LEGE nr.389 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 400/20 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 7 februarie 2001, cu următoarele modificări:

1. Literele e), o) și s) ale alineatului (1) al articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"e) elaborează proiectele de acte normative privind apărarea națională și asigură armonizarea acestora cu legislația din statele membre NATO și U.E.;
...............................................................................................
o) conduce activitatea de logistică a armatei; asigură înzestrarea armatei cu armament, tehnică militară și materiale;
...............................................................................................
s) elaborează normele de înzestrare, întrebuințare, întreținere și reparare pentru armament, tehnică militară și alte bunuri din dotare, precum și normele de consum pentru muniții și alte materiale; stabilește normele privind planificarea materială și financiară, decontarea, evidența și controlul mijloacelor materiale și bănești necesare structurilor subordonate;"

2. Litera r) a alineatului (1) al articolului 9 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"(2) Statul Major General este condus de șeful Statului Major General, numit de Președintele României la propunerea ministrului apărării naționale, cu avizul primului-ministru."

4. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Ministerul Apărării Naționale are dreptul, numai în îndeplinirea atribuțiilor sale, să solicite și să obțină de la autoritățile administrației publice centrale și locale, de la agenții economici și de la orice alte persoane juridice sau persoane fizice date, informații ori documente."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 10 iulie 2001.
Nr. 389.


Miercuri, 17 august 2022, 00:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.