LEGE nr.789 din 29 decembrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 39/21 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.300 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000"

2. Articolul I se abrogă.

3. La articolul II punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se înființează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, instituție publică, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu sediul în municipiul București."

4. La articolul II, după punctul 1 se introduc punctele 11 și 12 cu următorul cuprins:

"11. Punctele 6, 7, 18 și 23 ale articolului 5 se abrogă.

12. Punctele 12, 19 și 28 ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“12. exercită controlul cu privire la respectarea de către agenții economici din sector a reglementărilor emise, a sistemului de prețuri și tarife în vigoare și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora;
........................................................................................
19. creează o bază de date necesară în vederea desfășurării activității sale și furnizării de informații altor autorități în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice și termice, precum și în legătură cu activitatea comerțului internațional cu energie electrică și cu practicile internaționale în domeniu. Datele care nu au caracter secret și confidențial pot fi date publicității cu avizul Ministerului Industriei și Resurselor;
........................................................................................
28. colaborează cu Ministerul Industriei și Resurselor și cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei la elaborarea propunerilor de strategii și de politici în domeniul energetic.”"

5. La articolul II, punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. La articolul 9, alineatele (1) și (2), litera f) a alineatului (3) și alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Activitatea ANRE este condusă de un președinte și un vicepreședinte, numiți și revocați prin ordin al primului-ministru la propunerea ministrului industriei și resurselor, potrivit legii. Președintele reprezintă ANRE în relația cu terții.

(2) Calitatea de președinte și de vicepreședinte este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții sau demnități publice, cu excepția activității didactice, în condițiile legii. Președintelui și vicepreședintelui le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț și participarea la administrarea sau la conducerea unor societăți comerciale, regii autonome sau a unor organizații cooperatiste.

(3) Mandatul președintelui încetează:
........................................................................................
f) prin revocare, potrivit legii.
........................................................................................

(5) Ordinele și deciziile de interes general pentru agenții economici din sector se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Ordinele emise și deciziile adoptate de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părților interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă sunt de interes general.”"

6. La articolul II, după punctul 2 se introduc punctele 21 și 22 cu următorul cuprins:

"21. După articolul 9 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Pentru activitățile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, în vederea obținerii unui spor de obiectivitate, format din președinte, vicepreședinte și 3 reglementatori, funcționari publici, numiți de către ministrul industriei și resurselor.

(2) Ordinele și deciziile ANRE cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majorității membrilor comitetului de reglementare.”

22. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri numiți prin ordin al ministrului industriei și resurselor, din care 3 membri specialiști din unitățile Ministerului Industriei și Resurselor, un membru din partea asociațiilor patronale din domeniul energiei, un membru din partea organizațiilor sindicale ale salariaților din domeniul energiei, un membru din partea administrației publice locale, un membru specialist din cercetare-proiectare în domeniul energetic și 2 membri specialiști din unitățile mari consumatoare de energie electrică și termică.”"

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29 din 22 octombrie 1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.407 din 27 octombrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 789.


Duminică, 26 iunie 2022, 23:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.