LEGE nr.66 din 3 iulie 1996
privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni
Textul actului republicat în M.Of. nr. 28/26 ian. 1999

Art. 1. - (1) Casa de Economii și Consemnațiuni, denumită prescurtat C.E.C., persoană juridică română de drept privat, se reorganizează în societate bancară pe acțiuni, cu acționar unic statul român.

(2) Sediul central al Casei de Economii și Consemnațiuni este în municipiul București, Calea Victoriei nr. 13.

(3) Durata de funcționare a Casei de Economii și Consemnațiuni este nelimitată.

(4) Capitalul social al Casei de Economii și Consemnațiuni este de 220.000 milioane lei. Modificarea capitalului social se face potrivit legii.

(5) Casa de Economii și Consemnațiuni poate înființa, ca unități subordonate, sucursale și agenții proprii sau mandatare, fără personalitate juridică, în țară și în străinătate.

Art. 2. - (1) Casa de Economii și Consemnațiuni efectuează, în limita autorizației acordate de Banca Națională a României, următoarele activități:

a) atrage, păstrează și fructifică economiile bănești ale populației, disponibilitățile bănești ale persoanelor juridice, deschide conturi, efectuează plăți, schimb valutar și primește sume spre consemnare;
b) acordă credite persoanelor fizice pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuințelor proprietate personală și pentru cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată;
c) acordă credite agenților economici mici și mijlocii. Creditele se acordă pe bază de garanții într-un volum total ce nu poate depăși 20% din activele Casei de Economii și Consemnațiuni, cu condiția ca sursele de creditare să nu provină din depunerile la vedere ale populației;
d) acordă credite statului și administrației publice centrale și locale;
e) efectuează investiții în valori mobiliare emise de administrația publică centrală și locală;
f) efectuează plasamente pe piața interbancară;
g) negociază participații de capital la societăți comerciale și/sau financiare, stabilite de Consiliul de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni. Volumul total al participațiilor nu poate depăși nivelul fondurilor proprii ale Casei de Economii și Consemnațiuni.

(2) Casa de Economii și Consemnațiuni poate acorda împrumuturi întreprinderilor mici și mijlocii și alte categorii de împrumuturi, în numele și în contul statului, din surse puse la dispoziție, precum și din alte surse care vor fi evidențiate în mod distinct.

Art. 3. - Cerințele impuse de dezvoltarea unei poilitici prudențiale specifice cu privire la garantarea împrumuturilor acordate populației, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a altor împrumuturi se stabilesc de către Consiliul de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni, în conformitate cu reglementările prudențiale cuprinse în legea bancară și în normele Băncii Naționale a României emise în aplicarea acestei legi.

Art. 4. - (1) Sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii și Consemnațiuni pe instrumente de economisire, precum și dobânzile și câștigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la cererea titularilor sau a reprezentanților legali ai acestora. Drepturile de creanță asupra sumelor depuse, dobânzilor și câștigurilor sunt imprescriptibile.

(2) Pentru operațiunile efectuate Casa de Economii și Consemnațiuni percepe taxe sau comisioane, în condițiile stabilite de consiliul de administrație.

Art. 5. - În activitatea sa Casa de Economii și Consemnațiuni se supune reglementărilor cuprinse în legea bancară, precum și celor emise de Banca Națională a României în aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plăți, de asigurare a prudenței bancare și este subiect al supravegherii prudențiale a Băncii Naționale a României.

Art. 6. - (1) Operațiunile efectuate de Casa de Economii și Consemnațiuni, numele depunătorilor și al titularilor depunerilor, sumele depuse și orice alte date în legătură cu operațiunile efectuate pe numele acestora sunt confidențiale.

(2) Date informative privind numele titularilor, depunătorilor, sumele depuse și operațiunile efectuate pe numele persoanelor fizice și juridice se dau numai titularilor sau reprezentanților legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a procurorului sau a instanței judecătorești.

(3) Măsurile de indisponibilizare și de executare a sumelor depuse se vor lua în condițiile legii.

Art. 7. - Contractele de credit încheiate de Casa de Economii și Consemnațiuni, în calitate de creditor, sunt titluri executorii.

Art. 8. - Sunt scutite de impozite, taxe de timbru și orice alte taxe:

a) depunerile de economii, precum și dobânzile și câștigurile acordate populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni;
b) sumele reprezentând depunerile trecute pe numele moștenitorilor;
c) acțiunile judiciare sau arbitrale, precum și orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii și Consemnațiuni.

Art. 9. - Denumirile „Casa de Economii și Consemnațiuni”, „C.E.C.”, „libret de economii” și „obligațiuni C.E.C. cu câștiguri” se folosesc exclusiv de către Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 10. - (1) Casa de Economii și Consemnațiuni este condusă de un consiliu de administrație, format din 11 membri numiți pe o perioadă de 4 ani.

(2) Conducerea executivă a Casei de Economii și Consemnațiuni este asigurată de un președinte și 3 vicepreședinți, numiți de primul-ministru, în condițiile prevăzute de legislația bancară.

(3) Președintele și vicepreședinții fac parte de drept din consiliul de administrație. Ceilalți 7 membri ai consiliului de administrație sunt numiți de ministrul finanțelor.

(4) Președintele Casei de Economii și Consemnațiuni îndeplinește și funcția de președinte al consiliului de administrație.

Art. 11. - Modul de organizare și de funcționare a Casei de Economii și Consemnațiuni se stabilește prin statutul propriu, elaborat de consiliul de administrație și aprobat de Guvern*).

Art. 12. - Decretul nr.371 din 16 august 1958 privind organizarea și funcționarea Casei de Economii și Consemnațiuni a Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 19 august 1958, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

*) Statutul Casei de Economii și Consemnațiuni a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.888 din 1 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.255 din 22 octombrie 1996, și a fost modificat prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.173 din 29 iulie 1997.


Vineri, 03 decembrie 2021, 05:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.