LEGE nr.154 din 15 iulie 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 266/16 iul. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:

a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de monitorizare a aplicării acestora;
b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale;
c) remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

Art. 2. - Dispozițiile prezentei legi se aplică persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, precum și persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă în sectorul bugetar.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, funcția de demnitate publică este acea funcție publică care se ocupă prin mandat obținut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de bază se asigură de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

(2) Stabilirea salariilor de bază individuale se face potrivit normelor de evaluare a performanței individuale.

CAPITOLUL II
Sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar

Art. 5. - (1) Salariile de bază în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:

a) valoarea de referință universală, care se exprimă în lei și care este baza unică de determinare a valorii de referință, proprie fiecărui sector de activitate bugetară;
b) indicatorii de prioritate intersectorială, exprimați în procente, diferențiați pe domenii de activitate;
c) valori de referință sectorială, exprimate în lei, rezultate din înmulțirea valorii de referință universală cu indicatorii de prioritate intersectorială, utilizate ca:
- bază de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;
- bază de calcul pentru salariile de bază corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;
- bază de calcul al cuantumului indemnizației lunare;
d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile specifice fiecărui sector de activitate.

(2) Valoarea de referință universală, indicatorii de prioritate intersectorială și valorile de referință sectorială sunt prevăzute în anexa nr. I.

Art. 6. - (1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcție de execuție, grad profesional sau treaptă profesională.

(2) Un interval este definit de coeficienții de multiplicare care, înmulțiți cu valoarea de referință sectorială specifică, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de bază.

Art. 7. - Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de bază specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.

Art. 8. - (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcții de conducere este cel corespunzător funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale, la care se adaugă o indemnizație de conducere, diferențiată în raport cu complexitatea și răspunderea ce revin funcției de conducere, care face parte din salariul de bază.

(2) Indemnizațiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcției de execuție și sunt prevăzute în anexa nr. IX.

(3) Indemnizațiile de conducere se acordă în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcțiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituțiilor la care se referă.

(4) Indemnizația de conducere se acordă și persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituției respective.

CAPITOLUL III
Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de bază

Art. 9. - Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referință universală și evoluția acesteia în raport cu creșterea estimată a prețurilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectorială și cu valorile de referință sectorială, ținând seama de prioritățile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum și de evoluția salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.

CAPITOLUL IV
Modul de stabilire a salariilor de bază

Art. 10. - Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de bază ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege și valorii de referință sectorială rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.

Art. 11. - Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de bază ale personalului din unitățile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de bază, cu respectarea limitelor de salarii de bază ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceștia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.

Art. 12. - (1) Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite, normele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților angajaților, se aprobă prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Pentru structurile administrației publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administrație Publică Locală, cu consultarea consiliilor județene și a consiliilor locale.

(3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcții de demnitate publică constituie vechime în muncă și în specialitate.

Art. 13. - Salariul de bază al unui salariat se reevaluează anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.

Art. 14. - (1) Indemnizația de conducere se stabilește, la încadrarea în funcție, de către conducătorul instituției publice, în raport cu complexitatea activității desfășurate în cadrul acesteia.

(2) Indemnizația de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obținute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor și proiectelor, după aprobarea bugetului instituției publice respective.

Art. 15. - Salariile de bază și indemnizațiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite.

CAPITOLUL V
Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar

Art. 16. - Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se alocă fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.

Art. 17. - (1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul de personal și salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor.

(2) Pentru activitățile curente rezultate din atribuțiile prevăzute pentru instituțiile publice respective și necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariați stabilit pentru realizarea acestora și a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluția programată pe perioada următoare.

Art. 18. - În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalcă, pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.

CAPITOLUL VI
Indemnizații pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică

Art. 19. - Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfășurată, la o indemnizație lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.

Art. 20. - (1) Indemnizația lunară, prevăzută la art. 19, este unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(2) Cuantumul indemnizației lunare se stabilește pe baza valorii de referință sectorială, înmulțită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referință sectorială este cea prevăzută în anexa nr. I.

(3) Indemnizațiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în sumă brută și sunt impozabile, potrivit legii.

CAPITOLUL VII
Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice

Art. 21. - Persoanele care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfășurată, la un salariu de bază lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.

Art. 22. - (1) Salariul de bază lunar, prevăzut la art. 21, este o sumă fixă care include și indemnizația de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de bază lunar și din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituțiile publice, potrivit legii.

(2) Cuantumul salariului de bază lunar se determină prin înmulțirea valorii de referință sectorială, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective.

(3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) și (2) este în sumă brută și este impozabil, potrivit legii.

Art. 23. - Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile specifice pentru personalul didactic de predare, stabiliți pe tranșe de vechime în învățământ, precum și coeficienții de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile didactice auxiliare și funcțiile auxiliare din instituțiile de învățământ, prevăzuți în grile de intervale, sunt cuprinși în anexa nr. VII/1.

CAPITOLUL VIII
Dispoziții tranzitorii

Art. 24. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, compensațiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de bază. Fiecărui salariat i se va menține salariul de bază avut, inclusiv compensațiile acordate, cu excepția celor care se situează sub nivelul minim al funcției și gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadrați la nivelul minim al intervalului respectiv.

(2) După aprobarea metodologiei prevăzute la art. 12 din prezenta lege și cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedează la reevaluarea salariului de bază al fiecărui salariat, pentru primul an de aplicare a legii.

(3) Dispozițiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiții de muncă, sporul pentru vechimea în muncă, alte sporuri, precum și premiile și stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare.

(4) Valoarea de referință universală prevăzută în anexa nr. I este stabilită pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectată lunar cu creșterile salariale aprobate de către Guvern pentru lunile următoare, în raport cu evoluția prețurilor de consum în anul 1998.

Art. 25. - Urmărirea aplicării prezentei legi se asigură de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, potrivit competențelor ce le revin.

Art. 26. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale:

a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administrația publică centrală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12;
b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi și propune Guvernului măsuri pentru îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor de muncă în sectorul public.

(2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanțelor:

a) stabilește măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9;
b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane;
c) controlează, în ministere și în celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și în instituțiile bugetare din subordinea acestora, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate; în cazul constatării depășirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioadă dată, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.

Art. 27. - Prevederile prezentei legi se aplică și personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuții privind apărarea, ordinea publică și siguranța națională.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

Art. 28. - Prezenta lege nu se aplică:

a) personalului de specialitate juridică, prevăzut în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu excepția funcțiilor de demnitate publică numite;
b) președintelui, vicepreședintelui și secretarului general ai Academiei Române; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române;
c) personalului diplomatic și consular de carieră;
d) personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Salarizarea personalului militar și unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specială.

Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum și orice alte dispoziții contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Art. 30. - Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

P. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

București, 15 iulie 1998.
Nr. 154.


ANEXA I

 --------------------------------------------------
| Valoarea de referinta universala = 1.158.000 lei |
 --------------------------------------------------
     ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZA
 ------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Activitati         Indicatori de   Valori de  Grilele cu
crt.  (subsisteme)         prioritate    referinta  coeficienti
                  intersectoriala  sectoriala*) de multipli-
                             - lei -  care (ierar-
                                  hizare) sunt
                                  cuprinse în:
 ------------------------------------------------------------------------------
 1. Functii de demnitate publica alese  0,55    637.000  Anexa nr.II/1
 2. Functii de demnitate publica numite  0,55    637.000  Anexa nr.II/2
 3. Functii asimilate cu functiile de
  demnitate publica           0,55    637.000  Anexa nr.III
 4. Autoritati autonome          0,55    637.000  Anexa nr.IV
 5. Administratia publica centrala de
  specialitate (ministere, alte organe
  din subordinea Guvernului ori a 
  ministerelor, serviciile Presedentiei,
  aparatul de lucru al Guvernului si
  aparatul Parlamentului)        0,55    637.000  Anexa nr.V
 6. Administratia publica locala 
  (prefecturi, consilii, primarii si
  servicii publice subordonate)     0,55    637.000  Anexa nr.VI
 7. Invatamant              0,53    614.000  Anexa nr.VII/1
 8. Sanatate               0,53    614.000  Anexa nr.VII/2
 9. Cercetare stiintifica         0,53    614.000  Anexa nr.VII/3
10. Cultura                0,53    614.000  Anexa nr.VII/4
11. Culte                 0,53    614.000  Anexa nr.VII/5
12. Sport                 0,52    603.000  Anexa nr.VII/6
13. Autoritatea vamala          0,52    603.000  Anexa nr.VII/7
14. Navigatie               0,52    603.000  Anexa nr.VII/8
15. Agricultura              0,52    603.000  Anexa nr.VII/9
16. Cadastru               0,52    603.000  Anexa nr.VII/10
17. Protectia mediului          0,52    603.000  Anexa nr.VII/11
18. Aviatia sportiva           0,52    603.000  Anexa nr.VII/12
19. Functii de executie din alte unitati
  bugetare de subordonare centrala   0,45    522.000  Anexa nr.VIII/1
20. Alte functii comune din sectorul
  bugetar                0,45    522.000  Anexa nr.VIII/2
 ------------------------------------------------------------------------------

*) Valoarea de referinta sectoriala rezulta prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectoriala asupra valorii de referinta universala, rotunjita la o mie de lei prin adaos, si se aplica în luna iunie.


ANEXA NR. II/1

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
 ------------------------------------------------
        FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE
CAPITOLUL I
Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese în
functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei
            Coeficienti de multiplicare
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.          Functia                 Coeficientul de
crt.                               multiplicare
--------------------------------------------------------------------------------
              Presedintia Romaniei
 1. Presedintele Romaniei                       22,000
              Parlamentul Romaniei
 2. Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor     20,300
 3. Vicepresedintii Senatului si ai Camerei Deputatilor        18,700
 4. Secretarii si chestorii Senatului si ai Camerei Deputatilor    17,600
 5. Presedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei
  Deputatilor                            17,600
 6. Presedintii grupurilor parlamentare ale Senatului si Camerei 
  Deputatilor                            17,600
 7. Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei 
  Deputatilor                            16,500
 8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei 
  Deputatilor                            16,300
 9. Senatori, deputati                         16,100
              Primarii si consilii
10. Primar general al Capitalei                    15,400
11. Viceprimar al Capitalei                      13,900
12. Presedinte al consiliului judetean (categoria I)          14,800
13. Presedinte al consiliului judetean (categoria II)         13,900
14. Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I)        13,300
15. Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II)       12,400
16. Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)          13,000
17. Primar de municipiu (categoria I)                 12,100
18. Primar de municipiu (categoria II)                 11,100
19. Primar de municipiu (categoria III)                10,200
20. Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)        11,400
21. Viceprimar de municipiu (categoria I)               10,500
22. Viceprimar de municipiu (categoria II)               9,600
23. Viceprimar de municipiu (categoria III)               8,700
24. Primar de oras (categoria I)                    9,300
25. Primar de oras (categoria II)                    8,500
26. Primar de oras (categoria III)                   7,700
27. Viceprimar de oras (categoria I)                  7,700
28. Viceprimar de oras (categoria II)                  7,000
29. Viceprimar de oras (categoria III)                 6,200
30. Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori)            6,200
31. Primar de comuna (categoria I)                   5,600
32. Primar de comuna (categoria II)                   5,000
33. Primar de comuna (categoria III)                  4,400
34. Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori)          5,000
35. Viceprimar de comuna (categoria I)                 4,400
36. Viceprimar de comuna (categoria II)                 3,700
37. Viceprimar de comuna (categoria III)                3,100
--------------------------------------------------------------------------------
  CAPITOLUL II
  Indemnizatia membrilor consiliilor judetene sau locale
            Coeficienti de multiplicare
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.          Functia                 Coeficientul de
crt.                               multiplicare
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Consilier:
  - la Consiliul General al Municipiului Bucuresti          3,100
  - la consilii judetene (categoria I)                3,000
  - la consilii judetene (categoria II)               2,800
  - la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori)    2,600
  - la consilii locale municipale (categoria I)           2,500
  - la consilii locale municipale (categoria II)           2,300
  - la consilii locale municipale (categoria III)          2,100
  - la consilii locale orasenesti (categoria I)           1,900
  - la consilii locale orasenesti (categoria II)           1,700
  - la consilii locale orasenesti (categoria III)          1,600
  - la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori)     1,300
  - la consilii locale comunale (categoria I)            1,200
  - la consilii locale comunale (categoria II)            1,000
  - la consilii locale comunale (categoria III)           0,900
--------------------------------------------------------------------------------

NOTA:

Indemnizatia se acorda proportional cu numarul de sedinte ordinare sau extraordinare ale consiliilor judetene sau locale, precum si ale comisiilor de specialitate sau ale delegatilor permanenti, la care persoana a participat, din numarul total al sedintelor organizate.


ANEXA II/2

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
 ------------------------------------------------
          FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE
  Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice,
           numite în functii potrivit legii
            Coeficienti de multiplicare
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.          Functia                 Coeficientul de
crt.                               multiplicare
--------------------------------------------------------------------------------
              Guvernul Romaniei
 1. Prim-ministru                           20,300 
 2. Ministru de stat                         18,700 
 3. Ministru                             17,600 
 4. Secretar de stat, membru al Guvernului              16,100 
 5. Secretar de stat                         15,400 
 6. Subsecretar de stat                        13,000 
 
            Curtea Suprema de Justitie
 7. Presedinte                            20,300 
 8. Vicepresedinte                          17,900 
 9. Presedinte de sectie                       15,200 
10. Judecator                             13,900 
       Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie
11. Procuror general                         16,500 
12. Prim adjunct al procurorului general               14,600 
13. Adjunct al procurorului general                  14,300 
             Curtea Constitutionala
14. Presedinte                            20,300 
15. Judecator                             17,900 
             Consiliul Legislativ
16. Presedinte                            17,600 
17. Presedinte de sectie                       15,400 
              Avocatul Poporului
18. Avocatul poporului                        17,600 
19. Adjunct al avocatului poporului                  15,400 
              Curtea de Conturi
20. Presedinte                            20,300 
21. Vicepresedinte                          17,900 
22. Presedinte de sectie                       15,200 
23. Consilier conturi                         13,900 
24. Procuror financiar general                    16,500 
               Prefecturi
25. Prefect al municipiului Bucuresti                 14,200 
26. Prefect (la judet categoria I)                  13,800 
27. Prefect (la judet categoria II)                  13,000 
28. Subprefect al municipiului Bucuresti               12,700 
29. Subprefect (la judet categoria I)                 12,000 
30. Subprefect (la judet categoria II)                11,600 
          Secretariatul General al Guvernului
31. Secretar general al Guvernului                  16,100 
32. Secretar general adjunct al Guvernului              15,400 
33. Consilier de stat                         15,400 
             Presedintia Romaniei
34. Consilier prezidential                      17,600 
35. Consilier de stat                         15,400 
             Parlamentul Romaniei
36. Secretar general la Camera Deputatilor si la Senat        16,100 
37. Secretar general adjunct la Camera Deputatilor si la Senat    15,400 
             Consiliul Concurentei
38. Presedinte                            17,600 
39. Vicepresedinte                          15,400 
40. Consilier de concurenta                      13,000
         Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
41. Presedinte                            15,400 
42. Vicepresedinte                          14,500 
43. Membri                              13,000 
          Consiliul National al Audiovizualului
44. Presedinte                            15,400 
45. Membri                              13,000 
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA III

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
 ------------------------------------------------
      FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA
  Coeficienti de multiplicare a salariilor de baza pentru personalul din
      institutiile publice din subordinea Guvernului
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.          Functia                 Coeficientul de
crt.                               multiplicare
--------------------------------------------------------------------------------
        Institutii publice din subordinea Guvernului*)
 1. Conducatorul institutiei (presedinte, director general, sef de 
  oficiu etc.)                           11,200
 2. Adjunctul conducatorului institutiei (vicepresedinte, director
  general adjunct etc.)                       9,500
--------------------------------------------------------------------------------
*) Institutiile publice si denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


ANEXA IV/1

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
 ------------------------------------------------
        COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 Coeficienti de multiplicare a salariilor de baza pentru functiile de executie
 de specialitate specifice din aparatul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Reglementator piete de capital, 
  analist politici de piata, inspector 
  autorizare, controlor valori 
  mobiliare, supraveghetor, anchetator; 
  gradul I                S      3,400    6,800
 2. Reglementator piete de capital, 
  analist politici de piata, inspector 
  autorizare, controlor valori mobiliare, 
  supraveghetor, anchetator; gradul II  S      3,075    6,150
 3. Reglementator piete de capital, 
  analist politici de piata, inspector 
  autorizare, controlor valori mobiliare, 
  supraveghetor, anchetator; gradul III  S      2,750    5,500
 4. Reglementator piete de capital, 
  analist politici de piata, inspector 
  autorizare, controlor valori mobiliare, 
  supraveghetor, anchetator; asistent   S      1,975    3,950
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA IV/2

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
 ------------------------------------------------
            CURTEA DE CONTURI
  Coeficienti de multiplicare a salariilor de baza pentru functiile de
      executie de specialitate specifice ale Curtii de Conturi 
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Controlor financiar gradul I, 
  judecator financiar gradul I, 
  procuror financiar gradul I, 
  magistrat-asistent gradul I, 
  judecator financiar gradul I 
  inspector, procuror financiar 
  gradul I inspector           S      3,400    6,800
 2. Controlor financiar gradul II, 
  judecator financiar gradul II, 
  procuror financiar gradul II, 
  magistrat-asistent gradul II      S      3,075    6,150
 3. Controlor financiar gradul III, 
  judecator financiar gradul III, 
  procuror financiar gradul III      S      2,750    5,500 
 4. Controlor financiar-asistent      S      1,975    3,950
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA IV/3

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
 ------------------------------------------------
            CONSILIUL CONCURENTEI
  Coeficienti de multiplicare a salariilor de baza pentru functiile de
   executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Inspector de concurenta gradul I    S      3,400    6,800
 2. Inspector de concurenta gradul II    S      3,075    6,150
 3. Inspector de concurenta gradul III   S      2,750    5,500
 4. Inspector de concurenta asistent    S      1,975    3,950
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA V

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
 ------------------------------------------------
       ADMINISTRAȚIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
  (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori
   a ministerelor, serviciile Presedentiei, aparatul de lucru al Guvernului
          si aparatul Parlamentului Romaniei)
I. Coeficienti de multiplicare pentru functii de specialitate*)
            A. Functii de conducere
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor 
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Secretar general            S        8,800
--------------------------------------------------------------------------------
  NOTA:
  Se utilizeaza în ministere si în alte organe centrale de specialitate.
           B. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
         a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Consilier, expert, inspector de 
  specialitate, revizor contabil; 
  gradul IA                S      2,325    4,650
 2. Consilier, expert, inspector de 
  specialitate, revizor contabil; 
  gradul I                S      2,125    4,250
 3. Consilier, expert, inspector de 
  specialitate, revizor contabil; 
  gradul II                S      1,925    3,850
 4. Referent de specialitate, inspector
  de specialitate, revizor contabil; 
  gradul III               S      1,725    3,450
 5. Referent de specialitate, inspector
  de specialitate, revizor contabil; 
  gradul IV                S      1,570    3,100
 6. Referent, inspector, revizor contabil;
  debutant                S      1,555     -
 7. Tehnician-economist, secretar superior,
  referent, interpret relatii, interpret
  profesional, subinginer; gradul I   SSD     1,725    3,450
 8. Tehnician-economist, secretar superior,
  referent, interpret relatii, interpret
  profesional, subinginer; gradul II   SSD     1,550    3,100
 9. Tehnician-economist, secretar superior,
  referent, interpret relatii, interpret
  profesional, subinginer; gradul III  SSD     1,400    2,800
10. Tehnician-economist, secretar superior,
  referent, interpret relatii, interpret
  profesional, subinginer; debutant   SSD     1,350     - 
   b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
11. Consilier juridic gradul IA       S      2,325    4,650
12. Consilier juridic gradul I       S      2,125    4,250
13. Consilier juridic gradul II       S      1,925    3,850
14. Consilier juridic gradul III      S      1,725    3,450
15. Consilier juridic gradul IV       S      1,550    3,100
16. Consilier juridic debutant       S      1,535     - 
      c) Functii de executie pe trepte profesionale
17. Referent IA               M      1,225    2,450
18. Referent I               M      1,075    2,150
19. Referent II               M      1,000    2,000
20. Referent III              M      0,875    1,750
21. Referent IV               M      0,825    1,600
22. Referent debutant            M      0,820     - 
--------------------------------------------------------------------------------
*) Functiile prevazute la cap. I se utilizeaza pentru salarizarea functiilor
de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale,
potrivit legii.
II. Coeficienti de multiplicare pentru functii de conducere specifice si
de executie de specialitate specifice aparatului Presedentiei, Guvernului,
Parlamentului, Consiliului Legislativ si Avocatului Poporului
         A. Functii de conducere specifice
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia*)          Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor 
--------------------------------------------------------------------------------
 1. aef departament, director general;**)  S         8,800
--------------------------------------------------------------------------------
  *) Functiile se utilizeaza si în cabinetul demnitarului.
  **) Se utilizeaza numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului.
      B. Functii de executie de specialitate specifice
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia*)          Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 2. aef birou senatorial**), sef cabinet  S      2,125    4,250
 3. aef birou senatorial**), steno-
  dactilograf**), sef cabinet      SSD     1,775    3,550
 4. aef birou senatorial**), steno-
  dactilograf**), sef cabinet       M      1,450    2,900
 5. Director de cabinet           S      3,800    7,600
 6. Consilier                S      3,800    7,600
 7. Expert                 S      3,475    6,950
 8. Consultant               S      2,375    4,750
 9. Secretar cabinet            M      1,000    2,600
--------------------------------------------------------------------------------
*) Functiile se utilizeaza si în cabinetul demnitarului.
**) Se utilizeaza numai în aparatul Parlamentului, Consiliul Legislativ si al
  Avocatului Poporului.
III. Functii specifice unor ministere
       1. Ministerul Finantelor
  a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale
      Garda financiara - personal militarizat
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor 
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Comisar general                      8,000
--------------------------------------------------------------------------------
             Functii de executie          
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Comisar principal IA          S      2,325    4,650
 2. Comisar principal I           S      2,125    4,250
 3. Comisar principal II          S      1,875    3,750
 4. Comisar principal III          S      1,725    3,450
 5. Comisar principal IV          S      1,680    3,350
 6. Comisar debutant            S      1,675     - 
 7 Comisar principal I          SSD     1,925    3,850
 8. Comisar principal II          SSD     1,725    3,450
 9. Comisar principal III         SSD     1,560    3,100
10. Comisar debutant            SSD     1,555     - 
        b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Comisar IA               M      1,300    2,600 
12. Comisar I                M      1,150    2,300 
13. Comisar II               M      1,050    2,100
14. Comisar III               M      0,950    1,900
15. Comisar debutant            M      0,945     - 
--------------------------------------------------------------------------------
    b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate
Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor subordonate
              Ministerului Finantelor
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Casier trezorier I           M      1,000    2,000
 2. Casier trezorier II; agent fiscal,
  operator rol, numarator bani; I    M; G     0,875    1,750
 3. Casier trezorier, agent fiscal,
  operator rol, numarator bani; 
  debutant               M; G     0,820     - 
--------------------------------------------------------------------------------
          2. Ministerul Afacerilor Externe
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        Functii de executie pe trepte profesionale
 1. Referent transmitere I         M      1,075    2,150
 2. Referent transmitere II         M      0,975    1,950
 3. Referent transmitere III        M      0,910    1,750
 4. Referent debutant            M      0,900     - 
--------------------------------------------------------------------------------
         3. Ministerul Industriei si Comertului
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        Functii de executie pe grade profesionale
 1. Ministru consilier           S      2,325    7,800*)
 2. Consilier economic           S      2,125    4,250
 3. Secretar economic I           S      1,925    3,850  
 4. Secretar economic II          S      1,725    3,450  
 5. Secretar economic III          S      1,550    3,100  
--------------------------------------------------------------------------------
  *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.
         4. Ministerul Tineretului si Sportului
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        Functii de executie pe grade profesionale
 1. Instructor sportiv, referent 
  sportiv; gradul I           SSD     1,725    3,450
 2. Instructor sportiv, referent 
  sportiv; gradul II           SSD     1,550    3,100
 3. Instructor sportiv, referent 
  sportiv; gradul III          SSD     1,400    2,800 
 4. Instructor sportiv, referent 
  sportiv; debutant           SSD     1,350     - 
--------------------------------------------------------------------------------
     IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului
           Oficiul Concurentei
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        Functii de executie pe grade profesionale
 1. Inspector de concurenta gradul I    S      2,325    4,650  
 2. Inspector de concurenta gradul II    S      2,125    4,250  
 3. Inspector de concurenta gradul III   S      1,925    3,850  
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA VI

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
 ------------------------------------------------
          ADMINISTRAeIA PUBLICA LOCALA
  Prefecturi, consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora
  I. Coeficienti de multiplicare pentru activitatea de specialitate
            Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Consilier, inspector de specialitate,
  revizor contabil, arhitect; gradul IA  S      1,725    3,450
 2. Consilier, inspector de specialitate,
  revizor contabil, arhitect; gradul I  S      1,525    3,050
 3. Referent de specialitate, inspector de
  specialitate, revizor contabil,
  arhitect; gradul II           S      1,325    2,650
 4. Referent de specialitate, inspector de
  specialitate, revizor contabil,
  arhitect; gradul III          S      1,200    2,400
 5. Referent, inspector, revizor contabil,
  arhitect; debutant           S      1,125     - 
 6. Conductor arhitect IA, referent IA,
  subinginer IA             SSD     1,225    2,450
 7. Conductor arhitect I, referent I,
  subinginer I              SSD     1,025    2,050
 8. Conductor arhitect II, referent II,
  subinginer II             SSD     0,950    1,900
 9. Conductor arhitect, referent,
  subinginer; debutant          SSD     0,945     -
b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA       S      2,325    3,850
11. Consilier juridic gradul I       S      2,125    3,450
12. Consilier juridic gradul II       S      1,925    3,050
13. Consilier juridic gradul III      S      1,725    2,650
14. Consilier juridic gradul IV       S      1,550    2,300
15. Consilier juridic debutant       S      1,535     - 
c) Functii de executie pe trepte profesionale
16. Referent inspector; IA         M      1,125    2,250
17. Referent inspector; I          M      1,050    2,100
18. Referent inspector; II         M      0,950    1,900
19. Referent inspector; III         M      0,885    1,750
20. Referent inspector; debutant      M      0,880     - 
21. Agent agricol I             M      0,925    1,850
22. Agent agricol II           M; G     0,875    1,750
23. Agent agricol III           M; G     0,800    1,600
24. Agent agricol debutant        M; G     0,795     - 
--------------------------------------------------------------------------------
II. Coeficienti de multiplicare pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor
1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia                 Coeficientul de multiplicare
crt.                        -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Secretar general al prefecturii           3,225    6,450
 2. Secretar                      3,225    6,450
--------------------------------------------------------------------------------
2. Prefecturi si consilii judetene
--------------------------------------------------------------------------------
                         Coeficientul de multiplicare
                        -----------------------------
                         Categoria I   Categoria II
Nr.     Functia               -------------------------------- 
crt.                      minim  maxim   minim  maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 3. Secretar general al prefecturii       3,225  6,450   2,900  5,800
 4. Secretar                  3,225  6,450   2,900  5,800
--------------------------------------------------------------------------------
3. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale
--------------------------------------------------------------------------------
                      Coeficienti de multiplicare
         --------------------------------------------------------------
Nr.  Functia  Cu peste           Categoria
crt.       320.000 de ---------------------------------------------------
         locuitori*)     I        II       III
         ---------------------------------------------------------------       
         minim maxim   minim maxim   minim maxim   minim maxim  
--------------------------------------------------------------------------------
 5. Municipii
  - secretar  3,200 6,400   2,500 5,000   2,300 4,600   2,175 4,350
--------------------------------------------------------------------------------
  *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.
--------------------------------------------------------------------------------
 6. Orase
  - secretar   -   -    2,050 4,100   1,875 3,750   1,725 3,450
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                      Coeficienti de multiplicare
         --------------------------------------------------------------
Nr.  Functia                 Categoria
crt.             ---------------------------------------------------
         Cu peste       I        II       III
         15.000      între      între      pana la
        de locuitori  7.001-15.000   3.001-7.000     3.000 de
                de locuitori   de locuitori    locuitori
         ---------------------------------------------------------------       
         minim maxim   minim maxim   minim maxim   minim maxim  
--------------------------------------------------------------------------------
 7. Comune
  - secretar  1,600 3,200   1,525 3,050   1,450 2,900   1,350 2,700
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA VII/1

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
 ------------------------------------------------
           UNITĂȚI DE INVĂȚĂMÂNT
I. Coeficienti de multiplicare (ierarhizare) pentru personalul didactic din învatamant
A. Coeficienti de multiplicare (ierarhizare) pentru functiile didactice din învatamantul superior
             Functii didactice
--------------------------------------------------------------------------------
                Vechimea în învatamant
            --------------------------------------------------------
Nr.     Nivelul  pana 3-6 6-10 10-  15-  20-  25-  30-  35- peste        
crt. Functia studiilor la  ani  ani 15  20  25  30  35  40  40 de 
            3 ani      ani  ani  ani  ani  ani  ani ani 
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Profesor
  universitar S   -   -  -  2,650 2,750 2,825 2,925 3,050 3,200 3,350  
 2. Conferen-
  tiar
  universitar S   -   - 2,225 2,275 2,375 2,450 2,525 2,650 2,800 2,925 
 3. aef
  lucrari
  (lector
  universi-
  tar)    S   -  1,825 1,900 1,950 2,025 2,100 2,200 2,300 2,400  - 
 4. Asistent
  universitar S  1,575 1,600 1,625 1,650 1,725 1,775 1,850 1,950 2,050  -
 5. Preparator S  1,500 1,550 1,575  -   -   -   -   -   -   -
               *)  *)
--------------------------------------------------------------------------------
*) Pentru preparatorii din domeniul medical.
NOTA:
In limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat si în functie de
veniturile extrabugetare, coeficientii de multiplicare (ierarhizare) pentru
pozitiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. A pot fi majorati, proportional,
cu cel mult 2,65 unitati.
B. Coeficienti de multiplicare (ierarhizare) pentru functiile didactice din învatamant
prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si de maistri
             Functii didactice
--------------------------------------------------------------------------------
                Vechimea în învatamant
            --------------------------------------------------------
Nr.     Ni- pana 2-6 6-10 10-14 14-  18-  22-  25-  30-  35- peste        
crt. Functia ve-  la  ani ani  ani 18  22  25  30  35  40  40 de 
       lul 2 ani        ani  ani  ani  ani  ani  ani  ani 
       stu-
       di-
       ilor
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Profesor S
  - cu grad
  didactic I  -   - 1,825 1,900 1,950 1,975 2,075 2,150 2,225 2,325 2,400
  - cu grad
  didactic II -  1,525 1,550 1,575 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025
  - definitiv -  1,425 1,450 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925
  - debutant 1,400  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 2. Profesor SSD
  - cu grad
  didactic I  -   -  1,525 1,550 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025
  - cu grad
  didactic II -  1,400 1,425 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925
  - definitiv -  1,360 1,365 1,370 1,375 1,400 1,425 1,525 1,575 1,625 1,700
  - debutant 1,350  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 3. Insti-
  tutor I  S
  - cu grad
  didactic I  -   -  1,525 1,550 1,600 1,650 1,725 1,825 1,875 1,950 2,025
  - cu grad
  didactic II -  1,375 1,385 1,400 1,425 1,475 1,525 1,600 1,675 1,725 1,800
  - definitiv -  1,360 1,365 1,370 1,375 1,400 1,425 1,475 1,525 1,600 1,650
  - debutant 1,350  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 4. Insti-
  tutor II SSD
  - cu grad
  didactic I  -   -  1,475 1,525 1,550 1,600 1,675 1,775 1,850 1,900 1,975
  - cu grad
  didactic II -  1,350 1,375 1,385 1,400 1,425 1,475 1,550 1,625 1,675 1,750
  - definitiv -  1,330 1,335 1,340 1,350 1,375 1,400 1,450 1,500 1,575 1,625
  - debutant 1,325  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 5. Invatator,
  educatoare,
  educator,
  maistru-
  instruc-
  tor;   M
  - cu grad
  didactic I  -   -  1,425 1,475 1,525 1,550 1,650 1,725 1,800 1,875 1,925
  - cu grad
  didactic II -  1,325 1,350 1,375 1,385 1,400 1,425 1,525 1,575 1,625 1,700
  - definitiv -  1,310 1,315 1,320 1,325 1,350 1,400 1,425 1,475 1,550 1,600
  - debutant 1,300  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 6. Profesor,
  invatator,
  educatoare,
  educator,
  maistru-
  instructor;
  cu studii
  de nivel
  liceal,
  fara 
  pregatire
  de
  spe-
  ci-
  a-
  li-
  ta-
  te*) M  1,100 1,105 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,175 1,225 1,275
--------------------------------------------------------------------------------
  *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
NOTA:
In limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat si în functie de
veniturile extrabugetare, coeficientii de multiplicare (ierarhizare) pentru pozitiile
aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. B pot fi majorati, proportional, cu cel mult
2,50 unitati, iar coeficientii de multiplicare (ierarhizare) pentru pozitia aflata la
nr. crt. 6 de la pct. I lit. B pot fi majorati, proportional, cu cel mult 2,00 unitati.
II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile auxiliare din institutiile de învatamant*)
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor**) ---------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Bibliotecar, documentarist, redactor;  S
  gradul IA***)                    1,750    2,375
  gradul I                      1,575    2,150
  gradul II                      1,325    1,800
  gradul III                     1,150    1,575
  debutant                      1,085     -
 2. Bibliotecar, documentarist, redactor; SSD
  gradul I                      1,275    1,725
  gradul II                      1,100    1,500
  gradul III                     0,975    1,325
  debutant                      0,955     -
 3. Informatician              S
  gradul IA                      1,800    2,450
  gradul I                      1,625    2,200
  gradul II                      1,450    1,975
  gradul III                     1,200    1,625
  gradul IV                      1,100    1,500
  debutant                      1,085     -
 4. Informatician             SSD
  gradul I                      1,275    1,725
  gradul II                      1,100    1,500
  gradul III                     0,975    1,325
  debutant                      0,955     -
 5. Instructor-animator           S
  gradul I                      1,375    1,875
  gradul II                      1,200    1,625
  gradul III                     1,100    1,500
  debutant                      1,085     -
 6. Instructor-animator          SSD
  gradul I                      1,275    1,725
  gradul II                      1,100    1,500
  gradul III                     0,975    1,325
  debutant                      0,955     -
 7. Asistent social             S
  gradul I                      1,500    2,025
  gradul II                      1,250    1,700
  gradul III                     1,130    1,525
  debutant                      1,125     -
 8. Asistent social            SSD
  gradul I                      1,275    1,725
  gradul II                      1,100    1,500
  debutant                      0,955     -
 9. Corepetitor               S
  gradul I                      1,375    1,875
  gradul II                      1,200    1,625
  gradul III                     1,100    1,500
  debutant                      1,085     -
10. Corepetitor              SSD
  gradul I                      1,275    1,725
  gradul II                      1,100    1,500
  gradul III                     0,975    1,325
  debutant                      0,955     -
        b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Bibliotecar, documentarist, redactor; PL/M
  IA                         1,100    1,500
  I                          0,975    1,325
  II                         0,900    1,225
  debutant                      0,830     -
12. Informatician             PL/M
  IA                         1,100    1,500
  I                          1,025    1,400
  II                         0,925    1,250
  III                         0,850    1,125
  debutant                      0,830     -
13. Instructor-animator           M
  IA                         1,100    1,500
  I                          0,975    1,325
  II                         0,900    1,225
  debutant                      0,830     -
14. Instructor de educatie extrascolara   M
  IA                         1,100    1,500
  I                          1,025    1,400
  II                         0,925    1,250
  III                         0,850    1,125
  debutant                      0,830     -
15. Asistent social            PL/M
  I                          1,275    1,725
  II                         1,100    1,500
  III                         0,950    1,300
  debutant                      0,915     -
16. Corepetitor               M
  I                          0,975    1,325
  II                         0,900    1,225
  III                         0,825    1,125
  debutant                      0,810     -
17. Tehnician****)             M
  IA                         1,100    1,500
  I                          1,025    1,400
  II                         0,925    1,250
  III                         0,900    1,225
  debutant                      0,890     -
18. Laborant               PL/M
  I                          0,950    1,300
  II                         0,875    1,200
19. Pedagog scolar I            M      0,950    1,300
20. Pedagog scolar II            M      0,890     -
--------------------------------------------------------------------------------
*)  Ministerul Educatiei Nationale, în colaborare cu Ministerul Muncii si
   Protectiei Sociale, este autorizat ca, în functie de dinamica învatamantului,
   sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
**)  Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare sunt prevazute
   la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor si al atelierelor-scoala.
III. Coeficienti de multiplicare pentru alte functii specifice din institutiile de învatamant
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Secretar I*)              S      1,575    2,150
 2. Secretar II               S      1,375    1,875
 3. Secretar III              S      1,200    1,625
 4. Secretar IV               S      1,100    1,500
 5. Secretar debutant            S      1,085     - 
 6. Secretar I*)              SSD     1,275    1,725
 7. Secretar II              SSD     1,150    1,575
 8. Secretar III              SSD     1,075    1,475
 9. Secretar IV              SSD     0,975    1,325
10. Secretar debutant           SSD     0,955     - 
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Secretar IA               M      1,100    1,500
12. Secretar I               M      1,025    1,400
13. Secretar II               M      0,975    1,325
14. Secretar III              M      0,900    1,225
15. Secretar debutant            M      0,890     - 
               c) Alte functii
16. aef atelier-scoala I          M      1,000    1,350
17. aef atelier-scoala II          M      0,975    1,325
18. aef atelier-scoala III         M      0,900    1,225
19. Instructor I              M      0,950    1,300
20. Instructor II              M      0,875    1,200
21. Model I                 M      0,900    1,225
22. Model II                M      0,800    1,100
23. Supraveghetor noapte          G      0,800    1,100
--------------------------------------------------------------------------------
*) Se poate utiliza numai în cele mai mari institutii de învatamant stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.


ANEXA VII/2

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
 ------------------------------------------------
               SANATATE
  I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice
  A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Medic primar              S      1,750    7,650
 2. Medic specialist            S      1,340    4,763 
 3. Medic rezident anul II-VII       S      1,210    3,450 
 4. Medic rezident anul I          S      1,190     -  
 5. Medic                  S      1,230    4,425 
 6. Medic stagiar              S      1,165     -  
 7. Farmacist primar*)           S      1,500    3,824
 8. Farmacist specialist          S      1,165    3,450
 9. Farmacist rezident anul II-III     S      1,125    1,639
10. Farmacist rezident anul I        S      1,100     -
11. Farmacist                S      1,145    2,904 
12. Farmacist stagiar            S      1,080     -  
13. Dentist principal           SSD     1,145    3,220
14. Dentist                SSD     0,995    2,846
15. Dentist debutant            SSD     0,950     - 
16. Asistent medical principal**)      PL     1,145    2,281
17. Asistent medical**)           PL     0,950    1,425
18. Asistent medical debutant**)      PL     0,930     - 
19. Asistent medical principal**)      M      1,015    2,031
20. Asistent medical**)           M      0,915    1,719
21. Asistent medical debutant**)      M      0,905     - 
22. Tehnician dentar principal***)     M      1,055    1,869
23. Tehnician dentar***)          M      0,925    1,533
24. Tehnician dentar debutant***)      M      0,905     - 
25. Sora medicala principala****)      M      0,930    1,875
26. Sora medicala****)           M      0,865    1,594
27. Sora medicala debutanta****)      M      0,850     - 
--------------------------------------------------------------------------------
*)  Se poate utiliza numai în unitati sanitare umane.
**) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si
   educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile:
   utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva,
   care au studii de acest nivel.
***) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale,
   optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
****)Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,
   operator-registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator
   medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie,
   instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele
  paraclinice medico-sanitare
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
28. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; principal     S      1,515    4,156
29. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; specialist     S      1,145    3,750
30. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut;          S      1,080    3,156
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; debutant      S      1,075     - 
32. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
  C.F.M., kinetoterapeut, asistent 
  social; principal            S      1,255    3,508
33. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
  C.F.M., kinetoterapeut, asistent 
  social                 S      1,080    2,904
34. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
  C.F.M., kinetoterapeut, asistent 
  social; debutant            S      1,070     - 
35. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
  principal*)              SSD     1,145    3,220
36. Profesor C.F.M., biolog, chimist;*)  SSD     0,995    2,846
37. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
  debutant*)               SSD     0,950     -  
  C.Coeficienti de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar
38. Infirmiera, agent D.D.D.        G      0,800    1,293
39. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant   G      0,725     -
40. Brancardier, baies, namolar, 
  spalatoreasa, ingrijitoare       G      0,755    1,238
41. Ambulantier**)                   1,015    1,815
42. Sofer autosanitara I***)              0,975    1,760
43. Sofer autosanitara II***)              0,885    1,705
44. Sofer autosanitara III***)             0,865    1,568
--------------------------------------------------------------------------------
*) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician,
  ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învatamantul superior cu durata
  studiilor de 2-3 ani învatamant de zi de 3-4 ani învatamant seral sau fara frecventa.
**) Se ocupa prin concurs de catre personalul care îndeplineste conditiile de încadrare
  pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat
  potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime în functia
  de sofer autosanitara I.
***) Se aplica nivelul I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile
  de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelul de salarizare II si III,
  soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.
  II. Unitati clinice, institute si centre medicale^1)
A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Medic primar              S      1,945    8,438
 2. Medic specialist            S      1,470    5,213
 3. Farmacist primar*)           S      1,665    4,198
 4. Farmacist specialist          S      1,255    3,795
 5. Asistent medical principal**)     PL      1,210    2,329
 6. Asistent medical**)          PL      0,950    1,840
 7. Asistent medical principal**)      M      1,100    2,156
 8. Asistent medical**)           M      0,930    1,725
 9. Sora medicala principala***)      M      1,015    1,926
10. Sora medicala***)            M      0,885    1,639
--------------------------------------------------------------------------------
B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele
  paraclinice medico-sanitare
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
11. Biolog, biochimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; principal     S      1,650    4,563
12. Biolog, biochimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; specialist     S      1,200    4,125
13. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
  C.F.M., kinetoterapeut, asistent 
  social; principal            S      1,400    3,853
14. Profesor C.F.M. principal       SSD     1,175    3,536
--------------------------------------------------------------------------------

^1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, institutele si centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-4 si lit. B nr. crt. 11-13.
*) Se poate utiliza numai în unitati sanitare umane.
**) Se aplica si functiei de asistent farmacie.
***) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

NOTA:

1. Coeficientul de multiplicare a salariului de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
2. Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicala legala. Diferentierea salariilor de baza în cadrul grilelor de intervale corespunzatoare specializarii medicale se face potrivit criteriilor stabilite prin metodologia prevazuta la art. 13 din lege.


ANEXA VII/3

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
 ------------------------------------------------
           CERCETARE
UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ȘI PROIECTARE
Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate din activitatea de
      cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Cercetator stiintific principal
  gradul I                S      2,125    5,000
 2. Cercetator stiintific principal
  gradul II                S      1,700    3,650
 3. Cercetator stiintific principal
  gradul III               S      1,450    2,900
 4. Cercetator stiintific          S      1,275    2,550
b) Functii de executie de specialitate neatestate 
 5. Asistent de cercetare stiintifica    S      1,175    2,350
 6. Asistent de cercetare stiintifica
  stagiar                 S      1,165     - 
c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica, pe trepte profesionale
 7. Asistent I               M      1,175    2,350
 8. Asistent II               M      1,000    2,000
 9. Asistent III              M      0,925    1,850
10. Asistent stagiar            M      0,890     - 
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA VII/4

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
 ------------------------------------------------
               CULTURA
            UNITĂȚI DE CULTURA
I. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale,
          muzicale si de cinematografie
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
         a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Regizor artistic, dirijor, solist 
  (vocal, balet, concertist, instrumentist),
  actor, pictor scenograf, consultant artistic, 
  coregraf, concertmaistru*), artist 
  instrumentist I;            S
  gradul I                      1,950    4,500
  gradul II                      1,675    3,350
  gradul III                     1,500    3,000
  gradul IV                      1,325    2,650
  gradul V                      1,225    2,450
  debutant                      1,185     - 
---------------
*) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizeaza gradele profesionale I, II si III.
 2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), 
  dirijor cor, producator delegat, 
  impresar artistic;           S
  gradul I                      1,850    3,700
  gradul II                      1,550    3,100
  gradul III                     1,325    2,650
 3. aef orchestra, artist instrumentist II, 
  maestru de studii (balet, canto), 
  secretar literar (muzical, public 
  relations), operator imagine (sunet), 
  sufleor opera, artist liric opera;   S
  gradul I                      1,675    3,350
  gradul II                      1,500    3,000
  gradul III                     1,325    2,650
  gradul IV                      1,225    2,450
  debutant                      1,185     - 
 4. Artist liric, balerin, dansator, 
  acompaniator, corepetitor, actor 
  manuitor papusi, sculptor papusi, 
  sufleor teatru, artist plastic, 
  machior, peruchier, montor imagine, 
  editor imagine;             S
  gradul I                      1,425    2,850
  gradul II                      1,300    2,600
  gradul III                     1,225    2,450
  debutant                      1,185     -  
        b) Functii de executie pe trepte profesionale
 5. Dirijor, sef orchestra, maestru 
  (balet-dans, corepetitor), 
  concertmaistru, maestru de studii 
  balet, maestru lumini-sunet;
  gradul I                      1,225    2,450
  gradul II                      1,050    2,100
  gradul III                     0,925    1,850
  debutant                      0,920     -  
 6. Solist (vocal, balet, concertist, 
  instrumentist), actor, instrumentist, 
  sufleor opera, corist opera;
  gradul I                      1,225    2,450
  gradul II                      1,050    2,100
  gradul III                     0,925    1,850
  debutant                      0,920     -  
 7. Maestru artist circ, artist circ, 
  maestru (acordor pian-clavecin, 
  lutier), specialist (orga, instrumente 
  de suflat);
  gradul I                      1,500    3,000
  gradul II                      1,325    2,650
  gradul III                     1,225    2,450
  gradul IV                      1,050    2,100
  gradul V                      0,950    1,900
  debutant                      0,920     - 
 8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, 
  actor manuitor papusi, sculptor papusi, 
  sufleor teatru, artist plastic, 
  machior, peruchier, montor imagine, 
  operator imagine, editor imagine, 
  regizor scena (culise), secretar 
  platou;
  gradul I                      1,075    2,150
  gradul II                      1,000    2,000
  gradul III                     0,910    1,800
  debutant                      0,900     -  
 9. Regizor scena (culise), secretar 
  platou;                 M
  gradul I                      1,075    2,150
  gradul II                      1,000    2,000
  gradul III                     0,910    1,800
  debutant                      0,900     -  
10. Supraveghetor sala, controlor bilete, 
  garderobier, plasator         M; G     0,850    1,700
  c) Muncitori din activitatea specifica institutiilor teatrale si muzicale
11. Muncitor calificat
  I                          1,250    2,125
  II                         1,175    2,000
  III                         1,075    1,850
  IV                         1,000    1,700 
  V                          0,900    1,550
  VI                         0,825    1,425
--------------------------------------------------------------------------------
II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate din presa, edituri,
  informare documentara
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
         a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Redactor de rubrica, redactor, lector, 
  publicist comentator, corespondent în 
  strainatate;              S
  gradul I                      1,500    3,000
  gradul II                      1,325    2,650
  gradul III                     1,225    2,450
  debutant                      1,185     -  
 2. aef agentie publicitate, administrator 
  (publicatii, editura), reporter 
  (fotoreporter, corespondent local);   S
  gradul I*)                     1,450    2,900
  gradul II                      1,300    2,600
  gradul III                     1,200    2,400
  debutant                      1,185     -  
 3. Secretar (tehnic) de redactie, 
  documentarist, traducator, 
  caricaturist, desenator artistic, 
  corector, tehnoredactor;        S
  gradul I                      1,425    2,850
  gradul II                      1,300    2,600
  gradul III                     1,225    2,450
  debutant                      1,185     -  
 4. Redactor, secretar de redactie;    SSD
  gradul I                      1,325    2,650
  gradul II                      1,225    2,450
  gradul III                     1,060    2,100
  debutant                      1,055     -  
----------------
*) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).
b) Functii de executie pe trepte profesionale
 5. Redactor, secretar (tehnic) de 
  redactie, documentarist, traducator, 
  caricaturist, desenator artistic, 
  corector, tehnoredactor;        M
  treapta IA                     1,225    2,450
  treapta I                      1,075    2,150
  treapta II                     1,000    2,000
  debutant                      0,920     -
 6. Laborator foto, retusor foto, 
  fotograf;               M; G 
  treapta I                      1,050    2,100
  treapta II                     0,925    1,850
  treapta III                     0,850    1,700
  debutant                      0,835     -
--------------------------------------------------------------------------------
III. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci
            Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
         a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Muzeograf, restaurator, conservator, 
  bibliograf, bibliotecar;        S
  gradul IA                      1,650    4,000
  gradul I                      1,375    2,750
  gradul II                      1,250    2,500
  debutant                      1,185     -  
 2. Muzeograf, restaurator, conservator, 
  bibliograf, bibliotecar-arhivist;   SSD
  gradul I                      1,325    3,000
  gradul II                      1,225    2,450
  gradul III                     1,060    2,100
  debutant                      1,055     -  
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
 3. Restaurator*), conservator, trezorier, 
  gestionar custode sala;         M
  treapta I                      1,225    2,450
  treapta II                     1,075    2,150
  treapta III                     1,000    2,000
  debutant                      0,920     -
 4. Bibliotecar               M
  treapta IA                     1,225    2,450
  treapta I                      1,075    2,150
  treapta II                     1,000    2,000
  debutant                      0,920     -
 5. Supraveghetor muzeu, manuitor carte  M; G     0,850    1,700
--------------------------------------------------------------------------------
*) In institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadrati si
  absolventi ai învatamantului gimnazial si profesional.
IV. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate din case de cultura,
  camine culturale si din alte institutii de cultura
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Referent                S
  gradul I                      1,425    2,850
  gradul II                      1,300    2,600
  gradul III                     1,225    2,450
  debutant                      1,185     -  
 2. Referent                SSD
  gradul I                      1,325    2,650
  gradul II                      1,225    2,450
  gradul III                     1,060    2,100
  debutant                      1,055     -  
      b) Functii de executie pe trepte profesionale
 3. Redactor
  treapta IA                     1,225    2,450
  treapta I                      1,075    2,150
  treapta II                     1,000    2,000
  debutant                      0,920     -
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA VII/5

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
 ------------------------------------------------
               CULTE
  Coeficienti de multiplicare pentru personalul clerical*)
             Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor -----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Preot
  gradul I                S      1,800    3,600
  gradul II                S      1,500    3,000
  definitiv                S      1,350    2,700
  debutant                S      1,340     - 
 2. Preot
  gradul I                M      1,300    2,600
  definitiv                M      1,250    2,500
  debutant                M      1,230     - 
--------------------------------------------------------------------------------

*) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului încadrat în unitatile bugetare.
Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la culte cu cea de preot.


ANEXA VII/6

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
 ------------------------------------------------
              SPORT
            UNITĂȚI SPORTIVE
I. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate din federatii sportive
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor*) ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Secretar federatie, antrenor federal, 
  antrenor lot national**), expert 
  sportiv; gradul IA                 1,800    3,800
 2. Secretar federatie, antrenor federal, 
  antrenor lot national**), expert 
  sportiv; gradul I                  1,625    3,250
 3. Secretar federatie, antrenor federal, 
  antrenor lot national**), expert 
  sportiv; gradul II                 1,450    2,900
 4. Secretar federatie, antrenor federal, 
  antrenor lot national**), gradul III,
  instructor sportiv gradul I             1,325    2,650
 5. Secretar federatie, antrenor federal; 
  gradul IV, instructor sportiv gradul II       1,225    2,450
 6. Instructor sportiv debutant             1,205     -
        b) Functii de executie pe trepte profesionale
 7. Instructor sportiv I, referent I          1,225    2,450
 8. Instructor sportiv II, referent II         1,100    2,200
 9. Instructor sportiv III, referent III        1,025    2,050
10. Instructor sportiv debutant             0,935     -
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin
  al ministrului tineretului si sportului.
**) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului
  si sportului.
II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate din alte unitati
  sportive
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor*) ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
       Functii de executie pe categorii de clasificare**)
 1. Antrenor categoria I, expert sportiv 
  gradul I                      1,500    3,000
 2. Antrenor categoria II, expert sportiv 
  gradul II                      1,325    2,650
 3. Antrenor categoria III, referent sportiv 
  gradul III                     1,225    2,450
 4. Antrenor categoria IV, referent sportiv 
  gradul IV                      1,125    2,250
 5. Antrenor categoria V                1,035    2,050
 6. Antrenor debutant, referent sportiv
  debutant                      1,025     -
--------------------------------------------------------------------------------

*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.


ANEXA VII/7

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
 ------------------------------------------------
             AUTORITATEA VAMALA
          DIRECȚIA GENERALA A VAMILOR
  CAPITOLUL I
  Aparatul central
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Expert vamal              S      3,350    6,700
 2. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul IA         S      2,850    5,700
 3. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul I         S      2,650    5,300
 4. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul II         S      2,450    4,900
 5. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul III        S      2,250    4,500
 6. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul IV         S      2,050    4,100
 7. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; debutant         S      2,015     -  
 8. Referent gradul I           SSD     2,300    4,600
 9. Referent gradul II           SSD     2,100    4,200
10. Referent gradul III          SSD     1,900    3,800
11. Referent debutant           SSD     1,870     -  
        b) Functii de executie pe trepte profesionale
12. Referent IA               M      2,150    4,300
13. Referent I               M      1,950    3,900
14. Referent II               M      1,750    3,500
15. Referent III              M      1,550    3,100
16. Referent IV               M      1,350    2,700
17. Referent debutant            M      1,320     - 
--------------------------------------------------------------------------------
  CAPITOLUL II
  Directia Generala a Vamilor
Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele
 vamale speciale
Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Expert vamal              S      4,000    7,500
 2. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul IA         S      3,400    6,800
 3. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul I         S      3,200    6,400
 4. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul II         S      2,950    5,900
 5. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul III        S      2,700    5,400
 6. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul IV         S      2,450    4,900
 7. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; debutant         S      2,415     -  
 8. Referent gradul I           SSD     2,800    5,600
 9. Referent gradul II           SSD     2,550    5,100
10. Referent gradul III          SSD     2,300    4,600
11. Referent debutant           SSD     2,265     -  
        b) Functii de executie pe trepte profesionale
12. Referent IA               M      2,650    5,300
13. Referent I               M      2,400    4,800
14. Referent II               M      2,200    4,400
15. Referent III              M      2,000    4,000
16. Referent IV               M      1,800    3,600
17. Referent debutant            M      1,770     - 
--------------------------------------------------------------------------------
  CAPITOLUL III
  Directia regionala vamala
  Coeficienti de multiplicare pentru activitatea de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Expert vamal              S      2,950    5,900
 2. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul IA         S      2,450    4,900
 3. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul I         S      2,250    4,500
 4. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul II         S      2,000    4,000
 5. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; gradul III        S      1,800    3,600
 6. Inspector vamal, referent de 
  specialitate; debutant         S      1,770     -  
 7. Referent gradul I           SSD     1,950    3,900
 8. Referent gradul II           SSD     1,750    3,500
 9. Referent gradul III          SSD     1,600    3,200
10. Referent debutant           SSD     1,570     -  
        b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Referent IA               M      1,750    3,500
12. Referent I               M      1,600    3,200
13. Referent II               M      1,450    2,900
14. Referent III              M      1,250    2,500
15. Referent debutant            M      1,220     - 
--------------------------------------------------------------------------------
  CAPITOLUL IV
  Birouri vamale
  Coeficienti de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  A. Functii de executie de categoria A
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Expert vamal              S sau    2,650    5,300
                    scoala vamala
 2. Inspector vamal principal        S sau    2,150    4,300
                    scoala vamala
 3. Inspector vamal gradul I        S sau    1,950    3,900
                    scoala vamala
 4. Inspector vamal gradul II        S sau    1,750    3,500
                    scoala vamala
 5. Inspector vamal gradul III       S sau    1,550    3,100
                    scoala vamala
 6. Inspector vamal debutant        S sau    1,520     - 
                    scoala vamala
 7. Inspector vamal           acoala vamala  1,775    3,550
                      sau SSD  
 8. Controlor vamal gradul I      acoala vamala  1,550    3,100
                      sau SSD  
 9. Controlor vamal gradul II      acoala vamala  1,350    2,700
                      sau SSD  
10. Agent vamal debutant        acoala vamala  1,320     - 
                      sau SSD  
        b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Controlor vamal I            M      1,600    3,200
12. Controlor vamal II           M      1,450    2,900
13. Controlor vamal III           M      1,250    2,500
14. Controlor vamal debutant        M      1,070     - 
--------------------------------------------------------------------------------
  B. Functii de executie de categoria B
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
        a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Inspector pentru datoria vamala 
  principal                S      2,150    4,300
 2. Inspector pentru datoria vamala 
  gradul I                S      1,950    3,900
 3. Inspector pentru datoria vamala 
  gradul II                S      1,750    3,500
 4. Inspector pentru datoria vamala 
  gradul III               S      1,550    3,100
 5. Inspector pentru datoria vamala 
  debutant                S      1,520     - 
 6. Inspector pentru datoria vamala  acoala vamala  1,775    3,550
                     sau SSD
 7. Inspector pentru datoria vamala  acoala vamala  1,550    3,100
  gradul I               sau SSD
 8. Inspector pentru datoria vamala  acoala vamala  1,350    2,700
  gradul II               sau SSD
 9. Inspector pentru datoria vamala  acoala vamala  1,320     - 
  debutant               sau SSD
        b) Functii de executie pe trepte profesionale
10. Controlor pentru datoria vamala I    M      1,600    3,200
11. Controlor pentru datoria vamala II   M      1,450    2,900
12. Controlor pentru datoria vamala III   M      1,250    2,500
13. Controlor pentru datoria vamala     
  debutant                M      1,070     -  
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA VII/8

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
 ------------------------------------------------
               NAVIGAȚIE
        UNITĂȚI NAVALE aI CAPITANII DE PORTURI
  Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Comandant instructor          S      1,550    4,000
 2. aef mecanic instructor         S      1,450    2,900
         a) Functii de executie pe nave maritime
 3. Comandant                S      1,575    3,650
 4. aef mecanic               S      1,475    2,950
 5. Capitan secund, sef mecanic secund, sef 
  electrician               S      1,250    2,500
 6. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
  electrician               S      1,175    2,350
 7. Ofiter aspirant             S      1,165     -
    b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale
 8. Capitan dragor             M      1,225    2,450
 9. Capitan                 M      1,125    2,250
10. aef mecanic               M      1,100    2,200
11. Dragor-sef               M      1,075    2,150
12. Ofiter punte              M      1,025    2,050
13. Ofiter mecanic, ofiter electrician   M      1,000    2,000
14. Dragor                 M      0,925    1,850
15. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
  electrician, dragor; aspirant      M      0,905     -
        c) Functii de executie comune pe nave
16. aef statie RTG             M      1,075    2,150
17. Ofiter RTG I              M      0,975    1,950
18. Ofiter RTG II              M      0,900    1,800
19. aef echipaj                     1,050    2,100
20. Conducator salupa, sef timonier, ajutor
  ofiter mecanic                   0,975    1,950
21. Electrician, motorist, motopompist,
  timonier, marinar                  0,925    1,850
22. Electrician, motorist, motopompist,
  timonier, marinar; debutant             0,905     -
23. Scafandru autonom                  1,175    2,350
24. Scafandru greu                   1,075    2,150
25. Scafandru debutant                 1,035     -
 d) Functii de executie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi 
        - Functii de executie pe grade profesionale -
26. Capitan de port specialist       S      1,475    2,950
27. Capitan de port gradul I        S      1,250    2,500
       - Functii de executie pe trepte profesionale - 
28. Capitan de port gradul II        M      1,125    2,250
29. Ofiter de port gradul I         M      1,075    2,150
30. Ofiter de port gradul II        M      0,975    1,950
31. Ofiter de port debutant         M      0,905     - 
--------------------------------------------------------------------------------

Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a)-c) din prezenta anexa, în functie de dotare si de atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTA:

Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si se utilizeaza de catre toate unitatile, indiferent de subordonare.


ANEXA VII/9

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
 ------------------------------------------------
             AGRICULTURA
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINRELOR, PENTRU CONTROLUL
SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA,
PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI AL MEDICAMENTELOR DE UZ
VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FARA PERSONALITATE
JURIDICA, SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ȘI ALIMENTAȚIE ȘI
DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE
  Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
       a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, 
  hidrogeolog, pedolog); expert      S      1,600    4,000
 2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, 
  hidrogeolog, pedolog); gradul I     S      1,400    2,800
 3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, 
  hidrogeolog, pedolog); gradul II    S      1,225    2,450
 4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, 
  hidrogeolog, pedolog); gradul III    S      1,175    2,350
 5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, 
  hidrogeolog, pedolog); debutant     S      1,165     - 
 6. Medic primar veterinar**)        S      1,875    4,500
 7. Medic veterinar gradul I        S      1,600    3,200
 8. Medic veterinar gradul II        S      1,400    2,800
 9. Medic veterinar gradul III       S      1,210    2,350
10. Medic veterinar debutant        S      1,206     - 
11. Subinginer, asistent veterinar, 
  conductor tehnic; I          SSD     1,300    2,800
12. Subinginer, asistent veterinar, 
  conductor tehnic; II          SSD     1,125    2,250
13. Subinginer, asistent veterinar, 
  conductor tehnic; III         SSD     1,050    2,100
14. Subinginer, asistent veterinar, 
  conductor tehnic; debutant       SSD     1,035     - 
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
15. Tehnician***) observator meteorolog
  (hidrolog, hidrogeolog); IA       M      1,125    2,400
16. Tehnician***) observator meteorolog
  (hidrolog, hidrogeolog); I       M      1,025    2,050
17. Tehnician***) observator meteorolog
  (hidrolog, hidrogeolog); II       M      0,925    1,850
18. Tehnician***) observator meteorolog
  (hidrolog, hidrogeolog); debutant    M      0,905     - 
19. Asistent veterinar I, tehnician 
  veterinar IA              M      1,175    2,400
20. Asistent veterinar II, tehnician  
  veterinar I               M      1,075    2,150
21. Asistent veterinar III, tehnician 
  veterinar II              M      0,975    1,950
22. Asistent veterinar, tehnician 
  veterinar; debutant           M      0,905     - 
23. Agent veterinar I           acoala    0,925    1,850
                    profesionala
24. Agent veterinar II          acoala    0,825    1,650
                    profesionala
25. Agent veterinar debutant       acoala    0,820     -  
                    profesionala
--------------------------------------------------------------------------------

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele încadrate pe aceste functii desfasoara activitate în specialitatea functiei.
**) In functia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).


ANEXA VII/10

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
 ------------------------------------------------
       OFICII DE CADASTRU aI ORGANIZARE A TERITORIULUI
  Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
       a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Inginer cadastru gradul IA       S      1,825    4,000
 2. Inginer cadastru gradul I        S      1,400    2,800
 3. Inginer cadastru gradul II       S      1,275    2,550
 4. Inginer cadastru gradul III       S      1,190    2,350
 5. Inginer cadastru debutant        S      1,185     - 
 6. Subinginer cadastru I         SSD     1,300    2,800
 7. Subinginer cadastru II         SSD     1,200    2,400
 8. Subinginer cadastru III        SSD     1,060    2,100
 9. Subinginer cadastru debutant      SSD     1,055     - 
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru IA          M      1,200    2,400
11. Tehnician cadastru I          M      1,025    2,050
12. Tehnician cadastru II          M      0,935    1,850
13. Tehnician cadastru debutant       M      0,930     - 
14. Operator cadastru I          M; G     0,925    1,850
15. Operator cadastru II         M; G     0,845    1,650
16. Operator cadastru debutant      M; G     0,840     - 
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA VII/11

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
 ------------------------------------------------
           PROTECeIA MEDIULUI
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"
  Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
       a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Inspector de specialitate expert,
  inginer expert*)            S      1,600    4,000
 2. Inspector de specialitate, inginer*);
  gradul I                S      1,400    2,800
 3. Inspector de specialitate, inginer*);
  gradul II                S      1,225    2,450
 4. Inspector de specialitate, inginer*);
  gradul III               S      1,175    2,350
 5. Inspector, inginer*); debutant     S      1,170     -
 6. Subinginer I              SSD     1,300    2,800
 7. Subinginer II             SSD     1,125    2,250
 8. Subinginer III             SSD     1,050    2,100
 9. Subinginer debutant          SSD     1,035     - 
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator conditii mediu;
  IA**)                  M      1,125    2,400
11. Tehnician, observator conditii mediu;
  I**)                  M      1,025    2,050
12. Tehnician, observator conditii mediu;
  II**)                  M      0,925    1,850
13. Tehnician, observator conditii mediu;
  debutant**)               M      0,905     - 
--------------------------------------------------------------------------------

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unitatii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele încadrate pe aceste functii desfasoara activitate în specialitatea functiei.
**) Specialitatea functiilor de tehnician si de observator conditii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unitatii.


ANEXA VII/12

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
 ------------------------------------------------
             AVIAȚIA SPORTIVA
            AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  I. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
  1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist
            Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor*) ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
 1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist;
  clasa I                       1,650    4,000
  clasa a II-a                    1,425    2,850
  clasa a III-a                    1,250    2,500
  clasa a IV-a                    1,175    2,350
  clasa a V-a                     1,165     - 
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nivelul studiilor si nivelul de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin
  al ministrului transporturilor.
  2. Personal tehnic aeronautic
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
       a) Functii de executie pe clase profesionale
 1. Inginer de aviatie           S
  clasa I                       1,650    4,000
  clasa a II-a                    1,425    2,850
  clasa a III-a                    1,250    2,500
  clasa a IV-a                    1,175    2,350
  debutant                      1,165     -
 2. Tehnician de aviatie          M
  clasa I                       1,200    2,400
  clasa a II-a                    1,100    2,200
  clasa a III-a                    1,000    2,000
  clasa a IV-a                    0,925    1,850
  debutant                      0,905     -
 3. Mecanic de aviatie        acoala tehnica
  clasa I             de aviatie sau   1,275    2,550
  clasa a II-a           echivalenta    1,100    2,200
  clasa a III-a                    0,975    1,950
  clasa a IV-a                    0,925    1,850
  debutant                      0,905     -
 4. Mecanic pentru întretinerea aparatelor M;
  de lansare la zbor (turn de      acoala 
  parasutism, automosor, plior    profesionala
  parasute, deltaplanism etc.);  
  clasa I                       1,100    2,400
  clasa a II-a                    1,050    2,100
  clasa a III-a                    0,975    1,950
  clasa a IV-a                    0,925    1,850
  debutant                      0,905     -
 5. Maistru de aviatie       acoala de maistri  
  clasa I              aviatie     1,300    2,600
  clasa a II-a                    1,200    2,400
  clasa a III-a                    1,025    2,050
--------------------------------------------------------------------------------
  3. Personal operativ aeronautic
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
       a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Meteorolog aeronautic specialist    S
  gradul I                      1,650    4,000
  gradul II                      1,425    2,850
  gradul III                     1,250    2,500
  gradul IV                      1,175    2,350
  debutant                      1,165     -
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
 2. Meteorolog aeronautic        M+curs
  I                 de calificare   1,075    2,150
  II                         0,975    1,950
  debutant                      0,905     -
 3. Controlor trafic dirijare      M+curs
  I                 de calificare   1,200    2,400
  II                         1,075    2,150
  III                         0,975    1,950
 4. Controlor trafic operatiuni     M+curs
  auxiliare             de calificare
  I                          1,100    2,200
  II                         1,000    2,000
  III                         0,925    1,850 
  debutant                      0,905     -
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA VIII/1

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 522.000 lei |
 ------------------------------------------------
FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ȘI DIN
COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITAȚILE
CUPRINSE IN ANEXELE Nr. VII/1-VII/12
I. Coeficienti de multiplicare pentru activitatea de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
       a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Consilier, expert, inspector de
  specialitate; gradul I; inginer, 
  economist; specialist IA        S      1,850    4,000
 2. Referent de specialitate, inspector
  de specialitate; gradul II; economist, 
  referent, inginer; gradul I       S      1,600    3,200
 3. Referent de specialitate, inspector
  de specialitate; gradul III; economist, 
  referent, inginer; gradul II      S      1,475    2,975
 4. Referent de specialitate, inspector
  de specialitate; gradul IV; economist, 
  referent, inginer; gradul III      S      1,375    2,750
 5. Referent, inspector, inginer,
  economist; debutant           S      1,370     -  
 6. Referent, subinginer, conductor 
  arhitect, arhivist, tehnician-
  economist; I              SSD     1,500    3,000
 7. Referent, subinginer, conductor 
  arhitect, arhivist, tehnician-
  economist; II             SSD     1,375    2,775
 8. Referent, subinginer, conductor 
  arhitect, arhivist, tehnician-
  economist; III             SSD     1,225    2,475
 9. Referent, subinginer, conductor 
  arhitect, arhivist, tehnician-
  economist; debutant          SSD     1,220     - 
        b) Functii de executie pe grade profesionale
            din servicii de contencios
10. Consilier juridic gradul IA       S      1,850    4,000
11. Consilier juridic gradul I       S      1,600    3,200
12. Consilier juridic gradul II       S      1,475    2,975
13. Consilier juridic gradul III      S      1,375    2,750
14. Consilier juridic debutant       S      1,370     -  
       c) Functii de executie pe trepte profesionale
15. Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; IA              M      1,375    2,475
16. Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; I               M      1,275    2,300
17. Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; II              M      1,150    2,075
18. Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; III              M      1,075    1,900
19. Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; debutant           M      1,070     - 
--------------------------------------------------------------------------------
II. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara
  Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
         Functii de executie pe grade profesionale
 1. Expert-consultant IA          S      2,000    4,000
 2. Expert-consultant I           S      1,750    3,500
 3. Expert-consultant II          S      1,550    3,100
--------------------------------------------------------------------------------
III. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire medie si centre de
   calificare si recalificare
  Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
       a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Expert gradul I             S      1,750    3,500
 2. Expert gradul II            S      1,500    3,000
 3. Expert gradul III            S      1,375    2,750
 4. Expert debutant             S      1,370     - 
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
 5. Instructor I              M      1,375    2,750
 6. Instructor II              M      1,175    2,350
 7. Instructor III             M      1,075    2,150
 8. Instructor debutant           M      1,070     - 
--------------------------------------------------------------------------------
NOTA:
Coeficientii de multiplicare prevazuti în prezenta anexa se aplica si functiilor
de specialitate din acoala populara de arta.
IV. Proiectare
  Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
       a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Proiectant gradul I           S      1,950    3,900
 2. Proiectant gradul II          S      1,700    3,400
 3. Proiectant gradul III          S      1,475    2,950
 4. Proiectant gradul IV          S      1,375    2,700
 5. Proiectant debutant           S      1,370     - 
 6. Subinginer cartograf I         SSD     1,500    3,000
 7. Subinginer cartograf II        SSD     1,375    2,750
 8. Subinginer cartograf III        SSD     1,225    2,400
 9. Subinginer cartograf debutant     SSD     1,220     -  
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I         M      1,375    2,750
11. Tehnician proiectant II*)        M      1,175    2,350
12. Tehnician proiectant III*)       M      1,075    2,150
13. Tehnician proiectant debutant*)     M      1,070     -  
--------------------------------------------------------------------------------
*) Coeficientii de multiplicare prevazuti pentru aceasta functie se utilizeaza si
  la functia de desenator tehnic cartograf.
V. Unitati de informatica
  Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
       a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Analist, programator, inginer de 
  sistem; IA               S      2,100    4,000
 2. Analist, programator, inginer de 
  sistem; I                S      1,900    3,800
 3. Analist, programator, inginer de 
  sistem; II               S      1,700    3,400
 4. Analist, programator, inginer de 
  sistem; III               S      1,475    2,950
 5. Analist, programator, inginer de 
  sistem; IV               S      1,375    2,700
 6. Analist, programator, inginer de 
  sistem; debutant            S      1,370     - 
 7. Informatician, conductor tehnic; I   SSD     1,500    3,000
 8. Informatician, conductor tehnic; II  SSD     1,375    2,750
 9. Informatician, conductor tehnic; III  SSD     1,220    2,400
10. Informatician, conductor tehnic; 
  debutant                SSD     1,219     - 
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Analist (programator) ajutor IA     M      1,375    2,750
12. Analist (programator) ajutor I     M      1,275    2,550
13. Analist (programator) ajutor II     M      1,150    2,300
14. Analist (programator) ajutor III    M      1,075    2,100
15. Analist (programator) debutant     M      1,070     - 
16. Operator, controlor date; I       M      1,275    2,550
17. Operator, controlor date; II      M      1,150    2,300
18. Operator, controlor date; III      M      1,050    2,100
19. Operator, controlor date; IV      M      0,975    1,900
20. Operator, controlor date; debutant   M      0,970     - 
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA VIII/2

 ------------------------------------------------
| Valoarea de referinta sectoriala = 522.000 lei |
 ------------------------------------------------
       ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Coeficienti de multiplicare pentru personalul din activitatea de
secretariat-administrativ, gospodarire, întretinere-reparatii si de deservire^1)
  Functii de executie pe trepte profesionale
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia           Nivelul  Coeficientul de multiplicare
crt.                  studiilor  ----------------------------
                            minim    maxim
--------------------------------------------------------------------------------         
 1. Stenodactilograf IA*)          M      1,300    2,450
 2. Stenodactilograf I           M      1,150    2,075
 3. Stenodactilograf II           M      1,075    1,900
 4. Stenodactilograf debutant        M      1,070     - 
 5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M      1,275    2,300
 6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I  M; G     1,125    2,025
 7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G     1,025    1,850
 8. Secretar-dactilograf, dactilograf; 
  debutant                M: G     1,020     - 
 9. Secretar, secretar-dactilograf; I**)  M; G     1,075    1,950
10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G     0,975    1,775
11. Secretar, secretar-dactilograf;
  debutant**)              M; G     0,970     - 
12. Administrator I             M      1,375    2,475
13. Administrator II            M      1,250    2,250
14. Administrator III            M      1,125    2,025
15. aef depozit I              M      1,225    2,225
16. aef depozit II             M      1,125    2,025
17. Casier, magaziner; I          M      1,200    2,175
18. Casier, magaziner; II         M; G     1,075    1,950
19. Casier, magaziner; debutant      M; G     1,070     - 
20. Functionar, arhivar; I         M      1,175    2,125
21. Functionar, arhivar; II         M      1,075    1,950
22. Functionar, arhivar; III        M      0,975    1,775
23. Functionar, arhivar; debutant      M      0,970     - 
24. aef formatie paza, pompieri             1,075    1,950
25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor,
  guard, bufetier, manipulant bunuri,
  curier; I                      0,925    1,675  
26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor,
  guard, bufetier, manipulant bunuri,
  curier; II                     0,850    1,550  
27. Maistru I                      1,325    2,400
27. Maistru II                     1,225    2,225
29. Sofer IA***)                    1,350    2,475
30. Sofer I***)                     1,350    2,450
31. Sofer II****)                    1,300    2,350
32. Muncitor calificat I                1,300    2,350
33. Muncitor calificat II                1,225    2,225
34. Muncitor calificat III               1,150    2,075
35. Muncitor calificat IV                1,075    1,950
36. Muncitor calificat V                1,000    1,800
37. Muncitor calificat VI                0,925    1,675
38. Muncitor necalificat                0,850    1,550
--------------------------------------------------------------------------------

^1) Se utilizeaza în administratia publica si în unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.
*) Se utilizeaza în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
**) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice, în parcul propriu.
****) Se utilizeaza în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice, în parcul comun.

NOTA:

In unitatile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice, încadrarea soferilor se face tinandu-se seama si de autovehiculul pe care al deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.


ANEXA IX/1

INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE

--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Director general, inspector de stat sef           55
 2. Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct   50
 3. Director, inspector sef                   50
 4. Director adjunct, inspector sef adjunct           40
 5. Contabil sef                         40
 6. Inginer sef                         40
 7. aef serviciu, sef sectie, sef serviciu contencios      30
 8. aef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu      25
 9. aef formatie muncitori                    15
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA IX/2

INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE

--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
     A. Serviciile Presedentiei, si aparatul Guvernului
          si aparatul Parlamentului
 1. Director, sef sector, sef compartiment            50
 2. Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment
  adjunct                           40
  B. Ministere, alte organe de specialitate, precum si 
    unitatile teritoriale de specialitate din 
     subordinea acestora
        a) aparatul propriu
     1. Ministerul Finantelor
   1.1. Garda Financiara - aparatul central
 1. Comisar general adjunct                   50
 2. Comisar sef divizie                     30
     2. Ministerul Educatiei Nationale
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia*)                    - % -   
crt.                         --------------------------
                            minim    maxim  
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Inspector general                  45      55 
 2. Inspector principal de specialitate         45      50
--------------
  *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
     b) servicii publice descentralizate
        1. Ministerul Finantelor
    1.1. Garda financiara - aparatul teritorial
 1. Comisar sef sectie                      40
 2. Comisar sef sectie adjunct                  30
 3. Comisar sef sectie divizie                  25
    1.2. Directia generala a finantelor publice si controlului
              financiar de stat
       - la nivel de municipiu
 1. Director administratie financiara              40
 2. Director adjunct administratie financiara          30
 3. aef circumscriptie fiscala                  30
       - la nivel de comuna
 1. aef perceptie                        25
  
        2. Ministerul Culturii
    2.1. Inspectoratul pentru cultura
 1. Consilier teritorial sef                   50
 2. Consilier teritorial sef adjunct               40
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                            minim    maxim  
--------------------------------------------------------------------------------
        2^1. Ministerul Educatiei Nationale
          2^1.1. Inspectoratul scolar*)
 1. Inspector scolar general              45      55
 2. Inspector scolar general adjunct          35      45
 3. Inspector scolar de specialitate          30      40
 4. Inspector scolar                  25      30
--------------------
  *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
        3. Ministerul Sanatatii
         3.1. Directia sanitara
   Indemnizatii pentru îndeplinirea unor sarcini, activitati si
   responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte
            din salariul de baza 
 1. Medic inspector                       25
 2. Farmacist inspector                     25
     c) aparatul propriu al administratiei publice locale
      si serviciile publice din subordinea acesteia
   1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucuresti
   si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consilii locale
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
     1.1. La nivel de judet si municipiul Bucuresti
 1. aef departament*)                      55
 2. Arhitect sef                        50
 3. Arhitect sef adjunct                    40
 4. aef filiala, sef corp control comercial I          30
 5. aef corp control comercial II                25
------------
  *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
     1.2. La nivel de municipiu si oras
 1. aef corp control comercial I                30
 2. aef corp control comercial II                25
     1.3. La nivel de comuna
 1. aef perceptie                        25
 2. aef birou                          15
     d) din unitati subordonate ministerelor si altor
           organe de specialitate
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
     1. Ministerul Culturii
    1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala
 1. Redactor-sef                        40
 2. Redactor-sef adjunct                    30
 3. aef redactie, secretar general de redactie         25
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima  
--------------------------------------------------------------------------------
    1.2. Indemnizatii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activitati
    suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza
 1. Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii, balerinii,
  artistii instrumentisti, instrumentistii, dansatorii, 
  care desfasoara activitate solistica            10
 2. Artistii instrumentisti si instrumentistii care desfasoara
  activitate de sef de partida                10
    1^1. Ministerul Educatiei Nationale
      1^1.1. Unitati de învatamant
    1^1.1.1. Functiile didactice de conducere
        din învatamantul superior*)
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                            minim    maxim  
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Rector                       35      45
 2. Prorector                      25      30
 3. Director general administrativ al universitatii   25      30
 4. Decan                        20      30
 5. Secretar stiintific al senatului universitar    20      25
 6. Prodecan                      15      20
 7. Administrator-sef al facultatii           15      20
 8. Secretar stiintific al consiliului facultatii    10      15
 9. Director de departament               15      20
10. aef de catedra                   10      15
-------------
*) Indemnizatia de conducere se calculeaza conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
   1^1.1.2. Functiile didactice de conducere din învatamantul
        gimnazial, profesional, liceal si de maistri*)
 1. Director de scoala sau de liceu           25      35
 2. Director adjunct de scoala sau de liceu       20      25
 3. Director (educatoare, invatator sau institutor)   15      25
 4. Directorul Casei corpului didactic         25      35
-------------
*) Indemnizatia se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
   1^1.1.3. Alte functii de conducere specifice 
        din institutiile de învatamant
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Secretar-sef*)                       10
 2. Secretar-sef**)                      10
-----------------
*) Se utilizeaza numai în învatamantul superior.
**) Se utilizeaza la centrele bugetare, grupurile scolare sau la unitatile scolare
  stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.
   1^1.1.4. Indemnizatii pentru îndeplinirea unor sarcini,
        activitati si responsabilitati suplimentare 
        functiei didactice de predare de baza, care fac
        parte din salariul de baza, stabilite potrivit
        art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
  Invatamantul gimnazial, profesional, liceal si de maistri
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Diriginte                    10% din salariul de baza
                            al functiei didactice
                               detinute
    1^1.1.5. Indemnizatii si sporuri pentru activitati
        prestate în afara obligatiilor functiei de 
        baza si care nu fac parte din salariul de 
        baza
 1. Presedintele comisiei de bacalaureat
  * la o comisie de pana la 100 de candidati    50% din salariul de baza
                             lunar al functiei
                            didactice în care este
                               încadrat 
  * la o comisie de peste 100 de candidati      un salariu de baza lunar
                             al functiei didactice  
                             în care este încadrat
 2. Personal didactic desemnat sa conduca si      10-25% din salariul de
  sa realizeze practica pedagogica         baza al functiei didactice
                            în care este încadrat,
                            calculat în raport cu
                            numarul elevilor sau al
                            studentilor practicanti
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
         2. Ministerul Sanatatii
     2.1. Inspectoratele de sanatate publica
 1. Inspector-sef                        50
 2. Inspector-sef adjunct                    40
        2.2. Unitati sanitare
     2.2.1. Functiile de conducere medico-sanitare
 1. Medic (farmacist) director                  50
 2. Medic (farmacist) director adjunct              40
 3. Medic sef (policlinica, statie salvare, centru transfuzie
  sanguina si altele similare)                 40
 4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, 
  sef sectie, sef laborator si altele similare)        25
 5. Asistent medical sef                     25
     2.2.2. Indemnizatii pentru îndeplinirea unor sarcini,
         activitati si responsabilitati suplimentare
         functiei de baza, care fac parte din salariul
         de baza
 1. Farmacist diriginte                     15
 2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune           10
 3. Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala, oficiant
  medical, moasa, laborant si altele similare) sef       10
 4. Spalatoreasa cu gestiune: sef echipa             7
     2.2.3. Indemnizatii pentru activitati prestate în
         afara obligatiilor functiei de baza si care
         nu fac parte din salariul de baza
     Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai    cel mult 25%, în
     comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii cursul unei luni,
     de munca si ai comisiilor medicale          din salariul de
                                baza al functiei
                                 de executie
                                 îndeplinite
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
        3. Ministerul Tineretului si Sportului
     3.1. Functiile de conducere din federatii sportive
 1. Presedinte federatie                     30
 2. Secretar general federatie                  25
     3.2. Functiile de conducere din alte unitati sportive
             3.2.1. Cluburi
 1. Presedinte club                       20
 2. Vicepresedinte club                     10
            3.2.2. Complex sportiv
  aef complex sportiv                     10
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
       4. Ministerul Transporturilor
     4.1. Unitati navale si capitanii de porturi 
Functiile de conducere din unitatile navale si capitaniile de porturi
 1. Capitan sef port                      20
 2. aef grup scafandri                     10
     4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfasurata
        potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din
        Hotararea Guvernului nr. 281/1993, se acorda
        o indemnizatie de 7.300 lei/ora de scufundare
         4.3. Aviatie sportiva
     4.3.1. Functiile de conducere specifice activitatii
         de zbor
 1. Comandant detasament zbor                  50
 2. Comandant aeroclub teritorial                50
 3. Comandant adjunct aeroclub teritorial            30
 4. aef sector zbor aeroclub teritorial             15
     4.3.2. Functiile de conducere specifice activitatii
         tehnic-aeronautice
 1. aef grupa lucrari - reparatii (LR)             30
 2. aef sector tehnic                      15
     4.3.3. Functiile de conducere specifice activitatii
         operativ-aeronautice
 1. Director zbor                        40
 2. Director tehnic                       40
 3. aef serviciu informare zbor-meteo-navigatie         30
     4.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant
         si tehnic, navigant profesionist, precum si
         indemnizatia de exploatare pentru personalul
         tehnic aeronautic din Aeroclubul Romaniei
           Activitatea pentru care se acorda:     Indemnizatia
                              --------------------
 1. Misiuni prevazute în Codul aerian            pana la: 6.200 lei/
                                ora de zbor
 2. Misiuni prevazute în Codul aerian              3.300 lei/start
 3. Salturi cu parasuta                    27.400 lei/salt
 4. Lansarea la zbor a aeronavelor si aterizari       1.800 lei/aterizare
--------------------------------------------------------------------------------
  NOTA:
1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana
  va fi echivalata astfel:
  1 ora zbor acrobatie      = 2 ore zbor normal;
  1 ora de zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal;
  Zborul în formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant
  profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru
  toate drepturile care se acorda în raport cu acesta.
3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni,
  în limitele prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru
  zborurile ce se executa în conditii deosebite se stabilesc  de catre Aeroclubul Romaniei.
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
        5. Ministerul Agriculturii
     5.1. Functiile de conducere din activitatea specifica
 1. aef oficiu*), inspector sef*)                40
 2. aef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie    30
--------------
*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridica, dupa caz.
     5.2. Indemnizatii pentru îndeplinirea unor sarcini,
       activitati si responsabilitati suplimentare
       functiei de baza, care fac parte din salariul
       de baza:
    - Medicii veterinari încadrati în activitatile     10% din salariul
     prevazute în anexa nr. VII/9 la prezenta lege,     de baza al
     autorizati sa exercite atributii de inspector      functiei de   
     al politiei sanitar-veterinare.              executie 
                                  îndeplinite 
    Marimea concreta a sporului se stabileste de organul      
    care al autorizeaza.
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
     6. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
      6.1. Functii de conducere din activitatea specifica
 1. Guvernator*)                        50
 2. Inspector sef**)                      40
----------------
  *) Se utilizeaza numai la Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
  **) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.
        7. Academia Romana
   7.1. Functiile de conducere specifice din activitatea de
      cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si
      proiectare
 1. Director institut                      50
 2. Director adjunct stiintific, director adjunct institut   40
 3. Secretar stiintific, director centru            30
       8. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
   8.1. Functiile de conducere specifice în unitatile de
     perfectionare a personalului cu pregatire medie
     si în centre de calificare si recalificare
 1. Director centru de perfectionare              30
 2. Director adjunct centru de perfectionare          25
 3. Director centru de calificare si recalificare        30
 4. aef centru de calificare                  15
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
        C. Autoritatea vamala
 1. aef birou vamal                       30
 2. aef adjunct birou vamal                   25
 3. aef tura, sef sector                    20
--------------------------------------------------------------------------------
                           Indemnizatia de conducere
                           în procente din salariul
                               de baza
Nr.     Functia                     - % -   
crt.                         --------------------------
                               limita maxima
--------------------------------------------------------------------------------
       D. Autoritati autonome
     1. Functii de conducere la Curtea de Conturi
 1. Director directie control financiar, sef compartiment 
  control financiar la Camera de Conturi, presedinte
  colegiu jurisdictional, director adjunct la Directia 
  de control financiar si la Camera de Conturi a 
  Municipiului Bucuresti, sef serviciu control, controlor
  financiar care exercita control preventiv          40
 2. Judecator financiar inspector, procuror financiar inspector  35
     2. Functii de conducere la Comisia Nationala
          a Valorilor Mobiliare
 1. Director general de departament               55
 2. Director general adjunct de departament           50
 3. Director                          50
 4. Director adjunct al directiilor aferente departamentelor  40
 5. aef serviciu                        30
 6. aef birou din cadrul directiilor aferente departamentelor  25
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA Nr. X

PREVEDERI DIN UNELE ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGĂ

1. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale și gradații, indemnizații de conducere, ponderea funcțiilor de conducere prevăzute la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) și alin. (3), art. 30, art. 33, art. 37, art. 39 și la art. 41, precum și anexa nr. 7 pct. 2 din notă, anexa nr. 8 și pct. 1, 3 și 7 din notă, anexa nr. 9 și nota de la cap. II, pct. 1 din nota la cap. III lit. B și pct. 1 și 2 de la cap. III lit. C, din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și al personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.162 din 14 iulie 1993.

2. Art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, cu excepția alin. (3), art. 11, art. 21 alin. (1) și (2), art. 29, art. 33 alin. (1) și (2), art. 36 anexele nr. 1-4 și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 31 ianuarie 1996.

3. Art. 27 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104 din 25 mai 1992.

4. Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază, precum și prevederile cuprinse în notele referitoare la salariile de bază din anexele nr. I/1 - I/4; I/5 nr. crt. 2, I/6 și I/7; II/1 - II/6; III/1 și III/2 (cu excepția pct. 8 din notă), III/3, precum și anexele nr. V/1, V/1A, V/2 - V/10A, V/11 (cu excepția cap. IV Corpul gardienilor publici) și V/12 din Ordonanța Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.240 din 29 august 1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 134/1994 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.182 din 8 august 1996, se abrogă pentru personalul salarizat prin prezenta lege. Prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.39/1994, precum și prevederile referitoare la majorarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază în cazul unor activități de producție organizate în subordinea consiliilor locale și județene, a unor ministere, reglementate prin hotărâri ale Guvernului.

5. Articolul unic pct. 2 și 3 din Legea nr. 20/1994 pentru modificarea și completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 12 aprilie 1994.

6. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale și gradații, indemnizații de conducere, ponderea funcțiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepția alin. (7) și (8)], art. 6, art. 7 alin.(3) și (4) și la art. 33 din Hotărârea Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.135 din 25 iunie 1993, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.

7. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.560/1994 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Pres㠄Rompres”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.266 din 21 septembrie 1994.

8. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr.42/1994 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.509/1993 privind funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sisești”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.48 din 24 februarie 1994.

9. Prevederile art. 1 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr.0366 din 28 iunie 1994 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.0282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale și ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.0282/1993.

10. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, cu excepția alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 19, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 și art. 31 (anexele nr. 1-3) din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.107 din 31 mai 1995. Prevederile referitoare la Curtea de Conturi din art. 52 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.130 din 24 iunie 1996. Se abrogă prevederile referitoare la Curtea de Conturi și Curtea Constituțională din art. 22 alin. (1), art. 36 și cap. I și IIA din anexa la Legea nr. 56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.139 din 4 iulie 1996.

11. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.220/1995 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 20 aprilie 1995.

12. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.221/1995 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 20 aprilie 1995.

13. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.222/1995 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 19 aprilie 1995.

14. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.223/1995 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 19 aprilie 1995.

15. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.225/1995 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 20 aprilie 1995.

16. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.213/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69 din 14 aprilie 1995.

17. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.214/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 18 aprilie 1995.

18. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.215/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Informatică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 18 aprilie 1995.

19. Prevederile Hotărârii Guvernului nr.275/1995 privind majorarea coeficienților de ierarhizare a salariilor în unele unități bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 10 mai 1995. 20. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituțiile publice de cultură cuprinse la art. 3, precum și cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.21 din 30 ianuarie 1996, și art. 31 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege. 21. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din unitățile sportive cuprinse la art. 3 și la art. 4, precum și cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.10/1996, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 5 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege. 22. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1.038/1996 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284 din 12 noiembrie 1996. 23. Art. I pct. 20, anexa nr. 2, cap. A, precum și prevederile referitoare la funcțiile de conducere utilizate pentru alt personal decât cel de specialitate juridică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și din Ministerul Justiției, din cap. B, din Ordonanța Guvernului nr.9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.177 din 30 iulie 1997. Prevederile referitoare la sporul de vechime pentru funcțiile de demnitate publică numite, cuprinse la art. 31 din Legea nr. 50/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.130 din 24 iunie 1996. 24. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, cu excepția alin. (3), art. 22, art. 28, art. 30, cu excepția anexei nr. 4, din Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.73 din 23 aprilie 1997.

25. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.295 din 30 octombrie 1997. 26. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.287/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.199 din 22 mai 1998.

27. Prevederile referitoare la asimilarea funcțiilor de conducere cu funcții de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) și art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a Corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.60/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.46 din 18 martie 1997.

28. Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.330 din 26 noiembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 85/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.165 din 27 aprilie 1998.

29. Prevederile referitoare la salarizarea, promovarea în grade, trepte profesionale și gradații a personalului prevăzut la art. 21, art. 41, art. 45, art. 46, art. 62, art. 79, art. 112 și art. 117, precum și anexele nr. 1-3 din Ordonanța Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 30 ianuarie 1998.

Reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr.281/1993, Legea nr. 40/1991, republicată, și Ordonanța Guvernului nr.39/1994, cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază se mențin în vigoare în vederea salarizării personalului încadrat în activitățile cărora nu li se aplică prevederile prezentei legi.

Celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradațiilor pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.


Vineri, 25 septembrie 2020, 19:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.