HOTĂRÂRE nr.886 din 13 septembrie 2001
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă "Rompres"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 594/21 sep. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Agenția Națională de Presă "Rompres" se organizează și funcționează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Informațiilor Publice.

(2) Agenția Națională de Presă "Rompres" are sediul în municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1.

(3) Agenția Națională de Presă "Rompres" asigură culegerea, redactarea și difuzarea informațiilor și fotografiilor de presă pentru informarea în masă, în țară și în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminări și cu respectarea deplinei obiectivități, în cadrul general al asigurării dreptului la informare.

Art. 2. - În activitatea sa Agenția Națională de Presă "Rompres" beneficiază de independență editorială și realizează următoarele obiective:
a) dezvoltarea și perfecționarea activității pentru a oferi cu regularitate beneficiarilor din țară și din străinătate informații exacte și imparțiale;
b) desfășurarea întregii activități în afara oricăror influențe sau considerații de ordin ideologic, politic, religios sau economic, de natură să afecteze exactitatea și obiectivitatea informației difuzate;
c) asigurarea, prin conținutul serviciilor sale, a pluralismului, liberei comunicări a informațiilor, precum și a corectei informări a opiniei publice;
d) difuzarea de materiale al căror conținut nu contravine prevederilor legale sau care nu aduc atingere siguranței naționale sau demnității ori imaginii persoanei.

Art. 3. - (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Agenția Națională de Presă "Rompres" are următoarele atribuții principale:
a) culege și redactează informații privind actualitatea românească și internațională, pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulație internațională, pe baze contractuale, presei române și străine, precum și altor categorii de beneficiari; realizează fotografii de presă pe care le oferă, potrivit aceluiași regim, beneficiarilor;
b) asigură difuzarea promptă a comunicatelor, declarațiilor, a altor documente oficiale și materiale de presă provenind de la autoritățile și instituțiile publice, precum și de la alte organizații guvernamentale și neguvernamentale;
c) colectează, depozitează, prelucrează și arhivează materiale de presă, fotografii și alte documente produse sau primite, garantând integritatea și reglementând accesul la acestea;
d) editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg sub formă de buletine, cataloage, reviste, albume, beneficiind de protecția Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
e) prestează la cerere, contra cost, servicii specifice activității de informare în masă pentru diferite instituții, organe de presă ori persoane fizice din țară și din străinătate. Difuzarea gratuită a unor fluxuri de informații va fi aprobată de ministrul informațiilor publice pe baza unei propuneri scrise, înaintată de directorul general al Agenției Naționale de Presă "Rompres";
f) face propuneri pentru inițierea proiectelor de acte normative în domeniul său de activitate, pe care le prezintă spre promovare ministrului informațiilor publice;
g) propune spre aprobare ministrului informațiilor publice, pe baza prevederilor legale, prețuri și tarife pentru buletinele și publicațiile pe care le editează, pentru emisiunile sale de știri și fotografice, precum și pentru celelalte servicii pe care le realizează;
h) participă la activitatea organizațiilor internaționale ale agențiilor de presă;
i) propune spre aprobare ministrului informațiilor publice acorduri de cooperare și schimb de fluxuri de informații publice, prin reciprocitate sau compensație ori contra cost, cu instituțiile de presă naționale și internaționale;
j) realizează activități publicitare prin fluxurile de știri, inclusiv pe Internet, buletinele și publicațiile proprii, pentru beneficiari din țară și din străinătate, în schimbul unor prestări de servicii, sponsorizări sau în scop autopromoțional.

(2) Agenția Națională de Presă "Rompres" îndeplinește și alte atribuții stabilite de Ministerul Informațiilor Publice.

Art. 4. - (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin Agenția Națională de Presă "Rompres" este abilitată să solicite informații de presă de la instituțiile și autoritățile publice centrale și locale.

(2) Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale au obligația de a pune la dispoziție Agenției Naționale de Presă "Rompres" datele și informațiile de presă referitoare la domeniul lor de activitate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Art. 5. - Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției Naționale de Presă "Rompres" se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Informațiilor Publice.

Art. 6. - Agenția Națională de Presă "Rompres" administrează și folosește, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, spații corespunzătoare, echipamente și instalații proprii de recepționare, prelucrare, stocare și transmitere a informațiilor și a fotografiilor, de telecomunicații, de editareimprimare.

Art. 7. - (1) Agenția Națională de Presă "Rompres" este condusă de un director general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului informațiilor publice, și salarizat potrivit poziției nr. 5 din anexa nr. II/2 - Funcții de demnitate publică numite - la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

(2) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite și reprezintă Agenția Națională de Presă "Rompres" în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte autorități și instituții publice centrale și locale, cu persoane juridice și persoane fizice române sau străine, precum și în justiție.

(3) În exercitarea conducerii Agenției Naționale de Presă "Rompres" directorul general emite ordine cu caracter individual, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(4) Pe lângă directorul general funcționează Colegiul Agenției Naționale de Presă "Rompres", ca organ consultativ. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului Agenției Naționale de Presă "Rompres" se aprobă prin ordin al ministrului informațiilor publice, la propunerea directorului general.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Agenției Naționale de Presă "Rompres" este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul direcțiilor generale și al direcțiilor se pot organiza servicii și birouri.

(2) Numărul maxim de posturi din structura Agenției Naționale de Presă "Rompres" este de 280, exclusiv directorul general și posturile aferente cabinetului acestuia. Numărul maxim de posturi include și corespondenții permanenți ai Agenției Naționale de Presă "Rompres", respectiv câte 1-2 în fiecare județ și 10-15 în principalele capitale ale lumii.

(3) Direcțiile generale sunt conduse de directori generali adjuncți, numiți în funcție de directorul general, potrivit legii.

(4) Atribuțiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului, precum și circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului informațiilor publice, la propunerea directorului general.

(5) Statul de funcții al Agenției Naționale de Presă "Rompres" se aprobă prin ordin al ministrului informațiilor publice, la propunerea directorului general, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

Art. 9. - Răspunderea pentru conținutul informațiilor de presă transmise beneficiarilor revine autorului, editorului sau, după caz, Agenției Naționale de Presă "Rompres".

Art. 10. - (1) Personalul din cadrul Agenției Naționale de Presă "Rompres" are calitatea de funcționar public, cu excepția personalului care exercită activități de protocol, secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire, care este angajat cu contract individual de muncă.

(2) Personalul de specialitate, care desfășoară activități specifice de presă, are și drepturile și obligațiile rezultând din profesia de ziarist și se bucură, în această calitate, de protecția legii.

(3) Personalul din cadrul Agenției Naționale de Presă "Rompres" are obligația ca în exercitarea atribuțiilor ce îi revin să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.

Art. 11. - Salarizarea personalului Agenției Naționale de Presă "Rompres" se face în condițiile legii.

Art. 12. - Agenția Națională de Presă "Rompres" are în dotare un număr de 10 autoturisme pentru activități specifice, cu un consum mediu normat de carburanți de 300 litri/lună.

Art. 13. - (1) Alineatul 1 al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr.13/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Informațiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"Conducerea ministerului este exercitată de către ministru, ajutat de 5 secretari de stat, dintre care unul este directorul general al Agenției Naționale de Pres㠓Rompres”."

(2) Structura organizatorică a Ministerului Informațiilor Publice, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.13/2001, se modifică corespunzător prevederilor alin. (1).

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.560/1994 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă "Rompres", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.266 din 21 septembrie 1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informațiilor publice,
Vasile Dîncu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 13 septembrie 2001.
Nr. 886


ANEXĂ

Numărul maxim de posturi = 280,
exclusiv demnitarul și posturile aferente
cabinetului demnitarului

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale de Presă "Rompres"


Luni, 30 noiembrie 2020, 16:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.