ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.85 din 23 decembrie 1997
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 378/29 dec. 1997

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Sunt obligate la plata impozitului pe venit, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și denumite, în continuare, contribuabili:

a) persoanele fizice române care realizează venituri de orice fel și din orice activitate, în România, cu excepția celor supuse impozitului pe salarii și impozitului pe venitul agricol;
b) asociațiile familiale care desfășoară activități economice pe bază de liberă inițiativă, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
c) persoanele fizice române și/sau străine asociate și societățile civile profesionale, care nu dau naștere la persoane juridice;
d) persoanele fizice străine care realizează venituri în România printr-o bază fixă sau într-o perioadă ce depășește în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârșind în anul calendaristic vizat.

Art. 2. - (1) Se impozitează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență:

a) veniturile realizate din desfășurarea de activități economice pe bază de liberă inițiativă, precum și din practicarea unei profesii libere, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
b) veniturile obținute din închirieri, subînchirieri și din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitație;
c) veniturile realizate în baza unor contracte de locație de gestiune sau a altor asemenea forme de dare în exploatare;
d) veniturile obținute din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, închirierea, precum și din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin moștenire;
e) veniturile obținute din arendare, potrivit legii;
f) veniturile obținute din participarea la o formă de asociere cu alte persoane fizice pentru realizarea în comun a unor activități, conform prevederilor legale în vigoare, altele decât cele prevăzute în legea privind impozitul pe profit;
g) veniturile realizate din activități agricole, precum și din organizarea activității în asociațiile agricole fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la art. 3 lit. m);
h) veniturile realizate din activități artistice, distractive sau sportive desfășurate în mod independent, precum și din organizarea unor asemenea activități;
i) premiile și orice câștiguri în bani sau în natură, acordate de o entitate plătitoare, care depășesc suma de 5.000.000 lei, cu excepția celor supuse impozitului pe salarii;
j) dobânzile realizate, cu excepția celor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;
k) drepturile cuvenite inventatorilor și inovatorilor;
l) alte venituri realizate în mod permanent sau întâmplător.

(2) În categoriile de venituri prevăzute la alin. (1) se includ atât cele în bani, cât și cele în natură.

(3) Evaluarea veniturilor în natură se face la prețurile și tarifele practicate pe piață, la data încasării venitului.

Art. 3. - Nu se supun plății impozitului reglementat prin prezenta ordonanță de urgență:

a) dobânzile aferente titlurilor de stat, precum și cele aferente depunerilor la vedere în conturi la societăți bancare;
b) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donație, moștenire sau sponsorizare, potrivit legii, cu excepțiile menționate în prezenta ordonanță de urgență;
c) veniturile realizate din producerea și valorificarea obiectelor și produselor de cult, definite astfel potrivit legii;
d) sumele primite de asigurați în baza contractelor de asigurare de bunuri sau de persoane;
e) pensiile de orice fel și ajutoarele primite, în cadrul sistemului asigurărilor sociale, precum și alocațiile de stat pentru copii;
f) bursele elevilor, studenților și doctoranzilor;
g) pensiile de întreținere plătite în condițiile legii;
h) premiile de orice fel, în bani sau în natură, acordate de Regia Autonom㠄Loteria Național㔠la sistemele sale de joc;
i) veniturile realizate de veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război și soțiile veteranilor de război din practicarea pe cont propriu și în mod singular a unei meserii sau profesii, inclusiv din închirierea unei singure locuințe, cu excepția veniturilor obținute exclusiv din activitatea de comerț;
j) veniturile realizate din servicii turistice prestate în mediul rural, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pe o perioadă de 10 ani de la data autorizației de funcționare;
k) veniturile obținute din vânzarea bunurilor mobile și imobile, cu excepția celor provenite din activități autorizate și a celor prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b);
l) veniturile obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare;
m) veniturile realizate din vânzarea produselor agricole în stare naturală, obținute din producție proprie, din creșterea animalelor și a păsărilor, din vânzarea produselor provenite din silvicultură, sericicultură și apicultură, în stare naturală, precum și din vânzarea produselor culese din flora și fauna spontană;
n) persoanele fizice în vârstă de peste 65 de ani împliniți, femeile, și 70 de ani împliniți, bărbații, invalizii de gradul I și persoanele handicapate asimilabile gradului I de invaliditate, care realizează venituri din practicarea pe cont propriu și în mod singular a unei meserii sau profesii, cu excepția veniturilor obținute exclusiv din activitatea de comerț.

CAPITOLUL II
Impozitul pe venitul realizat din activități desfășurate pe bază de liberă inițiativă

Art. 4. - (1) Impozitul se calculează asupra venitului anual impozabil, determinat pe fiecare categorie și loc de realizare a venitului, prin aplicarea următoarelor cote:

--------------------------------------------------------------------------------
 Venitul anual impozabil            Impozitul anual
   - lei -                    - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
până la 3.000.000           15% 
3.000.001- 6.000.000    450.000 + 20% pentru ceea ce depășește 3.000.000
6.000.001- 9.000.000   1.050.000 + 25% pentru ceea ce depășește 6.000.000
9.000.001-12.000.000   1.800.000 + 30% pentru ceea ce depășește 9.000.000
peste 12.000.000     2.700.000 + 35% pentru ceea ce depășește 12.000.000
--------------------------------------------------------------------------------

(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) nu poate depăși 20% din venitul anual impozabil, în cazul veniturilor obținute din activități agricole.

(3) În vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență, venitul impozabil realizat pe o fracțiune de an se consideră venit anual impozabil.

Art. 5. - Contribuabilii prevăzuți la art. 1, autorizați potrivit legii, se impun pe baza venitului efectiv realizat, venitul impozabil determinându-se ca diferență între totalul veniturilor încasate, în bani și în natură, din activitatea desfășurată, și cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor, inclusiv primele plătite pentru asigurările de bunuri, pe baza documentelor justificative.

Art. 6. - Veniturile care se iau în calcul la determinarea venitului anual impozabil sunt: cele din activitatea autorizată, din valorificarea unor bunuri din inventarul utilizat de contribuabil pentru realizarea venitului, din dobânzile primite pentru disponibilitățile bănești din contul contribuabilului autorizat potrivit legii și din alte activități adiacente.

Art. 7. - (1) Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea la calculul venitului anual impozabil sunt:

a) impozitul pe venit datorat conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență;
b) amenzile și penalitățile plătite autorităților;
c) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare;
d) cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limita prevăzută în Legea sponsorizării nr. 32/1994;
e) cheltuielile pentru acțiuni de protocol efectuate peste limita a 1% din veniturile încasate;
f) cheltuielile efectuate peste limita a 10% din veniturile încasate pentru delegare și detașare, inclusiv cheltuielile cu mijloace de transport proprietate individuală a contribuabilului când acestea sunt utilizate în scopul realizării veniturilor, precum și cheltuielile de întreținere și telefon când activitatea se desfășoară în locuința proprie;
g) cheltuielile personale ale contribuabilului și ale familiei sale, precum și alte cheltuieli care nu sunt efectuate pentru realizarea veniturilor.

(2) Cheltuielile efectuate pentru investiții, dotări și alte utilități necesare desfășurării activității și care concură direct la realizarea de venituri, precum și cheltuielile cu reparațiile capitale se scad din veniturile încasate până la recuperarea acestora, dar nu mai mult de 50% din veniturile încasate în fiecare an.

(3) În cazul în care contribuabilul își desfășoară activitatea în locuința proprie, se admite deducerea impozitului pe clădire și a impozitului pe terenul aferent, proporțional cu spațiul utilizat în acest scop.

(4) Cheltuielile pentru plata personalului angajat cu contract individual de muncă sau cu contract civil, cum sunt: salarii și alte drepturi salariale, indemnizații, contribuția pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, contribuția pentru asigurări sociale și alte obligații față de bugetul asigurărilor sociale sau față de bugetele fondurilor speciale, precum și contribuțiile profesionale obligatorii pentru desfășurarea activității de către contribuabil, inclusiv contribuțiile pentru bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale, sunt deductibile, numai dacă se face dovada plății acestor obligații.

(5) Pentru activitatea de interes public desfășurată de notarii publici, care implică determinarea de taxe de timbru aferente actelor notariale, se admite la deducere, în plus, o cotă de 5% din veniturile încasate ca urmare a acestei activități.

Art. 8. - (1) Meseriașii care prestează servicii sau execută lucrări în ateliere stabile se impun pe bază de norme anuale de venit. Meseriile și normele de venit se vor stabili prin hotărâre a consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București.

Aceste norme de venit se reduc, în funcție de vârstă, după cum urmează:

- 40% pentru bărbații între 60 și 65 de ani și pentru femeile între 55 și 60 de ani;
- 50% pentru bărbații între 65 și 70 de ani și pentru femeile între 60 și 65 de ani.

(2) Pentru invalizii de gradul II și pentru persoanele handicapate asimilabile gradului II de invaliditate, normele de venit se reduc cu 25%.

(3) Reducerile prevăzute mai sus nu se aplică în mod cumulativ, ci se aplică reducerea cea mai mare.

Art. 9. - Reducerile și scutirile acordate potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu anul următor celui în care contribuabilii împlinesc limitele de vârstă menționate.

Art. 10. - Contribuabilii care desfășoară exclusiv activitate de comerț în puncte volante, cărăușii cu mijloace de transport cu tracțiune animală și meseriașii ambulanți se supun plății unui impozit forfetar trimestrial, stabilit prin hotărâre a consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 11. - (1) Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr.54/1990, precum și colaboratorii societăților comerciale, care desfășoară cu autoturisme proprii activitate de taximetrie în condițiile legii, datorează un impozit forfetar trimestrial în sumă de 400.000 lei, care poate fi majorat sau diminuat de consiliile locale, în funcție de condițiile concrete de practicare a acestei activități din fiecare localitate, cu până la 50%.

(2) Pentru transportul de persoane care se efectuează cu autoturisme de teren, microbuze și autobuze, inclusiv pentru activitatea de instruire auto, contribuabilii au obligația să declare veniturile realizate la organele fiscale teritoriale. Calculul veniturilor totale se face prin însumarea tarifelor înscrise pe biletele de călătorie cu regim special, eliberate călătorilor pentru serviciul prestat, precum și a altor venituri de natura celor prevăzute la art. 6. Din veniturile astfel rezultate se deduc chiria aferentă mijlocului de transport închiriat și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, pe bază de documente justificative, acestea din urmă neputând depăși 60% din veniturile încasate. În aceste situații nu se aplică prevederea referitoare la includerea cheltuielilor de transport în limita cotei de 10% menționată la art. 7 alin. (1) lit. f).

Art. 12. - (1) Impunerea veniturilor realizate de contribuabilii care desfășoară activități pe bază de liberă inițiativă se face de către organele fiscale pe a căror rază teritorială aceștia își au sediul exercitării activității, iar în lipsa acestuia, de către organele fiscale pe a căror rază teritorială aceștia își au domiciliul.

(2) Contribuabilii prevăzuți la art. 5, care își desfășoară activitatea în mod temporar sau sezonier în altă localitate decât cea în care își au sediul sau domiciliul, se impun de organele fiscale pe a căror rază teritorială își desfășoară activitatea în acest mod, acestea având obligația transmiterii, în termen de 15 zile, a dispoziției de impunere la organele fiscale la care contribuabilii sunt în evidență, în vederea definitivării impunerii. În acest caz, impozitul plătit în localitatea unde s-a desfășurat activitatea în mod temporar sau sezonier se scade din impozitul total datorat, stabilit de organele fiscale unde contribuabilul este în evidență.

(3) Organele locale care aprobă exercitarea activității în mod temporar sau sezonier au obligația să menționeze expres pe autorizație perioada de funcționare în localitatea respectivă.

Art. 13. - (1) Contribuabilii care desfășoară activități pe bază de liberă inițiativă sunt obligați să depună declarația anuală de impunere, pentru veniturile realizate în anul fiscal precedent, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal.

(2) În cazul începerii activității în cursul anului, în termen de 30 de zile de la data eliberării autorizației de funcționare, contribuabilii au obligația să depună o declarație de impunere provizorie, pe baza veniturilor și a cheltuielilor realizate în perioada de activitate parcursă și a celor preliminate a se realiza până la sfârșitul anului.

(3) În cazul încetării activității, contribuabilii sunt obligați să depună autorizația de funcționare la autoritatea publică care a eliberat-o și să declare organului fiscal, în termen de 5 zile de la data depunerii acesteia, încetarea sursei de venit, concomitent cu depunerea declarației de impunere definitive.

Art. 14. - (1) Pentru contribuabilii impuși pe baza venitului efectiv realizat, organele fiscale vor proceda la definitivarea impozitului pe anul anterior până la data de 15 aprilie a fiecărui an fiscal. Venitul impozabil astfel determinat constituie venit impozabil provizoriu pentru anul curent.

(2) În cazul contribuabililor care își încep activitatea în cursul anului fiscal și al celor care își încetează activitatea în cursul anului fiscal, impunerea se face în termen de 30 de zile de la data depunerii declarației de impunere provizorii, prevăzută la art. 13 alin. (2), sau a declarației de impunere definitive, prevăzută la art. 13 alin. (3).

(3) În cazul unei creșteri sau reduceri a venitului realizat, în cursul anului, de peste 20%, organele fiscale au dreptul, o singură dată pe an, în cursul semestrului II, să recalculeze impozitul provizoriu în funcție de venitul efectiv realizat de la începutul anului de impunere, repartizând impozitul rezultat în urma recalculării pe termenele de plată următoare.

(4) În cazul contribuabililor impuși pe baza normelor de venit, impunerea este definitivă și se efectuează până la data de 15 aprilie a anului în curs. Pentru cei care își desfășoară activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se restrâng la perioada efectiv lucrată, acestea constituind și baza de calcul pentru eventualele reduceri prevăzute la art. 8.

(5) Pentru contribuabilii impuși pe bază forfetară, impunerea se face până la data de 15 aprilie a anului în curs. În cazul în care aceștia își desfășoară activitatea pe perioade mai mici de un an, impozitul forfetar trimestrial se calculează proporțional cu perioada lucrată.

Art. 15. - (1) Diferențele de impozit stabilite pe anul anterior ca urmare a definitivării impunerii și cele pentru anul în curs, precum și impozitul stabilit în limita termenului de prescripție se plătesc în 30 de zile de la data comunicării dispoziției de impunere.

(2) Impozitul stabilit pentru anul curent de impunere se plătește trimestrial, în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(3) Impozitul calculat pe baza normelor de venit și impozitul forfetar se datorează la termenele prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul în care impunerea anuală se face după expirarea termenului de plată pentru trimestrul I, contribuabilul va plăti, cu titlu de impozit, o sumă egală cu cuantumul impozitului aferent trimestrului precedent.

Art. 16. - (1) În cazul constatării de către organele fiscale a unor abateri de la legislația în vigoare pe linia nedeclarării veniturilor, a evidențierii și declarării eronate a veniturilor și cheltuielilor, în scopul sustragerii de la plata impozitului sau neconducerii evidențelor obligatorii prevăzute de lege, pe lângă aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare în materie de abateri de la disciplina financiară, organele fiscale vor proceda la impunerea din oficiu pe baza metodelor stabilite prin instrucțiunile prevăzute la art. 30 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, iar în caz de abateri repetate sau în cazul deținerii nejustificate a autorizației de funcționare, prin lipsa de activitate a contribuabililor, pe o perioadă de 6 luni, organele fiscale vor proceda la reținerea autorizațiilor de funcționare și la înaintarea acestora, în procedură de urgență, autorităților care le-au eliberat, în vederea anulării.

(2) Contribuabilii autorizați au obligația de a prezenta organelor de control autorizația de funcționare în original.

CAPITOLUL III
Impozitul pe veniturile din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din închirierea, precum și din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin moștenire

Art. 17. - (1) Veniturile din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din închirierea, precum și din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin moștenire se supun anual impunerii de către unitățile plătitoare sau, după caz, de către organismele de gestiune colectivă, înființate potrivit legii.

(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotelor de impozit prevăzute la art. 4 asupra venitului anual impozabil.

Art. 18. - (1) Venitul anual impozabil se determină prin scăderea din venitul brut realizat a unei cote forfetare de cheltuieli, după cum urmează:

a) 50% în cazul operelor de artă plastică, de arhitectură și fotografie;
b) 40% în cazul operelor muzicale, indiferent de gen;
c) 30% în cazul operelor științifice, precum și al operelor și prestațiilor artistice, indiferent de gen, cu excepția operelor prevăzute la lit. a) și b);
d) 20% în cazul operelor literare, indiferent de gen;
e) 15% în cazul veniturilor din drepturi conexe dreptului de autor.

(2) În situația realizării de venituri din activități distincte pentru care se acordă cote diferite de cheltuieli, pentru calculul venitului impozabil se folosește cota cea mai mare.

(3) În cazul lucrărilor de artă monumentală, venitul anual impozabil se determină prin scăderea din venitul brut realizat a cheltuielilor efective.

(4) Cotele prevăzute mai sus nu se aplică în cazul moștenitorilor, cu excepția drepturilor obținute din opere muzicale.

Art. 19. - Impozitul se calculează de către fiecare plătitor de venit, cumulat de la începutul anului, prin recalcularea impozitului la fiecare plată efectuată către aceeași persoană.

Art. 20. - (1) Când veniturile de natura celor care fac obiectul prezentului capitol sunt aferente unui grup de persoane, impunerea veniturilor obținute se face separat, în funcție de cota-parte ce se cuvine fiecărei persoane.

(2) Principiul prevăzut la alin. (1) se aplică și în cazul veniturilor realizate de moștenitorii aflați în indiviziune.

Art. 21. - Impozitul se calculează și se reține de către plătitorii de venit la fiecare plată și se varsă la bugetul consiliului local pe a cărui rază teritorială se află unitatea plătitoare, o dată cu ridicarea numerarului de la societatea bancară sau cu depunerea la aceasta a documentelor pentru plata drepturilor respective sau în ziua lucrătoare imediat următoare plății acestora, în celelalte cazuri.

CAPITOLUL IV
Impozitul pe veniturile din închirieri, din subînchirieri și din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitație

Art. 22. - Veniturile realizate de persoanele fizice, în mod permanent sau temporar, direct sau prin agenți economici specializați, din închirieri, din subînchirieri și din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitație, se supun impozitării conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 23. - Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 15% asupra venitului anual impozabil.

Art. 24. - (1) Venitul anual impozabil se determină prin scăderea din veniturile încasate în decursul unui an a impozitului pe clădiri, a primelor de asigurare plătite și a impozitului pe teren aferente spațiului închiriat, iar în cazul închirierilor sau subînchirierilor de camere mobilate se mai deduce și o cotă forfetară de cheltuieli de 20% din venitul rămas după scăderea impozitelor și a primelor menționate.

(2) În cazul închirierilor și subînchirierilor de camere mobilate prin agenți economici specializați, înainte de deducerea cotei forfetare de 20% menționată la alin. (1), se scade comisionul reținut de aceștia, pe baza documentelor justificative.

(3) Venitul din chirii înscris în declarația de impunere nu poate fi mai mic decât nivelurile valorice stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

Art. 25. - (1) Declarația de impunere se depune o dată cu înregistrarea contractului de închiriere la organul fiscal și în termen de 5 zile de la data încheierii convenției între părți atunci când legea nu prevede obligativitatea înregistrării la organul fiscal.

(2) Declarația de impunere se depune o singură dată sau ori de câte ori se produc modificări ale veniturilor care fac obiectul acestui capitol.

(3) La încetarea sursei de venit, contribuabilii sunt obligați să declare aceasta la organul fiscal în termen de 5 zile.

CAPITOLUL V
Impozitarea altor venituri

Art. 26. - (1) Agenții economici, instituțiile publice și orice alte entități sunt obligate să calculeze, să rețină și să verse impozit pe sumele brute datorate persoanelor fizice pentru dobânzi, servicii prestate și lucrări executate de acestea, precum și pentru orice activitate desfășurată în afara unității la care este salariată persoana fizică beneficiară de venit, prin aplicarea următoarelor cote:

--------------------------------------------------------------------------------
 Venitul lunar impozabil            Impozitul lunar
   - lei -                    - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
până la 500.000             10%
500.001 - 1.500.000 50.000   50.000 + 20% pentru ceea ce depășește 500.000
1.500.001 - 2.500.000     250.000 + 25% pentru ceea ce depășește 1.500.000
2.500.001 - 3.500.000     500.000 + 30% pentru ceea ce depășește 2.500.000
peste 3.500.000        800.000 + 40% pentru ceea ce depășește 3.500.000
--------------------------------------------------------------------------------

(2) Fac excepție de la dispozițiile alin. (1) următoarele venituri, care se impozitează astfel:

a) 1% în cazul dobânzilor plătite de societățile bancare pentru depozitele persoanelor fizice;
b) 15% în cazul celor care livrează mărfuri sau vând bunuri în regim de consignație, cu excepția bunurilor din inventarul propriu al persoanei fizice depunătoare;
c) 20% în cazul drepturilor bănești cuvenite pentru invenții și inovații.

(3) Veniturile realizate de persoanele fizice din contracte de management nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului articol, impozitându-se conform dispozițiilor legale în materie.

(4) Impozitul calculat pe baza cotelor menționate mai sus se reține de la beneficiarii de venituri, așa cum sunt definiți la alin. (1), și nu se aplică în cazul persoanelor autorizate care au obligația de a emite documentul de încasare a venitului respectiv.

(5) În cazul veniturilor realizate prin încasări repetate de la aceeași unitate plătitoare de venit, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, impozitul se calculează prin cumularea veniturilor realizate în cadrul aceleiași luni, deducându-se impozitul reținut pentru plățile anterioare.

Art. 27. - (1) Sumele reținute ca impozit reprezintă impozit definitiv și se virează la bugetul consiliului local pe a cărui rază teritorială plătitorii de venituri menționați la art. 26 își au domiciliul sau sediul. Vărsarea impozitului se face o dată cu ridicarea numerarului de la societatea bancară sau în ziua lucrătoare imediat următoare plății, în cazul în care plata se face din casă.

(2) În cazul dobânzilor, impozitul reținut se varsă de către unitatea plătitoare până la data de 25 inclusiv a lunii următoare plății.

(3) Impozitul necalculat, nereținut și nevărsat potrivit art. 26 alin. (4) se suportă de către unitatea plătitoare de venit și reprezintă cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 28. - (1) Veniturile, altele decât cele realizate în baza unui contract individual de muncă încheiat conform legii, obținute de artiști, sportivi și alte categorii asemănătoare de persoane, profesioniști sau amatori, alții decât cei prevăzuți la art. 5, realizate în mod independent prin intermediul unor instituții publice, asociații sau alte entități, ca urmare a participării la spectacole, concursuri, campionate și alte manifestări artistice, culturale și sportive, cu excepția premiilor, se impozitează cu cotele menționate la art. 26 alin. (1).

(2) În cazul veniturilor realizate prin instituții publice, asociații sau alte entități și prin organizatori de manifestări artistice, culturale și sportive, persoane fizice autorizate și persoane juridice, impozitarea se face prin reținere la sursă, iar termenul de plată este cel prevăzut la art. 27 alin. (1).

(3) Impozitul necalculat, nereținut și nevărsat se suportă de către unitatea plătitoare de venit și reprezintă cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 29. - (1) Contribuabilii, persoane fizice, care realizează venituri din premii și orice fel de câștiguri au obligația de a plăti impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei ce depășește plafonul neimpozabil menționat la art. 2 alin. (1) lit. i).

(2) Impozitul se calculează și se reține prin stopaj la sursă de către unitățile care acordă premiile și câștigurile, vărsarea impozitului făcându-se în termen de 5 zile de la data acordării acestora.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 30. - (1) Consiliile locale și județene pot acorda, de la caz la caz, potrivit legii, pentru motive temeinic justificate, eșalonări de plăți în cel mult 12 rate lunare, amânări de plăți până la sfârșitul anului calendaristic, precum și reduceri sau scutiri de majorări de întârziere aferente impozitului neachitat.

(2) Ministerul Finanțelor va elabora instrucțiuni privind evidența veniturilor și cheltuielilor, metodologia de calcul, încasare și control al impozitului pe veniturile persoanelor fizice și formularistica corespunzătoare, inclusiv declarația de impunere, precum și metodele de calcul al impozitului, prevăzute la art. 16 alin. (1), care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Contribuabilii impuși pe baza normelor de venit și cei impuși forfetar nu au obligația să conducă evidențele contabile stabilite prin legislația în domeniu.

Art. 31. - Sumele datorate potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență sunt venituri ale bugetelor locale, cu excepția impozitului pe venitul realizat de avocați și de notarii publici, care se varsă la bugetul de stat.

Art. 32. - În cazul în care impozitul sau diferențele de impozit prevăzute la art. 15 nu sunt plătite în termen, contribuabilii sunt obligați la plata majorărilor de întârziere, calculate potrivit dispozițiilor legale.

Art. 33. - (1) În cazul realizării de venituri în valută, impozitul și eventualele majorări de întârziere se plătesc în lei.

(2) În cazul în care veniturile se realizează în valută, pentru calculul impozitului prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, evaluarea acestora în lei se face utilizând cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă încasării veniturilor respective, potrivit normelor legale.

Art. 34. - (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmărirea și încasarea sumelor datorate bugetelor locale potrivit prezentei ordonanțe de urgență se efectuează de către organele de specialitate ale consiliilor locale.

(2) Până la organizarea compartimentelor de specialitate la nivelul consiliilor locale, atribuțiile menționate la alin. (1) se aduc la îndeplinire de către organele Ministerului Finanțelor.

Art. 35. - (1) Obiecțiunile, contestațiile și plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor prevăzute la art. 34 se soluționează conform dispozițiilor legale privind soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

(2) În condițiile exercitării controlului, constatării, stabilirii, urmăririi și încasării sumelor datorate bugetelor locale de către organele de specialitate ale consiliilor locale, se va adopta o nouă procedură de soluționare a obiecțiunilor, contestațiilor și plângerilor formulate la actele de control sau de impunere.

Art. 36. - Termenul de prescripție a dreptului de a stabili impozitul reglementat prin prezenta ordonanță de urgență și a majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitului, precum și de a constata contravenții și de a aplica amenzi și penalități este cel prevăzut de legislația privind controlul fiscal.

Art. 37. - (1) Pentru sumele reprezentând impozite achitate în plus, contribuabilul poate cere compensarea cu alte obligații bugetare sau restituirea acestora.

(2) Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor menționate la alin. (1) se prescrie în termenul prevăzut de legislația privind executarea creanțelor bugetare.

Art. 38. - Dreptul de a cere executarea silită a creanțelor bugetare reglementate în prezenta ordonanță de urgență se prescrie în termenele prevăzute de legislația privind executarea creanțelor bugetare.

Art. 39. - (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmărirea și încasarea sumelor datorate bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cadrul perioadei de prescripție, se efectuează, conform legislației în vigoare, pentru perioada în care obligația bugetară era exigibilă.

(2) Obiecțiunile, contestațiile și plângerile aflate pe rol la organele jurisdicționale, administrative și judiciare se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare la data constatării faptei.

Art. 40. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 41. - (1) Tranșele de venit impozabil prevăzute la art. 4 alin. (1) și la art. 26 alin. (1), precum și nivelul impozitului forfetar trimestrial prevăzut la art. 11 alin. (1) se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflație aferent unei perioade de 12 luni care se încheie la data de 1 noiembrie a aceluiași an și când creșterea acestuia depășește 20%.

(2) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București vor stabili prin hotărâri, pentru anul fiscal în curs, până la data de 1 martie, normele de venit și impozitul forfetar, menționate la art. 8 alin. (1) și la art. 10, în care scop direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București vor transmite propuneri până la data de 15 februarie a anului respectiv.

(3) După organizarea compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale, propunerile pentru normele de venit anual, precum și pentru impozitul forfetar vor fi elaborate de către acestea și vor fi transmise în condițiile alin. (2).

Art. 42. - Definitivarea impunerii privind veniturile realizate anterior datei de 1 ianuarie 1998, respectiv plata obligațiilor către buget, se face, potrivit legislației în vigoare, până la această dată.

Art. 43. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile din convențiile pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, din alte acorduri internaționale și din acte normative care fac referire la veniturile pentru care sunt aplicabile dispozițiile acestei ordonanțe de urgență.

Art. 44. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

Decretul nr.153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populației, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 11 mai 1954;
anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr.201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33-34 din 8 martie 1990;
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populației, publicată în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 aprilie 1970;
Decretul nr.394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile, publicat în Buletinul Oficial nr. 105 din 17 iulie 1973;
Ordonanța Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.203 din 1 septembrie 1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 125/1995;
prevederile referitoare la impozitare din Decretul nr.101/1980 privind organizarea unor activități de prestări de servicii în condițiile stabilirii pe bază de cotă-parte din încasări a veniturilor cuvenite persoanelor ce desfășoară aceste activități, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 26 martie 1980;
prevederile referitoare la impozitul pe venit cuprinse la art. 15 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.172 din 7 iulie 1994;
art. 5 din Decretul nr.296/1983 privind stabilirea tarifelor pentru transporturile de produse cu mijloace de tracțiune animală, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 10 august 1983;
pct. 4 din cap. II al anexei la Ordonanța Guvernului nr.15/1992 cu privire la impozitele și taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.209 din 26 august 1992, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/1992;
Ordonanța Guvernului nr.11/1992 privind modul de desfășurare și impozitare a activității de taximetrie auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.209 din 26 august 1992, aprobată și modificată prin Legea nr. 114/1992;
art. 77 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.116 din 9 iunie 1995;
art. 111 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 din 16 mai 1995;
art. 4 și art. 7 lit. k) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 12 august 1996;
art. I pct. 10 din Ordonanța Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 30 august 1997;
Legea nr. 181/1997 privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.314 din 17 noiembrie 1997;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.278 din 15 octombrie 1997;
art. 5 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, numai în ceea ce privește impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 5 iulie 1996,
precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 45. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1998.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului și a Departamentului
pentru Administrația Publică Locală,
Remus Opriș

București, 23 decembrie 1997.
Nr. 85.


Vineri, 22 octombrie 2021, 12:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.