LEGE nr.332 din 29 iunie 2001
privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 356/3 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prin investiții directe cu impact semnificativ în economie se înțelege investițiile cu o valoare care depășește echivalentul a 1 milion dolari S.U.A., realizate în formele și modalitățile prevăzute de prezenta lege și care contribuie la dezvoltarea și modernizarea infrastrucurii economice a României, determină un efect pozitiv de antrenare în economie și creează noi locuri de muncă.

(2) Prezenta lege se aplică numai investițiilor noi care se încadrează în prevederile alin. (1) și sunt realizate după intrarea în vigoare a prezentei legi de către persoane fizice sau juridice de drept privat.

Art. 2. - Participarea la investițiile directe cu impact semnificativ în economie se poate realiza numai cu capital lichid în lei sau în valută liber convertibilă.

CAPITOLUL II
Definiții și domenii de aplicare

Art. 3. - În înțelesul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
a) data punerii în funcțiune a investiției este data încheierii procesului-verbal de recepție finală;
b) amortizarea accelerată constă în includerea pe cheltuielile de exploatare în primul an de funcționare a unei amortizări de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - Investițiile directe noi cu impact semnificativ în economie pot fi efectuate în toate domeniile de activitate, cu excepția sectoarelor financiar, bancar, de asigurărireasigurări, precum și a celor reglementate de legi speciale, cu respectarea următoarelor condiții:
a) să nu încalce normele de protecție a mediului înconjurător;
b) să nu aducă atingere intereselor de securitate și apărare națională ale României;
c) să nu dăuneze ordinii, sănătății sau moralei publice.

Art. 5. - Investițiile directe noi a căror valoare depășește 1 milion dolari S.U.A. sau echivalentul în lei ori alte valute convertibile și care se vor realiza efectiv într-un termen de maximum 30 de luni de la data înregistrării statistice la Ministerul Dezvoltării și Prognozei beneficiază de facilitățile menționate la cap. IV.

Art. 6. - Investițiile directe noi, fundamentate ca fiind de interes major pentru economia națională, vor fi prezentate Departamentului pentru Relația cu Investitorii Străini.

Art. 7. - (1) În cazul în care o investiție întrunește condițiile pentru a beneficia de facilități acordate de mai multe legi, investitorul va trebui să opteze explicit pentru un singur regim de facilități.

(2) Acordarea facilităților prevăzute de prezenta lege implică de drept renunțarea la facilitățile prevăzute de alte legi.

CAPITOLUL III
Garanții

Art. 8. - Investițiile realizate în România nu pot fi expropriate, cu excepția cauzei de utilitate publică. Luarea unei asemenea măsuri este nediscriminatorie și se efectuează numai în conformitate cu prevederile legii.

Art. 9. - Investițiile directe noi efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază de regimul juridic stabilit prin aceasta pe întreaga lor durată de existență.

Art. 10. - Investitorii străini beneficiază și de următoarele drepturi:
a) să transfere integral în străinătate profiturile ce li se cuvin, în condițiile regimului valutar din România, după plata impozitelor, taxelor și a altor obligații prevăzute de legislația română;
b) să transfere în străinătate, în valuta investiției, sumele obținute în urma vânzării acțiunilor sau părților sociale, precum și pe cele rezultate din lichidarea investițiilor, în condițiile regimului valutar din România;
c) să transfere în străinătate, în valuta investiției, sumele obținute cu titlu de despăgubire, în situația prevăzută la art. 8.

Art. 11. - Investitorii străini vor beneficia de toate drepturile prevăzute în acordurile bilaterale de promovare și garantare reciprocă a investițiilor, semnate de România cu statele de origine ale acestora.

CAPITOLUL IV
Facilități

Art. 12. - (1) Utilajele tehnologice, instalațiile, echipamentele, aparatele de măsură și control, automatizări și produse de software, achiziționate din import, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3), necesare pentru realizarea investiției, sunt exceptate de la plata taxelor vamale conform listei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice.

(2) Bunurile noi prevăzute la alin. (1), achiziționate din import sau din România, necesare pentru realizarea investiției, beneficiază pe perioada de realizare a investiției, până la punerea în funcțiune a acesteia, de amânarea plății taxei pe valoarea adăugată, potrivit reglementărilor în vigoare, respectiv până pe data de 25 a lunii următoare datei de punere în funcțiune a investiției.

(3) În înțelesul prezentei legi, bunurile la care face referire alin. (1) sunt considerate bunuri noi dacă au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în țară și nu au fost niciodată utilizate.

(4) Condițiile stabilite la alin. (3) se aplică și bunurilor prevăzute la alin. (1), fabricate în România.

Art. 13. - (1) Investițiile noi realizate în condițiile prezentei legi beneficiază de deducerea unei cote de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculează în luna în care se realizează investiția, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declarația de impunere.

(2) În situația în care se realizează pierdere fiscală aceasta se recuperează în următorii 5 ani din profitul impozabil.

Art. 14. - Investițiile realizate în condițiile prezentei legi beneficiază de utilizarea amortizării accelerate, definită conform Legii nr. 15/1994, cu anunțarea, dar fără obligația aprobării prealabile din partea organului fiscal teritorial la care contribuabilul are obligația de a depune declarația de impunere.

CAPITOLUL V
Instituții abilitate, înregistrare și proceduri

Art. 15. - (1) Ministerul Dezvoltării și Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relația cu Investitorii Străini, asigură coordonarea aplicării uniforme a politicii Guvernului la nivel central și local în domeniul stimulării și promovării investițiilor directe.

(2) În vederea realizării acestui obiectiv Ministerul Dezvoltării și Prognozei, împreună cu Departamentul pentru Relația cu Investitorii Străini:
a) colaborează nemijlocit cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale de la nivel central și local implicate;
b) coordonează activitatea de promovare pe plan intern și internațional a investițiilor directe în România, asigurând aducerea la îndeplinire a obiectivelor strategiei naționale în acest domeniu;
c) acționează, inclusiv prin consultări cu investitorii români și străini, cu organizațiile profesionale, cu patronatele și cu Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București pentru menținerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil promovării investițiilor directe, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor și eliminarea barierelor administrative;
d) informează operativ Guvernul și pe primul-ministru asupra oricăror sesizări din partea investitorilor privind abateri de la procedurile și reglementările legale, de la etica profesională, precum și asupra oricăror alte acte săvârșite voluntar sau din culpă, care afectează mediul de afaceri, inițierea sau derularea investițiilor în România;
e) participă și reprezintă România la lucrările instituțiilor și asociațiilor internaționale din domeniul promovării investițiilor directe.

Art. 16. - Ministerul Dezvoltării și Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relația cu Investitorii Străini, va asigura, la cerere, asistența tehnică de specialitate investitorilor care se încadrează în prevederile prezentei legi.

Art. 17. - Ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, precum și toate instituțiile cu competențe în eliberarea de avize, autorizații și licențe au obligația să asigure rezolvarea operativă a solicitărilor investitorilor legate de începerea și de desfășurarea activității acestora.

CAPITOLUL VI
Urmărirea derulării investiției și penalități

Art. 18. - (1) În cazul în care societățile care au realizat investiții definite potrivit art. 1 se lichidează voluntar într-o perioadă mai mică de 10 ani, acestea vor fi obligate să plătească impozitele stabilite potrivit legii pentru întreaga durată de funcționare a investiției, precum și majorările de întârziere a plății taxelor și impozitelor care ar fi trebuit plătite în absența existenței facilităților, calculate conform legislației în vigoare.

(2) Sumele datorate potrivit alin. (1) se plătesc cu prioritate din rezultatele lichidării investițiilor.

Art. 19. - Înstrăinarea de către investitor a bunurilor prevăzute la art. 12 într-un termen mai mic de 2 ani de la introducerea în țară sau de la achiziționarea acestora va atrage plata contravalorii facilităților de care a beneficiat, precum și majorările de întârziere a plății taxelor și impozitelor care ar fi trebuit plătite în absența existenței facilităților, calculate conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 20. - (1) Litigiile dintre investitori și autoritățile române cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute în prezenta lege se soluționează de instanțele de contencios administrativ, potrivit procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.

(2) Rămân aplicabile în domeniul său de incidență dispozițiile Convenției pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965 și ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr.62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975.

Această lege a fost adoptată în condițiile art. 113 din Constituția României, în urma angajării, în ședința comună din 19 iunie 2001, a răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 29 iunie 2001.
Nr. 332.


Luni, 14 octombrie 2019, 01:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.