ORDONANȚĂ nr.112 din 30 august 1999
privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
Textul actului publicat în M.Of. nr. 425/31 aug. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 lit. H pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe: Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. și la unitățile din structura acesteia, inclusiv filialele cu personalitate juridică, beneficiază, anual, de autorizații de călătorie în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române. Contravaloarea acestor autorizații constituie cheltuieli de exploatare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A.

(2) Membrii de familie ai personalului prevăzut la alin. (1) și pensionarii proveniți din acest personal beneficiază, anual, de 12 călătorii gratuite dus-întors pe căile ferate române, iar membrii de familie ai pensionarilor beneficiază, anual, de 6 călătorii gratuite dus-întors pe căile ferate române, pe bază de permise individuale.

Art. 2. - (1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor, în unitățile medicale din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor, în școlile, grupurile școlare, liceele de transporturi căi ferate, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor și la Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum și pensionarii proveniți din acest personal beneficiază anual, de 12 călătorii gratuite dus-întors pe căile ferate române în interes personal, pe bază de permise individuale.

(2) Pentru călătoria în interes de serviciu salariații prevăzuți la alin. (1) beneficiază de legitimații de călătorie gratuită pe căile ferate sau de autorizații de călătorie, după caz.

(3) Membrii de familie ai salariaților și ai pensionarilor prevăzuți la alin. (1) beneficiază, anual, de 6 călătorii gratuite dus-întors pe căile ferate române în interes personal, pe bază de permise individuale.

(4) Contravaloarea călătoriilor se suportă în aceleași condiții ca și pentru persoanele prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Salariații, membrii de familie ai acestora, precum și pensionarii proveniți de la Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marf㠄C.F.R. Marf㔠- S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” S.A., Societatea de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” - S.A. și de la filialele acestora beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu sau în interes personal în aceleași condiții ca și personalul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. prevăzut la art. 1, contravaloarea acestora fiind suportată de unitățile din care fac parte, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unități.

Art. 4. - (1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în unitățile desprinse din Societatea Națională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române și salariații unităților desprinse din fostul Departament al căilor ferate și din Societatea Națională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr.570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.235/1991 și reorganizarea activității transporturilor feroviare, precum și membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie gratuită pe căile ferate, în interes personal, contravaloarea acestora fiind suportată de unitățile respective, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unități.

(2) Condițiile de eliberare a permiselor de călătorie în interes personal se stabilesc prin convenție între Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. și unitățile prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - (1) Pensionarii și membrii lor de familie beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate, pe bază de permise individuale, dacă la data pensionării au o vechime în unități de cale ferată de cel puțin 25 de ani bărbații și 20 de ani femeile, dacă se pensionează din alte unități.

(2) Pentru salariații care se pensionează din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Marf㠄C.F.R. Marf㔠- S.A., Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A., Societății de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” - S.A., din cadrul unităților acestora, din cadrul Autorității Feroviare Române - AFER și din cadrul Ministerului Transporturilor, vechimea minimă necesară pentru a beneficia de drepturile prevăzute la alin. (1) este de 10 ani.

(3) Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniți din salariații unităților prevăzute la art. 3 și membrii lor de familie, beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate indiferent de vechimea avută în aceste unități.

Art. 6. - (1) Pensionarii și membrii lor de familie, cărora li s-au acordat permise de călătorie gratuită în interes personal până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, beneficiază în continuare de acest drept, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile în baza cărora au fost acordate.

(2) Contravaloarea acestor călătorii gratuite se suportă de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A.

Art. 7. - Studenții în vârstă de până la 25 de ani și, respectiv, 26 de ani, în cazul în care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, din unități și instituții de învățământ de stat sau particular acreditate, și elevii din astfel de instituții de învățământ, copii ai beneficiarilor de călătorii gratuite pe căile ferate în interes personal stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, care sunt în întreținerea acestora, a tutorilor sau aflați în plasament familial, benefiziază de legitimații de călătorie gratuită pe căile ferate în condițiile stabilite pentru beneficiarii de călătorii gratuite în interes personal pe căile ferate de pe urma cărora au acest drept.

Art. 8. - (1) În înțelesul prezentei ordonanțe, membri de familie sunt soțul, soția și copiii minori, precum și copiii care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa la prezenta ordonanță.

(2) Unități de cale ferată se consideră Ministerul Transporturilor și fostul Minister al Transporturilor și Telecomunicațiilor, fostul Departament al căilor ferate cu unitățile și subunitățile din subordine, precum și Societatea Națională a Căilor Ferate Române cu unitățile acesteia.

Art. 9. - Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. poate elibera legitimații de călătorie gratuită pe căile ferate, pe timp limitat, unor persoane din afara societății comerciale, care se deplasează pentru acțiuni în interesul acesteia, pentru cazurile și persoanele stabilite de consiliul de administrație al societății.

Art. 10. - Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, emiterea, gestionarea și folosirea legitimațiilor de călătorie gratuită pe căile ferate se aprobă de Consiliul de administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A.

Art. 11. - Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. este autorizată să încheie convenții cu administrațiile de căi ferate străine privind călătoriile gratuite în trafic internațional, potrivit reglementărilor feroviare internaționale.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

- Decretul Consiliului de Stat nr.1/1981 privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal și călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale NAVROM și cu autovehicule, în interes de serviciu, nepublicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2, 3, 4, 5 și 6 din Decretul-lege nr.26/1990 privind acordarea unor drepturi și înlesniri beneficiarilor prestațiilor de transporturi, poștă și telecomunicații, precum și personalului din unitățile Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.10 din 15 ianuarie 1990;
- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr.235/1991 privind înființarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din 12 aprilie 1991, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.691/1991 privind înființarea unor societăți comerciale ca urmare a reorganizării activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.214 din 22 octombrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.77/1992 privind înființarea unor societăți comerciale ca urmare a reorganizării activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din 5 martie 1992 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.81 din 4 mai 1992, cu modificările ulterioare;
- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.519/1992 privind înființarea unei societăți comerciale ca urmare a divizării Societății Comerciale „Rova” - S.A. Roșiori de Vede, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.231 din 18 septembrie 1992, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministrul finanțelor
Decebal Traian Remeș

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 30 august 1999.
Nr. 112.


ANEXĂ

CATEGORIILE
de persoane care beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate în interes personal, în condițiile art. 8 din ordonanță

a) copiii minori înfiați, aflați sub tutelă, în plasament familial sau încredințați în condițiile legii unor persoane care beneficiază de călătorii gratuite, precum și copiii beneficiarilor de călătorii gratuite aflați în aceleași situații la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;
b) copiii minori ai beneficiarilor de călătorii gratuite, proveniți dintr-o căsătorie anterioară și încredințați acestora prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
c) copiii minori ai beneficiarilor de călătorii gratuite care au decedat;
d) copiii majori inapți de muncă ai beneficiarilor de călătorii gratuite, inclusiv în cazul în care sunt înfiați, aflați sub tutelă, în plasament familial sau încredințați, în condițiile legii, unor persoane care beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată, precum și cei aflați în aceeași situație la persoane care nu beneficiază de călătorii gratuite;
e) soțul sau soția cu pensie de urmaș, ai beneficiarului de călătorii gratuite care a decedat.


Marți, 09 martie 2021, 12:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.