ORDONANȚĂ nr.87 din 29 august 2000
privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
Textul actului publicat în M.Of. nr. 421/1 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. R pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță reglementează raporturile juridice dintre producători și persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele defectuoase puse în circulație, stabilirea răspunderii civile pentru pagubele generate de aceste produse, precum și dreptul la acțiune în repararea pagubelor.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) producător:

b) produs - orice bun mobil, chiar și încorporat într-un alt bun mobil sau imobil, inclusiv produsele agricole primare, energia electrică și termică, precum și apa și gazele livrate pentru consumul casnic sau industrial;

c) produse agricole primare - produse de origine vegetală și animală, inclusiv cele piscicole și vânatul, care nu au suferit un proces de prelucrare industrială;

d) pagubă:

e) produs defectuos - produs care nu oferă siguranța la care persoana este îndreptățită să se aștepte, ținând seama de toate circumstanțele, inclusiv de:

Un produs nu poate fi considerat defectuos pentru simplul motiv că un alt produs mai perfecționat a fost pus în circulație ulterior.

CAPITOLUL II
Răspunderea producătorilor

Art. 3. - În condițiile prezentei ordonanțe, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual și pentru cel viitor cauzate de defectul produsului său.

Art. 4. - Producătorul răspunde pentru paguba cauzată și în situația în care aceasta este rezultatul cumulat al defectului produsului cu o acțiune sau o omisiune a unei terțe persoane.

Art. 5. - Dacă două sau mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru pagubă, ele răspund solidar.

Art. 6. - Pentru angajarea răspunderii civile a producătorului persoana prejudiciată trebuie să facă dovada pagubei, a defectului și a relației de cauzalitate dintre defect și pagubă.

Art. 7. - (1) Producătorul este exonerat de răspundere dacă dovedește existența uneia dintre situațiile următoare:
a) nu el este cel care a pus produsul în circulație;
b) defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în circulație sau a apărut ulterior punerii în circulație a produsului din cauze neimputabile lui;
c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de distribuție în scop economic;
d) defectul se datorează respectării unor condiții obligatorii impuse de reglementările emise de autoritățile publice;
e) nivelul cunoștințelor științifice și tehnice la momentul punerii în circulație a produsului nu i-a permis depistarea existenței defectului.

(2) Producătorul de componente este exonerat de răspundere dacă dovedește că defectul este imputabil proiectării greșite a ansamblului în care acesta a fost montat sau instrucțiunilor date de fabricantul produsului final.

Art. 8. - Răspunderea producătorului poate fi limitată de instanța competentă în cazul în care paguba este cauzată împreună de defectul produsului și de culpa persoanei vătămate ori prejudiciate sau a altei persoane pentru care aceasta este ținută să răspundă.

Art. 9. - (1) Aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe nu exclude posibilitatea persoanei vătămate ori prejudiciate de a pretinde despăgubiri în temeiul răspunderii contractuale sau extracontractuale sau al altui regim special de răspundere existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Asigurările sociale au un drept de regres împotriva producătorului, conform legii, pentru sumele plătite persoanelor prejudiciate.

Art. 10. - Orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de răspundere a producătorului sunt lovite de nulitate absolută.

CAPITOLUL III
Dreptul la acțiune în repararea pagubelor

Art. 11. - Dreptul la acțiune pentru repararea pagubei, ce decurge din prevederile prezentei ordonanțe, se prescrie în termen de 3 ani care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de existența pagubei, a defectului și a identității producătorului, însă nu mai târziu de împlinirea a 10 ani de la data la care producătorul a pus produsul respectiv în circulație, cu condiția ca paguba să se fi produs înăuntrul termenului de 10 ani.

Art. 12. - Acțiunea pentru repararea pagubelor produse este de competența instanței de judecată în a cărei rază teritorială s-a produs paguba, se află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 13. - Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Codului civil.

Art. 14. - Valoarea minimă a pagubei prevăzute la art. 2 lit. d) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de nivelul inflației.

Art. 15. - Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică:
a) pagubelor generate de produsele puse în circulație anterior datei intrării în vigoare a acesteia;
b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.

Art. 16. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de un an de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Președintele Oficiului pentru Protecția Consumatorilor,
Eliade Corneliu Mihăilescu

Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica

p. Ministrul industriei și comerțului,
Constantin Isbășoiu,
secretar de stat

p. Ministrul agriculturii și alimentației,
Ștefan Pete,
secretar de stat

București, 29 august 2000.
Nr. 87.


Joi, 29 octombrie 2020, 18:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.