ORDONANȚĂ nr.63 din 29 august 2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
Textul actului publicat în M.Of. nr. 646/30 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unități administrativ-teritoriale, precum și pentru sate, localități componente ale municipiilor și orașelor, stațiuni balneoclimaterice și stațiuni turistice se face prin lege.

Art. 2. - Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decât cele prevăzute la art. 1, se face de către:

a) Guvern, prin hotărâre, pentru instituții publice și obiective de interes național;
b) autoritățile administrației publice centrale, pentru obiective și instituții publice pe care le înființează, precum și pentru cele care se află în subordinea acestora;
c) consiliile județene, prin hotărâre, pentru instituțiile publice și obiectivele de interes județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză;
d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, piețe, oboare, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea lor.

Art. 3. - (1) Proiectele de hotărâri ale consiliilor județene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Comisia de atribuire de denumiri este formată din 5 membri, specialiști din domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei, din care un președinte și un vicepreședinte.

(3) Componența nominală a comisiei de atribuire de denumiri se stabilește prin ordin al prefectului.

(4) Secretariatul comisiei de atribuire de denumiri va fi asigurat prin grija secretarului general al prefecturii.

(5) În județele în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, specialiștii prevăzuți la alin. (2) vor fi numiți și din rândul minorității respective.

(6) Hotărârile comisiei de atribuire de denumiri se adoptă prin consens.

Art. 4. - (1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei prevăzute la art. 3 alin. (2), membrii acesteia primesc o indemnizație de ședință.

(2) Cuantumul indemnizației de ședință, sursele de constituire a sumelor necesare și condițiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (1), este obligatorie. Avizul are caracter consultativ și se emite cu votul majorității membrilor comisiei, în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării.

(2) Hotărârile consiliilor locale și ale consiliilor județene adoptate fără avizul comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei persoane interesate.

Art. 6. - (1) Ministerul Administrației Publice asigură ținerea evidenței denumirii unităților administrativ-teritoriale, satelor, localităților componente ale municipiilor și orașelor, a stațiunilor balneoclimaterice și stațiunilor turistice.

(2) Autoritățile administrației publice centrale asigură ținerea evidenței denumirii instituțiilor și obiectivelor aflate în subordinea lor.

(3) Consiliile județene, respectiv consiliile locale, asigură ținerea evidenței denumirii instituțiilor și obiectivelor prevăzute la art. 2 lit. c) și d), existente pe raza unităților administrativ-teritoriale în care funcționează.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Decretul-lege nr.100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.118 din 30 octombrie 1990, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 29 august 2002.
Nr. 63.


Marți, 28 iunie 2022, 03:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.