ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.40 din 28 martie 2002
pentru recuperarea arieratelor bugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 233/8 apr. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - La cererea temeinic justificată a debitorilor, indiferent de forma de proprietate și de modul de organizare, creditorii bugetari vor acorda pentru obligațiile bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, inclusiv majorări de întârziere și penalități de întârziere aferente acestora, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:

a) eșalonări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor obligații bugetare;
b) amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor obligații bugetare;
c) eșalonări la plata majorărilor de întârziere și/sau a penalităților de orice fel;
d) amânări și/sau scutiri ori amânări și/sau reduceri de majorări de întârziere și/sau de penalități de întârziere;
e) scutiri sau reduceri de impozite și taxe, în condițiile legii.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și alte autorități ale administrației publice centrale sau locale, după caz, vor acorda eșalonarea la plată a impozitelor, taxelor și a altor obligații bugetare, precum și a majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel pe o perioadă de cel mult 5 ani, cu termen de grație de până la 6 luni cuprins în perioada de eșalonare, precum și amânări la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații bugetare până la cel mult data de 29 decembrie a anului fiscal în curs.

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale vor acorda înlesniri la plată, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru obligațiile bugetare care sunt venituri ale bugetelor autorităților administrativ-teritoriale.

Art. 4. - Începând cu data comunicării aprobării, pentru obligațiile bugetare pentru care s-au aprobat înlesniri la plată executarea silită nu se pornește sau nu se continuă, după caz.

Art. 5. - Orice sumă de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat ori de la bugetul altor autorități ale administrației publice centrale sau locale, după caz, reprezentând impozite, taxe ori alte obligații bugetare, se compensează din oficiu de către fiecare creditor bugetar cu sume reprezentând obligații bugetare eșalonate sau amânate la plată ori obligații bugetare curente datorate aceluiași creditor bugetar, diferența urmând să se restituie conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6. - Înlesnirile la plata obligațiilor bugetare se acordă de fiecare creditor bugetar, iar graficul și condițiile în care se acordă înlesnirile se stabilesc printr-o convenție încheiată între creditorul bugetar și debitor.

Art. 7. - (1) Analiza oportunității acordării înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante se face pe baza criteriilor de performanță economico-financiară și de disciplină fiscală a contribuabililor.

(2) Criteriile de performantă economico-financiară și de disciplină fiscală a contribuabililor, pe baza cărora se analizează cererile de înlesniri la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Aceste criterii pot fi actualizate anual prin hotărâre a Guvernului.

(3) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și ceilalți creditori bugetari vor utiliza criteriile prevăzute în anexă.

Art. 8. - Punctajul obținut de debitori în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 se corectează după cum urmează:

a) cu minus 10 puncte în situația în care la data scadenței obligațiilor bugetare disponibilitățile bănești ale debitorului acopereau în întregime nivelul obligațiilor;
b) cu minus 40 de puncte debitorii care desfășoară în principal activități pentru care încasează contravaloarea mărfii sau a serviciului prestat anticipat ori la data transferului dreptului de proprietate, respectiv a prestării serviciului;
c) cu minus 20 de puncte pentru debitorii care, pe perioada pentru care au acumulat obligații bugetare restante, înregistrează clienți neîncasați și avansuri acordate furnizorilor cu care societatea comercială sau acționarii/asociații acesteia sunt în relații de dependență, relația de dependență fiind cea stabilită în situația în care o persoană fizică ori juridică este acționar/asociat semnificativ în ambele societăți comerciale;
d) cu minus 20 de puncte pentru debitorii care înregistrează capitaluri proprii negative;
e) cu minus 10 puncte pentru debitorii care, în perioada în care au acumulat obligații bugetare restante, au plătit dividende acționarilor/asociaților, alții decât instituțiile publice implicate în procesul de privatizare.

Art. 9. - (1) Nu beneficiază de înlesniri la plată debitorii care în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 și 8 obțin un punctaj egal sau mai mic de 14 puncte, precum și debitorii al căror principal obiect de activitate îl reprezintă organizarea jocurilor de noroc.

(2) Debitorii care au solicitat înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante și care obțin în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 și 8 un punctaj mai mic de 14 puncte, dar au o importanță economico-socială națională sau zonală semnificativă, precum și cei afectați de calamități naturale în perioada în care au înregistrat obligații bugetare restante vor beneficia de un punctaj adițional de 40 de puncte.

(3) Încadrarea debitorilor în categoriile menționate la alin. (2), de importanță națională, precum și de importanță zonală semnificativă sau afectați de calamități naturale, se va face pe baza unui referat motivat, întocmit de organele teritoriale ale creditorilor bugetari, avizat, după caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari și, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor.

Art. 10. - (1) În cazul în care în urma analizei criteriilor menționate la art. 7 debitorul obține între 15 și 28 de puncte, obligațiile bugetare datorate și neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere și penalități de întârziere, vor fi eșalonate la plată.

(2) În cazul în care debitorul obține între 29 și 63 de puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligațiilor bugetare:

a) eșalonarea la plata obligațiilor datorate și neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, cu excepția majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere;
b) amânarea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere până la ultimul termen de plată din eșalonarea acordată conform lit. a);
c) reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere în situația în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eșalonare și condițiile în care aceasta a fost acordată.

(3) În cazul în care debitorul obține între 64 și 110 puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligațiilor bugetare:

a) eșalonarea la plata obligațiilor datorate și neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, cu excepția majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere;
b) amânarea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere până la ultimul termen de plată din eșalonarea acordată conform lit. a);
c) reducerea cu 75% a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere în situația în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eșalonare și condițiile în care aceasta a fost acordată.

(4) Dacă debitorul obține peste 110 puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plată:

a) eșalonarea la plata obligațiilor datorate și neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, cu excepția majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere;
b) amânarea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere până la ultimul termen de plată din eșalonarea acordată conform lit. a);
c) scutirea de la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere în situația în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eșalonare și condițiile în care aceasta a fost acordată.

Art. 11. - (1) Majorările de întârziere și penalitățile de întârziere amânate la plată vor fi reflectate în contabilitatea debitorilor într-un cont de ordine și evidență în afara bilanțului.

(2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile a operațiunilor prevăzute la art. 10, 12, 14 și 28 nu se impozitează în condițiile în care cheltuielile care au fost influențate cu majorările de întârziere și penalitățlie de întârziere nu au fost deductibile fiscal.

(3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizează ca surse proprii de finanțare.

Art. 12. - În situația în care, după data depunerii cererii, debitorii achită până la data aprobării acesteia 30% din obligațiile bugetare datorate, exclusiv majorările de întârziere și penalitățile de întârziere, beneficiază de eșalonarea la plată a diferenței de 70% și scutirea de la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere.

Art. 13. - Numărul de luni de eșalonare la plată a obligațiilor bugetare, care include și perioada de grație, se determină în funcție de raportul procentual dintre totalul obligațiilor bugetare și cifra de afaceri, astfel:

a) până la 5% până la 12 luni
b) între 5% și 15% până la 24 luni
c) între 15% și 30% până la 36 luni
d) între 30% și 50% până la 48 luni
e) peste 50% până la 60 luni.

Art. 14. - Debitorii care obțin peste 63 de puncte și au toate obligațiile bugetare achitate, inclusiv cele aferente anului curent, la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plată vor beneficia de scutirea de la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere aferente obligațiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001.

Art. 15. - Înlesnirile la plată își pierd valabilitatea în situația în care debitorii nu își achită obligațiile bugetare curente cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenției încheiate în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. În cazul în care debitorii nu achită la scadență obligațiile bugetare curente, pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente. Până la data de 29 decembrie a fiecărui an fiscal debitorul trebuie să aibă achitate toate obligațiile bugetare cu termen scadent în anul fiscal respectiv, împreună cu majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente, după caz.

Art. 16. - Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligațiilor bugetare, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, nu vor participa la nici o procedură de privatizare organizată de instituțiile publice implicate sau de agenții de privatizare în vederea cumpărării de acțiuni la alte societăți comerciale sau la achiziționarea de alte valori mobiliare ori părți sociale pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plată acordate.

Art. 17. - Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante vor transmite organului de specialitate al creditorului bugetar la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții orice intenție de înstrăinare de active pe toată perioada derulării înlesnirii la plată.

Art. 18. - Înlesnirile la plată se acordă atât înaintea începerii executării silite, cât și în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor la plată creditorii bugetari vor cere debitorilor persoane juridice constituirea de garanții, în termen de 60 de zile de la data încheierii convenției.

Art. 19. - Înlesnirile la plata obligațiilor bugetare administrate de Ministerul Finanțelor Publice, de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și de alte autorități ale administrației publice centrale sau locale, după caz, se acordă pe baza datelor din evidența analitică pe plătitori de la nivelul organelor teritoriale la care contribuabilii sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe, contribuții și alte obligații bugetare și/sau a unui document de verificare întocmit la sediul social al debitorului pe baza datelor din ultima balanță de verificare, precum și a procesului-verbal de calcul al majorărilor de întârziere și al penalităților de întârziere.

Art. 20. - Diferențele de impozite, taxe, contribuții și alte obligații bugetare, precum și majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, precum și ale altor autorități ale administrației publice centrale sau locale, după caz, se achită conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. - De înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 beneficiază și debitorii aflați în procedura de reorganizare judiciară conform legii, la cererea motivată a judecătoruluisindic, pe baza planului de reorganizare prezentat creditorului bugetar.

Art. 22. - Pe perioada amânării sau eșalonării la plată a obligațiilor bugetare, cu excepția majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel, se datorează majorări în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. - Ajutoarele de stat, constând în înlesnirile la plată prevăzute la art. 1, mai mari de 50 miliarde lei, acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, vor fi notificate Consiliului Concurenței de către furnizorii ajutorului de stat, în conformitate cu reglementările legale privind ajutorul de stat, reprezentând scutiri sau reduceri de majorări de întârziere și/sau penalități de întârziere.

Art. 24. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică obligațiilor bugetare stabilite în acte de constatare, în cazul faptelor ce constituie infracțiuni de evaziune fiscală, dacă instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive în legătură cu aceste fapte comise anterior datei depunerii cererii de înlesniri la plată, indiferent de data la care a fost pronunțată hotărârea definitivă.

(2) În cazul hotărârilor penale de condamnare, pronunțate de instanțele judecătorești, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, rămase definitive după acordarea înlesnirilor la plată prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, înlesnirile se anulează, iar organele competente ale creditorilor bugetari vor determina obligațiile bugetare datorate ca urmare a luării acestei măsuri.

Art. 25. - (1) Nerespectarea termenelor de plată și a condițiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită și obligația de plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere calculate de la data la care termenele și/sau condițiile nu au fost respectate.

(2) O nouă cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterioare acordate.

Art. 26. - Pentru obligațiile bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții, majorări de întârziere și penalități de orice fel, precum și alte obligații bugetare datorate și neachitate la scadență de debitori, alții decât persoanele fizice, după data de 1 ianuarie 2002 se acordă numai eșalonare sau amânare la plată. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția art. 1, 10 și 12, se aplică în mod corespunzător.

Art. 27. - Pentru obligații bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere și penalități de orice fel, datorate și neachitate în termen de persoane fizice, precum și pentru taxele judiciare de timbru solicitate anterior prestării serviciului taxabil, potrivit reglementărilor în vigoare, se pot acorda înlesnirile la plată prevăzute la art. 1.

Art. 28. - Debitorii care au în derulare eșalonări la plată acordate în baza reglementărilor legale anterioare și își achită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, debitele rămase de plată din eșalonare, precum și majorările stabilite conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996, recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere rămase de plată din eșalonare.

Art. 29. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului finanțelor publice sau al ministrului muncii și solidarității sociale, după caz, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare administrate de Ministerul Finanțelor Publice sau de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, după caz, cu avizul Consiliului Concurenței.

(2) În cazul celorlalte autorități ale administrației publice centrale procedura și competențele se stabilesc de către acestea cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Consiliului Concurenței.

Art. 30. - Pentru autoritățile administrației publice locale procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plată se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Consiliului Concurenței.

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 82 și 84 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 31 ianuarie 1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.148 din 26 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 561/2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 28 martie 2002.
Nr. 40.


ANEXĂ

CRITERII
de performanță economico-financiară și de disciplină fiscală ce se pot analiza de către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante

1. Vechimea contribuabilului (dată de începerea activității; la societățile rezultate din divizare vechimea o dă unitatea din care s-a divizat noua societate):

- peste 10 ani, 10 puncte
- între 5-10 ani, 5 puncte
- între 2-5 ani, 3 puncte
- mai puțin de 2 ani, 2 puncte

2. Raportul dintre vechimea arieratelor și vechimea contribuabilului:

- până la 40%, 10 puncte
- între 40-50%, 8 puncte
- între 50-60%, 6 puncte
- între 60-70%, 4 puncte
- între 70-80%, 2 puncte
- între 80-100%, 0 puncte

3. Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului:

- sediu stabil în ultimii 5 ani, 10 puncte
- o schimbare în ultimii 5 ani, 5 puncte
- două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani, 0 puncte

4. Mențiuni la registrul comerțului privind schimbarea acționarului/asociatului principal:

- nici o schimbare sau o schimbare în ultimii 5 ani, 10 puncte
- două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani, 0 puncte

5. Îndatorare financiară calculată ca aport:

Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt și mediu)
-------------------------------------------------------------------  x 100 < 30%,  10 puncte
          Cifra de afaceri

Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt și mediu)
-------------------------------------------------------------------  x 100 > 30%,  5 puncte
          Cifra de afaceri

6. Lichiditate globală:

    Active circulante
Lc = -------------------             bună > 1, 10 puncte
   Datorii totale sub 1 an          slabă < 1, 5 puncte

7. Solvabilitate:

    Total active               0-1,00, 0 puncte     
S =  -------------             1,01-2,00, 5 puncte  
    Total datorii            peste 2,00, 10 puncte

8. Date privind declarațiile de impozite, taxe și contribuții: numărul de declarații depuse în cursul ultimelor 24 de luni:

- 24, 15 puncte
- între 20 și 24, 10 puncte
- între 10 și 19, 5 puncte
- mai puțin de 10, 0 puncte

9.

   Diferențe de obligații bugetare constatate prin control fiscal
------------------------------------------------------------------------------- x 100 < 20%, 5 puncte
Total impozite declarate în cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite)

    Diferențe de obligații bugetare constatate prin control fiscal
------------------------------------------------------------------------------- x 100 > 20%, 2 puncte
Total impozite declarate în cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite)

10. Obligații neachitate în contul impozitelor cu stopaj la sursă:

- NU, 20 puncte
- DA, 0 puncte

11. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri:

- NU, 10 puncte
- DA, respectate 5 puncte
- DA, nerespectate 0 puncte

12. Contribuabilul a avut relații contractuale cu unități economice cu finanțare bugetară și nu a încasat la termen contravaloarea acestora:

- DA, 10 puncte
- NU, 0 puncte

13. Situația privind achitarea debitelor anului curent:

- neachitate, 0 puncte
- achitat până la 30%, 5 puncte
- achitat între 30% și 65%, 10 puncte
- achitat între 65% și 90%, 15 puncte
- achitat peste 90%, 20 puncte

14. Contribuabilul a fost sancționat pentru evaziune fiscală:

- NU 10 puncte
- DA 0 puncte

15.

Suma totală solicitată pentru înlesniri la plată (debite și majorări)
---------------------------------------------------------------------- x 100
           Cifra de afaceri

- până la 25% inclusiv, 8 puncte
- între 25,01% și 50%, 5 puncte
- între 50,01% și 75%, 3 puncte
- între 75,01% și 100%, 2 puncte
- peste 100%, 0 puncte

NOTĂ:

- punctaj minim, 14 puncte
- punctaj maxim, 168 puncte


Marți, 30 noiembrie 2021, 11:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.