ORDONANȚĂ nr.25 din 26 iulie 2001
privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 472/17 aug. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) Se înființează Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., denumită în continuare C.N.I., societate comercială pe acțiuni, cu sediul în municipiul București, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa nr. 2.

(3) C.N.I. poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate, în condițiile legii.

(4) Filiale ale C.N.I. pot fi înființate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 2. - Capitalul social inițial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărțit în 160.000 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 25.000 lei, și se constituie prin participarea cu aport de capital a societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - C.N.I. deține în concesiune sau în proprietate bunuri imobile și mobile, după caz.

Art. 4. - C.N.I. va urmări, potrivit obiectului său de activitate, asigurarea resurselor financiare pentru construcțiile de interes public.

Art. 5. - C.N.I. desfășoară activități de interes public pentru realizarea unor construcții, scop în care poate propune Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței reglementări specifice, în condițiile legii.

Art. 6. - (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:
a) derularea unor programe de interes public în domeniul construcțiilor;
b) realizarea de așezăminte de vacanță de interes social, și anume: sate de vacanță, case familiale de vacanță, terenuri amenajate pentru campare și caravane, toate fiind exploatate în regim de închiriere;
c) realizarea unor clădiri sociale de locuit pentru persoane fizice și juridice;
d) realizarea unor operațiuni de marketing, publicitate, reclamă, editare de publicații și imprimate în domeniul său de activitate;
e) achiziționarea, realizarea și vânzarea de tehnologie în domeniul construcțiilor;
f) realizarea și vânzarea de proiecte în domeniul construcțiilor;
g) asigurarea de servicii specifice în domeniul construcțiilor, pentru investitori persoane fizice sau juridice.

(2) Construcțiile se realizează pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităților publice locale, precum și pe terenuri proprietate privată, puse la dispoziție de persoane fizice și/sau juridice.

(3) Realizarea de construcții se face de C.N.I. prin procedura de achiziții publice, în condițiile legii.

(4) Urmărirea executării construcției se realizează de personalul C.N.I.

(5) Recepția lucrărilor se face de personalul C.N.I. împreună cu beneficiarul.

Art. 7. - Sursele de finanțare ale C.N.I. se constituie din:
a) venituri proprii realizate din activitățile desfășurate;
b) credite interne, credite externe garantate de stat sau cu garanție guvernamentală, în condițiile legii;
c) donații și sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
d) alte surse legal constituite.

Art. 8. - (1) C.N.I. va întocmi anual un program de investiții în colaborare cu organele administrației publice locale, care îi pun la dispoziție terenuri viabilizate, cu toate facilitățile asigurate de la bugetele locale, urmărind realizarea acestuia.

(2) Aprobarea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, incluse în programul prevăzut la alin. (1), se face în condițiile legii.

(3) Pentru asistența tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea și derularea investițiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de investiții privind obiectul său de activitate, în devizul general al investiției se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. și se încasează pe măsura decontării lucrărilor de construcții-montaj executate. Art. 9.-(1) C.N.I. își stabilește bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Sumele alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru realizarea Programului "Săli de sport" și a altor programe de construcții, se pot derula prin C.N.I.

Art. 10. - C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garanție guvernamentală sau credite garantate cu bunurile deținute în proprietate, în condițiile legii.

Art. 11. - (1) Personalul necesar în vederea desfășurării activității va fi selectat pe bază de concurs sau de examen.

(2) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

Art. 12. - (1) C.N.I. este condusă de adunarea generală a acționarilor.

(2) Componența și atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul C.N.I.

Art. 13. - (1) Adunarea generală a acționarilor alege consiliul de administrație al C.N.I.

(2) Atribuțiile consiliului de administrație și cele ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.N.I.

Art. 14. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 26 iulie 2001.
Nr. 25.


ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând societățile comerciale participante la realizarea capitalului social inițial al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.

  1. Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A.: 1 miliard lei
  2. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A.: 1 miliard lei
  3. Compania Națională "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A.:1,250 miliarde lei
  4. Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța: 500 milioane lei
  5. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați: 250 milioane lei.


ANEXA Nr. 2

STATUTUL
Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.

(2) Sigla Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

(3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la C.N.I. se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2
Forma juridică

Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., denumită în continuare C.N.I., este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul C.N.I. este în municipiul București, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(2) Sediul C.N.I. poate fi schimbat în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) C.N.I. poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități, în țară și în străinătate.

(4) Filiale ale C.N.I. pot fi înființate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 4
Durata

C.N.I. se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II
Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5
Scopul

Scopul C.N.I. este realizarea de construcții de interes public, pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităților publice locale, precum și pe terenuri proprietate privată puse la dispoziție de persoane fizice și/sau juridice.

ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

(1) C.N.I. desfășoară activități de interes public în scopul obținerii de venituri pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare a societății, precum și activități de investiții pentru realizarea construcțiilor și are, în principal, ca obiect de activitate:
a) derularea unor programe de interes public în domeniul construcțiilor;
b) realizarea de așezăminte de vacanță de interes social, exploatate prin închiriere, respectiv sate de vacanță, case familiale de vacanță, terenuri amenajate pentru campare și caravane;
c) realizarea unor clădiri sociale de locuit pentru persoane fizice și juridice;
d) realizarea unor operațiuni de marketing, publicitate, reclamă, editare de publicații și imprimate în domeniul său de activitate;
e) achiziționarea, realizarea și vânzarea de tehnologie în domeniul construcțiilor;
f) realizarea și vânzarea de proiecte în domeniul construcțiilor;
g) asigurarea de servicii specifice în domeniul construcțiilor, pentru investitori persoane fizice sau juridice.

(2) Construcțiile se realizează pe terenuri proprietate publică sau privată a statului, a autorităților publice locale sau pe terenuri proprietate privată puse la dispoziție de persoane fizice și/sau juridice.

(3) Realizarea de construcții se face de C.N.I., respectând procedura de achiziții publice, în condițiile legii.

(4) Recepția lucrărilor se face de personalul C.N.I. împreună cu beneficiarul.

(5) Predarea obiectivului de investiții realizat se face prin protocol către beneficiarul investiției sau prin protocol cu titlu gratuit către administrația publică locală.

ARTICOLUL 7
Proprietatea publică

C.N.I. poate deține în concesiune bunuri proprietate publică, pe care le utilizează în vederea realizării scopului și obiectului său de activitate.

CAPITOLUL III
Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 8
Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărțit în 160.000 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 25.000 lei.

(2) Capitalul social inițial se constituie prin participarea următoarelor societăți comerciale:
a) Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" -S.A. - 1 miliard lei, reprezentând 40.000 de acțiuni;
b) Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă

"C.F.R.-Marfă" - S.A. - 1 miliard lei, reprezentând 40.000 acțiuni;
c) Compania Națională "Aeroportul Internațional BucureștiOtopeni" - S.A. - 1,250 miliarde lei, reprezentând 50.000 de acțiuni;
d) Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" S.A. Constanța - 500 milioane lei, reprezentând 20.000 de acțiuni;
e) Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați - 250 milioane lei, reprezentând 10.000 de acțiuni.

(3) Eventualele modificări ale capitalului social inițial prevăzut la alin. (1) vor fi notificate la registrul comerțului, în termen de 30 de zile de la data modificării.

ARTICOLUL 9
Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) C.N.I. va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul C.N.I.

ARTICOLUL 10
Reducerea și majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 11
Drepturi și obligații care decurg din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului statut, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de statut.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la statutul C.N.I.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile C.N.I. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul C.N.I. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul C.N.I., care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea C.N.I., efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

(6) În toate raporturile cu C.N.I. aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

ARTICOLUL 12
Cesiunea acțiunilor

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 13
Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau a mai multor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora prin presă.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14
Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al C.N.I., care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) În adunările generale ale acționarilor fiecare acționar este reprezentat de un împuternicit mandatat, căruia i se adaugă 2 împuterniciți mandatați ai ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței în calitatea acestuia de reprezentant al intereselor statului la societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanță.

(4) Pentru activitatea depusă împuterniciții mandatați în adunarea generală a acționarilor au dreptul la o indemnizație stabilită în condițiile legii.

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:
a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare și politica economico-financiară a C.N.I.;
b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) stabilește indemnizația membrilor consiliului de administrație, a secretarului acestuia și a cenzorilor;
d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale cenzorilor și aprobă regulamentul de organizare și funcționare;
e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale C.N.I., propuse de consiliul de administrație, și își dă acordul asupra acestora;
f) aprobă constituirea rezervelor statutare;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor, și aprobă repartizarea profitului;
h) fixează dividendele;
i) propune înființarea sau desființarea filialelor;
j) hotărăște cu privire la programul de investiții și de reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
k) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație al C.N.I.;
l) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;
m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale C.N.I.;
o) examinează, aprobă și/sau propune spre aprobare documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, în condițiile legii.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:
a) aprobă structura organizatorică a C.N.I. la nivel central și teritorial;
b) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, agenții și de alte subunități fără personalitate juridică;
d) hotărăște cu privire la majoritatea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
e) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
f) hotărăște cu privire la mutarea sediului C.N.I.;
g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea C.N.I.;
h) hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al C.N.I.;
i) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăți comerciale, sau participarea cu capital la alte societăți comerciale;
j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.N.I.;
k) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
l) hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;
m) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
n) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
o) stabilește adaosurile la salariu și criteriile de acordare a acestora pentru directorul general și pentru directorii executivi;
p) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea C.N.I., cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 15
Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi necesar, de către președintele consiliului de administrație sau de către cel desemnat să îl înlocuiască.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale ordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul C.N.I.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul C.N.I. sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 16
Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Dacă adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți în majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(4) Președintele consiliului de administrație desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

ARTICOLUL 17
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Adunarea generală a acționarilor se consideră legal constituită în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă de voturi.

(4) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

CAPITOLUL V
Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18
Organizare

(1) C.N.I. este administrată de 11 administratori care constituie consiliul de administrație, aleși de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(2) Conducerea executivă a C.N.I. este asigurată de directorul general, care este și președintele consiliului de administrație. Directorul general este numit de ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, care îi stabilește și salariul.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

(5) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(7) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesulverbal al ședinței, care se ține într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(8) Consiliul de administrație poate delega unele dintre atribuțiile sale conducerii executive a C.N.I. și poate recurge la consultanți pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii.

(9) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.N.I.

(10) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de C.N.I. pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați în societăți comerciale cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.

ARTICOLUL 19
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:
a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al C.N.I.;
b) elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a C.N.I.;
c) elaborează și prezintă spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a C.N.I. pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;
d) aprobă investițiile C.N.I. în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;
e) aprobă prioritățile în efectuarea operațiunilor de încasări și plăți;
f) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și de servicii;
g) aprobă încheierea contractelor de închiriere;
h) stabilește tactica și strategia de marketing;
i) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate. Trimestrial, adunarea generală a acționarilor va fi informată despre contractele încheiate și despre stadiul realizării acestora;
j) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.N.I., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale C.N.I. pe anul în curs;
k) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților;
l) aprobă criteriile privind condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției personalului;
m) aprobă tarifele pentru prestațiile specifice;
n) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.N.I.;
o) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
p) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.N.I.;
r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 20
Atribuțiile directorului general

(1) Directorul general reprezintă C.N.I. în raporturile cu terții și are, în principal, următoarele atribuții:
a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale C.N.I.;
b) angajează, promovează și concediază personalul C.N.I.;
c) numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.I. și le fixează salariile;
d) negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
e) încheie acte juridice în numele și pe seama C.N.I.;
f) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;
g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor;
h) îndeplinește orice alte atribuții, potrivit competențelor acordate.

(2) Directorul general poate delega o parte dintre atribuțiile sale directorilor executivi.

(3) Competențele, atribuțiile și răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a
C.N.I.

CAPITOLUL VI
Gestiunea

ARTICOLUL 21
Controlul financiar preventiv

(1) C.N.I. organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin compartimentul de specialitate, potrivit legii.

ARTICOLUL 22
Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin compartimentul de specialiate din cadrul C.N.I.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, cu posibilitățile de sustrageri, condițiile de păstrare și gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune conducătorii și salariații au obligația:
a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare controlului;
b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;
c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;
d) să dea informații și explicații, verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
e) să semneze, cu sau fără obiecții, actele de control;
f) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să își dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare și patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al companiei controlate.

ARTICOLUL 23
Cenzorii

(1) Gestiunea C.N.I. este controlată de acționari și de cenzori.

(2) C.N.I. are 5 cenzori și 5 cenzori supleanți.

(3) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani, putând fi realeși.

(4) Cenzorii își exercită personal mandatul.

(5) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat, în condițiile legii, sau expert contabil.

(6) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, stabilită de adunarea generală a acționarilor.

(7) Cenzorii au următoarele atribuții principale:
a) să supravegheze gestiunea C.N.I.;
b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și dacă sunt în concordanță cu registrele;
c) să verifice dacă registrele sunt ținute regulat;
d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

(8) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

(9) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.N.I. ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;
b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, dacă nu a fost convocată de către administratori;
c) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
d) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;
e) să vegheze ca dispozițiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(10) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (9), precum și referitor la propunerile pe care le consideră necesare privind bilanțul contabil și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale a acționarilor un raport amănunțit. Pentru îndeplinirea acestei obligații cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de divergență, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a acționarilor.

(11) Cenzorii vor aduce la cunoștință administratorilor neregulile din administrație și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor.

(12) Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor, fără drept de vot.

(13) Se interzice cenzorilor să comunice acționarilor, în particular sau terților, date referitoare la operațiunile C.N.I., constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(15) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare ale acționarilor.

(16) Cenzorii C.N.I. îndeplinesc și alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII
Activitatea

ARTICOLUL 24
Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii C.N.I.

ARTICOLUL 25
Personalul

(1) Personalul C.N.I. se încadrează în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau alte forme de selecție.

(2) Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

ARTICOLUL 26
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 27
Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) C.N.I. va ține evidența contabilă și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

ARTICOLUL 28
Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul C.N.I. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul C.N.I. rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condițiile legii.

(3) C.N.I. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de C.N.I., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrărilor de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 29
Registrele

C.N.I. va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 30
Modificarea formei juridice

Adunarea generală a acționarilor poate propune schimbarea formei juridice a C.N.I.

ARTICOLUL 31
Dizolvarea

(1) C.N.I. se dizolvă în următoarele cazuri:
a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b) hotărârea adunării generale a acționarilor;
c) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea C.N.I.;
d) falimentul;
e) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
f) când capitalul social se reduce sub minimul legal;
g) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
h) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea C.N.I. se va înscrie în registrul comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32
Lichidarea

(1) În caz de dizolvare C.N.I. va fi lichidată.

(2) Lichidarea C.N.I. și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33
Litigii

(1) Litigiile de orice fel, apărute între C.N.I. și persoane fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile Codului comercia


Joi, 19 mai 2022, 20:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.