LEGE nr.415 din 18 iulie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 406/23 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.297 din 30 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatele (3) și (4) al articolului 141 vor avea următorul cuprins:

"(3) Instituțiile publice, societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și regiile autonome au obligația să organizeze prima procedură de achiziție publică doar pentru întreprinderile mici și mijlocii, după cum urmează:
a) pentru procurări de bunuri, cu excepția echipamentelor, și servicii, cu excepția reparațiilor, care nu depășesc 500.000.000 lei;
b) pentru procurări de echipamente care nu depășesc 1.000.000.000 lei;
c) pentru reparații care nu depășesc 2.000.000.000 lei;
d) pentru construcții care nu depășesc 3.000.000.000 lei.

(4) În situația nerealizării achiziției publice de la întreprinderile mici și mijlocii se va organiza o altă procedură de achiziție publică cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare."

2. La articolul I punctul 1, articolul 141 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) În cazul procedurii de achiziție publică organizată conform prevederilor art. 141 alin. (2) și (3), legislația în vigoare privind achizițiile publice se aplică în mod corespunzător."

3. La articolul I punctul 2, articolele 211-214 vor avea următorul cuprins:

"Art. 211. - Întreprinderile mici și mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de mașini, instalații, echipamente industriale, instrumente, aparate și know-how, care se regăsesc la cap. 84, 85 și 87, cu excepția autoturismelor, și la cap. 90 din Tariful vamal de import al României, achiziționate în vederea dezvoltării activității proprii de producție și servicii.

Art. 212. - (1) Profitul brut utilizat în anul fiscal curent de către întreprinderile mici și mijlocii pentru investiții în active corporale și necorporale amortizabile, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare, destinate activităților pentru care contribuabilul este autorizat, nu se impozitează. Această facilitate se calculează lunar, iar sumele reinvestite se repartizează ca surse proprii de finanțare.

(2) Pentru investițiile care nu sunt finalizate în anul curent respectiv scutirea de impozit pe profit se acordă proporțional cu valoarea lucrărilor realizate efectiv în baza unei situații parțiale de lucrări.

(3) Investițiile realizate potrivit prezentului articol vor rămâne în patrimoniul întreprinderilor mici și mijlocii cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de funcționare a acestora. În caz contrar impozitul se recalculează pentru perioada în care întreprinderea a beneficiat de prevederile alin. (1) și se varsă la bugetul de stat, împreună cu majorările de întârziere aferente.

(4) Pentru mașinile, instalațiile, echipamentele industriale, instrumentele, aparatele și know-how se poate utiliza regimul de amortizare accelerată, cu condiția ca întreprinderea să nu înregistreze pierderi.

Art. 213. - (1) Întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului pe profit în proporție de 20%, în cazul în care creează noi locuri de muncă, dacă se asigură creșterea numărului mediu scriptic anual cu cel puțin 10% față de anul fiscal precedent.

(2) Reducerea impozitului pe profit prevăzută la alin. (1) se aplică în perioada în care forța de muncă nou-angajată rămâne în întreprindere și nu se fac alte disponibilizări.

Art. 214. - (1) Întreprinderile mici și mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul unor materii prime deficitare sau care nu se produc în țară, necesare activităților proprii de producție și/sau de prestări de servicii.

(2) Lista cuprinzând materiile prime prevăzute la alin. (1) se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, pe domenii, la propunerea Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație, împreună cu ministerele de resort, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Afacerilor Externe."

4. La articolul I punctul 2, articolul 215 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 415.


Duminică, 28 februarie 2021, 08:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.