LEGE nr.268 din 28 mai 2001
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 299/7 iun. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prin prezenta lege se reglementează:
a) cadrul juridic privind privatizarea societăților comerciale agricole care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
b) statutul juridic al Agenției Domeniilor Statului;
c) administrarea societăților comerciale și regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în exploatarea acestora.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică și societăților comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii societăților comerciale care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(2) Prin terenuri cu destinație agricolă se înțelege: terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei și duzi, pășuni, fânețe, sere, solarii, răsadnițe și altele asemenea -, cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, pășuni împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații zootehnice, amenajări piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă, platforme și spații de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă.

(3) Prevederile prezentei legi reglementează regimul juridic al terenurilor cu destinație agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului.

Art. 3. - (1) Privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 se face de către Agenția Domeniilor Statului, în numele statului, prin vânzarea de acțiuni, vânzarea de active și prin privatizarea managementului către persoane fizice și juridice, române sau străine.

(2) Terenurile pentru care societățile comerciale au obținut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2.

(3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, se transmit, la cererea comisiilor județene, comisiilor locale.

(4) Terenurile cu destinație agricolă, altele decât cele prevăzute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societăți comerciale.

CAPITOLUL II
Înființarea Agenției Domeniilor Statului și delimitarea patrimoniului acesteia

SECȚIUNEA 1
Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului

Art. 4. - (1) Se înființează Agenția Domeniilor Statului, instituție de interes public cu personalitate juridică, cu caracter financiar și comercial, finanțată din surse extrabugetare, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, având ca atribuții:
a) exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului;
b) gestionarea și exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum și privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2;
c) administrarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic;
d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și a unităților de învățământ agricol și silvic;
e) concesionarea sau închirierea bunurilor, activităților și serviciilor publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(2) Atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

Art. 5. - (1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administrație format din 9 membri, numiți pe criterii de competență profesională prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat să îndeplinească funcția de președinte, care este și director general.

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se fixează prin ordinul de numire și nu poate fi mai mare de 4 ani.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați pentru motive întemeiate de autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficienței activității pe perioada în care au activat în consiliu.

(4) Consiliul de administrație ia decizii valabile în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administrație se va întruni în ședințe cel puțin o dată pe lună.

(6) Consiliul de administrație se poate convoca în ședințe extraordinare de către președinte sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordin al autorității care i-a numit.

(7) Președintele consiliului de administrație aduce la îndeplinire hotărârile acestui consiliu și în acest scop exercită următoarele atribuții:
a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agenția Domeniilor Statului;
b) aprobă operațiuni de plăți și încasări în numele Agenției Domeniilor Statului;
c) angajează și reprezintă Agenția Domeniilor Statului în relațiile cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești;
d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor raportul de activitate al Agenției Domeniilor Statului și bugetul de venituri și cheltuieli, adoptate de consiliul de administrație.

(8) Atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare, precum și remunerarea membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(9) Președintele consiliului de administrație poate să delege dreptul de a semna contracte și/sau convenții ori alte documente unor persoane cu funcții de conducere, angajate ale Agenției Domeniilor Statului.

(10) Agenția Domeniilor Statului va organiza auditul intern pentru realizarea controlului intern al operațiunilor financiar-contabile, conform prevederilor legale.

Art. 6. - (1) Veniturile realizate de Agenția Domeniilor Statului se păstrează în conturi bancare purtătoare de dobânzi.

(2) După deducerea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Domeniilor Statului veniturile astfel rezultate se virează semestrial Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în contul fondului denumit "Dezvoltarea agriculturii românești".

(3) Sumele colectate în fondul "Dezvoltarea agriculturii românești" sunt destinate programelor de dezvoltare a piețelor interne și externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private și altor programe, inclusiv cele de restructurare a societăților comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în scopul privatizării eficiente a acestora.

SECȚIUNEA a 2-a
Acțiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenției Domeniilor Statului

Art. 7. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinație agricolă aflate în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 și terenurile deținute în administrare de institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, de universități și de unitățile de învățământ agricol și silvic, prevăzute în anexa nr. 2, și a societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum și componența comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Planurile cadastrale ale terenurilor cu destinație agricolă, cu delimitarea suprafețelor pe categorii de folosință, se vor întocmi de către oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol și vor fi avizate, pentru conformitate, de comisia de inventariere și de Direcția cadastru și îmbunătățiri funciare.

(4) În vederea stabilirii dreptului de proprietate publică sau privată a statului, după caz, pe baza planurilor cadastrale întocmite potrivit alin. (3) și a Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, în termen de 90 de zile de la definitivarea lucrărilor de cadastru Agenția Domeniilor Statului va depune cererea de înscriere a dreptului de proprietate al statului în Cartea funciară, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul.

(5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) și trecerea lor în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol între societățile comerciale, institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, universitățile și unitățile de învățământ agricol și silvic și societățile naționale, pe de o parte, și Agenția Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor.

(6) La data predării-preluării bunurilor care fac obiectul prezentei legi se va întocmi de către Agenția Domeniilor Statului balanța terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 și în anexele nr. 1-4, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării, în conformitate cu prevederile legilor în domeniu, vor fi declarate terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului și vor putea fi concesionate sau arendate în condițiile legii.

(7) Agenția Domeniilor Statului, împreună cu oficiul de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, și Legii nr. 1/2000 și le va preda pe bază de protocol comisiilor locale în vederea eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți.

(8) În situația în care Agenția Domeniilor Statului constată că au fost săvârșite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, sau poate sesiza instanțele judecătorești în a căror rază teritorială este situat terenul.

Art. 8. - (1) Terenurile agricole aparținând domeniului privat și public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau stațiunilor de cercetare și producție agricolă, universităților și unităților de învățământ agricol și silvic, a companiilor sau societăților naționale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevențe.

(2) Institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă și unitățile de învățământ agricol și silvic sunt scutite de plata redevenței pentru terenurile concesionate ce aparțin domeniului public, în scopul realizării obiectivelor cercetării.

(3) Până la privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăților naționale, precum și a institutelor sau stațiunilor de cercetare și producție agricolă acestea vor avea un drept de preemțiune în concesionarea terenurilor deținute în exploatare, aparținând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III
Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților ori serviciilor aparținând domeniului public al statului

SECȚIUNEA 1
Pregătirea privatizării

Art. 9. - (1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenție pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăților comerciale ce intră sub incidența prezentei legi, aparținând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut să intre în administrarea Agenției Domeniilor Statului, aceasta este obligată să efectueze studiul de oportunitate al concesionării și, concomitent, evaluarea acțiunilor deținute la respectiva societate.

(2) În cazul în care investitorul interesat de concesionarea sau arendarea terenului cu destinație agricolă solicită și cumpărarea de acțiuni, cele două contracte se vor negocia în conformitate cu metodele și prevederile de privatizare prevăzute în prezentul capitol.

(3) În cazul în care investitorul este interesat numai de concesionarea sau arendarea terenului cu destinație agricolă și nu solicită și cumpărarea de acțiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societăților comerciale pentru desfășurarea activității, potrivit obiectului lor de activitate.

SECȚIUNEA a 2-a
Vânzarea de acțiuni

Art. 10. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va întocmi liste cuprinzând societățile comerciale care fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deținute sunt oferite spre concesionare sau arendare. Aceste liste vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și vor cuprinde:
a) datele de identificare a agentului economic - denumirea societății comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;
b) capitalul social și structura acționariatului;
c) procentul din capitalul social supus vânzării;
d) suprafața totală de teren agricol ce urmează să fie concesionată;
e) termenul limită de declanșare a procesului de privatizare-restructurare.

Art. 11. - (1) În vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient și transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare și nominalizată în listă Agenția Domeniilor Statului va publica în mijloacele de informare în masă anunțul publicitar elaborat pentru vânzarea acțiunilor și concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului, deținute în exploatare de aceste societăți.

(2) Anunțul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare și a studiului de oportunitate întocmit de Agenția Domeniilor Statului.

(3) Anunțul publicitar va cuprinde informații minime cu privire la:
a) denumirea și sediul societății comerciale;
b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul fiscal;
c) obiectul de activitate;
d) capitalul social și numărul de acțiuni puse în vânzare;
e) structura acționariatului;
f) suprafața terenului care urmează să fie concesionată;
g) locul și data limită de cumpărare a caietului de sarcini;
h) locul de unde se pot obține alte date;
i) locul și data limită a depunerii ofertelor;
j) alte date considerate importante.

Art. 12. - Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă și/sau în concesionarea și arendarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităților sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor înregistra la sediul Agenției Domeniilor Statului o scrisoare de intenție.

Art. 13. - (1) Vânzarea de acțiuni emise de societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi se va face în baza unui raport de evaluare, la prețul de piață stabilit de cerere și ofertă.

(2) Pentru societățile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social al acestora și care au fost scoase la vânzare de două ori fără să se înregistreze vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, astfel încât investitorii interesați să poată negocia atât valoarea acțiunilor, cât și valoarea totală a datoriilor și modul de stingere a acestora.

Art. 14. - (1) Vânzarea acțiunilor către investitorii interesați prevăzuți la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:
a) ofertă publică de vânzare;
b) negociere directă cu preselecție.

(2) În cazul vânzării de acțiuni prin ofertă publică salariații și membrii conducerii societății comerciale au dreptul să cumpere, în termen de 30 de zile, anterior deschiderii ofertei publice, până la 20% din acțiunile scoase la vânzare, cu reducere de până la 30% față de prețul prevăzut în oferta făcută de Agenția Domeniilor Statului.

(3) În cazul vânzării de acțiuni prin negociere directă cu preselecție asociația salariaților, constituită conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor avea dreptul de cumpărare preferențială a acțiunilor, în situația în care oferă un preț cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preț oferit.

(4) Condițiile de participare la cumpărare de acțiuni prin negociere directă cu preselecție, în condițiile prevăzute la alin. (3), pentru societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor fi prevăzute în mod expres în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Criteriul de departajare a ofertanților în cadrul ofertei publice este prețul/acțiune, iar în negocierea directă cu preselecție este prețul/acțiune și pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, experiența în exploatarea terenului. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate și protecția salariaților.

Art. 15. - Asociațiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile comerciale agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, pot cumpăra acțiuni emise de societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2, beneficiind de următoarele facilități: plata în rate, eșalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu avans de minimum 20% din prețul de adjudecare și cu o dobândă de 10% pe an.

Art. 16. - (1) Dividendele aferente acțiunilor dobândite de o asociație dintre cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului de vânzare.

(2) Veniturile obținute potrivit alin. (1) se transferă asociației și se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor și pentru rambursarea creditelor contractate de asociație în vederea cumpărării de acțiuni.

Art. 17. - (1) Acțiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul acționarilor societăților comerciale, iar asociațiile vor figura în registrul acționarilor și vor fi înscrise în registrul comerțului la poziția

"Acționari", până la plata integrală a prețului, având drept de vot în adunarea generală a acționarilor corespunzător cu numărul de acțiuni deținute.

(2) Pentru acțiunile vândute cu plata în rate acțiunile neachitate se constituie gaj și se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.

SECȚIUNEA a 3-a
Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților și serviciilor publice

Art. 18. - (1) Inițiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociațiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și societățile agricole, asociațiile agricole și alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, care doresc să concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secțiuni, vor adresa o scrisoare de intenție concedentului, respectiv Agenției Domeniilor Statului.

(3) După înregistrarea scrisorii de intenție Agenția Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conținând o evaluare tehnico-economică și caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va depune spre aprobare Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului.

(4) Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului privind aprobarea concesionării va cuprinde și procedura de concesionare, care poate fi:
a) licitație cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiționat concesionarea terenului agricol de cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale în exploatarea căreia se află acest teren;
b) negociere directă cu preselecție, dacă investitorul interesat condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea de acțiuni ale societăților comerciale ce dețin în administrare aceste terenuri. A. Procedura concesionării prin licitație cu plic închis

Art. 19. - (1) Procedura concesionării prin licitație cu plic închis se face într-o singură etapă și are drept scop concesionarea bunurilor, activităților sau serviciilor aparținând domeniului privat al statului și se aplică atunci când investitorul nu condiționează concesionarea terenurilor de cumpărarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în administrare aceste bunuri.

(2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:
a) redevența oferită;
b) capacitatea tehnică de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;
c) valoarea investițiilor propuse și posibilități financiare de realizat.

Art. 20. - (1) Concedentul va încheia contractul de concesiune cu ofertantul cel mai bine plasat, în baza grilei de punctare. Condițiile care au condus la declararea drept câștigător al concesiunii vor fi obligatoriu clauze în contract.

(2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar.

(3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredințat prin contract, inclusiv investițiile realizate.

(4) Pentru investițiile nerecuperate părțile vor conveni modul de recuperare a acestora. B. Procedura concesionării sau arendării prin negociere directă

Art. 21. - Procedura concesionării prin negociere directă se aplică în cazul în care investitorul interesat condiționează cumpărarea acțiunilor societăților comerciale care fac obiectul acestei legi de concesionarea sau arendarea terenurilor deținute în exploatare de către aceste societăți comerciale.

SECȚIUNEA a 4-a
Procedura vânzării acțiunilor societăților comerciale și a concesionării terenurilor cu destinație agricolă

Art. 22. - (1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acțiunilor unei societăți comerciale ce face obiectul prezentei legi, solicitând în scrisoarea de intenție și concesionarea sau arendarea terenului aparținând domeniului public sau privat al statului, deținut în exploatare de această societate, Agenția Domeniilor Statului, în baza raportului de evaluare și apreciere al experților, întocmește, în vederea aprobării:
a) dosarul de prezentare a societății comerciale;
b) nota de preț privind evaluarea acțiunilor;
c) caietul de sarcini.

(2) Agenția Domeniilor Statului întocmește studiul de oportunitate și îl supune spre aprobare consiliului de administrație. Consiliul de administrație hotărăște asupra conținutului caietului de sarcini și totodată specifică: - durata concesiunii; - modul de calcul al redevenței și modalitatea de plată; - investiții făcute de concesionar; - condiții de exploatare a concesiunii; - obligații de mediu; - regimul bunurilor la încetarea concesiunii.

(3) Comisia de negociere numită prin decizia Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului va negocia condițiile celor două contracte, în baza caietelor de sarcini aprobate.

(4) Departajarea ofetelor se va face în baza unei grile de punctare comune, care va cuprinde:
a) prețul pe acțiune și modalitatea de plată;
b) condițiile caietului de sarcini al concesiunii.

CAPITOLUL IV
Vânzarea de active aparținând societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă

SECȚIUNEA 1
Pregătirea pentru vânzare

Art. 23. - (1) Dacă în urma ofertării de două ori a unei societăți comerciale și a oferirii de facilități, conform art. 15, nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acțiuni, se poate proceda la divizarea acestei societăți comerciale pe ferme și centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate și cu aprobarea adunării generale a acționarilor, potrivit mandatului special acordat de Agenția Domeniilor Statului, sau la restructurarea societății, prin vânzare de active, concesionări sau arendare de terenuri, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

(2) Ferma de producție agricolă, definită ca fiind unitatea de producție ce însumează infrastructura investițională și terenurile aferente necesare în vederea desfășurării procesului de producție agricolă, constituie cea mai mică subdiviziune a unei societăți agricole supuse privatizării. Ferma de producție agricolă poate fi divizată numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.

(3) În cazul reorganizării judiciare a societăților comerciale care dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă Agenția Domeniilor Statului împreună cu creditorii se vor pronunța asupra planului de reorganizare propus.

SECȚIUNEA a 2-a
Vânzarea de active cu plata integrală

Art. 24. - (1) Vânzarea activelor societăților comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate, la propunerea consiliilor de administrație ale societăților comerciale, avizat de Agenția Domeniilor Statului și aprobat de adunarea generală a acționarilor.

(2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitație cu strigare sau în plic închis cu adjudecare, la prețul cel mai bun oferit.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel.

(4) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație ale societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă au obligația să întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către Agenția Domeniilor Statului și publicării ei în presă.

Art. 25. - (1) La cumpărarea de active aparținând societăților comerciale ce fac obiectul prezentei legi nu au dreptul să participe membrii adunării generale a acționarilor sau ai consiliului de administrație al societății vânzătoare.

(2) Sumele realizate din vânzarea activelor societăților comerciale care fac obiectul prezentei legi vor fi utilizate de către acestea pentru:
a) rambursarea datoriilor;
b) efectuarea de investiții;
c) finalizarea activității din principalul obiect de activitate.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.

Art. 26. - (1) Societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi și care au în derulare contracte de locație de gestiune, de închiriere pentru activele societății, altele decât terenurile cu destinație agricolă, pot vinde prin negociere directă sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare cu locatarii sau chiriașii, dacă aceștia au efectuat investiții în activele utilizate și nu au obligații restante față de societate.

(2) Contractul de vânzare sau de leasing se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părți și cu scăderea valorii investițiilor efectuate de chiriaș, respectiv de locatar.

(3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing este condiționată de aprobarea prealabilă de către Agenția Domeniilor Statului.

SECȚIUNEA a 3-a
Vânzarea de active cu plata în rate

Art. 27. - Societățile comerciale care fac obiectul prezentei legi pot vinde, cu aprobarea prealabilă a Agenției Domeniilor Statului, în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor și de consiliul de administrație, active cu plata în rate salariaților, precum și societăților agricole, asociațiilor agricole și altor forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, în următoarele condiții:
a) avans minim de 20% din prețul aprobat de adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație, cu aprobarea Agenției Domeniilor Statului, dar nu mai mic decât valoarea contabilă a acestuia;
b) rate eșalonate pe un termen de până la 5 ani;
c) dobânda anuală de 30%.

Art. 28. - Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL V
Sancțiuni

Art. 29. - (1) Constituie contravenții la prezenta lege, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte:
a) nepublicarea listei cuprinzând societățile comerciale care se privatizează potrivit anunțului publicitar;
b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate;
c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societății comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul său;
d) neincluderea în caietul de sarcini a situațiilor reale privind situația bunului care urmează să fie concesionat, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului;
e) neîntocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea prețului de ofertă sau stabilirea redevenței ce stau la baza negocierii;
f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare sau de arendare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă;
g) divulgarea de informații confidențiale unor terți, în vederea influențării prețului de ofertă sau redevenței.

(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25 și 26.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 30. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 31. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Domeniilor Statului va prelua, prin protocol, de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, acțiunile societăților comerciale care nu au fost preluate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, și a Hotărârii Guvernului nr.97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, precum și acțiunile societăților naționale care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 32. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 33. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.607 din 13 decembrie 1999, Hotărârea Guvernului nr.97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.66 din 16 februarie 2000, Hotărârea Guvernului nr.46/2000 privind atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.30 din 26 ianuarie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 28 mai 2001.
Nr. 268.


ANEXA Nr. 1

SOCIETĂȚI COMERCIALE PE ACȚIUNI
deținătoare de trenuri cu destinație agricolă

  Județul Alba

 1. AGRA ALBA - S.A.
 2. AGROINDUSTRIALA PETREȘTI - S.A.
 3. APOLLON - S.A. GALDA DE JOS
 4. BLASIUS BLAJ - S.A.
 5. HORTICOLA OIEJDEA - S.A.
 6. MUREȘUL - S.A. LUNCA MUREȘULUI
 7. PERLA TÂRNAVEI JIDVEI - S.A.
 8. SUINDPROD - S.A. GALDA
 9. TRANSILVANIA - S.A. AIUD
 10. VITICOLA - S.A. AIUD
 11. VITIS - S.A. SEBEȘ

  Județul Arad

 12. AGROINDUSTRIALA ARNO ARADU NOU - S.A.
 13. AGROINDUSTRIALA FÂNTÂNELE - S.A.
 14. AGROINDUSTRIALA HORIA - S.A.
 15. AGROINDUSTRIALA INEU - S.A.
 16. AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA - S.A.
 17. AGROINDUSTRIALA NĂDLAC - S.A.
 18. AGROINDUSTRIALA PECICA - S.A.
 19. AGROINDUSTRIALA ȘAGU - S.A.
 20. AGROINDUSTRIALA SCÂNTEIA - S.A. ȘIMAND
 21. AGROINDUSTRIALA UTVINIȘ - S.A.
 22. ALFAR - S.A. ARAD
 23. ARCER CERMEI - S.A.
 24. COMFRUCT - S.A. LIPOVA
 25. CRISCOM - S.A. CHIȘINEU-CRIȘ
 26. DARIMEX AGROPRODEX - S.A.
 27. HORTICOLA HORIA - S.A.
 28. HORTICOLA INEU - S.A.
 29. HORTICOLA NĂDLAC - S.A.
 30. IZVORIN - S.A.
 31. PASTORALA - S.A. ARAD
 32. PISCICOLA ARAD - S.A.
 33. SEMROM - S.A. SEMLAC
 34. SUPERSEM ARAD - S.A.
 35. VITIVINICOLA BARAȚCA - S.A.
 36. ZOOLACT - S.A. SEMLAC

  Județul Argeș

 37. AGROIZ IZVORU - S.A.
 38. AGROMIXT - S.A. LEORDENI
 39. AGROPIT - S.A. PITEȘTI
 40. AGROSTAR COSTEȘTI - S.A.
 41. AGROTIM - S.A. CURTEA DE ARGEȘ
 42. AIASC - S.A. VULPEȘTI
 43. BĂICULEȘTI - S.A.
 44. CERES PITEȘTI - S.A.
 45. FRUCTIS - S.A. CÂMPULUNG
 46. HORTICOM ROCIU - S.A.
 47. PITSER - S.A. BASCOV
 48. VALAHIA - S.A. TOPOLOVENI

  Județul Bacău

 49. AGRIBAC FORTUNA - S.A. BACĂU
 50. AGROFRUCT - S.A. RĂCĂCIUNI
 51. AGROINDUSTRIALA - S.A. TRAIAN
 52. AGRO-NOVA - S.A. RĂCĂCIUNI
 53. AGROPROD - S.A. PARÂNCEA
 54. AGROZOOTEHNICA - S.A. SĂNDULENI
 55. AICBAC - S.A. BACĂU
 56. AREAL - S.A. BACĂU
 57. CERAVIS - S.A. BRAD BEREȘTI-BISTRIȚA
 58. ESOX - S.A. BACĂU
 59. GODOVANA - S.A. FILIPENI
 60. HORTIPROD - S.A. BACĂU
 61. HORTIPROD - S.A. ORBENI
 62. INTENSIV - S.A. BEREȘTI
 63. MULTIPROD - S.A. SASCUT
 64. POMICOLA - S.A. LICHITIȘENI
 65. PROTOBAC - S.A. BACĂU
 66. SELBAC - S.A. BACĂU
 67. SERON - S.A. ONEȘTI
 68. SUINPROD - S.A. BACĂU
 69. AGROIND VULTURENI - S.A.

  Județul Bihor

 70. AGORA - S.A. ORADEA
 71. AGROINDUSTRIALA CAUACEU - S.A.
 72. AGROINDUSTRIALA CIGHID - S.A.
 73. AGROINDUSTRIALA CRIȘANA TINCA - S.A.
 74. AGROINDUSTRIALA INAND - S.A.
 75. AGROPROD VÂNĂTORI - S.A.
 76. AVÂNTUL - S.A. ORADEA
 77. BIZOOFRUCT BIHARIA - S.A.
 78. DEALUL NOU SĂCUENI - S.A.
 79. GOLDFRUCT - S.A. URVIND
 80. HORTICOLA - S.A. BALC
 81. HORTICOLA SĂLARD - S.A.
 82. INHOLOD - S.A.
 83. LUGAFRUCT - S.A. URVIND
 84. MALUS - S.A. ALEȘD
 85. MARGA - S.A. MARGHITA
 86. ORSER - S.A. ORADEA
 87. OVIPERS - S.A. ORADEA
 88. POMUR - S.A. URVIND
 89. PRATOSEM - S.A. ORADEA
 90. PRO ACVA - S.A. CEFA
 91. VALPRODCOM - S.A. VALEA LUI MIHAI
 92. VEGANI - S.A. SACADAT
 93. SCAZ AVRAM IANCU - S.A.
 94. SCAZ - S.A. SALONTA

  Județul Bistrița-Năsăud

 95. AGROCOMERCIALA POMBIS - S.A. BISTRIȚA
 96. AGROINDUSTRIALA - S.A. BISTRIȚA
 97. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMITRA
 98. AGROINDUSTRIALA - S.A. JELNA
 99. AGROINDUSTRIALA - S.A. LECHINȚA
 100. BISTRIȚA - S.A. BISTRIȚA
 101. FRULEG - S.A. BISTRIȚA
 102. ZOOHORTICOLA - S.A. TEACA

  Județul Botoșani

 103. AGROJIM - S.A. DÂNGENI
 104. AGROMIH - S.A. RIPICENI
 105. AGROSAV - S.A. SĂVENI
 106. AGROZINDAL - S.A. ALBEȘTI
 107. AVICOLA - S.A. BOTOȘANI
 108. COZINDA - S.A. SOCRUJENI
 109. EMAGROCOM - S.A. CĂTĂMAREȘTI
 110. FLORA - S.A. BOTOȘANI
 111. INDAGRO - S.A. BOTOȘANI
 112. LEGUME-FRUCTE - S.A. BOTOȘANI
 113. PROAGRO - S.A. DOROHOI
 114. SENDORA - S.A. SENDRICENI
 115. SITNA - S.A. BOTOȘANI
 116. SUINPROD AGRIPOR - S.A. LEORDA
 117. SUINPROD - S.A. BUCECEA

  Județul Brașov

 118. AGROINDUSTRIALA BARSA- S.A. CODLEA
 119. AGROINDUSTRIALA FORTUNA - S.A.
 120. AGROINDUSTRIALA HOMOROD - S.A.
 121. AGROINDUSTRIALA PREJMER - S.A.
 122. AGROINDUSTRIALA RÂȘNOV - S.A.
 123. AGROINDUSTRIALA RUPEA - S.A.
 124. AGROMIXT - S.A. FĂGĂRAȘ
 125. AVICOLA CODLEA - S.A.
 126. DORIPESCO - S.A. BRAȘOV
 127. HORTICOLA - S.A. FĂGĂRAȘ
 128. PAJIȘTI - S.A. BRAȘOV
 129. SERE CODLEA - S.A.
 130. SERE - S.A. BRAȘOV

  Județul Brăila

 131. AGROINDUSTRIALA FĂUREI - S.A.
 132. AGROINDUSTRIALA RÂMNICELU - S.A.
 133. AGROLEG - S.A. SILISTRARU
 134. AGROMAX - S.A. MĂXINENI
 135. AGROMIXT ROMANU - S.A.
 136. AGROSIL - S.A. SILIȘTEA
 137. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEDULEȘTI
 138. AGROZOOTEHNICA - S.A. TICHILEȘTI
 139. AGROZOOTEHNICA - S.A. VĂDENI
 140. CERES - S.A. BRĂILA
 141. CEZOMIV MIRCEA VODĂ - S.A.
 142. COMAGRIM DUDEȘTI - S.A.
 143. DROPIA - S.A. ÎNSURĂȚEI
 144. HORTICOLA 1 MAI - S.A.
 145. HORTICOLA DUNĂREA - S.A. BRĂILA
 146. HORTICOLA VIZIRU - S.A.
 147. INSULA MARE A BRĂILEI - S.A.
 148. LEGUME-FRUCTE - S.A. BALDOVINEȘTI
 149. LEGUME-FRUCTE - S.A. BRĂILA
 150. OREMIXT - S.A. LATINU
 151. OREZUL GROPENI - S.A.
 152. ORIZICOLA - S.A. BALDOVINEȘTI
 153. PERLA BĂRĂGANULUI GALBENU SĂTUC - S.A.
 154. PRODAZUR URLEASCA - S.A.
 155. SEMBRA - S.A. BRĂILA
 156. STANRIZ STĂNCUȚA - S.A.
 157. VERMATTA - S.A.
 158. ZAGNA - S.A. VĂDENI

  Județul Buzău

 159. AGROINDUSTRIAL FRASINU - S.A.
 160. AMBLAC - S.A. BUZĂU
 161. LEGUMPROD - S.A. BUZĂU
 162. ROMNUTRICOMB - S.A. RÂMNICU SĂRAT
 163. ROMAGRIBUZ CILIBIA - S.A.
 164. ROMAGRIBUZ RÂMNICU SĂRAT - S.A.
 165. ROMAGRIBUZ STÂLPU - S.A.
 166. ROMAGRIBUZ VALEA RÂMNICULUI - S.A.
 167. ROMAGRIBUZ VERGULEASA - S.A.
 168. ROVINSAH - S.A. SĂHĂTENI
 169. SEMPAJ - S.A. BUZĂU
 170. SERE SCURTEȘTI - S.A.
 171. SERE SOLARII - S.A. BUZĂU
 172. SUCORS - S.A. RÂMNICU SĂRAT
 173. SUINPROD BUZĂU - S.A.
 174. VERSEM - S.A. BUZĂU

  Județul Caraș-Severin

 175. AGROBER BERZOVIA - S.A.
 176. AGROGRAD - S.A. GRĂDINARI
 177. AGROPRODUCT - S.A. REȘIȚA
 178. AGRORACER RĂCĂȘDIA - S.A.
 179. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAȘ - S.A.

  Județul Călărași

 180. AGRICOLA CIULNIȚA - S.A.
 181. AGRICOM BORCEA - S.A.
 182. AGRO CHIRNOGI - S.A.
 183. AGROINDUSTRIALA FUNDENI - S.A.
 184. AGROINDUSTRIALA IVĂNEȘTI - S.A.
 185. AGROINDUSTRIALA LEHLIU - S.A.
 186. AGROINDUSTRIALA - S.A. CĂLĂRAȘI
 187. AGROINDUSTRIALA - S.A. SĂRULEȘTI
 188. AGROIND TURISTICA DRAGALINA - S.A.
 189. AGROINDUSTRIALA UNIREA MĂNĂSTIREA - S.A.
 190. AGROMIXT BUCIUMENI - S.A.
 191. AGROMIXT ROSEȚI - S.A.
 192. AGROMIXT - S.A. CĂLĂRAȘI
 193. AGROSERVCOM - S.A. CĂLĂRAȘI
 194. AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBȚIRE - S.A.
 195. AGROZOOTEHNICA GRĂDIȘTEA - S.A.
 196. AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODĂ - S.A.
 197. AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A.
 198. CERES CIOCĂNEȘTI - S.A.
 199. DAPHNES - S.A. OLTENIȚA
 200. HORTICOLA - S.A. CUZA VODĂ
 201. HORTICOLA - S.A. LEHLIU-GARĂ
 202. INTEGRATA COMSIUN - S.A. CĂLĂRAȘI
 203. LEFRUCT - S.A. CĂLĂRAȘI
 204. LEGOMSEM MĂNĂSTIREA - S.A.
 205. LEGUMICOLA OLTENIȚA - S.A.
 206. LEGUROM JEGĂLIA - S.A.
 207. MINERVA - S.A. FUNDENI
 208. OLRIZ OLTENIȚA - S.A.
 209. PISCICOLA OLTENIȚA - S.A.
 210. PISCICOLA - S.A. CĂLĂRAȘI
 211. PRODASEM JEGĂLIA - S.A.

  Județul Cluj

 212. AGRAP - S.A. APAHIDA
 213. AGRICOLA GHERLA - S.A.
 214. AGROCOM CLUJ - S.A.
 215. AGROINDUSTRIALA POIANA TURDA - S.A.
 216. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLUJ
 217. CAMPIASER - S.A. CÂMPIA TURZII
 218. LEGUME-FRUCTE - S.A. CLUJ
 219. NAPOSEM - S.A. CLUJ
 220. PISCICOLA CLUJ - S.A.
 221. ROMCON - S.A. DEJ
 222. ZOOFRUCT BACIU - S.A.

  Județul Constanța

 223. ADCERVIL - S.A. ADAMCLISI
 224. AGILOQ - S.A. AGIGEA
 225. AGRIAS - S.A. CASTELU
 226. AGRO HOLDING - S.A. OVIDIU
 227. AGROIND TOUR - S.A. CONSTANȚA
 228. AGROPIT - S.A. PIETRENI
 229. AGROVICERT - S.A. TÂRGUȘOR
 230. BALCAN - S.A. NICOLAE BĂLCESCU
 231. BANCOT - S.A. BĂNEASA
 232. CARSOR - S.A. HÂRȘOVA
 233. CELACOB - S.A. COBADIN
 234. CELLAM - S.A. AMZACEA
 235. CERES - S.A. MANGALIA
 236. CERES - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
 237. CERLIN - S.A. COGEALAC
 238. CEZOTOR - S.A. TORTOMANU
 239. CILACER CIOCÂRLIA - S.A.
 240. COLINA - S.A. SARAIU
 241. CRUCIDAVA - S.A. CRUCEA
 242. DOCEFRAN - S.A. DOROBANȚU
 243. FRUVILEG - S.A. MANGALIA
 244. FRUVIMED - S.A. MEDGIDIA
 245. FRUVISAT - S.A. MEDGIDIA
 246. HORTICOLA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
 247. HORTICOLA - S.A. POIANA OVIDIU
 248. MUNCA - S.A. OVIDIU CONSTANȚA
 249. NAZARCEA - S.A. OVIDIU
 250. NEVOVECA - S.A. NEGRU VODĂ
 251. OLIMPUS - S.A. MANGALIA
 252. OSTROVIT - S.A. OSTROV
 253. OVIS PALAS - S.A. CONSTANȚA
 254. PESCO - S.A. PEȘTERA
 255. PESTOM - S.A. CONSTANȚA
 256. POMICOLA - S.A. CRUCEA
 257. PRODSEM - S.A. CONSTANȚA
 258. PROSPER - S.A. CONSTANȚA
 259. SEMLACT - S.A. SĂCELE
 260. SOLIANA - S.A. INDEPENDENȚA
 261. STELACER - S.A. STEJARU
 262. STUPINA - S.A.
 263. TOPLACER - S.A. TOPRAISAR
 264. VIE VIN - S.A. MURFATLAR
 265. VIFRUCER - S.A. CERNAVODĂ
 266. VULTAGRA - S.A. VULTURU

  Județul Covasna

 267. AGRO COMPLEX - S.A. ANGHELUȘ
 268. AGROMIXT - S.A. CATALINA
 269. GRĂDINARU - S.A. TÂRGU SECUIESC
 270. HORTICOM - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
 271. PAJISTICOV - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
 272. SOL-LACT - S.A. OZUN
 273. ZOOCOMP - S.A. SFÂNTU GHEORGHE

  Județul Dâmbovița

 274. AGRICOLA PRODAS RĂZVAD - S.A. TÂRGOVIȘTE
 275. AGRINCOR - S.A. CORNĂȚELU
 276. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGOVIȘTE
 277. AGROINDUSTRIALA GĂEȘTI - S.A.
 278. CREIAS - S.A. CREVEDIA
 279. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGOVIȘTE
 280. OMNIA - S.A. PUCIOASA
 281. PAJIȘTI - S.A. TÂRGOVIȘTE
 282. PIFCO - S.A. PUCIOASA
 283. PISCICULTORUL - S.A. NUCET
 284. SAGRICOM - S.A. TÂRGOVIȘTE
 285. SELECTNUTRICOMB - S.A. CREVEDIA
 286. SERATOM - S.A. TÂRGOVIȘTE
 287. SOLEX - S.A. BĂLENI
 288. TERRA - S.A. TITU

  Județul Dolj

 289. AGRICOLA - S.A. BĂILEȘTI
 290. AGRICOLA - S.A. LEU
 291. AGROCELACTIS - S.A. RAST
 292. AGROFRUCT - S.A. MOȚĂȚEI
 293. AGROINDUSTRIALA - S.A. DĂBULENI
 294. AGROINDUSTRIALA - S.A. BRABOVA
 295. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRAIOVA
 296. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUNĂRENI
 297. AGROINDUSTRIALA - S.A. GIUBEGA
 298. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂCEȘU DE JOS
 299. AGROINDUSTRIALA SAVINI - S.A. PISCUL SADOVEI
 300. AGROINDUSTRIALA SERVICE - S.A. CRAIOVA
 301. AGROPROD - S.A. GOEȘTI
 302. AGROZOOTEHNICA - S.A. PLOPȘOR
 303. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROBĂNEȘTI
 304. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
 305. CERVINA - S.A. ȘEGARCEA
 306. EXPOM - S.A. VÂRVOR
 307. HORTICOLA - S.A. DĂBULENI
 308. HORTICOLA - S.A. BOURENI
 309. HORTICOLA - S.A. CRAIOVA
 310. HORTIPROD - S.A. BREASTA
 311. INDUSTRIAL CONSERV - S.A. CALAFAT
 312. LEGFRUCT - S.A. BĂILEȘTI
 313. LEGUMICOLA URZICUȚA - S.A.
 314. HOLDING - S.A. CRAIOVA
 315. SERICAROM - S.A. DOLJ
 316. LOTUS - S.A. CRAIOVA
 317. NĂVODARUL - S.A. CALAFAT
 318. VITAFRUCT - S.A. CRAIOVA

  Județul Galați

 319. AGRIMAT - S.A. MATCA
 320. AGROGAL - S.A. GALAȚI
 321. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEALUL BUJORULUI
 322. AGROTEC - S.A. TECUCI
 323. AGROVIN - S.A. IVEȘTI
 324. BRATES PRUT - S.A. FRUMUȘIȚA
 325. CONTEC - S.A. TECUCI
 326. GALSEM - S.A. GALAȚI
 327. HORINCEA - S.A. BEREȘTI
 328. HORTIGAL - S.A. GALAȚI
 329. MALINA SMÂRDAN - S.A. GALAȚI
 330. NICORVIN - S.A. TECUCI
 331. PESCOGAL - S.A. GALAȚI
 332. PROLLCEF - S.A. ȘENDRENI
 333. RAREȘ - S.A. FOLTEȘTI
 334. SEROMGAL - S.A. GALAȚI
 335. ZATUN - S.A.

  Județul Giurgiu

 336. AGRICOLA - S.A. GIURGIU
 337. AGRO - S.A. PRUNDU
 338. AGROINDUSTRIALA MAHARU - S.A. SLOBOZIA
 339. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLEJANI
 340. AGROINDUSTRIALA - S.A. GOGOȘARI
 341. AGROIS - S.A. GIURGIU
 342. AGROLIMEX - S.A. BOLINTIN-VALE
 343. AGROMIXT - S.A. TOPORU
 344. AGROZOOTEHNICA - S.A. ADUNAȚII-COPĂCENI
 345. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHĂILEȘTI
 346. AGROZOOTEHNICA - S.A. VEDEA
 347. FRUCTONIL - S.A. GIURGIU
 348. LEGUMICOLA - S.A. VEDEA
 349. PAJIȘTI VLĂSIA - S.A. GIURGIU
 350. PISCICOLA - S.A. GIURGIU
 351. SERICAROM - S.A. GIURGIU

  Județul Gorj

 352. AGRO - S.A. TÂRGU JIU
 353. AGROINDUSTRIALA - S.A. BĂLEȘTI
 354. CERES - S.A. TÂRGU JIU
 355. COMBIA - S.A. TÂRGU CĂRBUNEȘTI
 356. PASTORALA - S.A. TÂRGU JIU
 357. TURCENI - S.A.
 358. ZOOPOMICOLA - S.A. BUMBEȘTI-PIȚIC

  Județul Harghita

 359. AGROCRIS - S.A. CRISTURU SECUIESC
 360. AGROFRUCT - S.A COBĂTEȘTI
 361. AGROINDUSTRIALA - S.A. HARGHITA
 362. AGROPISC - S.A. SÂNPAUL
 363. AGROPRODCOM - S.A. LAZAREA
 364. AGROPRODCOM - S.A. MIERCUREA-CIUC
 365. AGROPRODCOM - S.A. ODORHEIU SECUIESC

  Județul Hunedoara

 366. AGROCOM - S.A. HAȚEG
 367. AGROMICIA VEȚEL - S.A.
 368. AGROSERV 9 BRĂNIȘCA - S.A.
 369. AGROSIM - S.A. SIMERIA
 370. AVICOLA - S.A. MINTIA
 371. CERESAGRA - S.A. DEVA
 372. CLC AGRICOLA BRETEA - S.A.
 373. SANSERE - S.A. SÂNTANDREI
 374. SERVAGRA - S.A. DEVA
 375. SOLARIS - S.A. SÂNTANDREI
 376. SUINPROD - S.A. ORĂȘTIE
 377. VITICOLA - S.A. ȘOIMUȘ

  Județul Ialomița

 378. AGRO MIXTĂ ANDRIAS - S.A. ANDRĂSEȘTI
 379. AGROINDUSTRIALA - S.A. BALACIU
 380. AGROINDUSTRIALA - S.A. URZICENI
 381. AGROINDUSTRIALA - S.A. BORDUȘANI
 382. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOVILA
 383. AGROMIXTA - S.A. OGRADA
 384. AGROZOOTEHNICA - S.A. VLĂDENI
 385. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂCĂENI
 386. AGROZOOTEHNICA - S.A. STELNICA
 387. CERES - S.A. BORĂNEȘTI
 388. CERES - S.A. SLOBOZIA
 389. CONSULTING - S.A. SLOBOZIA
 390. FRUMUȘICA - S.A. AXINTELE
 391. HORTICONS - S.A. FETEȘTI
 392. IALPESCO - S.A. SLOBOZIA
 393. LEGUROM - S.A. URZICENI
 394. ORIZICOLA - S.A. GIURGENI
 395. VITIPOMICOLA - S.A. FETEȘTI

  Județul Iași

 396. ACVARES - S.A. IAȘI
 397. AGRICOLA MIROSLAVA - S.A.
 398. AGRICOLA TÂRGU FRUMOS - S.A.
 399. AGROCOM STRUNGA - S.A.
 400. AGROFRUCT - S.A. VLĂDENI
 401. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A.
 402. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOLBOCA
 403. AGROMIXT- S.A. REDIU
 404. COTNARI - S.A.
 405. IAȘI NORD - S.A.
 406. PESCARIS - S.A. IAȘI
 407. PODGORIA COPOU - S.A.
 408. SELEFER IAȘI - S.A.
 409. VINIFRUCT COPOU - S.A.
 410. TEHNOSTAR - S.A.

  Județul Ilfov și municipiul București

 411. AGRO GLINA - S.A.
 412. AGROINDAF - S.A. AFUMAȚI
 413. AGROINDUSTRIALA - S.A. PANTELIMON
 414. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOGOȘOAIA
 415. AGROPOL - S.A. POPEȘTI-LEORDENI
 416. AVICOLA - S.A. VOLUNTARI
 417. CILEZO - S.A. CIOROGÂRLA
 418. CONSERV - S.A. BUFTEA
 419. LEOSER - S.A. POPEȘTI
 420. MILSER - S.A. BUCUREȘTI
 421. PESCARUL - S.A. BUCUREȘTI
 422. ROMSIUNTEST - S.A. PERIȘ
 423. SAIC - S.A. BRAGADIRU
 424. SERICAROM - S.A. BUCUREȘTI
 425. UNISEM - S.A. BUCUREȘTI

  Județul Maramureș

 426. AGROINDUSTRIALA - S.A. BAIA MARE
 427. FRULEGMAR - S.A. BAIA MARE
 428. SCIPOMAR - S.A. BAIA MARE

  Județul Mehedinți

 429. AGROFRUCT - S.A. PRUNIȘOR
 430. AGROINDUSTRIALA CORCOVA - S.A.
 431. AGROINDUSTRIALA DOBRA - S.A.
 432. AGROINDUSTRIALA ROBACHUS - S.A. ROGOVA
 433. AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTEȘTI - S.A.
 434. AGROMIXT - S.A. TÂMNA
 435. CEREROM - S.A. GÂRLA MARE
 436. HORTICOLA - S.A. ȘIMIAN
 437. HORTIMEX - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
 438. HORTINDUSTRIALA DEALUL VIILOR - S.A.
 439. LUXIN - S.A.
 440. PISCICOLA - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
 441. ZORILE BURILA MARE - S.A.

  Județul Mureș

 442. AGROINDUSTRIALA - S.A. IERNUT
 443. AGROCONS MUREȘ - S.A.
 444. AGROINDUSTRIALA ACĂȚARI - S.A.
 445. AGROINDUSTRIALA BATOȘ - S.A.
 446. AGROINDUSTRIALA - S.A. ALBEȘTI
 447. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRISTEȘTI
 448. AGROINDUSTRIALA - S.A. REGHIN
 449. AGROINDUSTRIALA - S.A. SÂNCRAIU DE MUREȘ
 450. AGROINDUSTRIALA - S.A. SIGHIȘOARA
 451. AGROMIXT ZAGĂR - S.A.
 452. AGROZOOVITICOLA SEUCA - S.A.
 453. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGU MUREȘ
 454. PISCICOLA ZAU - S.A.
 455. TESTSUIN - S.A. GORNEȘTI
 456. ZAMUR ZAU - S.A.
 457. ANIMALE BLANA MUREȘ - S.A.

  Județul Neamț

 458. AGRIBAS - S.A.
 459. AGROCOMPLEX - S.A.
 460. AGROINDUSTRIALA SERE IZVOARE - S.A. PIATRA-NEAMȚ
 461. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMBRAVA
 462. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-NEAMȚ
 463. FASTROM - S.A. ROMAN
 464. GIROSTAR - S.A. GIROV
 465. PISCICOLA - S.A. PIATRA-NEAMȚ

  Județul Olt

 466. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-OLT
 467. AGROINDUSTRIALA - S.A. CURTIȘOARA
 468. AGROINDUSTRIALA - S.A. SLATINA
 469. AGROPROD - S.A. CORBU
 470. AGROPROD - S.A. SLATINA
 471. ALCOR - S.A. CORABIA
 472. AVICOLA - S.A. IANCA
 473. AVICOLA - S.A. SLATINA
 474. BOIANU - S.A. DRĂGĂNEȘTI-OLT
 475. BRIAS BREBENI - S.A.
 476. CORIAS - S.A. CORABIA
 477. FRUCTUS ROMANAȚI - S.A.
 478. HORTICOLA - S.A. STUDINA
 479. HORTINDUSTRIALA - S.A. STOENEȘTI
 480. LACOLTIAS - S.A. DEVESELU
 481. LEGUME-FRUCTE - S.A. SLATINA
 482. POIANA - S.A. RADOMIREȘTI
 483. POTAS - S.A. POTELU
 484. REDIAS - S.A. REDEA
 485. ROVIFRUCT IANCU JIANU - S.A.
 486. STUDIAS - S.A. STUDINA
 487. SUINPROD - S.A. CARACAL
 488. VITI POMICOLA - S.A. SÂMBUREȘTI

  Județul Prahova

 489. AGROINDUSTRIALA CERES - S.A. PLOIEȘTI
 490. AGROS BOLDEȘTI-SCĂENI - S.A.
 491. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂNEȘTI
 492. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANI
 493. AGROZOOTEHNICA - S.A. PUCHENII MARI
 494. AVICOLA - S.A. PLOIEȘTI
 495. CONSERVE - S.A. VĂLENII DE MUNTE
 496. DIONYSOS - S.A. CEPTURA
 497. PISCICOLA - S.A. FULGA
 498. POMICOLA MEHEDINTA - S.A.
 499. POMICOLA - S.A. BĂICOI
 500. PREST PAJ SEM - S.A. PLOIEȘTI
 501. PRODLEG - S.A. CIORANI
 502. PRODPOM PRAHOVA - S.A. MĂGURELE
 503. ROVIT - S.A. VALEA CĂLUGĂREASCĂ
 504. SEMINA - S.A. ALBEȘTI
 505. SEPRA - S.A. BĂRCĂNEȘTI
 506. SERPLO - S.A. PLOIEȘTI
 507. TOHANI - S.A. GURA VADULUI
 508. VIDELMAR URLAȚI - S.A.

  Județul Satu Mare

 509. AGROZOOTEHNICA ARDUD - S.A.
 510. AGROCOM - S.A. SATU MARE
 511. AGROINDUSTRIALA - S.A. TĂȘNAD
 512. AGROOZOOCOM - S.A. DECEBAL
 513. AGROZOOTEHNICA CAREI - S.A.
 514. AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU - S.A.
 515. AGROZOOTEHNICA - S.A. ODOREU
 516. AGROINDZOOHORT - S.A. SATU MARE
 517. HORTICOLA - S.A. CULCIU MARE
 518. MERINOS DE TRANSILVANIA - S.A. CAREI
 519. PISCICOLA - S.A. SATU MARE
 520. SAMLEF - S.A. SATU MARE
 521. SAMPAJISTI - S.A. SATU MARE
 522. TERRA LEGUMICOLA - S.A. SATU MARE

  Județul Sălaj

 523. AGROMIXT SĂLAJ - S.A.
 524. MESES - S.A. ZALĂU

  Județul Sibiu

 525. AGRICOLA - S.A. DUMBRĂVENI
 526. AGRIMEX - S.A. ȘURA MICĂ
 527. AGROBAZN - S.A. BAZNA
 528. AGROCOM - S.A. SIBIU
 529. AGROINDUSTRIALA AURORA - S.A. AGNITA
 530. AGROMIXTA DEALUL OCNEI - S.A.
 531. AGROVIMED - S.A. MEDIAȘ
 532. AGROZOO NOCRICH - S.A.
 533. DACIA APOLD - S.A.
 534. DUSER - S.A. DUMBRĂVENI
 535. HAPOMEX - S.A. SLIMNIC
 536. HARTIBACIU RUJA - S.A. RUJA
 537. HORTICOLA - S.A. SIBIU
 538. HORTISEM - S.A. SIBIU
 539. LEGUMICOLA - S.A. MEDIAȘ
 540. PISCICOLA - S.A. SIBIU
 541. VITICOLA - S.A. AXENTE SEVER

  Județul Suceava

 542. ARBUSTUM - S.A. TODIREȘTI
 543. BOGDANIA - S.A. RĂDĂUȚI
 544. FIBRACIS - S.A. SUCEAVA
 545. LEGUME-FRUCTE - S.A. SUCEAVA
 546. PISCICOLA - S.A. FĂLTICENI
 547. POMIFAL - S.A. FĂLTICENI
 548. PRODINCOM - S.A. SUCEAVA
 549. SUINCARN - S.A. SUCEAVA
 550. ZOOAGROIND - S.A. FĂLTICENI

  Județul Teleorman

 551. AGROINDUSTRIALA ORIZONT - S.A. ALEXANDRIA
 552. AGROINDUSTRIALA - S.A. TURNU MĂGURELE
 553. AGROMIXT - S.A. TRAIAN
 554. AGROZOOTEHNICA AZAL - S.A. ALEXANDRIA
 555. AGROZOOTEHNICA - S.A. BEUCA DRĂCȘENEI
 556. AGROZOOTEHNICA - S.A. BLEJEȘTI
 557. AGROZOOTEHNICA - S.A. MAVRODIN
 558. AGROZOOTEHNICA - S.A. PIATRA
 559. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROȘIORI DE VEDE
 560. AGROZOOTEHNICA - S.A. SCHELA
 561. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZIMNICELE
 562. BUSCO - S.A. BRÂNCENI
 563. CONSERVTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE
 564. DANUBIUS - S.A. ZIMNICEA
 565. FICALEX - S.A. ALEXANDRIA
 566. FRULEG - S.A. ALEXANDRIA
 567. HORTICOLA - S.A. PIETROȘANI
 568. LEGUMICOLA - S.A. ZIMNICEA
 569. ORIZICOLA - S.A. VÂNĂTORI LISA
 570. PROVALEG - S.A. ZIMNICEA
 571. VITICOLA - S.A. ZIMNICEA
 572. SERICAROM - S.A. TELEORMAN

  Județul Timiș

 573. AGRICOLA SAG - S.A. PĂDURENI
 574. AGRICOLA - S.A. LOVRIN
 575. AGROIND SERE - S.A. SÂNNICOLAU MARE
 576. AGROINDUSTRIALA FRUCTIM - S.A. PERIAM
 577. AGROINDUSTRIALA IONATIM - S.A. PERIAM
 578. AGROINDUSTRIALA RECATIM - S.A. RECAȘ
 579. AGROINDUSTRIALA - S.A. ORBAN BANLOC
 580. AGROIMEX - S.A. CĂRPINIȘ
 581. AGROIDUSTRIALA 1 DECEMBRIE - S.A. PERIAM
 582. AGROINDUSTRIALA AGROGIARM - S.A. GIARMATA
 583. AGROINDUSTRIALA AGROTIM - S.A. TIMIȘOARA
 584. AGROIDUSTRIALA AGROVEST TIMIȘENI - S.A. ȘAG
 585. AGROINDUSTRIALA BETIM - S.A. BECICHERECU MIC
 586. AGROINDUSTRIALA CETIM - S.A. CENEI
 587. AGROINDUSTRIALA DETIM - S.A. DETA
 588. AGROINDUSTRIALA FOLEA - S.A. LIEBLING
 589. AGROINDUSTRIALA GOLDTIM - S.A. PERIAM
 590. AGROINDUSTRIALA IOHTIM - S.A. IONEL
 591. AGROINDUSTRIALA IOSITIM - S.A. IOSIFALĂU
 592. AGROINDUSTRIALA JIMTIM - S.A. JIMBOLIA
 593. AGROINDUSTRIALA Km 6 - S.A. TIMIȘOARA
 594. AGROINDUSTRIALA LIVETIM - S.A. LIVEZILE
 595. AGROINDUSTRIALA NIZOLIV - S.A. NICHIȘOARA
 596. AGROINDUSTRIALA OVEG - S.A. FIBIS
 597. AGROINDUSTRIALA OVITIM - S.A. SARAVALE
 598. AGROINDUSTRIALA PERIATIM - S.A. PERIAM
 599. AGROINDUSTRIALA PETIM - S.A. PECIU NOU
 600. AGROINDUSTRIALA - S.A. BARA
 601. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUDEȘTII VECHI
 602. AGROINDUSTRIALA - S.A. FADIMAC
 603. AGROINDUSTRIALA FATIM - S.A. FĂGET
 604. AGROINDUSTRIALA - S.A. HONORICI
 605. AGROINDUSTRIALA SANTIM - S.A. SÂNANDREI
 606. AGROINDUSTRIALA SATIM - S.A. ȘAG
 607. AGROINDUSTRIALA SELECT - S.A. LIEBLING
 608. AGROINDUSTRIALA SERE - S.A. TIMIȘOARA
 609. AGROINDUSTRIALA SIMM POLL - S.A. LIEBLING
 610. AGROINDUSTRIALA SINAGRO - S.A. SÂNNICOLAU MARE
 611. AGROINDUSTRIALA SOCGAT - S.A. GĂTAIA
 612. AGROINDUSTRIALA SPICUL - S.A. CIACOVA
 613. AGROINDUSTRIALA TIMAS - S.A. MAȘLOC
 614. AGROINDUSTRIALA TIMBUSIL - S.A. BUZIAȘ
 615. AGROINDUSTRIALA TIMCLO - S.A. CLOPODIA
 616. AGROINDUSTRIALA TIMJAM - S.A. JAMU MARE
 617. AGROINDUSTRIALA TOMTIM - S.A. TOMNATEC
 618. AGROINDUSTRIALA TORMACTIM - S.A. TORMAC
 619. AGROINDUSTRIALA TURISM AGRAR - S.A. LUGOJ
 620. AGROINDUSTRIALA VARIATIM - S.A. VARIAȘ
 621. AGROINDUSTRIALA VOITIM - S.A. VOITENI
 622. BANATER CENTRUM - S.A. BALINȚ
 623. CARTIM - S.A. CARANI
 624. COMTIM - S.A. TIMIȘOARA
 625. FRUCTUS - S.A. TIMIȘOARA
 626. GRABTIM - S.A. GRABATI
 627. PESCOTIM - S.A. TIMIȘOARA
 628. POMITIM - S.A. PERIAM
 629. SEMTIM - S.A. TIMIȘOARA
 630. TEREVIN - S.A. TEREMIA MARE

  Județul Tulcea

 631. AGROINDUSTRIALA CONSUL - S.A. NALBANT
 632. AGROINDUSTRIALA DEALU - S.A. TULCEA
 633. AGROINDUSTRIALA - S.A. CORA NALBANT
 634. AGROINDUSTRIALA - S.A. NUFĂRU
 635. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA OSTROV
 636. AGROZOOTEHNICA - S.A. DEALU BEIDAUD
 637. AGROZOOTEHNICA - S.A. SPICUL RAHMANU
 638. AGROZOOTEHNICA AVÂNTUL - S.A. BAIA
 639. AGROZOOTEHNICA - S.A. CASIMCEA
 640. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂGĂRAȘU NOU
 641. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
 642. AGROZOOTEHNICA - S.A. TRAIANU
 643. AGROZOOTEHNICA - S.A. TULCEA
 644. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZORILE LUNCA
 645. AGROZOOTEHNICA - S.A. MĂCIN
 646. DALLCO DUNĂREA - S.A. TULCEA
 647. DINOGETIA - S.A. VĂCĂRENI
 648. HORTICOLA - S.A. ZEBIL
 649. LEGUME FRUCTE - S.A. TULCEA
 650. OREZICOLA SMÂRDAN - S.A.
 651. TRIUMPH - S.A. TULCEA
 652. VITICOLA AEGYSSUS - S.A. TULCEA
 653. VITICOLA - S.A. SARICA NICULIȚEL

  Județul Vaslui

 654. AGRISEM - S.A. FĂLCIU
 655. AGRO OVINEX - S.A. VETRIȘOAIA
 656. AGRO PROD VITIS - S.A. IVĂNEȘTI
 657. AGROCOMPLEX - S.A. BÂRLAD
 658. AGROINDUSTRIALA - S.A. LAZA
 659. AGROMIXT - S.A. OLTENEȘTI
 660. AGROZOOTEHNICA - S.A. TODIREȘTI
 661. CYPRINUS - S.A. VASLUI
 662. HORTICOLA - S.A. VETRIȘOAIA
 663. MIXT AGROZOOTEHNICA - S.A. VASLUI
 664. PODGORIA - S.A. POGĂNEȘTI
 665. POMICOLA - S.A. BÂRLAD
 666. PRODAGRO - S.A. ZORLENI
 667. PRODINCOM - S.A. VASLUI
 668. SERE SOLARII - S.A. BÂRLAD
 669. VIDISAMP - S.A. HUȘI
 670. VITA CONS - S.A. HUȘI

  Județul Vâlcea

 671. AGROIND COM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
 672. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOREZU
 673. FRALVIL - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
 674. HORTICOLA - S.A. BĂBENI
 675. HORTICOLA - S.A. BĂLCEȘTI
 676. VILSEM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
 677. VITICOLA - S.A. DRĂGĂȘANI
 678. ZOOTEHNICA - S.A.

  Județul Vrancea

 679. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂRĂȘEȘTI
 680. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂICĂNEȘTI
 681. AGROMIXT - S.A. FOCȘANI
 682. LEGUME FRUCTE - S.A. ADJUD
 683. LEGUME FRUCTE - S.A. PANCIU
 684. PAJIȘTEA VRANCEA - S.A.
 685. PISCICOLA MILCOVUL - S.A.
 686. ROMVITIS - S.A. ODOBEȘTI
 687. ROVINCO - S.A. COTEȘTI
 688. SALF - S.A. FOCȘANI
 689. SUINTEST - S.A. FOCȘANI
 690. VERITAS - S.A. PANCIU
 691. VINICOLA - S.A. FOCȘANI


ANEXA Nr. 2

INSTITUTE ȘI STAȚIUNI DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE AGRICOLĂ, UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT AGRICOL ȘI SILVIC, CARE DEȚIN ÎN ADMINISTRARE TERENURI CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ

 1. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ BLAJ - ALBA
 2. STAȚIUNEA PENTRU INDUSTRIA SFECLEI ARAD
 3. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR ARAD
 4. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ MINIȘ - ARAD
 5. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CEREALE ALBOTA
 6. STAȚIUNEA PENTRU CULTURĂ PAJIȘTI ARGEȘ
 7. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ MĂRĂCINENI - ARGEȘ
 8. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ ȘTEFĂNEȘTI
 9. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR BACĂU
 10. STAȚIUNEA DE CERCETARE LEGUME BACĂU
 11. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRO-ZOO ORADEA
 12. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ BIHOR - ORADEA
 13. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ BISTRIȚA
 14. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR POPĂUȚI - BOTOȘANI
 15. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIA CARTOFULUI BRAȘOV
 16. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV
 17. STAȚIUNEA DE CERCETARE SFECLĂ BRAȘOV
 18. STAȚIUNEA DE CERCETARE BUBALINE ȘERCAIA - BRAȘOV
 19. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI MONTANE HĂLCIU - BRAȘOV
 20. STAȚIUNEA DE AMELIORARE SĂRĂTURI BRĂILA
 21. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CÂNDEȘTI - BUZĂU
 22. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ PIETROASELE - BUZĂU
 23. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR RUȘEȚU - BUZĂU
 24. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR DULBANU - BUZĂU
 25. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ BUZĂU
 26. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CARANSEBEȘ - TIMIȘ
 27. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR CARANSEBEȘ - TIMIȘ
 28. INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU CULTURA CEREALELOR ȘI PLANTELOR TEHNICE FUNDULEA - CĂLĂRAȘI
 29. STAȚIUNEA DE CERCETARE PLANTE MEDICINALE FUNDULEA
 30. STAȚIUNEA DE CERCETARE PENTRU CULTURI IRIGATE MĂRCULEȘTI - CĂLĂRAȘI
 31. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA ȘI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR ȘI SUBSTANȚELOR DULCI FUNDULEA - CĂLĂRAȘI
 32. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CLUJ
 33. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR JUCU - CLUJ
 34. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ TURDA - CLUJ
 35. STAȚIUNEA DE CERCETARE CULTURI IRIGATE VALU LUI TRAIAN - CONSTANȚA
 36. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR - CONSTANȚA
 37. STAȚIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CONSTANȚA
 38. INSTITUTUL PENTRU CREȘTEREA OVINELOR CONSTANȚA
 39. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TÂRGU SECUIESC - COVASNA
 40. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ VOINEȘTI - DÂMBOVIȚA
 41. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR BILCIUREȘTI - DÂMBOVIȚA
 42. STAȚIUNEA DE CERCETARE PISCICULTURĂ NUCET - DÂMBOVIȚA
 43. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ CRAIOVA - DOLJ
 44. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ IȘALNIȚA - DOLJ
 45. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE ȘIMNICU - DOLJ
 46. STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI - DOLJ
 47. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI MÂRȘANI - DOLJ
 48. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ BUJORU - GALAȚI
 49. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ GREACA - GIURGIU
 50. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU IRIGAȚII ȘI DRENAJE BĂNEASA - GIURGIU
 51. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE CULTURĂ SFECLĂ DE ZAHĂR GIURGIU
 52. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU APICULTURĂ BUCUREȘTI
 53. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ TÂRGU JIU - GORJ
 54. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TÂRGU JIU
 55. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI MIERCUREA-CIUC - HARGHITA
 56. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ GEOAGIU - HUNEDOARA
 57. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ IAȘI
 58. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ IAȘI
 59. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR DANCU - IAȘI
 60. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE PODU ILOAIEI - IAȘI
 61. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR SIGHETU MARMAȚIEI - MARAMUREȘ
 62. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ MEHEDINȚI
 63. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR TÂRGU MUREȘ
 64. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA OVINELOR REGHIN - MUREȘ
 65. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE LEGUMICOLĂ IERNUT - MUREȘ
 66. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ TÂRGU MUREȘ
 67. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR MUREȘ
 68. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR MĂRGINENI - NEAMȚ
 69. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA ȘI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR ȘI SUBSTANȚELOR DULCI ROMAN - NEAMȚ
 70. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ SECUIENI - NEAMȚ
 71. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CARACAL - OLT
 72. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ STREJEȘTI - OLT
 73. INSTITUTUL DE CERCETARE VITI-VINICOLĂ VALEA CĂLUGĂREASCĂ
 74. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LIVADA - SATU MARE
 75. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ VIILE - SATU MARE
 76. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ ZALĂU - SĂLAJ
 77. INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN - SIBIU
 78. BANCA DE RESURSE GENETICE SUCEAVA
 79. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ FĂLTICENI - SUCEAVA
 80. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SUCEAVA
 81. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA - TELEORMAN
 82. STAȚIUNEA DE CERCETARE PAJIȘTI TIMIȘOARA
 83. STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LOVRIN - TIMIȘ
 84. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE A CARTOFULUI TULCEA
 85. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI PISCICOLE DELTA DUNĂRII - TULCEA
 86. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR VASLUI
 87. STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI - VASLUI
 88. STAȚIUNEA DE CERCETĂRI ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ DRĂGĂȘANI - VÂLCEA
 89. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ VÂLCEA
 90. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ FOCȘANI - VRANCEA
 91. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE VITI-VINICOLĂ ODOBEȘTI - VRANCEA
 92. STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE POMICOLĂ BĂNEASA - BUCUREȘTI
 93. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ȘI AGRO-CHIMIE BUCUREȘTI
 94. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PLANTE BUCUREȘTI
 95. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ VIDRA - ILFOV
 96. INSTITUTUL DE BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ BALOTEȘTI - ILFOV
 97. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR BALOTEȘTI - ILFOV
 98. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL AIUD
 99. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BLAJ
 100. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIUMBRUD
 101. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ARAD
 102. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL LIPOVA
 103. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SÂNTANA
 104. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MINIȘ
 105. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CHIȘINEU-CRIȘ
 106. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘICULA
 107. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CURTEA DE ARGEȘ
 108. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI
 109. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL COSTEȘTI
 110. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HEMEIUȘI
 111. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SASCUT
 112. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SALONTA
 113. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI
 114. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MARGHITA
 115. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CADEA
 116. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BISTRIȚA
 117. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BECLEAN
 118. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BOTOȘANI
 119. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘENDRICENI
 120. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FĂGĂRAȘ
 121. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PREJMER
 122. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BRĂILA
 123. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IANCA
 124. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BUZĂU
 125. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BECENI
 126. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL RÂMNICU SĂRAT
 127. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SMEENI
 128. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ORAVIȚA
 129. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CĂLĂRAȘI
 130. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FUNDULEA
 131. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGALINA
 132. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
 133. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
 134. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TURDA
 135. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINATĂ CLUJ-NAPOCA
 136. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CONSTANȚA
 137. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PALAS
 138. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL POARTA ALBĂ
 139. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CASTELU
 140. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HÂRȘOVA
 141. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU SECUIESC
 142. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SFÂNTU GHEORGHE
 143. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GĂEȘTI
 144. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TITU
 145. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VOINEȘTI
 146. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NUCET
 147. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TĂRTĂȘEȘTI
 148. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA
 149. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CALAFAT
 150. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SEGARCEA
 151. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MALU MARE
 152. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CARCEA
 153. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DĂBULENI
 154. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂILEȘTI
 155. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FILIAȘI
 156. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CRAIOVA
 157. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 1 GALAȚI
 158. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TECUCI
 159. GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 2 GALAȚI
 160. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CUDALBI
 161. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CĂLUGĂRENI
 162. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BÂRSEȘTI - TÂRGU JIU
 163. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ODORHEIU SECUIESC
 164. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GEOAGIU
 165. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȚĂNDĂREI
 166. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ARMĂȘEȘTI
 167. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL URZICENI
 168. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FETEȘTI
 169. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FIERBINȚI
 170. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IAȘI
 171. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PODU ILOAIEI
 172. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HOLBOCA
 173. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MIROSLAVA
 174. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ IAȘI
 175. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘOMCUTA MARE
 176. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SEINI
 177. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HALÂNGA
 178. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘIMIAN
 179. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU MUREȘ
 180. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SIGHIȘOARA
 181. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL IERNUT
 182. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL REGHIN
 183. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DUMBRĂVIOARA
 184. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ROMAN
 185. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRGU NEAMȚ
 186. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HORIA ROMAN
 187. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SLATINA
 188. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CARACAL
 189. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BALȘ
 190. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SCORNICEȘTI
 191. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CORABIA
 192. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MIZIL
 193. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL VALEA CĂLUGĂREASCĂ
 194. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂRCĂNEȘTI
 195. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CAREI
 196. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NEGREȘTI-OAȘ
 197. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL LIVADA
 198. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ȘIMLEU SILVANIEI
 199. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ILEANDA
 200. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NUȘFALĂU
 201. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SIBIU
 202. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DUMBRĂVENI
 203. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TÂRNAVA
 204. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FĂLTICENI
 205. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL RĂDĂUȚI
 206. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DORNA CANDRENILOR
 207. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA
 208. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TURNU MĂGURELE
 209. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ROȘIORI DE VEDE
 210. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA
 211. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL Nr. 1 LUGOJ
 212. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIACOVA
 213. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TIMIȘOARA
 214. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BILED
 215. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL SÂNNICOLAU MARE
 216. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL JIMBOLIA
 217. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL Nr. 2 LUGOJ
 218. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIȘOARA
 219. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TULCEA
 220. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TOPOLOG
 221. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL HUȘI
 222. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PUIEȘTI
 223. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL NEGREȘTI
 224. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MURGENI
 225. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ZORLENI
 226. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEȘTI
 227. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂLCEȘTI
 228. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FOCȘANI
 229. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ODOBEȘTI
 230. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL ADJUD
 231. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL FLOREȘTI
 232. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BRĂNEȘTI
 233. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL DRAGOMIREȘTI-VALE
 234. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CIOROGÂRLA
 235. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BĂNEASA - BUCUREȘTI
 236. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI


ANEXA Nr. 3

SOCIETĂȚILE COMERCIALE PE ACȚIUNI DEȚINĂTOARE DE TERENURI AGRICOLE CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ CARE NU AU FOST INCLUSE ÎN ANEXA Nr. 1

  Județul Arad

 1. AGRICOLA - S.A. CURTICI
 2. AGROZOOTEHNICA - S.A. CEALA
 3. ARLEFRUCT - S.A. ARAD
 4. CARNE - S.A. ARAD

  Județul Argeș

 5. AGROCOM - S.A. MERIȘANI
 6. TOPOLOG AGROPROD - S.A. TIGVENI

  Județul Bacău

 7. AGRIBAC ITEȘTI - S.A. BEREȘTI
 8. AGRO ZOOTEHNICA - S.A. HORGEȘTI
 9. AGROFRUCT DOJA - S.A.
 10. AGROVEG - S.A. ARDEOANI
 11. ALIUM - S.A. HORGEȘTI
 12. BĂNEȘTI - S.A. STĂNIȘEȘTI
 13. FRUCTEX - S.A. BACĂU
 14. MALUS - S.A. HORGEȘTI
 15. SERE COMĂNEȘTI - S.A.
 16. TRITICUM - S.A. RĂCĂCIUNI

  Județul Bihor

 17. AGROINDUSTRIALA PATRU INAND - S.A.
 18. AGROINDUSTRIALA DOI LIVADA - S.A.
 19. AGROINDUSTRIALA ȘAPTE LES - S.A.
 20. AGROINDUSTRIALA ȘASE CEFA - S.A.
 21. AGROINDUSTRIALA TREI LES - S.A.
 22. AGROINDUSTRIALA UNU NOJORID - S.A.
 23. MERSAGRO PROD - S.A. MIERSIG

  Județul Botoșani

 24. AGRICOLA 2000 - S.A. ȘENDRICENI
 25. AGRICOLA - S.A. BOTOȘANI
 26. AGRICOLA - S.A. HAVARNA
 27. AGROSEM - S.A. SOCRUJENI
 28. BRAIPOR - S.A. BRĂIEȘTI
 29. STÂNCA STÂNCA - S.A.
 30. ZOO AGRICOLA - S.A. BUCECEA
 31. TICBO - S.A. BOTOȘANI

  Județul Buzău

 32. AGRICOLA - S.A. DULBANU
 33. AGROHORTI - S.A. RÂMNICU SĂRAT
 34. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANCA
 35. CARBUZ BUZĂU - S.A.
 36. PISCICOLA AMARA - S.A.
 37. PISCICOLA BOLDU - S.A.
 38. PISCICOLA MIHĂILEȘTI - S.A.
 39. PISCICOLA ROSETTI - S.A.
 40. SERIBUZ - S.A. BUZĂU
 41. SUINPROD - S.A. VERGULEASA
 42. TOMAVIT - S.A. BUZĂU

  Județul Cluj

 43. NUTREX - S.A. CLUJ-NAPOCA
 44. SEMROM TRANSILVANIA - S.A.

  Județul Constanța

 45. AGROZOOMED - S.A. MEDGIDIA
 46. MUNCA OVIDIU - S.A.
 47. POMICOLA - S.A. VALU LUI TRAIAN

  Județul Dâmbovița

 48. AVICOLA - S.A. CREVEDIA
 49. BOMBYX COM - S.A. TÂRGOVIȘTE
 50. HORTEX - S.A. LUCIENI

  Județul Dolj

 51. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
 52. CRASER - S.A. CRAIOVA
 53. PISCICOLA - S.A. DUNĂRENI

  Județul Galați

 54. ZATUN - S.A. GALAȚI

  Județul Giurgiu

 55. AGRO HORTICOLA - S.A. UZUNU
 56. SUINPROD - S.A. OINACU

  Județul Hunedoara

 57. AGROLACT HAMEI - S.A.
 58. AGROTEHNICA - S.A. ROMOS
 59. POMICOLA - S.A. AUREL VLAICU
 60. ZOOTEHNICA - S.A. BIRCEA MARE

  Județul Ialomița

 61. AGRICOLA - S.A. SLOBOZIA

  Județul Iași

 62. AGROFRUCT - S.A. PLUGARI
 63. AGROMIXT - S.A. REDIU
 64. STAȚIUNEA DE CERCETARE PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ECOLOGIE - S.A.

  Județul Ilfov și municipiul București

 65. AGROINDCOM CHITILA - S.A.
 66. BERSER - S.A. BUCUREȘTI
 67. COMAICO - S.A.
 68. GLINCARN - S.A. POPEȘTI-LEORDENI
 69. HORTICOLA - S.A. BUCUREȘTI
 70. PISCICOLA ILFOV - S.A.
 71. SEMTEST - S.A. BALOTEȘTI
 72. SUINPROD - S.A. POPEȘTI-LEORDENI

  Județul Maramureș

 73. AGRICOLA - S.A. SATU LUNG
 74. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGU LĂPUȘ
 75. AGROZOOTEHNICA - S.A. SEINI
 76. POMFRUCT - S.A. BAIA MARE
 77. POMICOLA - S.A. ȘOMCUTA MARE
 78. SIGMALEF - S.A. SIGHETU MARMAȚIEI

  Județul Mehedinți

 79. AVICOLA - S.A. SIMIAN
 80. SUINPROD - S.A. IZVORU BÂRZII

  Județul Mureș

 81. AVICOLA TÂRGU MUREȘ - S.A.

  Județul Neamț

 82. AGRACOM BĂLĂNEȘTI - S.A.
 83. AGROINDTEST - S.A. PIATRA-NEAMȚ
 84. AGROSTAR TRAIAN - S.A.
 85. AVICOLA - S.A. PIATRA-NEAMȚ
 86. ROMFLAX - S.A. GIROV

  Județul Olt

 87. AGRODĂNEASA - S.A.
 88. OLTSEM - S.A. SLATINA

  Județul Prahova

 89. COMPORSA - S.A. PLOIEȘTI
 90. PREST PAJ SAM - S.A.

  Județul Satu Mare

 91. AGRICOLA - S.A. CIG
 92. AGRIPOM - S.A. SAI
 93. AGROLAZURI - S.A. LAZURI
 94. AGROSERV - S.A. SATU MARE
 95. AGROSERVICE - S.A. ODOREU
 96. AGROZOO - S.A. BOTIZ
 97. AGROZOOHORTICOLA - S.A. HALMEU
 98. CHEREUȘA - S.A. CHEREUȘA
 99. CORPARET - S.A. CAREI
 100. CUCU - S.A. ODOREU
 101. OVIS - S.A. MOFTIN
 102. POMICOLA - S.A. CEHAL
 103. POMICOLA - S.A. HOMOROD
 104. POMICOLA - S.A. JOLTA
 105. SĂTMĂREANA - S.A. SATU MARE

  Județul Suceava

 106. AGROINDUSTRIALA - S.A. RĂDĂUȚI
 107. SUINPROD - S.A. VEREȘTI

  Județul Teleorman

 108. AGROTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE
 109. AGROPROD - S.A. NĂSTURELU
 110. AGROVITIS - S.A. TELEORMAN
 111. CARLA PRODIMPEX - S.A.
 112. VINCOM IMPEX TURIS - S.A. MAVRODIN

  Județul Timiș

 113. COMAGRA BEREGSAU - S.A.
 114. FLORATIM - S.A. TIMIȘOARA
 115. ORTITIM - S.A. ORȚIȘOARA
 116. RECASEM - S.A. RECAȘ
 117. BOMBIX MORI - S.A. LUGOJ
 118. SEMTIM - S.A.
 119. SERITIM - S.A.

  Județul Tulcea

 120. AGRODELTA - S.A. SARINASUF
 121. ECODELTA - S.A. TULCEA
 122. PISCICOLA - S.A. ISACCEA
 123. PISCICOLA - S.A. MĂCIN
 124. PISCICOLA - S.A. MILA 23
 125. PISCICOLA - S.A. MURIGHIOL
 126. PISCICOLA - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
 127. PISCICOLA - S.A. CHILIA VECHE
 128. PISCICOLA - S.A. JURILOVCA
 129. PISCICOLA - S.A. SULINA
 130. PISCICOLA - S.A. TULCEA
 131. VINIFICAȚIE ȘI BĂUTURI - S.A. TULCEA

  Județul Vaslui

 132. AVICOLA - S.A. VASLUI
 133. VINICOLA AVEREȘTI 2000 - S.A.

  Județul Vâlcea

 134. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂȘANI
 135. SERE - S.A. RÂMNICU VÂLCEA


ANEXA Nr. 4

SOCIETĂȚILE NAȚIONALE
deținătoare de terenuri cu destinație agricolă, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor

 1. SOCIETATEA NAȚIONALĂ "ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE" - S.A.
 2. SOCIETATEA NAȚIONALĂ "TUTUNUL ROMÂNESC" - S.A.
 3. SOCIETATEA NAȚIONALĂ "CAI DE RASĂ" - S.A.
 4. SOCIETATEA NAȚIONALĂ "INSTITUTUL PASTEUR" - S.A.
 5. SOCIETATEA NAȚIONALĂ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
 6. SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE "CEDER" - S.A.


Vineri, 12 august 2022, 20:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.