ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.54 din 30 aprilie 2002
privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
Textul actului publicat în M.Of. nr. 319/14 mai. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește condițiile de constituire, menținere, control și supraveghere a stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere, denumite în continuare stocuri minime.

(2) Stocurile minime se folosesc în cazul apariției unei disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne cu țiței și produse petroliere.

Art. 2. - Constituirea stocurilor minime se face de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și de către persoanele juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 3. - Obligațiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și ale persoanelor juridice care constituie stocurile minime sunt următoarele:

a) menținerea în condiții de siguranță și gestionarea stocurilor minime constituite din punct de vedere cantitativ și calitativ;
b) inventarierea lunară a stocurilor minime constituite;
c) raportarea lunară a nivelului stocurilor minime, conform inventarului, către autoritatea competentă;
d) asigurarea disponibilității și accesibilității consumatorilor la stocurile minime în caz de nevoie, cu avizul autorității competente, pentru persoanele juridice prevăzute în anexă, și cu respectarea prevederilor legale, pentru stocurile constituite de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat.

Art. 4. - Categoriile de produse petroliere luate în calculul consumului intern sunt următoarele:

a) benzine auto, benzine de aviație și carburanți de aviație de tip benzină;
b) motorine, carburanți diesel, kerosen și carburanți de aviație de tip kerosen;
c) combustibili petrolieri.

Art. 5. - (1) Stocurile minime includ:

a) cantitățile de la bordul petrolierelor aflate în port în vederea descărcării, după încheierea formalităților portuare;
b) cantitățile deținute în rezervoare în porturile de descărcare;
c) cantitățile deținute în rezervoarele din sistemul de transport al țițeiului și produselor petroliere;
d) cantitățile deținute în rezervoarele rafinăriilor, exclusiv cele care se găsesc în instalațiile de rafinare;
e) cantitățile deținute în stoc de către rafinării și de alte unități care au ca obiect de activitate depozitarea și distribuția angro;
f) cantitățile deținute în stoc de către principalii consumatori;
g) cantitățile deținute în barje și nave de coastă care se angajează în transportul în interiorul frontierelor naționale, în măsura în care este posibil ca autoritățile competente să mențină sub control aceste cantități și cu condiția ca aceste cantități să fie imediat disponibile;
h) cantitățile aflate în stoc la Administrația Națională a Rezervelor de Stat, constituite și finanțate conform prevederilor Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată.

(2) Stocurile minime exclud:

a) țițeiul indigen neextras;
b) cantitățile destinate navelor maritime;
c) cantitățile aflate în tranzit direct, cu excepția stocurilor deținute în porturile de descărcare;
d) cantitățile din conducte, din autocisterne și vagoanecisternă, din rezervoarele de stocare ale stațiilor de distribuție, precum și cele deținute de micii consumatori;
e) cantitățile deținute de forțele armate și cele rezervate acestora de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și de unitățile din domeniul industriei petroliere.

Art. 6. - Nivelul stocurilor minime este echivalent cu consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere prevăzute la art. 4, realizat pentru 67,5 zile din anul calendaristic precedent.

Art. 7. - Constituirea stocurilor minime se realizează etapizat începând cu anul 2002, pe o perioadă de maximum 10 ani.

Art. 8. - (1) Finanțarea stocurilor minime se realizează în proporție de 50% de la bugetul de stat pentru constituirea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat a jumătate din nivelul anual aprobat al stocurilor și în proporție de 50% din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexă, pentru constituirea celeilalte jumătăți din nivelul anual aprobat al stocurilor.

(2) Cheltuielile pentru menținerea stocurilor minime constituite de Administrația Națională a Rezervelor de Stat, aflate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexă, revin în sarcina acestora.

Art. 9. - (1) Stocurile minime pot fi menținute sub formă de țiței, produse intermediare și produse finite.

(2) Produsele finite vor fi luate în considerare în cantitățile existente ca atare, iar țițeiul brut și produsele intermediare vor fi exprimate în echivalent produse finite, proporțional cu produsele finite ce au rezultat din prelucrare în decursul anului calendaristic precedent.

Art. 10. - (1) Ministerul Industriei și Resurselor este autoritatea competentă care coordonează constituirea, menținerea, controlul și supravegherea stocurilor minime.

(2) Ministerul Industriei și Resurselor propune Guvernului nivelul stocurilor minime și structura sortimentală a acestora în condiții nediscriminatorii și de transparență.

(3) Ministerul Industriei și Resurselor are următoarele atribuții și răspunderi principale:

a) elaborează propuneri privind nivelul anual al stocurilor minime până la data de 31 martie și verifică realizarea acestora până la data de 31 decembrie în primii 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 iulie în perioada următoare;
b) propune structura stocurilor minime și cantitățile obligatorii deținute de fiecare persoană juridică prevăzută în anexă;
c) controlează utilizarea stocurilor minime în cazul apariției unei disfuncționalități în aprovizionarea cu produse petroliere a pieței interne;
d) elaborează metodologia necesară pentru identificarea, monitorizarea și verificarea stocurilor minime;
e) informează Guvernul asupra activităților desfășurate pentru asigurarea stocurilor minime prin rapoarte anuale. Informațiile despre constituirea stocurilor minime sunt disponibile la Ministerul Industriei și Resurselor pentru părțile interesate.

(4) Nivelul anual al stocurilor minime, structura sortimentală și defalcarea acestora pe persoanele juridice prevăzute în anexă, precum și spațiile de depozitare la aceste persoane juridice, pentru constituirea în custodie de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat a nivelului anual aprobat pentru aceasta, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) În cursul anului poate fi operată modificarea structurii sortimentale și a defalcării pe persoane juridice, în cadrul limitelor anuale aprobate, prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

Art. 11. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) și d), cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, cu excepția stocurilor păstrate în custodie, în condițiile legii;
b) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) și c), cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit de Ministerul Industriei și Resurselor.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002.

Art. 12. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 aprilie 2002.
Nr. 54.


ANEXĂ

LISTA
persoanelor juridice care constituie stocuri minime

1. Rafinării:

a) Societatea Națională a Petrolului „Petrom” - S.A. sucursala Petrobrazi Ploiești;
b) Societatea Națională a Petrolului „Petrom” - S.A. sucursala Arpechim Pitești;
c) Societatea Comercial㠄Petrotel Lukoil” - S.A. Ploiești;
d) Societatea Comercial㠄Rompetrol Petromidia” - S.A. Constanța;
e) Societatea Comercial㠄Rafo” - S.A. Onești;
f) Societatea Comercial㠄Astra” - S.A. Ploiești;
g) Societatea Comercial㠄Rompetrol Vega” - S.A. Ploiești;
h) Societatea Comercial㠄Steaua Român㔠- S.A. Câmpina;
i) Societatea Comercial㠄Rafinăria Dărmănești” - S.A. Dărmănești;
j) Societatea Comercial㠄Petrolsub” - S.A. Suplacul de Barcău.

2. Unități care au obiect de activitate depozitarea și distribuția angro:

a) Societatea Națională a Petrolului „Petrom” - S.A. sucursalele „Peco” și „Competrol”;
b) alte unități de distribuție angro*).

3. Operatori de încărcare/descărcare și transport de țiței și produse petroliere:

a) Societatea Comercial㠄Conpet” - S.A.;
b) Societatea Comercial㠄Oil” - S.A. - Terminal.

4. Principali consumatori:

a) Societatea Comercial㠄Termoelectrica” - S.A.;
b) alți consumatori*).

5. Alte persoane juridice*).

*) Nominalizarea acestora se va face prin hotărâre a Guvernului.


Joi, 19 mai 2022, 07:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.