LEGE nr.103 din 23 septembrie 1996
Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului
Textul actului republicat în M.Of. nr. 328/17 mai. 2002

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Animalele sălbatice de interes vânătoresc, cuprinse în anexele nr. 1 și 2, denumite în prezenta lege vânat, împreună cu biotopurile acestora, constituie fondul cinegetic al României.

Art. 2. - (1) Vânatul României, resursă naturală regenerabilă de interes național și internațional, este administrat și gestionat în scopul conservării biodiversității faunei sălbatice, menținerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii și al satisfacerii altor cerințe social-economice.

(2) Vânatul este bun public de interes național.

Art. 3. - (1) Fondul cinegetic al României se compune din unități de gospodărire cinegetică, denumite fonduri de vânătoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar, și astfel delimitate încât să asigure o cât mai mare stabilitate vânatului în cuprinsul acestora.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) suprafețele situate în intravilanul localităților, suprafețele parcurilor naționale și rezervațiilor științifice cu protecție totală, pe durata existenței acestora.

(3) Suprafața unui fond de vânătoare va fi de cel puțin 5.000 ha la câmpie și în Delta Dunării, 7.000 ha la deal și 10.000 ha la munte.

(4) Suprafața minimă necesară pentru un membru vânător este de:

- 150 ha în zona de câmpie și în Delta Dunării;
- 350 ha în zona de deal;
- 400 ha în zona de munte.

Art. 4. - Gestionarea fondurilor de vânătoare se atribuie de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizațiilor vânătorești legal constituite din România, administratorului pădurilor statului, unităților de învățământ și unităților de cercetare științifică cu profil cinegetic din România, denumite, în sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vânătoare.

Art. 5. - (1) Organizațiile vânătorești, constituite pe principiul liberei asocieri a vânătorilor, sunt organizații nonprofit, au personalitate juridică, patrimoniu distinct și sunt afiliate, în scopul reprezentării la nivel național și internațional, la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.

(2) Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, persoană juridică de utilitate publică, asigură îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în scopul gestionării durabile a vânatului din fondurile de vânătoare atribuite în gestiune organizațiilor afiliate, potrivit prezentei legi.

(3) Afilierea organizațiilor vânătorești la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România se face potrivit legii și statutului acesteia.

Art. 6. - Exercitarea vânătorii se face în scop recreativsportiv, didactic sau de cercetare științifică, urmărindu-se asigurarea echilibrului ecologic și ameliorarea calității vânatului.

*) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 654 din 20 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.749 din 23 noiembrie 2001, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.235 din 27 septembrie 1996 și a mai fost modificată prin:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.65/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.515 din 30 decembrie 1998 (respinsă prin Legea nr. 592/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.708 din 7 noiembrie 2001);
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.258 din 4 iunie 1999 (aprobată prin Legea nr. 589/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.708 din 7 noiembrie 2001);
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.445 din 14 septembrie 1999 (abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.114 din 6 martie 2001 și respinsă prin Legea nr. 609/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.713 din 8 noiembrie 2001);
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.268 din 14 iunie 2000 (abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.114 din 6 martie 2001 și respinsă prin Legea nr. 602/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.713 din 8 noiembrie 2001);
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.114 din 6 martie 2001 (aprobată prin Legea nr. 439/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411 din 25 iulie 2001).

CAPITOLUL II
Administrarea și gestionarea fondului cinegetic al României

Art. 7. - (1) Administrarea fondului cinegetic al României se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) În acest scop, în cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură se înființează un organism distinct specializat în domeniul cinegetic.

Art. 8. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are următoarele atribuții principale în domeniul cinegetic:

a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României;
b) stabilește criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare și conținutul-cadru al contractelor de gestionare;
c) stabilește tarifele minime de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare și nivelul tarifelor minime percepute vânătorilor români și străini pentru acțiuni de vânătoare în România;
d) elaborează metodologia de evaluare a efectivelor de vânat, de calcul al cotelor anuale de recoltă și reglementările de organizare și practicare a vânătorii;
e) stabilește efectivele optime de vânat și aprobă cotele anuale de recoltă, inclusiv pe cele destinate vânătorilor cu turiști străini;
f) modifică, în situații justificate, perioadele legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;
g) aprobă propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat;
h) stabilește, împreună cu reprezentanții ministerelor de resort, măsurile necesare menținerii echilibrului agro-silvocinegetic și prevenirii pagubelor cauzate de vânat și prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice și fondului forestier;
i) ține evidența evoluției efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor și evidența trofeelor de vânat și medaliabile;
j) asigură, din fondul de protecție a vânatului, finanțarea acțiunilor de refacere a potențialului cinegetic al unor fonduri de vânătoare;
k) avizează programele de învățământ pentru disciplinele care au ca obiect de studiu vânatul și vânătoarea și aprobă programele de cercetare științifică în domeniul cinegetic;
l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile;
m) organizează direct și coordonează activitatea de combatere a braconajului;
n) stabilește sistemul informațional în domeniul cinegetic;
o) stabilește criteriile pentru acordarea licenței de funcționare gestionarilor fondurilor de vânătoare;
p) acordă licența de funcționare gestionarilor fondurilor de vânătoare;
r) realizează și organizează, împreună cu Ministerul Justiției, atestarea experților tehnici în vânătoare;
s) atestă inspectorii voluntari de vânătoare;
t) controlează respectarea clauzelor contractuale de către gestionari;
u) stabilește rasele de câini admise la vânătoare în România;
v) stabilește armele și munițiile care se pot folosi la vânătoare în România și avizează omologarea celor de fabricație autohtonă;
w) inițiază acțiuni de popularizare a activităților cinegetice și de educare a populației în domeniu;
x) participă la sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaționale în domeniul cinegetic;
z) adoptă orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozițiile legale privind activitatea cinegetică.

(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. i), l), m), p), t), w) și x), în ceea ce privește organizațiile vânătorești afiliate, se exercită și prin Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, iar în cazul celorlalte atribuții enumerate în lege autoritatea publică centrală se va consulta în mod obligatoriu cu Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.

Art. 9. - Se înființează Consiliul Național de Vânătoare, organism de avizare și consultare în domeniul cinegetic, pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, compus din:

a) președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România;
b) conducătorul organismului prevăzut la art. 7 alin. (2);
c) directorul general al administratorului pădurilor statului;
d) trei reprezentanți ai organizațiilor vânătorești din România, desemnați de Congresul vânătorilor și pescarilor sportivi din România;
e) doi reprezentanți ai organismului prevăzut la art. 7 alin. (2);
f) doi reprezentanți ai administratorului pădurilor statului și, opțional, câte un reprezentant al administrațiilor pădurilor comunale și pădurilor proprietate privată;
g) un reprezentant al Academiei Române;
h) câte un reprezentant din domeniile: învățământ superior de profil, cercetare cinegetică, agricultură, finanțe, poliție, audio-vizual, justiție și parchet.

Art. 10. - Consiliul Național de Vânătoare are următoarele atribuții:

a) avizează propunerile de acte administrative ale organismului prevăzut la art. 7 alin. (2) privind:
- strategia în domeniul protecției și dezvoltării fondului cinegetic;
- criteriile și tarifele minime de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare și conținutul modelului de contract;
- modificarea perioadelor de vânătoare a unor specii de vânat;
- rasele de câini admise la vânătoare în România;
- omologarea și autorizarea armelor și munițiilor care se pot folosi la vânătoare în România;
- metodologia de evaluare a efectivelor de vânat, de calcul al efectivelor optime și al cotelor anuale de recoltă, reglementările privind organizarea și practicarea vânătorii cu vânători români și străini;
- criteriile de acordare a licenței de funcționare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare;
b) propune măsuri de popularizare și de cunoaștere a activității cinegetice, precum și a strategiei adoptate în scopul menținerii biodiversității faunei cinegetice, păstrării echilibrului ecologic și exercitării raționale a vânătorii.

Art. 11. - (1) Consiliul Național de Vânătoare funcționează pe baza regulamentului propriu de organizare, adoptat prin consensul membrilor săi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Funcția de membru al Consiliului Național de Vânătoare este onorifică și dă dreptul la indemnizație de transport și la diurnă pentru participarea la ședințe.

(3) Secretariatul tehnic și finanțarea activității Consiliului Național de Vânătoare se asigură de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 12. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, în sensul prezentei legi, se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu respectarea dreptului de preemțiune a fostului gestionar, sau prin licitație publică.

(2) Licitația publică se organizează în cazul fondurilor de vânătoare pentru care nu se exercită dreptul de preemțiune și în cazul fondurilor de vânătoare pentru care contractele de gestionare și-au încetat, din orice motive, valabilitatea înainte de termen.

(3) Pentru fondurile de vânătoare astfel atribuite se încheie contracte de gestionare pe minimum 10 ani.

(4) Fondurile de vânătoare destinate cercetării științifice și procesului de învățământ se stabilesc și se atribuie prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Atribuirea fondurilor de vânătoare se va realiza în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauză a contractului de gestionare anterior.

(6) Pe perioada de la încetarea contractului de gestionare anterior până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului de vânătoare în baza noului contract, gestionarea fondului de vânătoare se asigură de fostul gestionar.

(7) Pe durata prevăzută la alin. (6) drepturile și obligațiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul anterior.

(8) Gestionarii fondurilor de vânătoare pot face schimbul gestiunii unor fonduri de vânătoare în vederea comasării, cu avizul prealabil al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(9) Fondurile de vânătoare atribuite organizațiilor vânătorești legal constituite din România și rămase necontractate timp de 6 luni se atribuie administratorului pădurilor statului.

Art. 13. - (1) Vânatul dobândit în condițiile legii, în limitele cotelor de recoltă aprobate, se valorifică de gestionarul fondului de vânătoare.

(2) Vânatul rezultat în urma unor acțiuni ilegale în care gestionarul nu este implicat, vânatul găsit mort și coarnele lepădate de cervide aparțin gestionarului fondului de vânătoare.

Art. 14. - (1) Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vânatul din speciile prevăzute în anexa nr. 1 revine gestionarului fondului de vânătoare, iar pentru cele cauzate de vânatul din speciile prevăzute în anexa nr. 2, autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Pentru pagubele produse de vânatul din speciile strict protejate despăgubirile se suportă în primul rând din fondul de protecție a vânatului.

(3) Pagubele se constată, în condițiile legii, la cererea persoanei păgubite, depusă la gestionarul fondului de vânătoare și la consiliul local în termen de maximum 3 zile de la data la care persoana păgubită a constatat producerea pagubei, de o comisie formată din reprezentantul administrației publice locale, din împuternicitul gestionarului fondului de vânătoare și persoana păgubită, care încheie în acest scop un act constatator.

(4) În caz de neprezentare a împuternicitului gestionarului fondului de vânătoare în termen de 48 de ore de la anunțarea sa, constatarea pagubelor se va face de către reprezentantul administrației publice locale în prezența a doi martori și a persoanei păgubite.

(5) Litigiile se soluționează de către instanțele judecătorești.

(6) Pagubele cauzate de vânat, cele cauzate vânatului prin fapte ilicite care au ca obiect vânatul, precum și cuantumul despăgubirilor se expertizează de către experții tehnici de vânătoare. Cheltuielile de expertiză vor fi suportate ulterior de cel care a produs paguba.

Art. 15. - (1) Deținătorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondează fonduri de vânătoare, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să permită exercitarea vânătorii, aplicarea măsurilor de protecție a vânatului, precum și amplasarea instalațiilor și amenajărilor vânătorești provizorii, dacă prin acțiunile respective nu se afectează folosința de bază a terenurilor.

(2) Deținătorii terenurilor sunt obligați să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecția vânatului și a mediului său de viață și răspund pentru pagubele pe care le produc acestuia prin acțiuni ilicite.

(3) Administratorul pădurilor statului va asigura, cu titlu gratuit, în fondul forestier, terenuri libere de vegetație forestieră destinate cultivării, depozitării și distribuirii hranei complementare a vânatului, în suprafață de minimum 1 ha la 1.000 ha de pădure în zona de munte, 2 ha la 1.000 ha de pădure în zona de deal și 3 ha la 1.000 ha de pădure în zona de câmpie, ostroave, bălți, lunci împădurite și în Delta Dunării.

(4) Crescătoriile de fazani din sistemul Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, existente în fondul forestier, domeniu public al statului, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt scutite de plata tarifelor și chiriilor.

(5) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1),

(2) și (3) deținătorii terenurilor pe care se arondează fonduri de vânătoare sunt în drept să beneficieze direct, în cazul proprietăților egale sau mai mari de 100 ha, și indirect, prin bugetele locale, în cazul proprietăților mai mici de 100 ha, de 50% din cuantumul tarifelor anuale de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare.

Art. 16. - (1) Cheltuielile autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, aferente activității cinegetice, sunt suportate de la bugetul de stat și din fondul de protecție a vânatului.

(2) Fondul de protecție a vânatului este constituit din următoarele surse:

a) venituri realizate din atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare, în proporție de 50% din tariful de atribuire în gestiune;
b) 25% din valoarea despăgubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite;
c) venituri realizate din încasarea tarifelor pentru acordarea licenței de funcționare pentru organizațiile vânătorești și societățile comerciale care intermediază acțiuni de vânătoare;
d) donații și sponsorizări;
e) alte venituri.

(3) Fondul de protecție a vânatului se administrează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și se utilizează pentru:

a) acțiunile de refacere a potențialului biogenic al unor fonduri de vânătoare, combaterea unor epizootii la vânat;
b) organizarea și desfășurarea activităților de prevenire și de combatere a braconajului;
c) stimularea persoanelor care sprijină direct activitățile de combatere a braconajului și a celor care depistează autorii unor asemenea fapte;
d) organizarea, desfășurarea și participarea la acțiuni științifice și de reprezentare la nivel național și internațional în domeniul cinegetic;
e) finanțarea unor proiecte, studii și cercetări în domeniul cinegetic;
f) finanțarea unor acțiuni de pregătire profesională în domeniul cinegetic.

(4) Sumele neutilizate din fondul de protecție a vânatului într-un an calendaristic se reportează în anul următor.

CAPITOLUL III
Protecția vânatului

Art. 17. - (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligați să asigure gestionarea durabilă a vânatului, pe baza unor studii de specialitate, întocmite pentru fiecare fond de vânătoare, în perspectiva perioadei de valabilitate a contractului.

(2) Studiile vor fi întocmite de specialiști și vor fi supuse aprobării organismului prevăzut la art. 7 alin. (2).

Art. 18. - (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligați să asigure paza și ocrotirea vânatului.

(2) Ocrotirea și paza vânatului se asigură prin:

a) personal de specialitate;
b) inspectori voluntari de vânătoare.

(3) Personalul prevăzut la alin. (2) este dotat, în condițiile legii, cu armament și echipament corespunzător.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) este asimilat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu personalul care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității publice.

(5) Numărul personalului de pază a vânatului, prevăzut la alin. (2) lit. a), va fi de cel puțin unu pentru fiecare fond de vânătoare.

Art. 19. - (1) În scopul conservării biodiversității mamiferele și păsările de interes vânătoresc, inclusiv cele prădătoare, se vânează numai în cadrul cotei de recoltă aprobate, cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea și practicarea vânătorii.

(2) Pisicile și câinii sălbăticiți sau hoinari se împușcă fără restricții și fără obligarea la despăgubiri.

Art. 20. - În vederea conservării fondului genetic al unor specii sedentare de vânat se constituie rezervații cinegetice, delimitate și nominalizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în suprafață de minimum 4% și maximum 5% din suprafața fondului cinegetic național.

Art. 21. - (1) Pentru creșterea efectivelor unor specii valoroase de vânat se pot înființa, cu acordul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, crescătorii de vânat, destinate populărilor, în care prin tehnologii adecvate se asigură păstrarea caracterului sălbatic al acestora.

(2) Crescătoriile de vânat, a căror producție este destinată exclusiv consumului, se înființează cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 22. - Popularea cu specii de vânat inexistente în fondurile de vânătoare se face în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 23. - (1) Capturarea vânatului viu este admisă, în cadrul cotei de recoltă aprobate și cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea și practicarea vânătorii, prin metode care nu vatămă animalul capturat și numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate.

(2) Capturarea vânatului în scop de cercetare științifică și pentru repopulări se poate face și în perioadele în care vânătoarea este interzisă sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 24. - În scopul ocrotirii și gospodăririi raționale a vânatului se interzic:

a) popularea fondurilor de vânătoare cu vânat bolnav, debil, degenerat sau din crescătoriile de vânat destinate exclusiv consumului;
b) tulburarea în mod nejustificat a liniștii vânatului în perioadele de înmulțire și de creștere a puilor;
c) pășunatul în pădurile statului, precum și înființarea, întreținerea și recoltarea culturilor agricole fără asigurarea protecției vânatului;
d) ținerea în captivitate a animalelor sălbatice, precum și înființarea de crescătorii de vânat și complexe de vânătoare, inclusiv de interes comercial, fără autorizare din partea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
e) distrugerea sau degradarea instalațiilor vânătorești de orice fel, a tăblițelor indicatoare și a culturilor pentru vânat;
f) lăsarea liberă sau purtarea, pe fondurile de vânătoare, a câinilor, inclusiv a celor de pază și agrement, altfel decât în lesă, nevaccinați și nedehelmintizați;
g) însoțirea turmelor și cirezilor, pe fondurile de vânătoare, de câini, fără jujeu reglementat de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, nevaccinați, nedehelmintizați și în număr mai mare de trei în zona de munte, de doi în zona de deal și de unu la câmpie;
h) mutarea, distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;
i) arderea stufului, tufărișurilor și miriștilor fără acordul scris prealabil al gestionarului fondului de vânătoare;
j) deteriorarea cuiburilor sau culegerea ouălor păsărilor sălbatice;
k) însușirea, fără acordul persoanei juridice care gestionează fondul de vânătoare, a vânatului găsit mort, accidentat sau bolnav și a coarnelor lepădate de cervide;
l) naturalizarea animalelor sălbatice, prelucrarea cărnii de vânat și a celorlalte produse ale vânatului, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără autorizarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
m) scoaterea din țară a trofeelor de vânat medaliabile, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
n) scoaterea din țară a trofeelor convenționale de vânat nemedaliabile, fără documente legale de export;
o) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali și animali ai culturilor agricole și silvice a substanțelor chimice toxice pentru vânat, fără luarea măsurilor de protecție a acestuia;
p) lăsarea în libertate, în scopul sălbăticirii, a păsărilor și animalelor domestice;
r) producerea, procurarea, comercializarea și deținerea curselor de orice fel destinate capturării sau uciderii vânatului, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

CAPITOLUL IV
Exercitarea vânătorii

Art. 25. - (1) Prin vânătoare, ca acțiune, se înțelege căutarea, stârnirea, urmărirea, hăituirea, rănirea, uciderea ori capturarea vânatului sau orice altă activitate cu aceeași finalitate.

(2) Vânătoarea este permisă la speciile de vânat, în condițiile, în locurile, în perioadele și cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.

(3) În situații de excepție, motivate de menținerea biodiversității faunei sălbatice și păstrarea echilibrului ecologic, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate stabili restricția sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de vânat, precum și vânarea limitată a unor specii strict protejate.

Art. 26. - (1) Vânătoarea se exercită numai de către vânători, posesori de permise de vânătoare, vizate anual, și de autorizații eliberate de gestionarul fondului de vânătoare, în limitele cotei de recoltă și a reglementărilor tehnice privind organizarea și practicarea vânătorii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot exercita vânătoarea, numai pe bază de autorizații de vânătoare eliberate de gestionarul fondului de vânătoare, următoarele categorii de persoane:

a) elevii și studenții din unitățile de învățământ abilitate, în care se studiază ca disciplină, în cadrul programului de instruire, vânatul și vânătoarea;
b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuțiilor de serviciu;
c) cetățenii străini care fac dovada calității de vânător în țara de domiciliu, ca invitați, pe bază de reciprocitate sau contra cost și sub răspunderea directă a gestionarului fondului de vănătoare, dar numai în limita cotei de recoltă aprobate și nesolicitate de vânătorii din România.

(3) Vânătorii români, vânătorii străini, personalul tehnic de vânătoare, precum și studenții și elevii care studiază cinegetica în cadrul procesului de învățământ sunt obligați să posede asigurare împotriva accidentelor, pentru a putea practica vânătoarea.

Art. 27. - (1) Permisele de vânătoare se eliberează de către organizațiile vânătorești licențiate în condițiile legii solicitanților cu cetățenie română care au domiciliul în România și rezidenților în România care au împlinit vârsta de 18 ani, au efectuat un an de stagiatură, au luat parte la o instruire practică într-un poligon de tir vânătoresc și au absolvit examenul de vânător susținut în fața unei comisii de examinare, constituită la nivel județean, la data stabilită anual de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Din comisia de examinare fac parte 2 reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, 2 reprezentanți ai Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România și un reprezentant al instituțiilor de învățământ superior de specialitate.

(3) Examenele se organizează anual.

(4) Permisul de vânătoare nu poate fi obținut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de portarmă și nici de cele care, în ultimii 3 ani, au fost sancționate pentru săvârșirea vreunei abateri prevăzute de prezenta lege.

(5) Permisul de vânătoare se va anula:

- vânătorului care nu mai are dreptul la permis de armă;
- vânătorului care a săvârșit o faptă încadrată ca infracțiune de prezenta lege;
- vânătorului care și-a pierdut calitatea de membru al organizației gestionare de fonduri de vânătoare;
- vânătorului care refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuții de control în domeniul cinegetic.

(6) Retragerea și anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(7) Formularele permiselor de vânătoare sunt documente cu regim special, emise și înseriate de către Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, conform modelului și reglementărilor emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, și puse la dispoziție organizațiilor vânătorești cărora li s-a acordat licența de funcționare.

(8) Permisele de vânătoare se pun la dispoziție organizațiilor vânătorești care au în gestiune fonduri de vânătoare.

Art. 28. - (1) Formularele autorizațiilor individuale sau colective de vânătoare sunt documente cu regim special, emise și înseriate de către Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România și, respectiv, de Regia Națională a Pădurilor, conform modelului și reglementărilor emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obținute și folosite de gestionarii fondurilor de vânătoare, în condițiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea și practicarea vânătorii.

Art. 29. - În rezervațiile cinegetice vânarea și capturarea unor specii de vânat în scopul ameliorării sau reducerii efectivelor acestora se pot face și în perioadele în care vânătoarea este interzisă, prin mijloace interzise sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 30. - (1) Mistreții care produc pagube culturilor agricole și silvice pot fi vânați la pândă și în afara perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Urșii, lupii, pisicile sălbatice, vidrele, nurcile și hamsterii pot fi vânați numai cu aprobarea și în condițiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte.

Art. 31. - Vânatul împușcat sau capturat se transportă însoțit de documentele prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 32. - (1) În afara perioadei legale de vânătoare, vânzarea, cumpărarea și transportul vânatului aflat sub protecție sunt interzise.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, precum și cel împușcat în condițiile art. 29 și 30.

Art. 33. - În scopul exercitării vânătorii în condiții de etică vânătorească și de protecție a vânatului, sunt interzise:

a) nerealizarea sau depășirea cotei de recoltă aprobate, fără motive justificate;
b) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;
c) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neînchisă în toc;
d) utilizarea stegulețelor și gardurilor pentru dirijat vânatul, precum și a detectoarelor de animale;
e) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreților și urșilor, prin utilizarea altor cartușe decât a celor cu proiectile unice, a căror mărime este prevăzută prin reglementările tehnice emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
f) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori în timpul de la apusul până la răsăritul soarelui;
g) vânarea cerbilor, căpriorilor și caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;
h) vânarea urșilor la bârlog și vânarea la nadă fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare caz;
i) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă, pe timp de îngheț global, precum și vânarea puilor nezburători ai acestora;
j) vânarea cu alți câini decât cu cei din rasele admise la vânătoare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și autorizați de gestionarul fondului de vânătoare;
k) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de două cartușe în magazie, a armelor nepotrivite speciei care se vânează și a muniției neautorizate;
l) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor și a altor obiecte orbitoare;
m) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea țintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte, a oglinzilor și a altor obiecte orbitoare;
n) urmărirea vânatului și exercitarea vânătorii din autovehicule;
o) gazarea și afumarea vizuinilor, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
p) utilizarea odorivectorilor fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
r) comercializarea, de către persoane fizice, a vânatului;
s) fabricarea, comercializarea, deținerea și utilizarea pentru vânătoare a alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;
t) vânătoarea cu străinii în parcurile naturale, în rezervațiile cinegetice și în fondurile de vânătoare destinate cercetării științifice;
u) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile să ucidă, explozibililor, curselor și a capcanelor neautorizate, otrăvurilor, narcoticelor și a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România.

CAPITOLUL V
Răspunderi și sancțiuni

Art. 34. - Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea, după caz, disciplinară, contravențională, civilă sau penală.

Art. 35. - (1) Constituie infracțiune de braconaj la vânătoare și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta săvârșită:

a) fără permis de vânătoare și autorizație legală sau, după caz, fără autorizație legală;
b) asupra animalelor a căror vânare este interzisă sau în perioade în care, potrivit legii, vânarea lor nu este permisă;
c) prin folosirea ogarilor sau a metișilor de ogari;
d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor și farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea și tragerea pe întuneric;
e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otrăvurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile să ucidă, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decât ținute în mână și a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani, dacă au fost săvârșite:

a) în timpul nopții, cu excepția speciilor de vânat la care vânătoarea este permisă conform reglementărilor privind organizarea și practicarea vânătorii;
b) de două sau mai multe persoane împreună;
c) de o persoană cu atribuții de serviciu sau atribuții publice în domeniul vânătorii, precum și de reprezentanții persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;
d) în rezervații cinegetice.

Art. 36. - (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei:

a) scoaterea din țară a trofeelor medaliabile de vânat sau a vânatului viu fără respectarea dispozițiilor legale;
b) transportul vânatului dobândit în condițiile art. 35;
c) eliberarea și folosirea permiselor sau a autorizațiilor de vânătoare în alte condiții decât cele prevăzute la art. 27 și 28;
d) depășirea cotei de recoltă aprobate pentru fiecare gestionar;
e) eliberarea de autorizații pentru vânătoare în rezervații cinegetice fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
f) vânarea speciilor de vânat strict protejate fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
g) vânătoarea în parcurile naturale;
h) vânătoarea cu vânători străini în rezervațiile cinegetice și în fondurile de vânătoare destinate cercetării științifice.

(2) Tentativa se pedepsește.

Art. 37. - (1) Bunurile care au servit la săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 35 și 36, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă.

(2) Trofeele de vânat și vânatul care fac obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 35 și 36 se confiscă.

Art. 38. - (1) Permisul de vânătoare al celui care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la art. 35 și 36 se retrage și se anulează, în condițiile legii, de către unitatea care are vânătorul în evidență.

(2) Agentul constatator este obligat, în asemenea cazuri, să rețină permisul de vânătoare și să îl transmită imediat unității care l-a vizat.

Art. 39. - Constatarea faptelor ce constituie infracțiunile prevăzute la art. 35 și 36 se face în afara organelor de urmărire penală și de către personalul organismului specializat prevăzut la art. 7 alin. (2), de către personalul salariat, cu atribuții de ocrotire a vânatului, al persoanelor juridice care gestionează fonduri de vânătoare, precum și de alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 40. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, sunt considerate infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

a) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 24 lit. b), art. 33 lit. c) și o) și la art. 38 alin. (2), cu amendă de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;
b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 24 lit. e), f), h), i), j), k), l) și r) și la art. 33 lit. a), d), g), i), j), k) și p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
c) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 lit. a), c), d) și p), art. 31 și art. 33 lit. b), e), h), l), n), r) și s), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;
d) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 24 lit. o), art. 32 alin. (1) și la art. 33 lit. f) și m), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reținut de către agentul constatator și va fi transmis imediat unității care l-a emis.

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 35, 36 și 40 și al despăgubirilor se reactualizează prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 41. - (1) Constatarea faptelor ce constituie contravențiile prevăzute la art. 40 se face, în afara personalului de specialitate menționat la art. 39, de ofițerii și subofițerii de poliție.

(2) O dată cu constatarea contravenției, agentul constatator aplică și amenda.

Art. 42. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a amenzii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării.

(2) Plângerea se soluționează de către judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.

Art. 43. - (1) Persoanele împuternicite să constate infracțiunile prevăzute la art. 35 și 36, precum și contravențiile prevăzute la art. 40, sunt asimilate, în exercitarea atribuțiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității publice.

(2) Procesele-verbale încheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unității de care aparține agentul constatator, conducătorului acesteia revenindu-i obligația de a le transmite, în cazul infracțiunilor, în maximum 25 de zile, organelor de cercetare penală.

Art. 44. - Contravențiilor prevăzute la art. 40 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor*), în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 45. - (1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele cauzate prin fapte ce constituie infracțiuni sau contravenții, în sensul prezentei legi, se stabilește potrivit anexelor nr. 1 și 2.

(2) Despăgubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se încasează de către gestionarii fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul direcțiilor generale ale finanțelor publice.

*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr.2/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

(3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânătoare sunt utilizate și distribuite după cum urmează:

- 50% se rețin pentru gospodărirea vânatului de către gestionarii care le încasează;
- 25% se achită agenților constatatori de către gestionarii care le încasează;
- 25% se virează autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în fondul special de protecția vânatului.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 46. - Animalele sălbatice din grădinile zoologice, cele deținute sau folosite legal în scopuri artistice, precum și cele din crescătoriile de vânat autorizate nu sunt supuse dispozițiilor prezentei legi.

Art. 47. - Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face, în condițiile prezentei legi, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu respectarea principiului continuității.

Art. 48. - Studiile prevăzute la art. 17 vor fi întocmite de actualii gestionari în maximum un an de la publicarea prezentei legi*).

Art. 49. - (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se face în maximum 60 de zile de la încetarea raporturilor contractuale cu foștii gestionari.

(2) Bunurile patrimoniale ale vechilor deținători, existente pe fondurile de vânătoare, se pot prelua, prin cumpărare, de noii deținători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condițiile stabilite între părți.

Art. 50. - Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România își va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi, dar nu mai târziu de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 51. - (1) În scopul administrării și gestionării fondului cinegetic într-o concepție unitară, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora și va aproba, în condițiile prezentei legi, regulamente, instrucțiuni și reglementări tehnice.

(2) Actualele regulamente, instrucțiuni și norme tehnice privind vânatul și vânătoarea, emise în baza Legii nr. 26/1976, rămân valabile până la înlocuirea acestora, dar nu mai târziu de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Art. 52. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 53. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României**).

(2) Pe aceeași dată, Legea nr. 26/1976 privind economia vânatului și vânătoarea, publicată în Buletinul Oficial nr. 99 din 12 noiembrie 1976, art. 7 din Legea nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetației forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică și privată și economiei vânatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.275 din 29 noiembrie 1993, art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a), b), c), pct. 14 lit. a), b), c), pct. 22 lit. a), b), c), pct. 23 și 24 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.283 din 7 decembrie 1993, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.

*) A se vedea Legea nr. 654/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.749 din 23 noiembrie 2001.

**) A se vedea și datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.


ANEXA Nr. 1

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc, la care vânarea este permisă
Perioadele de vânare și cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

____________________________________________________________________________________________________________________
Nr. 										   	Despăgubiri în lei, 
crt. 	Denumirea speciei 				Perioada de vânare 		       în perioada
											admisă 		interzisă
____________________________________________________________________________________________________________________

A. MAMIFERE
1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 octombrie - 15 aprilie 100.000 200.000 2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra) 15 septembrie - 15 decembrie 25.000.000 50.000.000 3. Căpriorul (Capreolus capreolus) - mascul 15 mai - 15 octombrie 15.000.000 25.000.000 - femelă 1 septembrie - 15 februarie 10.000.000 20.000.000 4. Cerbul comun (Cervus elaphus) - mascul 1 septembrie - 15 decembrie 50.000.000 100.000.000 - femelă 1 septembrie - 15 februarie 30.000.000 60.000.000 5. Cerbul lopătar (Dama dama) - mascul 1 septembrie - 15 decembrie 20.000.000 40.000.000 - femelă 1 septembrie - 15 februarie 15.000.000 30.000.000 6. Câinele enot (Nyctereutes prociynoides) 15 septembrie - 31 martie 500.000 1.000.000 7. Dihorul comun (Putorius sp.) 15 septembrie - 31 martie 200.000 400.000 8. Hermelina (Mustela erminea) 15 septembrie - 31 martie 200.000 400.000 9. Iepurele de câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 500.000 1.000.000 10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 500.000 1.000.000 11. Jderul (Martes sp.) 15 septembrie - 31 martie 1.200.000 2.400.000 12. Marmota (Marmota marmota) 15 septembrie - 31 octombrie 2.000.000 4.000.000 13. Mistrețul (Sus scrofa) 1 august - 31 ianuarie 5.000.000 10.000.000 14. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 septembrie - 15 decembrie 25.000.000 50.000.000 15. Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 septembrie - 31 martie 500.000 1.000.000 16. Râsul (Lynx lynx) 15 septembrie - 31 martie 5.000.000 10.000.000 17. Șacalul (Canis aureus) tot anul 500.000 - 18. Veverița (Sciurus vulgaris) 15 septembrie - 31 martie 200.000 400.000 19. Viezurele (Meles meles) 1 august - 31 martie 500.000 1.000.000 20. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul 500.000 -
B. PĂSĂRI
1. Bătăușul (Philomachus pugnax) 15 august - 15 martie 50.000 100.000 2. Becațina comună (Gallinago gallinago) 15 august - 15 martie 50.000 100.000 3. Cioara grivă (Corvus corone cornix) tot anul 10.000 - 4. Cioara de semănătură (Corvus frugilegus) tot anul 10.000 - 5. Ciocârlia (Alauda arvensis) 1 august - 15 martie 50.000 100.000 6. Cocoșul-de-munte (Tetrao urogallus) 1 aprilie - 5 mai 5.000.000 10.000.000 7. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 15 august - 15 martie 100.000 200.000 8. Coțofana (Pica pica) tot anul 10.000 - 9. Eiderul (Somateria mollissima) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 10. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie - 28 februarie 300.000 600.000 11. Ferestrașul mare (Mergus merganser) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 12. Ferestrașul moțat (Mergus serrator) 15 august- 15 martie 200.000 400.000 13. Gaița (Garrulus glandarius) 1 august - 15 martie 10.000 20.000 14. Găinușa de baltă (Gallinula chloropus) 15 august - 15 martie 100.000 100.000 15. Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000 16. Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000 17. Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000 18. Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000 19. Gâsca neagră (Branta bernicla) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000 20. Gârlița mare (Anser albifrons) 15 august - 28 februarie 300.000 600.000 21. Graurul (Sturnus sp.) 1 august - 15 martie 10.000 20.000 22. Guguștiucul (Streptopelia decaocto) 1 august - 15 martie 100.000 200.000 23. Ierunca (Tetrastes bonasia) 15 septembrie - 15 decembrie 500.000 1.000.000 24. Lișița (Fulica atra) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 25. Nagâțul (Vanellus vanellus) 15 august - 15 martie 100.000 200.000 26. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 august - 15 martie 100.000 200.000 27. Porumbelul de scorbură (Columba oenas) 1 august - 15 martie 100.000 200.000 28. Potârnichea (Perdix perdix) 15 octombrie - 31 decembrie 300.000 600.000 29. Prepelița (Coturnix coturnix) 1 august - 15 octombrie 100.000 200.000 30. Rața mare (Anas platyrhynchos) 15 august - 28 februarie 200.000 400.000 31. Rața mică (Anas crecca) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 32. Rața pestriță (Anas strepera) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 33. Rața fluierătoare (Anas penelope) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 34. Rața sulițar (Anas acuta) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 35. Rața cârâitoare (Anas querquedula) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 36. Rața cu cap castaniu (Aythya ferina) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 37. Rața moțată (Aythya fuligula) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 38. Rața cu cap negru (Aythya marila) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 39. Rața sunătoare (Bucephala clangula) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 40. Rața cu ciuf (Netta rufina) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 41. Rața de ghețuri (Clangula hyemalis) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 42. Rața lingurar (Anas clypeata) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 43. Rața catifelată (Melanitta fusca) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 44. Rața neagră (Melanitta nigra) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 45. Sitarul de pădure (Scolapax rusticola) 15 septembrie - 15 aprilie 500.000 1.000.000 46. Sitarul de mal (Limosa limosa) 15 august - 15 martie 200.000 400.000 47. Stăncuța (Corvus monedula) 1 august - 15 martie 25.000 50.000 48. Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus) 1 august - 15 martie 25.000 50.000 49. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 august - 15 martie 25.000 50.000 50. Sturzul de vii (Turdus iliacus) 1 august - 15 martie 25.000 50.000 51. Sturzul de iarnă (Turdus pilaris) 1 august - 15 martie 25.000 50.000 52. Stârcul cenușiu (Ardea cinerea) 1 august - 15 martie 25.000 50.000 53. Turturica (Streptopelia turtur) 1 august - 15 martie 100.000 200.000 ____________________________________________________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 2

MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC
și păsări din fauna sălbatică la care vânarea este interzisă, precum și cuantumul despăgubirilor
în cazul unor fapte ilicite

______________________________________________________________________________________________________
Nr.  										Despăgubiri
crt. 	Denumirea speciei 							  în lei
______________________________________________________________________________________________________

A. MAMIFERE
1. Castorul (Castor fiber) 50.000.000 2. Elanul (Alces alces) 100.000.000 3. Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus) 250.000 4. Lupul (Canis lupus) 5.000.000 5. Nurca (Lutreola lutreola) 2.500.000 6. Nutria (Myocastor coypus) 2.500.000 7. Pisica sălbatică (Felix silvestris) 1.500.000 8. Ursul (Ursus arctos) 200.000.000 9. Vidra (Lutra lutra) 10.000.000 10. Zimbrul (Bison bonasus) 200.000.000
B. PĂSĂRI
1. Acvila-de-câmp (Aquila heliaca) 5.000.000 2. Acvila-de-munte (Aquila chrysa.tos) 5.000.000 3. Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis) 5.000.000 4. Acvila-mică (Hieraa.tus pennatus) 2.500.000 5. Acvila-țipătoare-mică (Aquila pomarina) 2.500.000 6. Acvila-țipătoare-mare (Aquila clanga) 2.500.000 7. Acvila-porumbacă (Hieraa.tus fasciatus) 2.500.000 8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 100.000 9. Aușelul (Regulus sp.) 50.000 10. Avozeta (Recurvirostra avozetta) 100.000 11. Barza-albă (Ciconia ciconia) 500.000 12. Barza-neagră (Ciconia nigra) 500.000 13. Becațina mică (Lymnocryptes minimus) 100.000 14. Becațina-mare (Gallinago media) 100.000 15. Boicușul (Remiz sp.) 50.000 16. Brumărița (Prunnela sp.) 50.000 17. Bufnița (Bubo bubo) 2.500.000 18. Buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris) 100.000 19. Caprimulgul (Caprimulgus sp.) 500.000 20. Călifarul-alb (Tadorna tadorna) 1.000.000 21. Călifarul-roșu (Tadorna ferruginea) 1.000.000 22. Chira (Sterna sp.) 100.000 23. Chirighița (Chlidonias sp.) 100.000 24. Cinghița-de-iarnă (Montifringilla nivalis) 100.000 25. Cinteza (Fringilla sp.) 50.000 26. Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.) 250.000 27. Ciocârlanul (Galerida cristata) 250.000 28. Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella sp.) 250.000 29. Ciovlica (Glareola sp.) 500.000 30. Ciuful (Asio sp.) 500.000 31. Ciuhurezul (Surnia ulula) 500.000 32. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 500.000 33. Ciușul (Otus scops) 500.000 34. Cocorul-mare (Grus grus) 2.500.000 35. Cocorul-mic (Anthropoides virgo) 2.500.000 36. Cocoșul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix) 5.000.000 37. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 2.500.000 38. Codobatura (Motacilla sp.) 50.000 39. Codroșul (Phoenicurus sp.) 50.000 40. Cojoaica (Certhia sp.) 50.000 41. Corbul (Corvus corax) 500.000 42. Corcodelul (Podiceps sp.) 100.000 43. Cormoranul-creț (Phalacrocorax aristotelis) 150.000 44. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus) 150.000 45. Crestețul (Porzana sp.) 150.000 46. Cârsteiul-de-baltă (Rallus aquaticus) 150.000 47. Cârsteiul-de-câmp (Crex crex) 150.000 48. Cucul (Cuculus canorus) 150.000 49. Cucuveaua (Athene noctua) 500.000 50. Cufundarul (Gavia artica) 250.000 51. Cufundarul-gușă-roșie (Gavia stellata) 250.000 52. Cufundarul-mare (Gavia immer) 250.000 53. Culicul (Nemenius sp.) 500.000 54. Drepnea (Apus sp.) 100.000 55. Dropia (Otis tarda) 15.000.000 56. Dumbrăveanca (Coracias garrulus) 100.000 57. Egreta-mare (Egretta alba) 500.000 58. Egreta-mică (Egretta garzetta) 500.000 59. Ferestrașul-mic (Mergus albellus) 100.000 60. Fâsa (Anthus sp.) 50.000 61. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 50.000 62. Fluierarul (Tringa sp.) 50.000 63. Forfecuța (Loxia sp.) 50.000 64. Frunzărița (Hippolais sp.) 50.000 65. Fugaciul (Calidris sp.) 50.000 66. Furtunarul (Puffinus puffinus) 50.000 67. Gaia-albă (Elanus Caeruleus) 2.500.000 68. Gaia-neagră (Milvus migrans) 2.500.000 69. Gaia-roșie (Milvus milvus) 2.500.000 70. Ghionoaia (Picus sp.) 250.000 71. Gârlița-mică (Anser erythropus) 500.000 72. Gâsca-polară (Anser caerulescens) 500.000 73. Gâsca-de-India (Anser indicus) 500.000 74. Gâsca-călugăriță (Branta leucopsis) 500.000 75. Gâsca-cu-gât-roșu (Branta ruficollis) 1.000.000 76. Grangurul (Oriolus oriolus) 100.000 77. Grelușelul (Locustella sp.) 50.000 78. Gușă-roșie (Erithacus rubecula) 50.000 79. Gușă-vânătă (Luscinia sp.) 50.000 80. Heretele (Circus sp.) 250.000 81. Huhurezul (Strix sp.) 500.000 82. Hulubul-de-stepă (Syrrhaptes paradoxus) 500.000 83. Lăcarul (Acrocephalus sp.) 50.000 84. Lăcustarul (Sturnus roseus) 50.000 85. Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) 50.000 86. Lebăda-de-vară (Cygnus olor) 2.000.000 87. Lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus) 1.000.000 88. Lebăda-mică (Cygnus bewickii) 1.000.000 89. Lebăda-de-vară (Cygnus olor) 1.000.000 90. Lopătarul (Platalea leucorodia) 500.000 91. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 100.000 92. Martinul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) 100.000 93. Mărăcinarul (Saxicola sp.) 50.000 94. Mierla-gulerată (Turdus torquatus alpestris) 100.000 95. Mierla-neagră (Turdus merula) 100.000 96. Mierla-de-piatră (Monticola saxatilis) 100.000 97. Minunița (Aegolius funereus) 500.000 98. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 50.000 99. Muscarul (Ficedula sp.) 50.000 100. Nagâțul-cu-picioare-galbene (Chettusia leucura) 100.000 101. Nagâțul-de-stepă (Vanellus gregarius) 100.000 102. Nagâțul-sudic (Vanellus spinosus) 50.000 103. Nisiparul (Calidris alba) 50.000 104. Notatița (Phalaropus sp.) 50.000 105. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 50.000 106. Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 250.000 107. Pasărea-omătului (Plectrophenax nivalis) 250.000 108. Păscărelul-negru (Cinclus sp.) 100.000 109. Pelicanul (Pelecanus sp.) 1.000.000 110. Pescărușul-albastru (Alcedo athis) 100.000 111. Pescărița (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 100.000 112. Pescărușul (Larus sp.) 100.000 113. Pietrarul (Oenanthe sp.) 50.000 114. Pietrușul (Arenaria interpres) 50.000 115. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 50.000 116. Pițigoiul (Parus sp.) 50.000 117. Pițigușul (Aegithalos sp.) 50.000 118. Ploierul (Pluvialis sp.) 50.000 119. Potârnichea-de-stâncă (Alectoris graeca) 500.000 120. Presura (Enberiza sp.) 50.000 121. Prigoria (Merops apiaster) 50.000 122. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 50.000 123. Prundărașul (Chradrius sp.) 50.000 124. Pupăza (Upupa epops) 100.000 125. Rața-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 500.000 126. Rața roșie (Aythya nyroca) 500.000 127. Rândunica (Hyrunda sp.) 50.000 128. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 50.000 129. Sfrânciocul (Lanius sp.) 50.000 130. Silvia (Sylvia sp.) 50.000 131. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) 100.000 132. Spârcaciul (Otis tetrax) 5.000.000 133. Sticletele (Carduelis sp.) 50.000 134. Stârcul-de-cireadă (Bubuleus ibis) 100.000 135. Stârcul-galben (Ardeola ralloides) 100.000 136. Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 100.000 137. Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) 100.000 138. Stârcul-roșu (Ardea purpurea) 100.000 139. Striga (Tyto alba guttata) 1.000.000 140. Stufărica (Cettia cetti) 50.000 141. Șerparul (Circaetus circaetus gallicus) 500.000 142. Șoimul (Falco sp.) 500.000 143. Șorecarul (Buteo sp.) 500.000 144. Țicleanul (Sitta europaea) 50.000 145. Țigănușul (Plegadis falcinellus) 500.000 146. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 500.000 147. Uliul (Accipiter sp.) 250.000 148. Viesparul (Pernis apivorus) 500.000 149. Vulturul-alb (Neophron percnopterus) 2.500.000 150. Vulturul-negru (Aegypius monachus) 5.000.000 151. Vulturul-sur (Gyps fulvus) 5.000.000 152. Zăganul (Gypaetus barbatus) 5.000.000 ______________________________________________________________________________________________________

NOTĂ:

Potrivit art. II, III, IV și V din Legea 654/2001:

"Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Consiliul Național de Vânătoare va aproba Regulamentul de organizare și funcționare, cu votul majorității calificate a membrilor săi.

Art. III. - Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România își va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi în termen de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, va aproba normele privind protecția culturilor agricole, silvice și a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat.

Art. V. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi actualele regulamente, instrucțiuni și norme tehnice privind vânatul și vânătoarea se vor actualiza."


Joi, 11 august 2022, 10:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.