LEGE nr.125 din 21 decembrie 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrari literare, de arta și stiintifice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 297/27 dec. 1995

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.203 din 1 septembrie 1995, cu următoarele modificări:

1) La articolul 3, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Pentru activitatea de interes public, desfășurată de notarii publici, care implică determinarea de taxe de timbru aferente actelor notariale, se admite la deducere, în plus, o cotă de 5% din veniturile încasate ca urmare a acestei activități.”

2) Articolul 5 alineatul 3 literele a), b), c) și d) vor avea următorul cuprins:

„a) 50% în cazul artiștilor plastici profesioniști, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici și ai Fondului Plastic;
b) 40% în cazul compozitorilor și muzicologilor, membri sau nemembri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, precum și în cazul moștenitorilor acestora;
c) 30% în cazul lucrărilor științifice și de artă, cu excepția lucrărilor realizate de persoanele prevăzute la lit. a) și b);
d) 20% în cazul lucrărilor literare.”

Această lege a fost adoptată de Camerea Deputaților în ședința din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN GAVRA

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ION SOLCANU

București, 21 decembrie 1995.
Nr. 125.


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 08:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.