LEGE nr.95 din 13 mai 1998
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării - dezvoltării și inovării
Textul actului publicat în M.Of. nr. 179/14 mai. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.8 din 31 ianuarie 1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării și inovării, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 142/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.14 din 31 ianuarie 1997, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"Ordonanță privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare și inovare, sunt priorități naționale."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Statul stimulează, prin măsuri directe și indirecte, cercetarea-dezvoltarea și inovarea, precum și crearea în economie a unui mediu favorabil difuziei, absorbției și valorificării rezultatelor cercetării-dezvoltării și inovării, pentru a asigura dezvoltarea economică durabilă, creșterea bunăstării și calității vieții și îmbogățirea patrimoniului cunoașterii."

4. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

"Art. 21. - Conform principiilor statului democratic, nu există limitări sau constrângeri privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare. În principal, aceasta se poate desfășura în cadrul categoriilor de unități prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate și de forma de organizare a acestora:

a) institute naționale de cercetare-dezvoltare;
b) unități de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituții publice în subordinea autorităților administrației publice centrale;
c) unități sau structuri de cercetare-dezvoltare din cadrul învățământului superior;
d) unități de cercetare științifică ale Academiei Române, organizate ca instituții publice;
e) unități de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură, organizate ca institute naționale de cercetare-dezvoltare sau ca instituții publice;
f) societăți comerciale de cercetare-dezvoltare, unități sau compartimente din cadrul societăților comerciale sau al regiilor autonome, precum și unități de cercetare-dezvoltare în subordinea regiilor autonome;
g) muzee și alte unități cu personalitate juridică."

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Alocarea de către stat a resurselor financiare în acest scop este prioritate a cheltuielilor bugetare.

(2) Resursele bugetare alocate prin bugetul de stat la cap. «Cercetare științifică» trebuie să țină seama de tendințele mondiale în domeniu și să nu fie mai mici de o cincime față de resursele bugetare alocate la cap. «Învățământ»."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Ministerul Cercetării și Tehnologiei este organul administrației publice centrale de specialitate în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, care are rolul și responsabilitatea de a defini, elabora, coordona și asigura, în principal:

a) planificarea strategică și obiectivele acesteia;
b) politicile pentru atingerea obiectivelor planificării strategice;
c) cadrul normativ metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile;
d) atribuirea aplicării politicilor;
e) monitorizarea, evaluarea și controlul realizării politicilor.

(2) Academia Română, Ministerul Educației Naționale și ceilalți ordonatori principali de credite, care au, prin bugetul de stat, fonduri alocate pentru cercetare științifică, își finanțează din acestea programe proprii, inclusiv granturi de cercetare."

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei stimulează dialogul cu structurile comunităților științifice și cu alte structuri ale societății civile. În acest scop, consultă și stimulează implicarea acestor structuri în definirea și implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, inclusiv prin susținere financiară."

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Terminologia specifică domeniului cercetăriidezvoltării și inovării este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță."

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Planul național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, denumit în continuare planul național, este instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovării și asigură corelarea acestora.

(2) Planul național, inclusiv evaluarea surselor necesare, este elaborat de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei, pe perioade multianuale, și se aprobă, după analizarea și avizarea în Consiliul Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare, prin hotărâre a Guvernului."

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Planul național conține programe de cercetare-dezvoltare și programe de stimulare a inovării.

(2) Programele cuprinse în planul național se evaluează, se detaliază anual, iar prevederile anuale se aprobă de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei, care informează Guvernul asupra realizării acestuia.

(3) La elaborarea, evaluarea și detalierea planului național, Ministerul Cercetării și Tehnologiei se consultă cu Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ.

(4) Colegiul consultativ are în componență reprezentanți propuși de comunitățile științifice, inclusiv universitare, și lucrează în prezența reprezentanților societății civile. Structura Colegiului consultativ reflectă competența științifică, precum și cererea și oferta în domeniul cercetăriidezvoltării și inovării.

(5) Regulamentul-cadru și componența Colegiului consultativ, precum și ale organelor de lucru ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului cercetării și tehnologiei.

(6) Pentru activitatea desfășurată, membrii Colegiului consultativ și ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerați la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitățile bugetare."

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Obiectivele strategice urmărite prin planul național sunt stabilite și actualizate de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei, în concordanță cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului."

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Ministerul Cercetării și Tehnologiei prevede anual, în bugetul propriu, resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și în domeniul stimulării inovării.

(2) În acest scop, în bugetul Ministerului Cercetării și Tehnologiei, la titlul «Transferuri» se înscriu sume de la bugetul de stat pentru Fondul pentru cercetare-dezvoltare și Fondul pentru stimularea inovării, denumite, în sensul prezentei ordonanțe, fonduri, precum și sume reprezentând bugete necesare contractării unor servicii de consultanță și expertiză, pentru realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării-dezvoltării și al inovării, pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor pentru seminarii și mese rotunde, pentru acțiuni promoționale de imagine și diseminare de informații științifice, pentru traduceri.

(3) Pentru serviciile de consultanță și expertiză prevăzute la alin. (2), Ministerul Cercetării și Tehnologiei poate, în urma unei competiții de oferte, să încheie contracte și cu persoane fizice, autorizate conform Decretului-lege nr.54/1990, cu modificările ulterioare, cu profesori universitari, conferențiari universitari, șefi de lucrări, cercetători științifici atestați, precum și cu experți autorizați. Aceste persoane nu au calitatea de colaborator, în sensul art. 20 și al anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicată, și nici calitatea de angajat cu convenție civilă, în sensul art. 2 din Legea nr. 83/1995.

(4) Ministerul Cercetării și Tehnologiei prevede, de asemenea, în bugetul propriu, resurse financiare necesare efectuării și a altor cheltuieli prevăzute de lege."

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Fondurile prevăzute la art. 12 se constituie din resursele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevăzute în planul național.

(2) Alocațiile pentru programele multianuale se fac anual."

14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei poate atribui conducerea de programe instituțiilor cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare, universităților acreditate sau structurilor acestora, agenților economici, altor instituții publice cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și organizațiilor neguvernamentale cu competențe în domeniu, stabilite pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competițional sau în mod direct."

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Atribuirea conducerii programelor se face conform normelor metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei."

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Conducătorii de programe atribuie proiecte, pe bază de contract civil sau de contract de finanțare, în sistem competițional sau, după caz, în mod direct sau în sistem instituțional, având dreptul ca o cotă-parte din valoarea contractului să fie prevăzută și utilizată pentru acoperirea cheltuielilor proprii ocazionate de realizarea contractului. Cuantumul și categoriile de cheltuieli, precum și alte condiții de acordare a acestei cote-părți se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) După caz, ofertele proiectelor sunt evaluate de către comisii de evaluare, în baza unor criterii și proceduri specifice, elaborate de Ministerul Cercetării și Tehnologiei."

17. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Proiectele pot fi realizate, după caz, și de către una sau mai multe persoane fizice.

(2) În situația în care proiectul se atribuie unei persoane fizice, aceasta, în calitate de conducător de proiect, trebuie să fie autorizată să desfășoare activități în mod independent, conform Decretului-lege nr.54/1990, cu modificările ulterioare, în domeniul cercetării-dezvoltării, consultanței, expertizei și altele asemenea.

(3) Persoana fizică, conducător de proiect, trebuie să aibă competență, evaluată de către comisiile de experți ale conducătorilor de programe. Sunt exceptați de la evaluare profesorii universitari, conferențiarii universitari, precum și cercetătorii științifici atestați."

18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Programele de stimulare a cercetării-dezvoltării pot include instrumente financiare destinate obținerii unor rezultate de prestigiu, cât și valorificării acestora, inclusiv prin parteneriat internațional.

(2) Programele de stimulare a inovării pot include în proiecte instrumente financiare destinate stimulării directe a întreprinderilor, în special a celor mici și mijlocii, prin care se valorifică rezultatele cercetării-dezvoltării, se absoarbe inovarea sau se adoptă un comportament de firmă inovativă, inclusiv prin parteneriat internațional și dezvoltare locală."

19. După articolul 22 se introduce articolul 221 cu următorul cuprins:

"Art. 221. - Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul acceptă existența și preluarea riscului pe piață, pentru finanțările de la bugetul de stat, în vederea implementării politicilor de cercetare-dezvoltare și inovare. Încadrarea în situația de eșec este constatată de Ministerul Cercetării și Tehnologiei, pe baza unor analize efectuate de experți. Eșecul pe piață nu presupune obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite."

20. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Resursele alocate de la bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la titlul «Transferuri» din bugetul Ministerului Cercetării și Tehnologiei, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, se alocă expres către și se contractează cu conducătorii de programe și cu conducătorii și realizatorii de proiecte sau de părți din acestea, prin exceptare de la prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul celorlalte cheltuieli menționate la art. 12 alin. (2) din prezenta ordonanță.

(3) Fondurile menționate la alin. (1) și (2) nu se prevăd în mod distinct pe destinatari și categorii de cheltuieli, prin exceptare de la prevederile art. 38 și ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 72/1996.

(4) Personalul care participă la realizarea proiectelor cuprinse în planul național beneficiază, lunar, pentru venitul obținut din această activitate, de o reducere a impozitului cu 50%."

21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Guvernul va aproba, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, normele metodologice prevăzute la art. 16, elaborate de Ministerul Cercetării și Tehnologiei, precum și pe cele prevăzute la art. 18 și 25, elaborate de Ministerul Cercetării și Tehnologiei, cu consultarea Ministerului Finanțelor."

22. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Ministerul Cercetării și Tehnologiei va stabili norme metodologice privind modul de acordare a burselor de cercetare din fonduri proprii."

23. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Pentru anii 1997 și 1998, prevederile art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. a)-c) și ale art. 14 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, referitoare la finanțarea, contractarea și valorificarea activității de cercetare-dezvoltare, cuprinsă în Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică «ORIZONT 2000», aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.095/1995, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.096/1995 își mențin în continuare valabilitatea.

(2) Pentru anii 1997 și 1998, fondurile prevăzute la art. 13 vor fi constituite și vor funcționa experimental.

(3) În cursul anului 1997, pe măsura elaborării și aprobării planului național, se vor finanța, în mod experimental, unele programe, în limită de până la 30% din sumele prevăzute în acest an, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în bugetul Ministerului Cercetării și Tehnologiei."

24. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Termenele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996 și, ulterior, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.44/1996 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.91/1997, se prelungesc după cum urmează: termenul prevăzut la art. 25 alin. (1), precum și cel prevăzut la art. 27, până la data de 31 decembrie 1998."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetaredezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.194 din 25 august 1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.134 din 27 iunie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 alineatul (2) literele f) și j) vor avea următorul cuprins:

"f) cheltuieli pentru finanțarea întreținerii, exploatării, funcționării și pazei instalațiilor speciale de interes național;"

"j) cheltuieli pentru mobilitatea specialiștilor din activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare."

2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22 - (1) Rezultatele cercetărilor, concretizate în active tangibile și intangibile, efectuate și realizate din fonduri publice, se consideră că aparțin executantului, cu respectarea prevederilor art. 5 și 48 din Legea nr. 64/1991, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel, și se înregistrează în evidența contabilă a acestuia, indiferent de data finalizării temelor, inclusiv cele obținute din contracte al căror beneficiar este sau a fost Ministerul Cercetării și Tehnologiei. Rezultatele cercetărilor finalizate în perioada 1 ianuarie 1993 - 31 decembrie 1995 se supun prevederilor prezentului articol.

(2) Comunicarea științifică, prin orice mijloace, va face obiectul alineatului precedent, cu respectarea prevederilor legii privind proprietatea intelectuală."

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetaredezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării și inovării, cu modificările ulterioare, se vor republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

București, 13 mai 1998.
Nr. 95.


ANEXĂ
(la Ordonanța Guvernului nr.8/1997)

În sensul prezentei ordonanțe se înțelege prin:

1. cercetare fundamentală - activitatea orientată spre dobândirea de cunoștințe științifice noi, precum și spre formularea și verificarea de noi ipoteze și teorii, fără a avea însă scop comercial sau industrial;

2. cercetare aplicativă - activitatea orientată către obiective practice, concretizată în investigații cu caracter original, elaborate în scopul dobândirii unor cunoștințe noi pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau pentru a îmbunătăți în mod semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente;

3. cercetare științifică - activitățile de cercetare fundamentală și de cercetare aplicativă, privite împreună;

4. cercetare precompetitivă - activitatea orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese sau servicii, chiar dacă acestea sunt destinate vânzării sau utilizării, și care includ fabricarea modelului experimental și a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale; cercetarea precompetitivă nu include schimbările periodice sau de rutină ale produselor, liniilor de produs, proceselor de fabricație, serviciilor sau ale altor activități existente deja, chiar și în cazul în care aceste schimbări reprezintă îmbunătățiri;

5. cercetare competitivă - activitatea orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieței; include și activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică;

6. dezvoltare tehnologică - activitățile de cercetare precompetitivă și de cercetare competitivă, privite împreună și care conțin activitățile de transfer tehnologic și de valorificare a invențiilor, prin care se realizează dezvoltarea, transferul și aplicarea rezultatelor cercetării în economie și în societate și care au ca scop introducerea și materializarea de noi produse, procese și servicii, precum și perfecționarea celor existente;

7. cercetare-dezvoltare - activitățile de cercetare științifică și de dezvoltare tehnologică, privite împreună;

8. inovare - activitatea orientată către generarea, asimilarea și exploatarea noutăților în sfera economică și în sfera socială;

9. inovarea - ca produs - o nouă funcție sau îmbunătățirea ori lărgirea unei funcționalități a unui produs, proces sau serviciu, în oricare dintre domenii, și care ar putea ori poate răspunde cererii pieței sau care ar putea ori poate genera o nouă cerere pe piață;

10. inovarea - ca proces - activitatea care permite apariția inovării - ca produs, și care se bazează pe un comportament individual, social sau de firmă, creativ și dinamic; inovarea - ca proces include cercetarea-dezvoltarea;

11. inovare de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătățite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătățite;

12. inovare tehnologică - introducerea în circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativă a celor existente, inclusiv îmbunătățirea metodelor de gestiune și organizare a muncii;

13. transfer tehnologic - activitatea de a disemina informații, a explica, a transfera cunoștințe, a acorda consultanță și a comunica cu persoane care nu sunt experți în problemă, despre rezultatele cercetării fundamentale, aplicative și precompetitive, într-un asemenea mod încât crește șansa aplicării unor astfel de rezultate, cu condiția să existe un proprietar al rezultatelor;

14. valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerințelor activității industriale sau comerciale, în viața socială și culturală;

15. diseminare - transmiterea informațiilor, a experienței și a bunelor practici, precum și cooperarea pentru promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-și creeze întreprinderi inovative și pentru sprijinirea proiectelor inovative;

16. absorbția inovării - capacitatea mediului socioeconomic de a îngloba inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, de a utiliza, transforma și lărgi cunoștințele despre rezultatele inovării, în scopul de a se lărgi posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii;

17. difuzia inovării - modalitatea prin care se răspândește inovarea prin intermediul mecanismelor de piață sau prin alte mijloace;

18. proiect - un scop bine definit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată și în limitele resurselor alocate și căruia îi este atașat un set de reguli, obiective și activități;

19. proiect tehnologic inovativ - proiectul prin care o întreprindere poate introduce sau achiziționa o nouă tehnologie, utilaj specific, echipament, instalație, în vederea obținerii unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite, sau prin care se urmărește producerea unor noi produse ori servicii, cerute pe piață, sau prin care se adoptă un comportament inovativ;

20. temă în programe de cercetare-dezvoltare - cadrul de referință al unei necesități, al uneia sau mai multor discipline în domeniul cercetării-dezvoltării, al unei tehnologii ori al unui sector sau al unui domeniu al societății, pentru care se pot defini proiecte;

21. temă în programe de stimulare a inovării - o disciplină a inovării - ca proces, un set coerent de alternative pentru abordări actuale sau o industrie în care rezultatele unui proiect de inovare pot fi absorbite sau difuzate;

22. program - set de teme care au legătură între ele și prin care se urmărește implementarea unei politici;

23. politică - direcția, desfășurarea sau modul de acțiune, adoptate de către Guvern, de către un minister sau de către un alt organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și al administrației publice locale;

24. conducere de program/proiect - activitatea de a controla și de a administra conducerea unui program/proiect, prin monitorizarea performanțelor și prin decizie, în baza unui plan predefinit;

25. consultant - persoana fizică sau juridică care acordă consultanță sau servicii profesionale;

26. expert - persoana fizică sau juridică având cunoștințe, pricepere și specializare într-un anumit domeniu;

27. organizație neguvernamentală - persoana juridică română de drept public sau privat, de interes obștesc, nepolitică, fără scop lucrativ, recunoscută, potrivit legii, ca având personalitate juridică și care nu este învestită cu exercițiul autorității de stat și nici nu face parte din sistemul administrației publice;

28. grant - alocația nerambursabilă către persoane fizice, organizații neguvernamentale, agenți economici și instituții publice;

29. instrumente financiare - modalitățile de intervenție financiară pentru a reduce riscul pe piață sau pentru alte scopuri, prin oferirea de capital în mod ocazional sau în mod constant pe o perioadă; astfel de instrumente sunt: grant, subvenție, participare la capital, capital de start, capital de risc, microcredit, fond de dezvoltare și altele asemenea;

30. demonstrare - activitatea care urmărește să dovedească atât viabilitatea unei noi tehnologii, cât și, după caz, posibilele sale avantaje economice, în scopul aplicării de noi tehnologii și de implicare a participării atât a producătorilor, cât și a utilizatorilor;

31. monitorizare - activitatea de a urmări, observa, măsura și verifica, în mod sistematic, o activitate din punct de vedere al performanțelor și al eficienței folosirii resurselor umane, materiale și financiare, precum și de a concepe măsurile adecvate pentru atingerea obiectivelor stabilite în condițiile predefinite.


Luni, 30 noiembrie 2020, 16:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.