ORDONANȚĂ nr.126 din 31 august 2000
privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 430/2 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. C pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Se aprobă continuarea lucrărilor până la finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 - Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă, obiectiv energetic de interes național, strategic, precum și continuarea negocierilor între Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. și partenerii externi potențiali și interesați în asigurarea și punerea la dispoziție a surselor de finanțare.

Art. 2. - Finanțarea lucrărilor de la Unitatea 2 - CNE Cernavodă, a lucrărilor de cercetare și proiectare, a activităților de producere a apei grele și a combustibilului nuclear se va asigura, până la punerea în funcțiune a Unității 2, din:

a) surse proprii stabilite anual prin bugetele de venituri și cheltuieli ale Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A., aprobate conform legii;
b) surse atrase de la agenți economici, persoane juridice române, care sunt implicați, pe bază de contracte încheiate cu Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., în realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului CNE Cernavodă - Unitatea 2;
c) credite externe contractate de Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., având calitatea de împrumutat, garantate 100% de Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente, în condițiile prevăzute de lege;
d) finanțări externe în contrapartidă cu furnizare de energie electrică prin contracte directe, încheiate de Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. cu parteneri români sau străini, cu tarife negociate, conform reglementărilor în vigoare;
e) Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit în baza Ordonanței Guvernului nr.29/1994 pentru constituirea și utilizarea Fondului pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările și completările ulterioare;
f) alocații bugetare aprobate cu această destinație prin legea bugetului de stat, pe baza listelor de investiții aprobate conform legii.

Art. 3. - (1) Se aprobă continuarea activității de producere a apei grele de către ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, pentru cantități aprobate anual, destinate punerii în funcțiune a obiectivului de investiții CNE Cernavodă - Unitatea 2, prevăzut la art. 1, precum și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 1 și 2.

(2) Cantitățile anuale de apă grea prevăzute să fie produse la ROMAG-PROD se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

(3) Se aprobă livrarea la export, la prețul pieței, de către Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a cantităților de apă grea fabricată suplimentar față de necesitățile precizate la alin. (1).

Art. 4. - (1) Se aprobă realizarea stocului de octoxid de uraniu, din producția curentă, la Compania Națională a Uraniului - S.A., destinat fabricării încărcăturii inițiale de combustibil nuclear pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiții CNE Cernavodă - Unitatea 2, precum și a combustibilului necesar pe durata de viață a unităților 1 și 2.

(2) Cantitățile anuale se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - (1) Graficul pentru finanțarea lucrărilor de investiții la Unitatea 2 - CNE Cernavodă va fi întocmit de Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., pe baza contractelor comerciale și a convențiilor de creditarefinanțare semnate de aceasta cu furnizori, antreprenori, alți parteneri și finanțatori și transmis anual spre avizare Ministerului Industriei și Comerțului și Ministerului Finanțelor, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului.

(2) În baza graficului prevăzut la alin. (1) se vor cuprinde anual în legea bugetului de stat fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor de investiții de la Unitatea 2 - CNE Cernavodă, defalcate pe surse de finanțare.

Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. este scutită de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2010.

(2) Profitul brut anual al Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A., rezultat în condițiile aplicării alin. (1), va fi utilizat exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de investiții aferente obiectivului CNE Cernavodă, aprobate conform legii.

(3) Plata datoriilor pe care Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. le înregistrează la data de 30 iunie 2000 către Ministerul Finanțelor, în contul executării garanțiilor de stat pentru creditele externe contractate pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 1, se amână până la punerea în funcțiune a Unității 2, respectiv până la data de 31 decembrie 2006.

(4) Penalitățile aferente datoriilor precizate la alin. (3) se anulează.

Art. 7. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile reprezentând importurile de materii prime, materiale, utilaje, instalații, echipamente, documentații de licență, proiecte, necesare pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă" - Unitatea 2.

Art. 8. - Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente, ale Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, sunt scutite de la plata impozitului veniturile obținute de partenerii contractuali externi, persoane juridice și fizice nerezidente, și de angajații și contractorii independenți ai acestora din activitățile desfășurate de aceștia pentru realizarea obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă" Unitatea 2, până la punerea în funcțiune a acesteia.

Art. 9. - Prin derogare de la prevederile art. 71 și 72 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice, se aprobă ca agenții economici care elaborează documentația tehnică de proiectare de bază a sistemelor necesare în vederea funcționării Unității 2 să participe la licitațiile organizate de Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de echipamente și materiale necesare în vederea finalizării și punerii în funcțiune a Unității 2, permițând în acest fel o largă competiție internațională.

Art. 10. - Se aprobă ca Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. să valorifice, în condițiile legii, echipamentele și materialele achiziționate în baza Studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe", care nu mai întrunesc cerințele tehnice actuale de calitate și securitate nucleară, precum și pe cele care îndeplinesc aceste condiții, dar nu mai sunt necesare lucrărilor de investiții la Unitatea 2 - CNE Cernavodă.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 31 august 2000.
Nr. 126.


Joi, 22 august 2019, 08:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.