HOTĂRÂRE nr.955 din 5 septembrie 2002
privind organizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 678/12 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor înființat, potrivit legii, prin reorganizarea Laboratorului Central pentru Controlul Calității Semințelor, care se desființează, funcționează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, finanțată din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat.

(2) Veniturile extrabugetare se constituie potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante.

(3) Sediul Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor este în municipiul București, aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1.

Art. 2. - Imobilul compus din construcție și terenul aferent, situat în municipiul București, aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1, în care a funcționat Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor, trece din administrarea acestuia în administrarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.

Art. 3. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor este condus de un director.

(2) Structura organizatorică și numărul personalului Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Personalul încadrat la Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor se consideră transferat la Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și este salarizat potrivit prevederilor anexelor nr. IV/8 și V/2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Patrimoniul aferent activității Laboratorului Central pentru Controlul Calității Semințelor se preia de către Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor beneficiază de drepturile și este ținut de obligațiile izvorâte din contractele încheiate de Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor.

Art. 4. - Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor are următoarele atribuții principale:

a) efectuează analizele privind condițiile de calitate și stare sanitară la semințele destinate exportului și emite documente internaționale în baza acreditării acordate de Asociația Internațională pentru Testarea Semințelor, la care România este parte, și participă la activitățile acestei organizații;
b) asigură și controlează conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator în toate laboratoarele de profil din țară, acreditează laboratoarele pentru determinarea calității semințelor și a materialului săditor, instruiește și acreditează personalul specializat pentru ridicarea probelor de laborator și pentru efectuarea analizelor de calitate, supraveghează și monitorizează laboratoarele și personalul acreditat;
c) efectuează instruirea anuală a auditorilor care efectuează auditul sondatorilor acreditați pentru ridicarea de probe destinate analizelor de laborator, a inspectorilor în câmp acreditați și a laboratoarelor de testare a calității semințelor acreditate;
d) efectuează expertize în caz de litigiu în domeniul său de activitate;
e) face propuneri Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor privind îmbunătățirea metodologiilor de inspecție în câmp, de analiză a calității, prelevare a probelor, închidere a ambalajelor și de acreditare a acestor activități în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte;
f) efectuează controlul calității în câmp și în laborator, eliberează certificatele oficiale de atestare a calității semințelor și a materialului săditor, supraveghează, monitorizează, înregistrează agenții economici furnizori de semințe și de material săditor pentru producere, condiționare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport și comercializare, pe teritoriul județului Ilfov și al municipiului București, precum și, dacă este cazul, pe o altă rază teritorială stabilită de Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor;
g) înregistrează, eliberează și retrage autorizațiile de funcționare pentru agenții economici care produc, prelucrează și comercializează semințe și material săditor;
h) face propuneri Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor privind îmbunătățirea regulilor și normelor tehnice de control, certificare și comercializare a semințelor și a materialului săditor în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte, întocmește la cererea agenților economici programele anuale de multiplicare și certificare și urmărește aplicarea acestora;
i) asigură exercitarea controlului în scopul menținerii calității semințelor și a materialului săditor la toate categoriile biologice în precontrol, prin tehnici și scheme științifice adecvate;
j) urmărește aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice și a standardelor în vigoare, precum și a reglementărilor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte, constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor;
k) execută sarcinile și instrucțiunile stabilite de Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 6 și 7 din Hotărârea Guvernului nr.716/1999 privind reorganizarea și funcționarea inspectoratelor pentru calitatea semințelor și materialului săditor și a Laboratorului Central pentru Controlul Calității Semințelor, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.447 din 15 septembrie 1999.

Art. 6. - Hotărârea Guvernului nr.362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.273 din 23 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- în anexa nr. 1, denumirea „Inspecția de Stat pentru Controlul Semințelor și Material Săditor” se înlocuiește cu denumirea „Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor”;
- punctul 6 al capitolului II „Instituții publice finanțate de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare” din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
„6. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor”.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 5 septembrie 2002.
Nr. 955.


Duminică, 28 februarie 2021, 00:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.