ORDONANȚĂ nr.95 din 27 august 1998
privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 320/28 aug. 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Se înființează Autoritatea Feroviară Română - AFER, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, cu sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 393, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", care se desființează, și prin preluarea Inspectoratului Feroviar din structura proprie a Ministerului Transporturilor.

(2) Autoritatea Feroviară Română - AFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecția de stat și controlul de siguranță a circulației în transportul feroviar și cu metroul, activitatea specifică de registru feroviar, licențierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea și supravegherea tehnică a furnizorilor interni de produse și servicii în domeniul feroviar, organizarea examenelor și emiterea atestatelor, certificatelor și licențelor, după caz, pentru personalul din siguranța circulației, cercetarea evenimentelor și accidentelor feroviare.

Art. 2. - (1) Se înființează Inspectoratul Navigației Civile - INC, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port Constanța nr. 1, prin reorganizarea căpităniilor zonale Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu și Drobeta-Turnu Severin, instituții publice care se desființează, și prin preluarea Inspectoratului Navigației Civile din structura proprie a Ministerului Transporturilor.

(2) Inspectoratul Navigației Civile - INC este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecția și supravegherea desfășurării în siguranță a navigației în apele naționale navigabile, inspecția navelor sub pavilion român în apele internaționale, coordonarea activităților de căutare și salvare pe mare, controlul respectării reglementărilor interne în domeniul transporturilor navale, a acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, înmatricularea navelor sub pavilion român, atestarea și brevetarea personalului navigant, precum și cercetarea evenimentelor și accidentelor de navigație.

Art. 3. - (1) Se înființează Autoritatea Rutieră Română - ARR, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, cu sediul în municipiul București, bdul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Oficiului Rutier Central, instituție publică care se desființează, și prin preluarea Inspectoratului Rutier din structura proprie a Ministerului Transporturilor.

(2) Autoritatea Rutieră Română - ARR este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, inspecția și controlul, în trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere și remorcilor, precum și al îndeplinirii condițiilor de operare a transporturilor rutiere, inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale privind condițiile de siguranță a transporturilor rutiere și de protecție a mediului, licențierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor tehnice și reglementărilor specifice transporturilor rutiere, controlul constituirii Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor.

Art. 4. - Instituțiile publice înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe pot desfășura și alte activități stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Sediile instituțiilor publice prevăzute la art. 1-3 pot fi schimbate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - Instituțiile publice prevăzute la art. 1-3 se finanțează integral din venituri extrabugetare obținute din prestații și servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliile de conducere ale acestor instituții publice și aprobate de Ministerul Transporturilor.

Art. 7. - (1) Conducerea instituțiilor publice prevăzute la art. 1-3 revine unui consiliu de conducere, compus din 7-9 persoane, al cărui președinte este și director general.

(2) Membrii consiliului de conducere se numesc și se revocă prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Salarizarea directorului general și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 8. - Salarizarea personalului instituțiilor publice prevăzute la art. 1-3 se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

Art. 9. - Atribuțiile fiecărei instituții publice prevăzute la art. 1-3, regulamentul de organizare și funcționare, precum și modalitățile de preluare a personalului se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe. Prin aceeași hotărâre se va stabili și regimul juridic al bunurilor din patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", preluate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum și cel al bunurilor aflate în administrarea instituțiilor publice care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 10. - Prezenta ordonanță intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 27 august 1998.
Nr. 95.


Sâmbătă, 19 septembrie 2020, 08:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.