LEGE nr.523 din 17 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 567/1 aug. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158 din 27 noiembrie 2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 30 noiembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) alcool, distilate, băuturi alcoolice;”

2. Titlul secțiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

„Accize pentru alcool, distilate, băuturi alcoolice”

3. La articolul 3, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Grupa „alcool, distilate, băuturi alcoolice” cuprinde:”

4. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) La prezenta clasificare se raportează orice altă prevedere cuprinsă în alte acte normative în vigoare.”

5. La articolul 13, literele b) și e) vor avea următorul cuprins:

„b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii la termen a regimului vamal acordat;
.............................................................................................
e) alcool etilic, distilate de origine agricolă, vinuri și băuturi fermentate, utilizate în producția de oțet alimentar;”

6. La articolul 17 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:

„(9) Facturarea vinurilor și a berii, precum și transferul acestora între gestiuni se vor efectua de către agenții economici producători, importatori sau comercianți, conform prevederilor legale care reglementează formularele cu regim special privind activitatea financiară și contabilă.”

7. La articolul 22, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii la termen a regimului vamal acordat;”

8. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Produsele pentru care, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se datorează impozit, indiferent de proveniența lor, respectiv din țară sau din import, nu intră sub incidența accizelor.”

9. Alineatul (12) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

„(12) Produsele rezultate din prelucrarea țițeiului sau a altor materii prime, de natura celor prevăzute la art. 26 alin. (1), pentru care, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, nu se datorează accize, se vor comercializa de către agenții economici producători sau de către agenții economici beneficiari ai produselor rezultate din operațiuni de procesare, potrivit contractelor încheiate cu procesatorii, direct către utilizatorii finali sau direct către comercianții angro care vând aceste produse în starea în care au fost achiziționate, fără a le supune altor procese de prelucrare ori procesare.”

10. La articolul 28, literele b), e) și j) vor avea următorul cuprins:

„b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii la termen a regimului vamal acordat;
...........................................................................................
e) combustibilii pentru încălzit, achiziționați direct de la producători, direct din import ori de la agenții economici importatori, pe bază de contracte, de către spitale, sanatorii, cămine de bătrâni și cămine de copii, utilizați pentru consum propriu;
...........................................................................................
j) produsele achiziționate direct de la producători sau importatori, pe bază de contracte ori direct din operațiuni de import, de către agenții economici, pentru utilizarea în scop industrial.”

11. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Pentru toate livrările și transferurile de produse prevăzute la art. 26 alin. (2), efectuate de către agenți economici producători interni, procesatori, importatori și comercianți în sistem angro de astfel de produse, se vor utiliza în mod obligatoriu, după caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoțire a mărfii.”

12. La articolul 38, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii la termen a regimului vamal acordat. Nu intră sub incidența acestor prevederi bunurile ce se regăsesc la pct. 7 din anexa nr. 2, atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor contracte de leasing ce se derulează în condițiile prevăzute de lege, în regim vamal de tranzit, de admitere temporară sau de import pe durata contractului de leasing;”

13. Alineatul (1) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Agenții economici plătitori au obligația să calculeze accizele și impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, după caz, să le evidențieze distinct în factură și să le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea calculului și vărsarea integrală a sumelor datorate. Agenților economici importatori le revine obligația evidențierii distincte a accizelor în facturi numai în cazul în care produsele supuse accizelor, provenite din operațiuni de import, urmează să fie utilizate ca materie primă pentru obținerea altor produse supuse accizelor.”

14. La articolul 51 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Pentru produsele supuse accizelor, provenite din import, plata accizelor se face la momentul înregistrării declarației vamale de import.”

15. La articolul 52 se introduc alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) se aplică decontărilor între agenții economici producători, importatori și comercianți în sistem angro, inclusiv celor aferente produselor livrate în regim de scutire de accize.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (1):
a) livrările de produse supuse accizelor, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligațiilor față de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale;
b) decontările între agenții economici producători sau importatori de produse supuse impozitului, potrivit prevederilor cap. II, în calitate de furnizori, și agenții economici cumpărători de astfel de produse;
c) compensările efectuate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată și modificată prin Legea nr. 211/2001. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensărilor.”

16. La articolul 56, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:”

17. La articolul 56, alineatul (3) se abrogă.

18. La articolul 56, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.”

19. La articolul 57 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Comisarii Gărzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoțire a produselor care intră sub incidența regimului accizelor.”

20. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a produselor din Tariful vamal de import al României, pozițiile și codurile tarifare ale produselor supuse accizelor se vor actualiza prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

21. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.”

22. Anexele nr. 1 și 2 vor avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumație (accize)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului                      U.M.            Acciza
crt. sau a grupei de produse                               (echivalent euro/U.M.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.  Alcool, distilate, băuturi alcoolice
1.  Alcool etilic, distilate de origine agricolă
   și băuturi alcoolice distilate
1.1. Alcool etilic                       hl alcool pur1)         108,4
1.2. Distilate de origine agricolă: distilate
   din cereale, distilat de vin, distilate din fructe
   și orice alte distilate de origine agricolă        hl alcool pur          108,4
1.3. Băuturi alcoolice distilate                hl alcool pur          108,4
1.4. Alte produse destinate industriei alimentare
   sau consumului, care conțin alcool etilic rafinat     hl alcool pur          108,4
2.  Vinuri
2.1. Vinuri liniștite,                     hl/1 grad alcoolic2)        0,55
   din care:
2.1.1. Vinuri din hibrizi producători direcți H.P.D.      hl/1 grad alcoolic         2,10
2.2. Vinuri spumoase                      hl/1 grad alcoolic         2,80
2.3. Vinuri speciale                      hl/1 grad alcoolic         2,80
3.  Bere,                           hl/1 grad Plato3)         0,50
   din care:
3.1. Bere produsă de producătorii
   independenți cu o capacitate de producție
   anuală mai mare de 100 mii hl și până
   la 200 mii hl inclusiv                  hl/1 grad Plato          0,47
3.2. Bere produsă de producătorii independenți
   cu o capacitate de producție anuală mai mare
   de 50 mii hl și până la 100 mii hl inclusiv        hl/1 grad Plato          0,43
3.3. Bere produsă de producătorii independenți
   cu o capacitate de producție anuală de până
   la 50 mii hl inclusiv                   hl/1 grad Plato          0,39
4.  Băuturi fermentate, altele decât berea și vinul      hl/1 grad alcoolic         2,30
5.  Produse intermediare                   hl/1 grad alcoolic         2,30
B.  Produse din tutun
6.  Țigarete                         1.000 țigarete           2,42 + 33%4)
7.  Țigarete și țigări de foi                 1.000 bucăți            7,00
8.  Tutun destinat fumatului,                 kg                15,40
   din care:
8.1. Tutun destinat rulării în țigarete            kg                 7,00
C.  Uleiuri minerale
9.  Benzine cu plumb                     tonă               319,6
10.  Benzine fără plumb                    tonă               262,6
11.  Motorine                         tonă               115
12.  Petrol turboreactor                    tonă               319,6
13.  Alte uleiuri medii și grele, utilizate drept
   combustibil pentru încălzit,               tonă               115
   din care:
13.1. Păcură tonă 
14.  Gaze petroliere lichefiate,
   din care:
14.1. Utilizate drept carburant                 tonă               100
14.2. Utilizate drept combustibil pentru încălzit        tonă               100
14.3. Utilizate în consum casnic5)               tonă               -
15.  Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni și
   amestecuri de izomeri ai xilenului            tonă               319,6
16.  Uleiuri pentru motoare auto                tonă               50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri de alcool etilic rafinat cu concentrația de 100% alcool în volum, la temperatura de 20oC, conținut într-o cantitate dată de produs alcoolic.
2) Hl/1 grad alcoolic reprezintă concentrația alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.
3) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conținută în 100 g de soluție măsurată la origine la temperatura de 20o/4oC.

4) Cota procentuală se aplică asupra prețului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.
5) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate distribuite în butelii tip aragaz.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumație (accize) pentru alte produse și grupe de produse din import și din țară

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului                         Acciza           Acciza
crt. sau a grupei de produse                        (%)         (echivalent euro/U.M.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Cafea verde                              -            850/tonă
 2.  Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori              -           1.250/tonă
 3.  Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă         -           5,00/kg
 4.  Confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de
   iepure, oaie, capră)                          40             -
 5.  Articole din cristal1)                         50             - 
 6.  Bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția
   verighetelor                              20             -
 7.  Autoturisme și autoturisme de teren (inclusiv din
   import, rulate):
   a) echipate cu motor cu benzină:
   - cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3
    - cu grad normal de poluare2)                     1             -
    - cu grad redus de poluare                      0             -
   - cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 1.800 cm3
    - cu grad normal de poluare                      3,5            -
    - cu grad redus de poluare                      1,5            -
   - cu capacitatea cilindrică între 1.801 și 2.000 cm3
    - cu grad normal de poluare                      6             -
    - cu grad redus de poluare                      3             -
   - cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3
    - cu grad normal de poluare                     12             -
    - cu grad redus de poluare                      6             -
   - cu capacitatea cilindrică peste 2.500 cm3
    - cu grad normal de poluare                     18             -
    - cu grad redus de poluare                      9             -
   b) echipate cu motor diesel:
   - cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3
    - cu grad normal de poluare                      1             -
    - cu grad redus de poluare                      0             -
   - cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 2.000 cm3
    - cu grad normal de poluare                      3             -
    - cu grad redus de poluare                      1,5            -
   - cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3
    - cu grad normal de poluare                      6             -
    - cu grad redus de poluare                      3             -
   - cu capacitatea cilindrică între 2.501 și 3.100 cm3
    - cu grad normal de poluare                     12             -
    - cu grad redus de poluare                      6             -
   - cu capacitatea cilindrică peste 3.100 cm3
    - cu grad normal de poluare                     18             -
    - cu grad redus de poluare                      9             -
 8.  Produse de parfumerie
 8.1. Parfumuri,                               30             -
   din care:
   - ape de parfum                            20             -
 8.2. Ape de toaletă,                            10             -
   din care:
   - ape de colonie                            5             -
 9.  Aparate video de înregistrat sau de reprodus,
   chiar încorporând un receptor de semnale videofonice;
   combine audio3)                            15             -
10.  Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă
   magnetică sau compact disc                       15             -
11.  Aparate de luat imagini fixe și alte camere video cu
   înregistrare; aparate fotografice numerice               25             -
12.  Cuptoare cu microunde                         15             -
13.  Aparate pentru condiționat aer, de perete sau de
   ferestre, formând un singur corp                    15             -
14.  Arme de vânătoare și arme de uz individual, altele
   decât cele de uz militar sau de sport                 50             -
15.  Iahturi și bărci cu motor pentru agrement               25             -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prin cristal se înțelege sticla având un conținut minim de monoxid de plumb de 24 % din greutate.
2) Gradul de poluare se determină de Regia Autonom㠄Registrul Auto Român”, conform reglementării naționale „Condiții tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România”, elaborată în corelație cu legislațiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.
3) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeași carcasă sau în module) cel puțin patru aparate sau funcțiuni diferite, dintre care cel puțin trei sunt funcțiuni audio (recepție, înregistrare, reproducere).”

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2001, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 17 iulie 2002.
Nr. 523.


Vineri, 14 august 2020, 14:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.