ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.87 din 29 iunie 2000
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 302/3 iul. 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.419 din 31 august 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Este subiect al impozitului pe venit, în condițiile prezentei ordonanțe, persoana fizică rezidentă, denumită în continuare contribuabil:

a) persoana fizică română cu domiciliul în România, pentru veniturile obținute atât din România, cât și din străinătate într-un an fiscal;
b) persoana fizică română fără domiciliu în România, pentru veniturile obținute din România, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depășește în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, începând sau sfârșind în anul calendaristic vizat;
c) persoana fizică străină, pentru veniturile obținute din România, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depășește în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, începând sau sfârșind în anul calendaristic vizat.

(2) Sunt, de asemenea, contribuabili, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, persoanele fizice române fără domiciliu în România, precum și persoanele fizice străine, care realizează venituri din România în alte condiții decât cele menționate la alin. (1) lit. b) și c), și potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri, după caz.”

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:

„d1) venituri din pensii, pentru suma ce depășește 2.000.000 lei pe lună.”

3. La articolul 5, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) pensiile I.O.V.R., sumele fixe de îngrijire pentru pensionarii care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, altele decât cele plătite din fonduri constituite prin contribuții obligatorii la un sistem de asigurări sociale și cele finanțate de la bugetul de stat.”

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru calculul impozitului lunar pentru veniturile din salarii și din pensii Ministerul Finanțelor va stabili, pentru semestrul I al anului 2000, baremul lunar cuprinzând tranșele de venituri impozabile lunare și impozitul lunar, care reprezintă 1/12 din baremul anual prevăzut la alin. (1).”

5. După alineatul (5) al articolului 12 se introduc alineatele (51) și (52) cu următorul cuprins:

„(51) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere:

- persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane;
- persoanele fizice care obțin venituri din cultivarea și din valorificarea florilor, a legumelor și zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop și în sistem irigat, arbuștilor și plantelor decorative, a ciupercilor și din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole, indiferent de suprafață.

(52) Veniturile agricole, obținute din creșterea animalelor de persoanele fizice aflate în întreținere, se vor evalua de către autoritățile locale pe baza limitelor minime ale veniturilor care se pot obține din creșterea și valorificarea animalelor și păsărilor, precum și din valorificarea altor bunuri realizate în gospodărie, aprobate, potrivit legii, pentru acordarea ajutorului social, precum și a criteriilor proprii elaborate de consiliile locale în acest scop.”

6. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Contribuabilii care obțin venituri din activități independente sunt obligați să organizeze și să conducă evidența contabilă în partidă simplă cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, completând Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și alte documente contabile stabilite prin norme.”

7. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Contribuabilii care obțin venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, la care venitul net se determină prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli, au obligația, pentru activitatea respectivă, să completeze Registrul-jurnal de încasări și plăți.”

8. La articolul 24 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) contribuțiile obligatorii datorate, potrivit legii, pentru pensia suplimentară, pentru protecția socială a șomerilor, pentru asigurările sociale de sănătate, pentru asigurările sociale de stat, precum și alte contribuții obligatorii stabilite prin lege, după caz;”

9. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația de a calcula și de a reține impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, la data efectuării plății acestor venituri, precum și de a-l vira la bugetul de stat la termenul stabilit pentru ultima plată a drepturilor salariale efectuată pentru fiecare lună, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se cuvin aceste drepturi.”

10. După alineatul (1) al articolului 28 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, precum și reprezentanțele organismelor internaționale ori reprezentanțele societăților comerciale și organizațiilor economice străine autorizate, potrivit legii, să își desfășoare activitatea în România pot opta, începând cu anul 2000, ca pentru angajații acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligațiile privind calculul, reținerea și virarea impozitului pe veniturile din salarii, prevăzute în prezenta ordonanță.”

11. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.”

12. După alineatul (2) al articolului 31 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Venitul brut anual din cedarea folosinței bunurilor se stabilește pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul plății chiriei sau a arendei.”

13. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - În această categorie se cuprind veniturile obținute din jocurile de noroc, din venituri sub formă de câștiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale, din premii și prime în bani și/sau în natură, altele decât cele prevăzute la art. 6, 22 și 23, precum și diverse venituri care nu se regăsesc în mod expres menționate în prezenta ordonanță.”

14. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sunt câștigurile de capital obținute ca urmare a operațiunilor de vânzare-cumpărare de valori mobiliare.

(2) Câștigul de capital reprezintă diferența pozitivă dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare pe tipuri de valori mobiliare, diminuată, după caz, cu comisioanele datorate intermediarilor.

(3) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra părților sociale venitul supus impunerii este câștigul obținut ca urmare a vânzării părților sociale. Câștigul din vânzarea părților sociale se determină ca diferență între valoarea de vânzare și valoarea nominală.

(4) Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra câștigului de capital din vânzarea valorilor mobiliare, precum și asupra câștigului din vânzarea părților sociale.

(5) Obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile sub formă de câștiguri de capital revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz, potrivit legii.

(6) În cazul câștigului obținut ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra părților sociale și a câștigului de capital obținut din operațiunile de vânzare-cumpărare de valori mobiliare în cazul societăților închise, obligația calculării și reținerii impozitului revine dobânditorului de părți sociale sau de valori mobiliare în momentul încheierii tranzacției, pe baza contractului încheiat între părți.

Termenul de plată a impozitului pentru plătitorii de venituri către bugetul de stat este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părților sociale sau valorilor mobiliare la registrul comerțului sau în registrul acționarilor, după caz, operațiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat.

(7) Pentru veniturile reprezentând câștig de capital din tranzacții pe piața de capital impozitul se calculează și se reține în momentul înregistrării câștigului la data efectuării tranzacției.

(8) Impozitul calculat, reținut și vărsat conform prevederilor de mai sus, este final.

(9) În cazul tranzacțiilor cu acțiuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, valoarea nominală a acestora va fi asimilată cu prețul de cumpărare, la prima tranzacționare.

(10) Pierderile înregistrate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale nu se compensează cu câștigul realizat din astfel de operațiuni de vânzare-cumpărare.”

15. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Impozitul calculat și reținut potrivit art. 40 și 41 în momentul plății venitului se virează la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut, cu excepția prevederilor art. 41 alin. (6).”

16. Articolul 43 se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Impozitul se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri și se virează la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare realizării venitului. În funcție de natura venitului care se încadrează în această categorie, Ministerul Finanțelor, prin ordin al ministrului finanțelor, poate stabili alte termene de plată.”

17. La Capitolul II, după Secțiunea a 5-a se introduce Secțiunea a 6-a cu următorul cuprins:

"SECȚIUNEA a 6-a
Venituri din pensii

Art. 431. - (1) Este impozabilă totalitatea veniturilor nete, încasate cu titlu de pensie de către contribuabili, plătite atât din fonduri constituite prin contribuții obligatorii la un sistem de asigurare socială, cât și cele primite cu titlu de pensie finanțată de la bugetul de stat, potrivit legii, pentru partea care depășește suma de 2.000.000 lei pe lună.

(2) Venitul net din pensie reprezintă diferența dintre venitul brut din pensie și contribuția pentru asigurările sociale de sănătate.

(3) Venitul brut din pensie reprezintă sumele plătite cu titlu de pensii de asigurări sociale de stat și, după caz, pensii plătite din bugetul de stat, pensii suplimentare inclusiv majorarea acordată pentru asigurări sociale de sănătate.

(4) Venitul impozabil lunar din pensii se determină prin deducerea din suma veniturilor nete din pensii calculate potrivit alin. (2) a unei sume fixe neimpozabile lunare de 2.000.000 lei.

Art. 432. - (1) Impozitul pe veniturile din pensii se calculează lunar de unitățile plătitoare a acestor venituri, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 8 asupra venitului impozabil lunar din pensii, determinat potrivit art. 431 alin. (4).

(2) Impozitul calculat se reține la data efectuării plății pensiei și se virează la bugetul de stat la unitatea fiscală pe raza căreia își au sediul plătitorii de venituri din pensii, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiilor, impozitul fiind final.

(3) Drepturile de pensii restante se defalchează pe lunile la care se referă în vederea calculării impozitului datorat.”

18. După alineatul (4) al articolului 48 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Când nu se face dovada rezidenței potrivit alin. (4) sau persoana fizică aparține unui stat cu care România nu are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, prevederile prezentei ordonanțe se aplică pentru veniturile impozabile, altele decât cele supuse impunerii potrivit legislației privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și persoane juridice nerezidente.”

19. La articolul 62, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În această decizie organul fiscal stabilește și diferențele de impozit anual rămase de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determină prin scăderea din impozitul anual datorat a plăților anticipate cu titlu de impozit, a reținerilor la sursă și a creditelor fiscale externe pentru veniturile realizate din toate categoriile de venituri.”

20. La articolul 63, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal unde se află sursa de venit, pe fiecare categorie de venit și loc de realizare, luând ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul efectiv realizat în anul anterior. Dacă plățile anticipate se stabilesc după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilul va plăti cu titlu de impozit anticipat o sumă egală cu cuantumul impozitului aferent trimestrului IV al anului precedent. Plățile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor se stabilesc de organul fiscal, pe baza chiriei sau a arendei din contractul încheiat între părți. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, chiria sau arenda reprezintă contravaloarea unei valute determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.”

21. La articolul 72, alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:

„a) scutirile de la plata impozitului pe venit, prevăzute în actele normative privind unele măsuri de protecție ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, cu condiția desfășurării activității respective pe o perioadă de încă 2 ani de la data expirării perioadei de scutire;”

22. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - (1) Plățile anticipate pentru anul fiscal 2000 se determină pe baza impozitului stabilit pe anul fiscal 1999 sau a venitului estimat pe anul fiscal 2000.

(2) Pentru anul 2000 se consideră ca fiind în termen plățile anticipate efectuate până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din trimestrul II.

(3) Pentru diferențele de impozit rezultate din interpretarea textului ordonanței, în ceea ce privește impunerea veniturilor din salarii și din pensii pentru primul an de aplicare a ordonanței, nu se datorează majorări de întârziere și nu se aplică amenzi și alte sancțiuni prevăzute de legislația în vigoare.”

23. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - Pentru anul 2000 baremul lunar se actualizează pentru semestrul II prin hotărâre a Guvernului în funcție de indicele de inflație realizat pe primele 5 luni, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică, care se aplică veniturilor din salarii și din pensii.”

24. Articolul 86 se completează cu o nouă liniuță cu următorul cuprins:

„- prevederile art. 7 cu privire la impozitare din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările ulterioare.”

25. La articolul 86, liniuța 3 va avea următorul cuprins:

„- prevederile art. 11 alin. (3) lit. b) referitoare la reducerea impozitului pe salarii din Legea nr. 42/1990 privind cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.198 din 23 august 1996, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.102 din 10 martie 1999

Art. II. - (1) Dispozițiile art. 431 și 432 se aplică veniturilor din pensii cuvenite începând cu data de 1 iulie 2000.

(2) Dispozițiile art. 38 și 41 se aplică începând cu 1 ianuarie 2001.

(3) Prevederile referitoare la art. 25 se aplică veniturilor din salarii realizate începând cu data de întâi a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

București, 29 iunie 2000.
Nr. 87.


Duminică, 25 octombrie 2020, 10:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.