ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.103 din 29 august 2002
pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
Textul actului publicat în M.Of. nr. 669/9 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.402 din 22 octombrie 1998, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„(2) Directorul Serviciului de Protecție și Pază poate aduce modificări în interiorul structurii organizatorice aprobate.”

2. La alineatul (1) al articolului 14, literele b), f) și g) vor avea următorul cuprins:

„b) organizează și desfășoară, deschis sau acoperit, activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor necesare numai pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în condițiile stabilite prin lege. Orice informație cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autorităților abilitate prin lege pentru verificarea și valorificarea acesteia;
............................................................................................
f) consemnează rezultatele activităților prevăzute la lit. d) și e) în acte de constatare, întocmite cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, care pot constitui mijloace de probă;
g) organizează și coordonează, pe timpul misiunilor de protecție și pază, activitatea tuturor forțelor participante din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 4 alin. (1).”

3. La alineatul (1) al articolului 14, după litera k) se introduce litera k1) cu următorul cuprins:

„k1) avizează accesul personalului destinat să desfășoare activități permanente sau temporare în obiectivele din competența serviciului;”

4. După alineatul (2) al articolului 14 se introduc alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Serviciul de Protecție și Pază poate suplimenta, în limita efectivelor aprobate, forțele și mijloacele destinate prin lege protecției demnitarilor străini, pe timpul șederii lor în România, la cererea acestora, contra cost.

(4) Serviciul de Protecție și Pază poate asigura protecție unor demnitari și foști demnitari, alții decât cei stabiliți prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la cererea acestora, contra cost, iar cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și altor persoane în aceleași condiții.”

5. După alineatul (2) al articolului 19 se introduc alineatele (3), (4), (5) și (6) cu următorul cuprins:

„(3) Serviciul de Protecție și Pază poate să pregătească personalul și să acorde asistență de specialitate societăților autorizate care au ca domeniu de activitate protecția fizică a persoanelor, contra cost.

(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării Serviciul de Protecție și Pază poate pregăti personalul instituțiilor similare din străinătate, contra cost sau pe bază de reciprocitate.

(5) Serviciul de Protecție și Pază poate pune la dispoziție persoanelor fizice sau juridice, contra cost, poligonul din dotarea sa, pentru executarea tragerilor.

(6) Serviciul de Protecție și Pază poate executa inspecții tehnice periodice la autovehiculele din dotare în stații proprii, autorizate potrivit legii, precum și, la cerere, inspecții tehnice, revizii și reparații la autovehiculele aparținând altor persoane fizice sau juridice, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, pe baza tarifelor aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Protecție și Pază, în condițiile legii.”

6. După articolul 22 se introduce articolul 221 cu următorul cuprins:

„Art. 221. - Veniturile realizate din activitățile și serviciile prevăzute de prezenta lege se rețin integral de către Serviciul de Protecție și Pază ca venituri extrabugetare și vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital. Disponibilul rămas la sfârșitul fiecărui an se reportează în anul următor și va fi folosit cu aceeași destinație.”

7. La anexa nr. 1 „Modelul insignei de serviciu” și la anexa nr. 2 „Descrierea emblemei Serviciului de Protecție și Paz㔠inițialele „S.P.P.” se înlocuiesc cu „SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZÔ.

Art. II. - Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
Gabriel Naghi

București, 29 august 2002.
Nr. 103.


Duminică, 20 octombrie 2019, 14:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.