru functiile de grefier-dactilograf de la toate instantele 

judecatoresti si parchete pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in 

functii economice si administrative.

  8. Salariile functiilor de grefier si grefier-dactilograf sint mai mari cu 

15% pentru persoanele care utilizeaza, in interesul serviciului, cel putin o 

limba straina in medie 50% din timpul de lucru si pentru care poseda atestat.

  9. Grefierii si grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilografi 

si stenodactilografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru beneficiaza 

de un salariu de baza mai mare cu 10% .

  10. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce 

formeaza obiectul prezentei legi sint stabiliti in functie de coeficientul 1,00,

 utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.


ANEXA 2


         COEFICIENTII DE IERARHIZARE

a salariilor de baza si indemnizatiile pentru personalul de conducere din 

Parchetul General de pe linga Curtea Suprema de Justitie si din Ministerul 

Justitiei

  A. Coeficientii de ierarhizare

-------------------------------------------------------------------------------

 Nr.    Functia         Nivelul  Coeficientul de  Vechimea in 

crt.               studiilor  ierarhizare    magistratura

-------------------------------------------------------------------------------

 1. Procuror general         S        6        18 ani

 2. Prim-adjunct al procurorului

  general             S        5,60      18 ani

 3. Adjunct al procurorului general S        5,50      18 ani

-------------------------------------------------------------------------------

  B. Indemnizatii de conducere

-------------------------------------------------------------------------------

Nr.     Functia              Indemnizatia de conducere (lei)

crt.                      -------------------------------

                            Minima    Maxima 

-------------------------------------------------------------------------------

 4. Director general      Salariul de baza

                corespunzator

                functiei de 

                executie        80.000   137.000

 5. Director, procuror sef

  sectie la Parchetul 

  General de pe linga 

  Curtea Suprema de Justitie             74.000   130.000

 6. Consilierul ministrului

  justitiei, procuror 

  consilier al procurorului

  general                       74.000   130.000

 7. Director adjunct, procuror

  sef sectie adjunct la

  Parchetul General de pe

  linga Curtea Suprema de

  Justitie                      69.000   119.000

 8. Inspector general judecatoresc,

  inspector general notarial,

  inspector general de

  penitenciare, procuror

  inspector                      62.000   113.000

 9. Sef serviciu, procuror

  sef serviciu                    40.000    85.000

10. Sef birou, procuror sef

  birou                        34.000    74.000

11. Grefier sef sectie din

  Parchetul General de pe

  linga Curtea Suprema de

  Justitie                      14.000    26.000

12. Grefier sef serviciu din

  Parchetul General de pe 

  linga Curtea Suprema 

  de Justitie                     11.000    17.000

-------------------------------------------------------------------------------

  NOTA:

  1. Salarizarea functiilor prevazute la lit. A nr. crt. 1-3 se face prin 

corelare cu cea stabilita de lege pentru ministru, secretar de stat si, 

respectiv, subsecretar de stat.

  2. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce 

formeaza obiectul prezentei legi sint stabiliti in functie de coeficientul 1,00,

 utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.


ANEXA 3


            INDEMNIZATIILE

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

-------------------------------------------------------------------------------

             Functia                Indemnizatia

                                  - lei -

-------------------------------------------------------------------------------

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii si presedintii

  de sedinta (ministrul justitiei si presedintele Curtii

  Supreme de Justitie)                      200.000

-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 4


          COEFICIENTII DE IERARHIZARE

a salariilor de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul 

laboratoarelor de expertiza criminalistica

 

-------------------------------------------------------------------------------

                  Coeficientul de ierarhizare

                  a salariilor de baza      Vechimea 

Nr.    Functia     Nivelul    Gradatia         minima in  

crt.            studii- --------------------------   specialitate

              lor   1   2   3   4

-------------------------------------------------------------------------------

  A. Functii de executie de specialitate

 1. Expert criminalist    S   4,50  4,60  4,70  4,80    10 ani 

  gradul I 

 2. Expert criminalist    S   4,00  4,10  4,20  4,30    7 ani 

  gradul II 

 3. Expert criminalist    S   3,40  3,50  3,60  3,70    4 ani 

  gradul III

 4. Asistent criminalist   S   2,80  2,90  3,00  -     1 an  

 5. Asistent criminalist   S   2,50  -   -   -     -   

  debutant 

  B. Functii auxiliare de specialitate

 6. Tehnician criminalist  M   1,85  1,90  1,95  2,00 7 ani in functii

  treapta I                         tehnice

                                criminalistice

 7. Tehnician criminalist  M   1,60  1,65  1,70  1,75 4 ani in functii

  treapta II                         tehnice

                                criminalistice

 8. Tehnician criminalist  M   1,35  1,40  1,45  1,50 1 an in functii

  treapta III                        tehnice

                                criminalistice

 9. Tehnician criminalist  M   1,00  -   -   -      -    

  debutant

10. Secretar-dactilograf   M   1,45  1,50  1,55  1,60 7 ani in functii

  laborator expertiza                    auxiliare

  criminalistica                       juridice,

  treapta I                         economice sau

                                administrative

11. Secretar-dactilograf   M   1,20  1,25  1,30  1,35 4 ani in functii

  laborator expertiza                    auxiliare

  criminalistica                       juridice,

  treapta II                         economice sau

                                administrative

12. Secretar-dactilograf   M   1,00  1,05  1,10  -  1 an in functii

  laborator expertiza                    auxiliare

  criminalistica                       juridice,

  treapta III                        economice sau

                                administrative

13. Secretar-dactilograf   M   0,900  -   -   -     -     

  laborator expertiza    

  criminalistica                           

  debutant

-------------------------------------------------------------------------------

  C. Indemnizatii de conducere

-------------------------------------------------------------------------------

Nr.     Functia              Indemnizatia de conducere (lei)

crt.                      -------------------------------

                            Minima    Maxima 

-------------------------------------------------------------------------------

 1. Sef laborator central    Salariul de baza

  expertiza criminalistica  corespunzator

                functiei de 

                executie        43.000    85.000

 2. Sef adjunct laborator

  central expertiza

  criminalistica                   37.000    77.000

 3. Sef laborator interjudetean

  expertiza criminalistica              37.000    77.000

-------------------------------------------------------------------------------

  NOTA:

  1. La numirea in functie si la stabilirea treptei profesionale pentru 

tehnician criminalist pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in 

functii de tehnician in alte sectoare de activitate si, in acest caz, vechimea 

minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.

  2. Personalul prevazut in prezenta anexa poate fi utilizat si la parchete.

  3. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce 

formeaza obiectul prezentei legi sint stabiliti in functie de coeficientul 1,00,

 utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.


ANEXA 5


          COEFICIENTII DE IERARHIZARE

a salariilor de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul didactic, 

profesori si experti care nu au pregatire juridica, si personalul auxiliar din 

Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Magistratilor

  I. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza

  Functii de executie pe grade profesionale

-------------------------------------------------------------------------------

                  Nivelul        Gradatia

Nr.     Functia        studiilor  -------------------------------

crt.                      1    2    3    4

-------------------------------------------------------------------------------

 1. Profesor gradul I         S    4,10  4,20  4,30  4,40

 2. Profesor gradul II         S    3,70  3,80  3,90  4,00

 3. Expert gradul I          S    2,60  2,65  2,75  2,80

 4. Secretar gradul I         S    1,80  1,85  1,90  2,00

-------------------------------------------------------------------------------

  II. Indemnizatii de conducere

-------------------------------------------------------------------------------

Nr.     Functia              Indemnizatia de conducere (lei)

crt.                      -------------------------------

                            Minima    Maxima 

-------------------------------------------------------------------------------

 1. Decan                       57.000    108.000

 2. Prodecan                      52.000    97.000

-------------------------------------------------------------------------------

  NOTA:

  1. In functiile de profesor gradul I si gradul II pot fi incadrate numai 

cadre didactice care au titlul de profesor universitar si, respectiv, de 

conferentiar.

  2. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce 

formeaza obiectul prezentei legi sint stabiliti in functie de coeficientul 1,00,

 utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.


ANEXA 6


             SPORURI

specifice personalului militar din Directia Generala a Penitenciarelor si din 

unitatile subordonate acesteia

  1. Personalul militar care, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, 

presteaza cel putin jumatate din timpul normal de lucru in timpul noptii, are 

dreptul la un spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculeaza la solda de

 baza.

  2. Subofiterii care asigura paza si supravegherea detinutilor, retinutilor, 

arestatilor preventiv si sanctionatilor cu inchisoare contraventionala, precum 

si a minorilor condamnati in penitenciare sau internati in centre de reeducare 

minori, spitale-penitenciare, in sectii (ateliere) de productie, puncte de lucru

 sau in perioada in care se afla in mijloace de transport, au dreptul, pe timpul

 efectiv prestat in astfel de conditii, la o indemnizatie pentru paza si 

supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizatia de paza si supraveghere se ia

 in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.

  3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza 

detinutilor care muncesc si carora nu li se poate compensa timpul prestat 

suplimentar cu timpul liber corespunzator, au dreptul la o indemnizatie de 5-15%

 din solda de baza, care se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.

  Pe timpul cit beneficiaza de aceasta indemnizatie, subofiterii nu vor primi 

indemnizatia prevazuta la pct. 2 pentru paza si supraveghere.

  4. Subofiterii care au in primire cai sau ciini de serviciu au dreptul, pe 

perioada respectiva, la o indemnizatie de 5% din solda de baza.


ANEXA 7


           SPORURI

specifice personalului civil din Ministerul Justitiei, cu atributii de 

coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalului 

civil din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate 

acesteia

  1. Personalul civil din Ministerul Justitiei, cu atributii de coordonare si 

control al activitatii penitenciarelor, precum si personalul civil din Directia 

Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia beneficiaza de 

o majorare a salariului de baza cu pina la 30% .

  Aceasta majorare face parte din salariul de baza.

  2. Personalul didactic si auxiliar didactic, personalul medico-sanitar, 

precum si preotii din unitatile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor

 beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pina la 30% .

  Aceasta majorare nu face parte din salariul de baza.

  3. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba si din Sectia Chilia Veche

 a Penitenciarului Tulcea beneficiaza de un spor de izolare de pina la 20% din 

salariul de baza. Acest spor nu face parte din salariul de baza.

  4. Drepturile prevazute la pct. 2 si 3 se cumuleaza cu drepturile de la pct.

 1.

  5. Personalul civil din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile

 subordonate acesteia beneficiaza de o indemnizatie lunara de pina la 25%, care 

se calculeaza asupra salariului de baza brut pentru prestarea serviciului 

permanent in dispozitivul de lupta in situatii operative sau speciale.

  6. Drepturile prevazute la pct. 1, 2, 3 si 5 se stabilesc prin ordin al 

ministrului justitiei.

             -----------------------


Vineri, 22 octombrie 2021, 00:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.