LEGE nr.31 din 3 aprilie 2000
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 144/6 apr. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu închisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei următoarele fapte:

a) ocuparea unor suprafețe din fondul forestier național mai mari decât cele aprobate legal, amplasarea lucrărilor pe alte terenuri din acest fond decât cele aprobate sau neredarea terenurilor din fondul forestier național, folosite temporar în alte scopuri decât silvice, la termenul stabilit prin actul de aprobare și în stare de a fi împădurite;
b) reducerea suprafeței fondului forestier național sau a terenurilor cu vegetație forestieră din afara acestui fond, în alte condiții decât cele prevăzute de lege, inclusiv prin defrișare lentă;
c) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari, cu sau fără ridicarea acestora din fondul forestier național sau de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara acestuia, dacă valoarea pagubei, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
d) sustragerea ori însușirea, fără drept, de arbori doborâți sau rupți de fenomene naturale ori de arbori, puieți, lăstari, care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, cu sau fără drept, de alte persoane, din fondul forestier național sau de pe terenuri cu vegetație forestieră din afara acestuia, dacă valoarea pagubei, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
e) depășirea volumului maxim de masă lemnoasă, aprobat anual pentru recoltare prin hotărâre a Guvernului, în limita posibilității stabilite prin amenajamentele silvice;
f) nerespectarea prevederilor amenajamentelor silvice, aprobate în condițiile legii;
g) distrugerea ori vătămarea arborilor, puieților sau lăstarilor, prin pășunare în fondul forestier național ori pe terenurile cu vegetație forestieră din afara acestuia;
h) pășunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier național, precum și trecerea acestora prin păduri sau pășunatul pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier, fără aprobare legală sau contrar prevederilor acesteia;
i) tăierea arboreturilor sub vârstele optime stabilite pe bază de studii și cercetări științifice și prevăzute în normele tehnice de amenajare a pădurilor;
j) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini, de către proprietarii pădurilor proprietate privată sau de deținătorii terenurilor cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, de arbori nemarcați de personalul silvic autorizat;
k) provocarea de incendii prin diverse mijloace în păduri sau în vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
l) încălcarea dispozițiilor legale de prevenire și de stingere a incendiilor în fondul forestier național și în zonele limitrofe acestuia, precum și în vegetația forestieră din afara acestui fond;
m) modificarea, fără aprobare legală, a prevederilor amenajamentelor silvice în vigoare, dacă prin aceasta nu se produc consecințe juridice;
n) tăierea ori însușirea, fără drept, de arbori ornamentali sau pomi de iarnă din pădurile proprietate de stat sau privată ori de pe terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național sau vânzarea ori transportul acestora fără să fie însoțiți de documente legale de proveniență;
o) neachitarea contravalorii efectelor funcțiilor de protecție a pădurilor, stabilite în condițiile legii;
p) transportul materialelor lemnoase sau al celorlalte produse specifice fondului forestier, cu orice mijloc de transport, fără documente legale de proveniență, sau refuzul conducătorului mijlocului de transport auto sau hipo de a transporta materialul încărcat la locul indicat de agentul constatator ori de a opri la semnalul acestuia sau de a prezenta, la cerere, actele de proveniență. Sancțiunea se aplică conducătorului mijlocului de transport;
r) folosirea altor modele de documente de însoțire a materialelor lemnoase pe durata transportului decât cele stabilite potrivit reglementărilor legale;
s) primirea de materiale lemnoase pentru a fi încărcate și transportate cu orice mijloc de transport, fără a fi însoțite de documente legale de proveniență;
ș) funcționarea fără autorizație a instalațiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea;
t) primirea lemnului rotund la instalațiile de prelucrare în cherestea sau prelucrarea acestuia în cherestea fără documente legale de proveniență;
ț) deversarea în fondul forestier național sau pe terenurile cu vegetație forestieră din afara acestuia de reziduuri industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, de substanțe chimice, apă sărată și altele asemenea;
u) distrugerea sau vătămarea, prin poluare, a pădurilor sau a vegetației forestiere din afara fondului forestier național;
v) folosirea de procese tehnologice de recoltare și scoatere a lemnului din păduri, care produc degradarea solului și a malurilor apelor, distrugerea sau vătămarea semințișului utilizabil și a arborilor nedestinați exploatării, peste limitele admise prin instrucțiunile emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
x) neținerea la zi de către deținătorii instalațiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea a evidenței cantităților de lemn primite spre prelucrare, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul terenurilor forestiere proprietate particulară.

Art. 2. - Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei următoarele fapte:

a) aruncarea de țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în păduri sau pe alte terenuri aflate în cuprinsul fondului forestier național ori aprinderea focului în păduri la o distanță mai mică de 100 m de limita acestora, în alte locuri decât cele special amenajate și marcate;
b) deteriorarea prin orice mijloace a drumurilor forestiere sau a lucrărilor aferente acestora, inclusiv prin folosirea unor utilaje cu tonaj sau cu gabarit peste limitele admise de proiectele acestor lucrări, prin practicarea transporturilor pe timp ploios sau prin deteriorarea ori nerespectarea indicatoarelor de circulație amplasate de organele competente;
c) deteriorarea amenajărilor silvice, vânătorești, piscicole din apele de munte, a împrejmuirilor, barierelor sau a altor lucrări asemănătoare, aflate în fondul forestier național;
d) deteriorarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate sau de corectare a torenților din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara acestuia;
e) inundarea terenurilor din fondul forestier național sau a celor cu vegetație forestieră din afara acestui fond, prin construirea, fără drept, de baraje, praguri sau altele asemenea pe albiile pâraielor sau ale văilor situate în afara fondului forestier sau la limita acestuia;
f) folosirea în lucrările de împădurire a altor materiale de reproducere decât cele provenite din rezervații de semințe, plantaje și plantații-mamă de butași și din arboreturi-sursă de semințe, înscrise în catalogul național al materialelor de reproducere admise în cultură, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
g) deteriorarea, scoaterea din rădăcini sau ridicarea din păduri a cioturilor destinate regenerării naturale ori lăsarea în parchetul ce se exploatează de cioturi cu înălțimea mai mare de o treime din diametrul acestora, măsurată în partea din amonte;
h) înființarea sau funcționarea de centre sau puncte volante ori permanente de achiziție a ciupercilor și fructelor de pădure, precum și a altor produse specifice fondului forestier, fără avizul unității silvice teritoriale;
i) distrugerea sau vătămarea semințișului utilizabil în parchetele autorizate la exploatare, peste limitele admise de instrucțiunile emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
j) neîndeplinirea obligației ca la exploatarea pădurilor de rășinoase să se cojească cioturile la pin și molid în întregime, iar la brad și la celelalte rășinoase prin curelare, precum și menținerea în pădure și în depozite, în intervalul 1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit;
k) comercializarea de material lemnos, de arbori ori arbuști ornamentali și de pomi de iarnă, fără documente legale de proveniență sau revânzarea materialului lemnos cumpărat de persoane fizice de la unitățile silvice pentru trebuințe proprii;
l) culegerea sau recoltarea în scopul comercializării, din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara acestuia, de fructe de pădure, ciuperci comestibile, semințe forestiere, plante medicinale și aromatice, rășină, mlădițe de răchită, frunze, ramuri, humus, iarbă, lucernă, cetină, muguri și altele asemenea, fără autorizația unităților silvice sau fără acordul proprietarului și în alte condiții decât cele autorizate, precum și nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
m) amplasarea în fondul forestier proprietate publică a statului de construcții, drumuri de scoatere sau instalații pasagere necesare pentru exploatarea parchetelor ori a bocșelor de mangalizare, fără aprobare legală sau în alte locuri decât cele aprobate.

Art. 3. - Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 800.000 lei la 1.200.000 lei următoarele fapte:

a) vătămarea de arbori nemarcați în parchetele în curs de exploatare, din fondul forestier național sau din vegetația forestieră din afara acestui fond, cu excepția vătămărilor normale specifice procesului tehnologic sau care nu au putut fi evitate datorită respectării normelor de protecție a muncii, dacă în locul arborilor vătămați și în imediata lor apropiere nu au fost lăsați arbori corespunzători, dintre cei destinați exploatării, marcați ca atare de personalul silvic în cadrul procesului de punere în valoare;
b) lăsarea animalelor să pășuneze în fondul forestier național nesupravegheate sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
c) neluarea de către proprietarii sau deținătorii unor obiective legal amplasate în fondul forestier național a măsurilor de salubrizare și igienizare a pădurilor aferente obiectivelor;
d) neîndeplinirea măsurilor legale, dispuse de organele împuternicite să exercite controlul silvic de stat, la termenele stabilite de comun acord cu administratorii sau cu proprietarii fondului forestier național sau ai vegetației forestiere din afara acestui fond;
e) refuzul de a permite persoanelor împuternicite să verifice modul în care sunt respectate prevederile regimului silvic sau ale normelor tehnice silvice și de pază, precum și de circulație și transport pentru materialul lemnos recoltat, în vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
f) aducerea sau depozitarea în fondul forestier național sau pe terenurile cu vegetație forestieră din afara acestuia de piatră, moloz, cadavre de animale, gunoaie, deșeuri și altele asemenea;
g) neexecutarea de către proprietarii de păduri private a lucrărilor de regenerare a acestora la termenele și în condițiile prevăzute de lege, precum și folosirea zonei de regenerare în alte scopuri în perioada executării lucrărilor până la închiderea stării de masiv;
h) ștergerea mărcilor sau a numerelor de pe arbori ori de pe cioturi;
i) exploatarea de parchete, cupoane sau loturi de arbori înaintea termenului prevăzut în autorizația de exploatare ori după expirarea acestuia sau în epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare;
j) lăsarea în parchet, la expirarea termenului prevăzut în autorizația de exploatare, de arbori netăiați dintre cei destinați exploatării, de arbori tăiați și de material lemnos valorificabil ori lăsarea de material lemnos pe văi sau de-a lungul instalațiilor de scos, apropiat și transport;
k) nestrângerea sau necurățarea resturilor de exploatare în parchetele atribuite spre exploatare, la termenele și în condițiile prevăzute de normele legale.

Art. 4. - Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 600.000 lei la 1.000.000 lei următoarele fapte:

a) exploatarea pietrei, pietrișului, nisipului, pământului, solului, brazdelor de iarbă sau a altora asemenea, prin orice mijloace, de pe terenuri din fondul forestier național, fără aprobarea unităților silvice sau a deținătorului legal al acestor terenuri;
b) circulația în fondul forestier național și pe terenurile cu vegetație forestieră din afara acestuia cu autovehicule sau vehicule tractate de animale, nerespectarea indicatoarelor de circulație, precum și parcarea în alte locuri decât cele marcate;
c) instalarea în fondul forestier proprietate publică a statului de corturi, tonete sau altele asemenea în alte locuri decât cele aprobate și marcate de organele silvice;
d) instalarea de stupi în fondul forestier proprietate publică a statului, fără aprobare legală, sau amplasarea acestora în alte locuri și în alte condiții decât cele aprobate;
e) spălarea în apele curgătoare sau stătătoare din fondul forestier național sau în apele situate pe terenurile cu vegetație forestieră din afara acestuia a animalelor domestice, a autovehiculelor de orice fel sau a altor obiecte poluante.

Art. 5. - Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei următoarele fapte:

a) neparticiparea la acțiunile de stingere a focului a celor care desfășoară activități în zonele în care s-au declanșat incendii asupra vegetației forestiere din fondul forestier național sau din afara acestuia;
b) scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier național și din terenurile cu vegetație forestieră din afara acestuia, fără aprobarea organelor silvice sau a deținătorilor legali ai acelor terenuri, de cioturi care nu sunt destinate regenerării naturale, de crăci sau resturi de exploatare;
c) circulația persoanelor în fondul forestier proprietate publică a statului, prin locuri interzise, stabilite și marcate de organele silvice prin indicatoare instalate la locuri vizibile;
d) aruncarea sau lăsarea în interiorul ori la liziera pădurii de ambalaje și resturi menajere sau altele asemenea;
e) aducerea și menținerea pe vetrele de stupină, atribuite în fondul forestier proprietate publică a statului, de animale domestice și păsări.

Art. 6. - Limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la art. 1-5 se dublează în cazul contravențiilor silvice săvârșite în pădurile și în vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, definite astfel potrivit art. 20 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, precum și în cazul celor săvârșite de proprietarii de păduri sau de personalul silvic cu atribuții de pază și protecție a pădurilor ori a terenurilor cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național.

Art. 7. - Sancțiunea amenzii contravenționale poate fi aplicată și persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori.

Art. 8. - (1) Contravențiile silvice prevăzute la art. 1-5 se constată de pădurarii, brigadierii, șefii districtelor silvice, inginerii și tehnicienii silvici din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Regiei Naționale a Pădurilor, inspectoratelor silvice teritoriale și al celorlalte subunități silvice, precum și de alți angajați împuterniciți de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și de Regia Națională a Pădurilor.

(2) De asemenea, contravențiile prevăzute la art. 1-5, cu excepția celor prevăzute la art. 1 lit. e), f), i), m), u), v), la art. 2 lit. f), g), i), j) și la art. 3 lit. a), c), d), e), g), h), i), j), k), se constată și de către primari sau, după caz, de împuterniciții acestora, de ofițerii și subofițerii de poliție, iar cele prevăzute la art. 1 lit. k) și de ofițerii și subofițerii pompieri.

(3) Agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic în a cărui rază teritorială s-a săvârșit contravenția, în termen de 5 zile de la data constatării, în scopul calculării pagubei și al stabilirii amenzii.

(4) În procesul-verbal de constatare a contravenției se face mențiune despre bunurile supuse confiscării, potrivit art. 12 alin. (1) și (2).

(5) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar, gestionat de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, la bugetele locale sau, după caz, la asociațiile cu personalitate juridică constituite în condițiile legii, care administrează fondul forestier respectiv.

Art. 9. - Organul silvic, însoțit de un polițist sau de un jandarm, ia măsuri de identificare și de inventariere, la locurile unde sunt situate, a materialelor rezultate prin săvârșirea contravenției silvice.

Art. 10. - (1) Aplicarea sancțiunii se face după cum urmează:

a) amenda și valoarea pagubei se stabilesc prin rezoluția șefului ocolului silvic în a cărui rază teritorială s-a săvârșit contravenția, la propunerea organului constatator;
b) în cazul în care constatarea contravenției și stabilirea pagubei s-au făcut de către șeful ocolului silvic, sancțiunea amenzii se aplică de conducătorul unității silvice ierarhic superioare.

(2) În termen de 15 zile de la data primirii procesuluiverbal de constatare a contravenției ocolul silvic trimite contravenientului o copie de pe acesta și înștiințarea de plată în termen de maximum 30 de zile a amenzii și a despăgubirilor pentru prejudiciile produse.

Art. 11. - În cazul contravențiilor pentru care legea prevede și sancțiunea cu amendă sau închisoare contravențională, dacă șeful ocolului silvic apreciază că sancțiunea amenzii nu este îndestulătoare, se procedează potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Art. 12. - (1) Sunt supuse confiscării bunurile produse sau rezultate ca urmare a săvârșirii faptei contravenționale, dacă nu sunt restituite persoanei fizice sau juridice prejudiciate.

(2) Bunurile supuse confiscării se rețin.

Art. 13. - Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se determină, potrivit legii, cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse prin contravenții, se stabilește de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Art. 14. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării.

(2) Plângerea se depune pentru evidență la ocolul silvic în a cărui rază teritorială s-a constatat contravenția, iar acesta o înaintează, împreună cu toată documentația, în termen de 5 zile de la depunere, spre soluționare, judecătoriei competente. Plângerea și celelalte acte de procedură privind soluționarea acesteia sunt scutite de taxă de timbru.

(3) Depunerea plângerii suspendă executarea sancțiunii contravenționale.

(4) Pentru motive temeinice instanța poate acorda un termen de plată a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune eșalonarea plății într-un termen de cel mult 3 luni.

(5) Hotărârea instanței este definitivă și executorie.

Art. 15. - Contravenientul este obligat să prezinte ocolului silvic dovada că a achitat amenda stabilită în termenul prevăzut în procesul-verbal sau stabilit de instanță și să plătească despăgubirea pentru prejudiciile produse prin contravenție.

Art. 16. - Dacă amenda aplicată pentru contravențiile prevăzute la art. 1 și cea rezultată din aplicarea art. 6 nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii, ocolul silvic sesizează instanța de judecată în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 61/1991, în vederea transformării amenzii în închisoare contravențională și a recuperării pe cale civilă a despăgubirilor pentru prejudiciile produse.

Art. 17. - În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind paza și apărarea fondului forestier național, precum și în activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor silvice personalul silvic prevăzut la art. 8 alin. (1) este asimilat personalului care îndeplinește funcții ce implică exercițiul autorității de stat.

Art. 18. - Încălcarea atribuțiilor de serviciu de către personalul silvic atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, potrivit legii.

Art. 19. - Contravențiilor prevăzute la art. 2-5 le sunt aplicabile și prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 20. - Limitele amenzilor contravenționale prevăzute de prezenta lege se reactualizează, dacă este cazul, de către Guvern.

Art. 21. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozițiile art. 9, art. 35-39 și anexa nr. 2 din Legea nr. 2/1987 privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională economică și menținerea echilibrului ecologic, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 52 din 9 noiembrie 1987, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU MIRCEA

PREȘEDINTELE SENATULUI
IONESCU-QUINTUS

București, 3 aprilie 2000.
Nr. 31.


Marți, 24 noiembrie 2020, 03:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.