LEGE nr.261 din 29 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 313/13 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor prețioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.572 din 16 noiembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. a) metale prețioase - aurul, argintul, platina, osmiul, ruteniul, rhodiul, iridiul și paladiul, care au un conținut de cel puțin 96% de metal prețios fin;

b) aliajele - subprodusele metalelor prețioase cu un conținut de cel puțin 33,3% de metal prețios, precum și subproduse cu conținut de metal prețios care au până la 33,3% conținut de metal prețios;
c) pietre prețioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele și perlele naturale, pietrele ornamentale și pietrele fine, ale căror liste vor fi anexate la normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
d) aur pentru investiții - aurul achiziționat de persoane fizice ori juridice sau de organisme internaționale, în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul pentru investiții cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri sau plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum și sub formă de monede din aur, având titlul mai mare de/sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre piețele Uniunii Europene. Operațiunile cu aur pentru investiții se realizează atât prin livrare fizică, cât și prin operațiuni în conturi de metal prețios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deținute la bănci;
e) aur financiar - aurul achiziționat în scopul constituirii unei rezerve și folosit ca instrument de plasament. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de monede sau bare și lingouri din aur, având un titlu egal cu/sau mai mare de 995/1.000;
f) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deținut cu titlu de rezevă oficială de Banca Națională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum și bare standard cu titlul minim de 995/1.000;

2. operațiuni cu metale prețioase, cu aliaje ale acestora și cu pietre prețioase - operațiuni care au ca obiect:

a) fabricarea și producerea de aliaje: detalierea categoriilor de subproduse cu conținut de metale prețioase care se supun prevederilor legale va fi stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
b) producția bijuteriilor și a obiectelor din metale prețioase și aliajele acestora;
c) vânzarea, cumpărarea, tranzacționarea, păstrarea în depozit a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, precum și mijlocirea acestor operațiuni;
d) introducerea în țară, scoaterea din țară și tranzitul prin România de metale prețioase și de aliaje ale acestora, precum și de pietre prețioase;
e) marcarea bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și din aliajele acestora;

3. titlu - proporția de metal prețios conținută de un aliaj, exprimată în miimi;

4. autorizație - actul emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfășura operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase;

5. bijuterii - obiecte de podoabă din metale prețioase și aliaje ale acestora care au sau nu în componență pietre prețioase, cum ar fi: inelele, brățările, colierele, broșele, cerceii, lanțurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravată, butonii de manșetă, precum și articolele de uz personal, cum ar fi: portțigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasă și brățară) sau altele asemenea;

6. obiecte de aurărie sau de argintărie - obiecte din metale prețioase și din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masă, de toaletă, garniturilor de birou, pentru decorațiuni interioare, pentru fumători, uzului gospodăresc, uzului religios, de artă și altele;

7. marcarea metalelor prețioase și a aliajelor acestora operațiunea de certificare prin aplicarea mărcii titlului și mărcii de garanție proprie a producătorului intern, a importatorului și a vânzătorului cu amănuntul;

8. marca de garanție proprie - semn individual înregistrat la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile și obiectele din metale prețioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;

9. marca titlului - semnul convențional, diferit în funcție de titlul metalului prețios, care se aplică pe bijuteriile și obiectele din metale prețioase și aliajele acestora.”

2. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III
Drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice care dobândesc, dețin sau efectuează operațiuni cu metale și pietre prețioase”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Persoanele fizice și juridice au dreptul să dobândească și să dețină orice cantitate de bijuterii și obiecte, monede, inclusiv lingouri și bare din metale prețioase și aliajele lor, precum și pietre prețioase.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Cumpărarea, vânzarea și tranzacțiile cu metale prețioase și aliajele acestora, precum și cu pietre prețioase pot fi efectuate fără restricții de către persoane fizice și juridice, cu condiția ca aceste acte de comerț să nu reprezinte o activitate permanentă sau profesională.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comerț cu metale și pietre prețioase.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Persoanele fizice și juridice pot efectua operațiuni de vânzare, cumpărare și tranzacționare cu aur pentru investiții și cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Națională a României.”

6. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV
Autorizarea operațiunilor cu metale prețioase, aliajele acestora și cu pietre prețioase”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Operațiunile cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase menționate la art. 1 pct. 2 lit. a)-e), efectuate de persoane fizice și juridice, care reprezintă activități permanente sau profesionale, se pot desfășura numai pe baza autorizației eliberate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, emisă pe o perioadă nedeterminată.

(2) Pentru eliberarea autorizației se percepe o taxă stabilită de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, iar condițiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”

8. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V
Evidența și controlul operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și cu pietre prețioase”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Persoanele fizice și juridice autorizate să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase au obligația să asigure evidența strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.”

10. Articolul 9 se abrogă.

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Controlul operațiunilor cu metale și pietre prețioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanțelor Publice.”

12. Articolul 12 se abrogă.

13. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI
Marcarea obiectelor din metale prețioase și aliaje ale acestora. Controlul marcării și al titlurilor marcate”

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - În vederea prevenirii unor acte de comerț ilicit bijuteriile și obiectele din metale prețioase și din aliaje ale acestora, expuse comercializării, trebuie să fie marcate cu marca de garanție proprie și înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/și a vânzătorului cu amănuntul, alăturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.”

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Controlul marcării bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și din aliaje ale acestora, precum și controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.”

16. Articolele 15, 16 și 17 se abrogă.

17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - În desfășurarea activității sale Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este singura instituție în măsură ca, pe teritoriul României:

a) să emită norme interne de lucru și să stabilească tarifele pentru activitățile de analiză, marcare și expertizare pe care le efectuează;
b) să stabilească și să aprobe, pe bază de tarife proprii, mărcile utilizate de fabricanți, exportatori și importatori, precum și modelul mărcii de garanție care exprimă titlul metalului prețios în cifre arabe;
c) să efectueze expertize ale metalelor prețioase și ale pietrelor prețioase, dispuse de instanțele de judecată și de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și la cererea persoanelor fizice și juridice;
d) să constate și să sancționeze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor prețioase.”

18. Articolul 19 se abrogă.

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor preia de la Banca Națională a României toate responsabilitățile și obligațiile specifice activității de analiză și de marcare a metalelor prețioase, precum și dotarea tehnică aferentă acestei activități, existentă în banca centrală.

(2) Totodată Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va prelua, în funcție de volumul activității desfășurate, personalul Băncii Naționale a României specializat în activitatea de analiză și marcare.”

20. Articolele 21-23 se abrogă.

21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Falsificarea mărcilor individuale, folosirea acestora, precum și folosirea unor mărci neînregistrate constituie infracțiuni și se pedepsesc conform Codului penal, precum și cu măsura confiscării stocului de marfă respectiv.”

22. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Desfășurarea fără autorizație a operațiunilor cu metale prețioase, cu aliajele acestora sau cu pietre prețioase se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum și cu confiscarea bunurilor respective.”

23. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Comercializarea bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase, aliaje ale acestora sau cu pietre prețioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operațiunii de marcare prevăzute la art. 13, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum și cu măsura confiscării bunurilor respective.”

24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Contravențiile prevăzute la art. 26 și 27 se constată și se sancționează, după caz, de personalul cu atribuții de control al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului de Interne, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru controlul respectării obligației de marcare a obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase, și al Băncii Naționale a României, pentru controlul operațiunilor cu aur financiar și cu aur pentru investiții, desfășurate de bănci.”

25. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Prevederile din prezenta ordonanță de urgență referitoare la contravenții se completează cu prevederile legii privind regimul juridic al contravențiilor.”

26. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Bunurile din metale prețioase care fac obiectul unor fapte ce constituie contravenții, prevăzute la art. 26 și 27, se confiscă în favoarea statului.”

27. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni, autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora, cu pietre prețioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind circulația metalelor prețioase, aliajelor acestora și a pietrelor prețioase.

(2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind circulația metalelor prețioase, aliajelor acestora și a pietrelor prețioase duce la retragerea definitivă a autorizației.

(3) Ministerul Finanțelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență situațiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora sau cu pietre prețioase.

(4) Împotriva deciziei de suspendare sau de retragere, după caz, se poate formula contestație în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare.”

28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) În situația în care autorizația a fost retrasă, cel care o deținea are obligația ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte și bijuterii din metale prețioase, din aliaje ale acestora, precum și stocul de pietre prețioase, existente la data retragerii autorizației.

(2) În cazul suspendării autorizației cel care o deținea nu mai are dreptul să efectueze operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora sau cu pietre prețioase pentru care a fost autorizat.”

29. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Persoanele fizice și juridice care desfășoară una dintre operațiunile menționate în prezenta ordonanță de urgență trebuie să solicite autorizație în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dacă cererea va fi respinsă, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a respingerii cererii, stocul de obiecte și bijuterii din metale prețioase, din aliajele acestora sau din pietre prețioase.”

30. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Metalele prețioase sub orice formă, pietrele prețioase, pietrele fine și materiile organice prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanțelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu îndeplinirea condițiilor legale.

(2) Regulile de manipulare și depozitare a metalelor și pietrelor prețioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Valorificarea metalelor și pietrelor prețioase se realizează în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările și completările ulterioare.”

31. După articolul 34 se introduc articolele 341 și 342 cu următorul cuprins:

„Art. 341. - (1) Persoanele fizice și juridice ale căror obiecte din metale prețioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, de după anul 1946 și până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanțelor de judecată de la domiciliul reclamantului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În cazul obiectelor din metale prețioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condițiile și în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, emise de Ministerul Finanțelor Publice și de Banca Națională a României.

Art. 342. - Metalele și pietrele prețioase aflate în inventarul Băncii Naționale a României se valorifică în condițiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ministerul Finanțelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

33. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) prevederile referitoare la regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase din Decretul nr.244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase;
b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește metalele, pietrele prețioase și semiprețioase și bijuteriile din aceste materiale;
c) orice alte dispoziții contrare.”

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 29 aprilie 2002.
Nr. 261.


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 14:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.