LEGE nr.187 din 14 octombrie 1998
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural
Textul actului publicat în M.Of. nr. 394/16 oct. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.63 din 28 august 1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, literele b) - h) vor avea următorul cuprins:

"b) acordarea de priorități la instalarea de linii pentru telecomunicații, la racordarea la rețeaua electrică, la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, precum și la rețeaua de distribuire a gazului metan;
c) asistență tehnică de specialitate, sub toate formele, din partea Ministerului Turismului, în colaborare cu asociațiile profesionale;
d) prezentarea gratuită a ofertei turistice a pensiunilor turistice și agroturistice în materiale de promovare turistică și în acțiuni de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din țară și din străinătate ale Ministerului Turismului;
e) includerea în programele instituțiilor de învățământ cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice și pensiunilor agroturistice;
f) scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv pe profit, pe o perioadă de 10 ani din momentul clasificării, a pensiunii turistice sau a pensiunii agroturistice;
g) plata, la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic, a energiei electrice și a gazului metan, respectiv la tariful pentru persoane fizice, a serviciilor de telecomunicații utilizate în cadrul pensiunilor turistice și al pensiunilor agroturistice;
h) acordarea de credite cu dobândă preferențială pe o perioadă de maximum 10 ani pentru dezvoltarea și/sau modernizarea capacităților de cazare; dobânda suportată de beneficiarii creditelor va reprezenta 50% din nivelul dobânzii de pe piața bancară."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - 1. Pensiunile turistice sunt structuri turistice amplasate în mediul rural, având o capacitate de cazare de până la 10 camere, totalizând maximum 30 de locuri, funcționând în locuințele cetățenilor sau în clădiri independente, care asigură, în spații special amenajate, cazarea turiștilor și condiții de pregătire și servire a mesei.

2. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care pot asigura o parte din alimentația turiștilor cu produse din producția proprie.

3. Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și persoanelor fizice, asociațiilor familiale și societăților comerciale, prevăzute la art. 1, deținătoare de pensiuni turistice sau pensiuni agroturistice, amplasate în satele sau în comunele care aparțin de orașe sau municipii, conform legii."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - 1. Persoanele fizice, asociațiile familiale și societățile comerciale, prevăzute la art. 1, sunt obligate să-și mențină obiectul de activitate, clasificarea pensiunilor turistice și a pensiunilor agroturistice pe toată perioada în care beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta ordonanță.

2. În cazul în care pensiunile turistice sau pensiunile agroturistice, care beneficiază de scutirea impozitului pe venit, respectiv pe profit, în conformitate cu art. 2 lit. f), își încetează activitatea într-o perioadă mai mică decât dublul perioadei de scutire, acestea au obligația de a vira la bugetul de stat sau la bugetele locale impozitul pe venit, respectiv pe profit, calculat pentru întreaga perioadă de scutire."

4. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

"Art. 51. - Acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestările de servicii gratuite, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d), precum și asigurarea sumelor necesare acordării de credite cu dobândă preferențială, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. h), se vor face din Fondul special pentru dezvoltarea și promovarea turismului, în limitele prevăzute de Ministerul Turismului."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 14 octombrie 1998.
Nr. 187.


Luni, 23 noiembrie 2020, 18:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.