ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.174 din 13 decembrie 2001
privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior
Textul actului publicat în M.Of. nr. 831/21 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Instituțiile de învățământ superior particulare au obligația să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 10% din veniturile realizate din încasarea taxelor de școlarizare, admiteri, înmatriculări, repetarea examenelor și a altor forme de verificare, precum și a celorlalte taxe percepute în procesul de învățământ de la studenți.

Art. 2. - Instituțiile de învățământ superior de stat, pentru numărul de studenți școlarizați peste cifra de școlarizare aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, au obligația să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 40% din veniturile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Instituțiile de învățământ superior particulare, pentru numărul de studenți școlarizați peste cifra de școlarizare, propusă de Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică și aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, au obligația să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 40% din veniturile prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 1-3 se utilizează pentru susținerea investițiilor, activităților de întreținere și de reparare a căminelor studențești.

Art. 5. - Instituțiile de învățământ superior au obligația să calculeze semestrial taxele prevăzute la art. 1-3 și să le vireze la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare expirării semestrului.

Art. 6. - (1) Pentru neachitarea în termen a taxelor prevăzute la art. 1-3 instituțiile de învățământ superior datorează majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de lege pentru creanțele bugetare.

(2) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat și se folosesc cu aceeași destinație.

Art. 7. - Metodologia de aplicare a măsurilor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență se elaborează de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Finanțelor Publice și se aprobă prin ordin comun al celor două ministere în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 decembrie 2001.
Nr. 174.


Joi, 17 octombrie 2019, 21:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.