LEGE nr.166 din 10 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole
Textul actului publicat în M.Of. nr. 256/16 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108 din 27 iunie 2001 privind exploatațiile agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.352 din 30 iunie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Exploatațiile agricole pot fi formate din terenuri, animale și mijloace necesare procesului de producție agricolă, aparținând unuia sau mai multor proprietari."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Exploatațiile agricole se diferențiază în funcție de:

a) natura juridică a acestora;
b) forma de proprietate;
c) natura activității pe care o desfășoară;
d) dimensionarea acestora."

3. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Formele juridice în care se pot organiza exploatațiile agricole sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Persoanele juridice organizate sau care se vor înființa în una dintre formele juridice prevăzute de legislația în vigoare sunt considerate exploatații agricole dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Exploatațiile agricole comerciale vor fi conduse sau administrate de personal calificat tehnic și economic în domeniul agricol.

(2) Exploatațiile agricole familiale pot fi conduse și administrate de respectivii proprietari, atestați în pregătirea agricolă."

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"Dimensionarea exploatațiilor agricole"

6. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (1) și literele A și B vor avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Dimensiunile minime pentru exploatațiile agricole sunt:

A. Pentru sectorul vegetal:
a) cereale, plante tehnice și medicinale:
- zona de câmpie 					110 ha;
- zona de deal 						 50 ha;
b) pajiști naturale cultivate și culturi furajere
pentru zona de munte					 25 ha;
c) legume 						 2 ha;
d) plantații de pomi și pepiniere			 5 ha;
e) căpșunerii, arbuști fructiferi			 1 ha;
f) plantații de vii nobile, pepiniere și hamei		 5 ha;
g) sere și solarii					 0,5 ha;
h) ciupercării						 0,2 ha.
B. Pentru sectorul animalier:
a) vaci de lapte sau bubaline               15 capete;
b) taurine la îngrășat 					 50 capete;
c) oi sau capre 					 300 capete;
d) cai de rasă 						 15 capete;
e) cai la îngrășat 					 50 capete;
f) porci  						 100 capete;
g) alte specii de animale 				 100 capete;
h) găini ouătoare 				    2.000 capete;
i) păsări pentru carne				    5.000 capete;
j) stații de incubație 				   200.000 capete;
k) alte specii de păsări			    1.000 capete;
l) apicultură						 50 familii;
m) struți 						 15 capete;
n) iepuri                        500 capete;
o) animale de blană 					 100 capete."

7. La articolul 5 alineatul (1), după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:

"D. Exploatațiile mixte vor fi formate din cote-părți ale dimensiunilor care vor da un întreg, în echivalență, din cumulul de activitate. Echivalența terenurilor agricole și a efectivelor de animale pentru determinarea dimensiunii minime a exploatației mixte se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

8. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Suprafețele prevăzute la alin. (1) lit. A se vor constitui din maximum 4 trupuri."

9. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Exploatațiile agricole înființate cu respectarea dimensiunilor minime, prevăzute la alin. (1), vor beneficia de facilități financiare."

10. La articolul 6, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:

"i) animale de producție și reproducție și alt capital agricol."

11. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

"Art. 61. - Exploatațiile agricole cu dimensiuni sub limitele prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt exploatații agricole familiale."

12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

"Sprijinul acordat producătorilor agricoli care dețin sau administrează exploatații agricole"

13. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Producătorii agricoli care dețin sau administrează exploatații agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1), beneficiază de sprijinul direct al statului, prin facilități financiare, subvenții pe produs, în scopul îmbunătățirii eficienței economice, creșterii producției și indicilor de calitate ai produselor agricole.

(2) Exploatațiile agricole familiale beneficiază de servicii de consultanță gratuite, conform legislației în vigoare.

(3) Exploatațiile agricole familiale vor fi stimulate pentru obținerea producției marfă și pentru aplicarea agriculturii ecologice, prin acordarea de facilități financiare și subvenții pe produs."

14. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Exploatațiile agricole comerciale cu activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) beneficiază de facilități financiare din partea statului pentru investiții privind cumpărarea de teren cu destinație agricolă, de tractoare, utilaje agricole, instalații pentru irigat, construcții de spații de producție, de protecția mediului, construcții de adăposturi și instalații zootehnice, sere, plantații de pomi, viță de vie, hamei, căpșunerii și altele asemenea."

15. Articolele 10 și 11 se abrogă.

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Producătorii agricoli, proprietari sau administratori de exploatații agricole, pot beneficia de credite potrivit legii.

(2) Pentru garantarea creditului primit, prevăzut la alin. (1), pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de depozit, precum și terenurile agricole aflate în proprietate."

17. Capitolul IV se abrogă.

18. La articolul 15 alineatul (3), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) înființarea rețelei de perdele forestiere de protecție a câmpului, a digurilor și malurilor."

19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Organizarea terenurilor arabile ale exploatației agricole constă în gruparea acestora pe categorii de folosință, delimitarea perimetrului aferent, stabilirea asolamentelor în funcție de fertilitatea terenului arabil, condițiile de relief, tipurile de culturi și alte criterii specifice."

20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Organizarea pășunilor constă în delimitarea unităților de exploatare în funcție de speciile de animale, numărul acestora, de relieful terenului, natura lucrărilor de îmbunătățiri funciare, sursele de apă, construcțiile utilitare aferente și asigurarea legăturilor funcționale cu satele, comunele, orașele și centrele de colectare, prelucrare și valorificare a produselor."

21. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Proiectele de organizare a terenului, pe categorii de folosință agricolă și stabilirea rețelei de drumuri agricole și de perdele forestiere de protecție se întocmesc de instituțiile specializate de la nivel central, județean și local, împreună cu consiliile locale și consiliile județene, cu acordul prealabil al proprietarilor."

22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului."

23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor împreună cu Ministerul Administrației Publice vor elabora normele tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatațiilor agricole, prevăzute la art. 15-21."

24. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 20 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 aprilie 2002.
Nr. 166.


Joi, 27 ianuarie 2022, 05:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.